Предварителен договор за покупко – продажбаДата17.09.2016
Размер108.71 Kb.
#9972

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес………, на основание чл.19 от ЗЗД между:

1. “ Елитстрой “ ООД гр. Бургас, регистриран по ф. дело № 1915/ 31. 08. 2001 г., с адрес: гр. Бургас, ул.”Антим І “№26, представляван от СТОЯН СТОЯНОВ КОСТОВ

наричан за краткост ПРОДАВАЧ от една страна и

2. …………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

passport:

address:

e-mail:


telephone №:

наричана за краткост КУПУВАЧ от друга страна,


се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА

следния недвижим имот, а именно:
АПАРТАМЕНТ №…….., етаж..…., находящ се във Почивна база 1 в.с.” ЕЛИТ- ПАМПОРОВО “, к.к. Пампорово, Курортно ядро “ Ардашлъ” община Смолян, обособен като студио със съответната квадратура от ……..…кв.м. включваща и общите части на сградата, както и съответните идеални части от дворното място с площ от 6109кв.м описано по Нот.Акт №84, том ІІ, рег.№2300, дело№ 215 от 2004г.

АПАРТАМЕНТА се състой от: ……………………………..


…………………………………………………………………..

2. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА имота във завършен вид до ключ – без обзавеждане.


II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА описания имот във степен на завършеност както следва: 1. подови настилки: ламиниран паркет, теракот

 2. цвят на стените

 3. монтирани ключове, контакти, осветителни тела

 4. оборудвана баня вкл. душ кабина

 5. стенни ел. радиатори във всички стаи.2. Цена на апартамента е : …………….…Евро
3. Цената на имота се изплаща от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА в следната последователност:

- в деня на резервацията Купувача заплаща сумата от ……….……….Евро

- в деня на подписване на договора Купувачът заплаща сумата от ………….. Евро

- До …………… година Купувачът заплаща сумата от ………… Евро

- До ………… година Купувачът заплаща сумата от ……….. Евро

- Купувачът заплаща последните ………% - ………..евро – в деня на прехвърляне на имота при нотариус не по-късно от 30.11.2007

5. КУПУВАЧЪТ е длъжен да следи договорените срокове и да изплаща вноските според тях.

6. Всяка дължима вноска Купувачът следва да заплаща на Продавача в брой, или по банков път, срещу което Продавача следва да издаде съответния удостоверяващ плащането документ : разписка или ордер.

Банковите сметки, открити на името на “ЕЛИТСТРОЙ” ООД, в съответната валута са следните:


 • MUNICIPAL BANK PLC,

address: 67 Slaviancka str.

Burgas, Bulgaria

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 08 SOMB 9130 14 11195401

currency: EUR

ELITSTROY Ltd.

Address: 26 Antim I str.

Burgas, Bulgaria
III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да завърши строително-монтажните работи и предаде обекта с Протокол 15 в срок до 30.12.2007година, считано от подписването на настоящия договор.

2. Срокът за завършване на строително –монтажните работи спира да тече, в период на природни бедствия, лоши метеорологични условия и други форсмажорни обстоятелства, както и при спиране на строителството от държавни, административни или други контролни органи без вина на ПРОДАВАЧА. В този случай, Продавачът трябва да уведоми Купувача по реда договориран между двете страни.IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


1.ПРОДАВАЧЪТ е длъжен :

а/ да проектира и изгради сградата, част от която е самостоятелен обект, предмет на този договор.

б/ да осигури строителен надзор в проектирането и строителството.

в/ да влага в строежа на сградата само качествени материали, да изпълни в срок строежа, като спазва всички действащи БДС и други технически нормативни актове.

г/ да прехвърли гореописания имот на КУПУВАЧА, като няма право да го продава на

други трети лица, до сключването на окончателен договор или прекратяването на същия.

д/ да отстранява за своя сметка всички недостатъци по продадения имот, вследствие на некачествено изпълнение в 12 – месечен гаранционен срок

е/ да предаде владението на имота,предмет на този договор в деня на подписването на окончателния договор./нотариален акт/

ж/ да осигури за своя сметка и предостави всички необходими документи за изповядане на окончателния договор по нотариален ред.

2.КУПУВАЧЪТ е длъжен:

а/ да изплаща договорираните вноски в срок

б/ да се яви в уговорения срок за Нотариално прехвърляне на сделката.

3.ПРОДАВАЧЪТ декларира, че e

единствен собственик на имота, предмет на този договор .

4.Продавачът прехвърля на Купувача имота с

Нот. акт в срок до един месец след последната вноска или по друго взаимно споразумение.

5.Купувача се задължава да поеме всички

разходи и такси по сключването на окончателния договор:

/ заплащането на 2%по ЗМДТ,нотариална такса,такса за вписване, препис от нот. акт,адвокатското възнаграждение, както и авансово ток и вода, такса мощност./

6.Настоящият предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие от двете страни. В този случай ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧА всички авансово внесени суми в двумесечен срок от настъпването на събитието с приспадане на евентуално договорените неустойки.

7. За стопанисването на обекта в етапа на експлоатация, ще се плаща от собствениците солидарно и пропорционално, за което ще се подпише от всички собственици допълнителен договор. Това остава техен ангажимент след предаване на обекта с Протокол обр.№ 15 от ПРОДАВАЧА .

V. НЕУСТОЙКИ


1. При неспазване на уговорените вноски и срокове, Продавачът има право да развали едностранно договора след изтичане на неустойка в размер на 1% на ден върху неплатената в срок сума.

2. При разваляне на договора, по вина на Купувача, ПРОДАВАЧЪТ в 3 - месечен срок връща на КУПУВАЧА внесените до момента суми с приспадната неустойка – 5%.VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящия договор се прекратява : • с изработването и предаване на построения обект, ведно с прехвърляне правотото на собственост върху него в нотариална форма.

 • по взаимно съгласие между двете страни изразено в писменна форма.

2. В случай на смърт на физическо лице , страна по сделката, или на прекратяване на юридическо лице – страна по настоящия договор, наследниците, респ.правоприемниците на същата се задължават да се съобразят и изпълнят уговорките по настоящия договор за покупко-продажба на недвижим имот, поети като задължения от наследодателя им - страна по договора.

3. Настоящият договор влиза в сила след получаването на първата вноска от стойността по сделката.

ДОГОВАРЯЩИ:
ПРОДАВАЧ:
………………………………………………..

КУПУВАЧ:
…………………………………………………..ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Днес, ……….. год. се сключи настоящият договор между:

1. “Елитстрой” ООД - гр.Бургас, представлявано от Стоян Стоянов Костов със седалище: гр.Бургас, ул. Антим І № 26, тел. 056/84 60 69, 056/84 60 39, 84 60 74, наричано по-надолу ИЗПЪЛНИТЕЛ и

2.

passport:address:

e-mail:


telephone №:
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва стопанисване на обект Апартамент ……….., База 1 във Ваканционно селище “ЕЛИТ – Пампорово” в курортен комплекс Пампорово с цел създаване на нормални условия за ползване и опазване на същия.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва цялостно стопанисване на обекта, а именно:

 • цялостна охрана на обекта

чрез организиране на необходимия пропускателен режим;

 • поддържане на външните ел. и

ВиК комуникации и отстраняване на евентуалните повреди по тях;

- поддържане на външните съоръжения

- поддържане на асансьорите

- поддържане чистотата на площадката на ваканционното селище , както и на паркоместата и гаражите за коли /без сметосъбирането, което е задължение на общинските фирми/; • поддържане на парковата растителност и зелените площи.

 • Възложителят незабавно трябва да уведоми Изпълнителят за наводнения и други подобни инциденти станали вътре в апартамента

 1. Събирането на таксите се извършва от

упълномощен представител на отделните собственици, който предварително е събрал таксите от тях.

3. При неизплащане на договорените такси ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на договора.


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да изисква добро стопанисване на обекта;

- да изисква необходимото му съдействие при отстраняване на аварии в собствения си имот.


 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен

да изплаща необходимите такси, предвидени в глава ІV.

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен

да спазва определения ред за охрана и пропускане при влизане в обекта.
ІV. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща годишна такса по 10евро/десет/ евро на квадратен метър / в зависимост от общата квадратура на притежавания от него имот, а именно …………еuro. В тази такса влизат всички необходими средства за труда и консумативите за извършваната услуга. Таксата се заплаща авансово всяка година от 01.11. до 01. 11. на следващата година.

2. Допълнително се заплащат само

разходите за ел.енергия и вода и

извършените ремонтни работи / за реални разходи по представени отчетни документи/ след изтичане на гаранционните срокове. 1. Заплащането се доказва от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представени съответно фактури или други отчетни документи и се осъществява до 1 месец след извършване на ремонта .

4. При забавяне на уговорения за плащане срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка по 1% за всеки ден просрочие.


Забележка: На настоящия етап стопанисването ще се поеме от Елитстрой ООД - Бургас с цел осигуряване на приемственост. Възможно е договаряне със специализирана в тази дейност фирма.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


PRELIMINARY SALES AGREEMENT
FOR
REAL ESTATE PROPERTY

Today ………., according to article 19 from the ZZD between:

1. Elitstroy Ltd., Burgas, registered in company file No.1915/31.08.2001 with address: Burgas, 26 Antim I str., represented by Stoyan Stoyanov Kostov , denominated for brevity as SELLER at one hand, and


2. …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

passport:

address:

e-mail:


telephone №:

de nominated for brevity as BUYER at the other,

have signed the present contract for the following:

I. SUBJECT OF THE CONTRACT

 1. The Seller sells to the Buyer the following real

estate, namely:


APARTMENT № ..…, floor ..…. situated in Base 1 in the holiday settlement “ELIT - PAMPOROVO” in the resort “Pamporovo”, h.p. Ardashla, municipality Smolian, newly designated as studio with area of ………….sq. m., including also the common parts of the building with the respective share parts of the yard with area of 6109sq.m included in the Notary Act №84, ІІ, register №2300, act№ 215 от 2004г.


The apartment consists of: ………………………………………..

……………………………………………………………………….

2. The Seller sells to the Buyer the real estate in a fully completed state – without furniture.II. PRICE AND WAY OF PAYMENT
1. The Seller sells to the Buyer the above described real estates in a fully completed state including:

terracotta floors,

latex walls,

lighting switches and electrical outlets

fully equipped bathroom including shower cabin

heated radiator in every room


2. The price of the apartment is ………………….Euro
3. The price of the property is paid by the Buyer to the Seller in the following order:

- in the day of reservation the Buyers must pay deposit ……………..Euro.

- in the day of signing this preliminary contract, the Buyer pay ……………euro.

- till ……………… the Buyer must pay ……………. euro.


- till ………… the Buyer must pay ………………. euro.

- the last ..….% - …….…..euro must be paid by the Buyer on the day of the notary deeds transfer of ownership till 30.11.2007

5. The Buyer is obliged to consider the treaty terms and to pay the installments accordingly.

6. The Buyer must pay to the Seller the amount owed either in cash or by a bank transfer and the Seller must issue a document as a proof of the payment – receipt or order.


Elitstroy Ltd’s bank accounts in the respective currencies are: • MUNICIPAL BANK PLC,

address: 67 Slaviancka str.

Burgas, Bulgaria

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 08 SOMB 9130 14 11195401

currency: EUR

ELITSTROY Ltd.

Address: 26 Antim I str.

Burgas, Bulgaria


III. TERM OF REALIZATION
1. The SELLER is obliged to complete the building and installation works and hand over the building project with Protocol 15 by 30.12.2007, as considered from the signing of this contract.

2. The term for completing the building and installation works can be suspended during periods of natural disasters, bad meteorological conditions and other extreme circumstances, as well as during cessation of the building work by state, administrative or other controlling authorities for which the Seller can accept no fault. In such cases, the Seller must inform the Buyer following the procedure, agreed by both parties.IV. RIGHTS AND OBLIGATION OF PARTIES
1. The Seller is obliged to:

a) to design and construct the building, in which the subject of this contract is a self-contained building site.

b) to provide building control of the design

and construction


c) to utilize only quality materials as part or the construction work, to finish the building within the time frame specified considering all active technical normative acts of the Bulgarian State Standard and others.

d) to transfer the above described property to the Buyer, while the latter does not have the right to sell it to third parties until the final contact is signed or has been terminated.

e) to eliminate on his account all defects of the sold property, due to poor quality of the realization with a 12 months guarantee.

f) to provide accession to the estate, a subject of this contract in the day of signing the final contract (title deed)

g) to assure on his account that all necessary documents required to perform the notarial formalities relating to the final contract are available.

2. The Buyer is obliged to:


a) to pay the agreed installments in within the timeframe specified
b) to be present at the time arranged for the formal Notary transfer and completion of the contact

3. The Seller declares, that they are the sole owner of the property, subject to this contract.

4. The Seller transfers to the Buyer the property including title deeds within 1 month after the last installment.

5. The Buyer is obliged to cover all expensed and taxes, related to conclusion of the final contract:

/ a payment of 2% according to the law, a notarial tax, registeration tax, copying of the title deeds, lawyer recompense as well as the advance expenses for opening water and electricity accounts, power tax /

6. This preliminary contract for purchase and sale of real estate can be terminated before the term set after mutual agreement of both parties. In such case, the Seller returns to the Buyer all payments in advance in a 2 month term from the event deducting of eventually agreed penalties.


7. For the management of the building site exploitation, it will be paid by the owners proportionally and in solidarity, arranged by an additional contract, signed by all owners. This becomes their commitment after transfer of the building site with Protocol 15 from the Seller.

V. PENALTIES
1. In cases of non-compliance with the agreed installments and terms, the Seller has the right to break unilaterally the contract after a term of 20 days from the determined date for payments. During this term, the Buyer is obliged to pay penalties of 1% per day of the unpaid in term amount.

2. In cases of breaking the contract through the Buyer's fault, the Seller returns in a term of 3 months to the Buyer the deposited till that moment sums with deducting penalties - 5%.VI. CONCLUDING DECREES
1. This contract can be terminated:

 • with the finalization and transfer of the built site together with the transfer of its property right in a notarial form.

 • with mutual agreement between both parties, expressed in written form

2. In case of death of a physical person, who is a part of the deal, or in case of termination of the juridical person - a part of this contract, the legatees, respectively the successor are obliged to consider and fulfill the observe the clauses of this contract for purchase and sale of real estate, accepted as an obligation by their patrimony - a part of the contract.

3. This preliminary contract is binding from the receipt of the first installment based on the total value of the contact.

CONTRACTED:
SELLER:
…………………………………………………..

BUYER:
…………………………………………………….CONTRACT FOR MAINTENANCE
This Contract has been signed today ……………….. Between:
1. ELITSTROY Co.Ltd. – Bourgas, represented by Stoyan Stoyanov Kostov, registered address of business – City of Bourgas, 26, Antim Street, Phone: 056/84-60-69, Fax: 056/84-60-74 Hereinafter "CONTRACTOR" and

2.


passport:

address:

e-mail:

telephone №:


Hereinafter "COMMISSIONER".

Have agreed as follows:


I. SUBJECT OF THE CONTRACT
1. The Commissioner has entrusted and the Contractor has agreed to manage the facility: Apartment ………… Base 1 in "Holiday Village ELIT - Pamporovo" located in the Holiday Complex "Pamporovo" in order to establish normal conditions for use and the safeguarding of the same facility.

II. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR
1. The Contractor undertakes to perform the entire management of the subject facility including:

 • To provide for the security of the facility through the establishment of a controlled regime for admission;

 • To Maintain the outdoor communications (electrical, water and sewer) and perform any repair activities that relate to them;

 • To Maintain the outdoor equipments

 • To maintain the elevators

 • To maintain the site of the holiday village in a clean and tidy state, as well as the parking area and car garages (excluding the collection and removal of waste which is the sole responsibility of the municipality companies);

 • To maintain the green sites of the subject village;

 • The Contractor undertakes to inform the Commissioners immediately, in case of accident inside their apartment such as flooding and other accidents of a similar nature.

2. The collection of fees shall be performed by an authorized representative of the individual owners, who shall have collected the fees from them in advance.

3. In case that the fees agreed on have not been paid, the Contractor shall be entitled to terminate this Contract.
III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMMISSIONER
1. The Commissioner shall be entitled:

 • To require the good managing of the site;

 • To require the necessary support on behalf of the Contractor in the elimination of all and any damages on the Contractor‘s property

2. The Commissioner shall pay the fees required to be paid as per Article IV.

3. The Commissioner shall comply with the specified safeguarding and security arrangements of the site.
IV. FEES AND PAYMENTS
1. The Commissioner shall pay an annual fee of 10 Euro /ten euro/ per square meter which totals ……………..euro per calendar year starting from 1st of June of one year to the 1st of June of the next year. This fee does not apply for garage and parking space. This fee shall include all and any tools and consumable materials for the service provided.

The subject fee shall be paid on a regular basis at the beginning of each calendar year!

2. Additional payments shall be

made for electric power and water consumption and repairs performed ( accounted against presentation of invoices) after the expiry of the warrantee periods.

3 Any payments due to be made shall be proved by the Contractor via presentation of invoices and other accounting documents within 1 month from the repair activity performed.

4. In case that a payment is delayed after the agreed due date, the Commissioner shall be liable to pay a penalty amounting to 1% for each day of delay.


NOTE:

The subject managing activity has been undertaken currently by ELITSTROY Co.Ltd. – Bourgas, in order to provide safety and succession. There might be a negotiation with a company specialized in that business further on.

CONTRACTOR:

COMMISSIONER:
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница