Предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот preliminary contract for purchase and sale of real propertyДата27.08.2016
Размер160.31 Kb.
#7527
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
PRELIMINARY CONTRACT

FOR PURCHASE AND SALE OF REAL PROPERTY


Днес, ………...2007 г., в гр. Варна, между:

This contract is made on ………. 2007 in the city of Varna by and between:

1. ПРОДАВАЧ : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... и купувача:

1. SELLER : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... and the buyer:

2. ………………..

Гражданство: ………………..

роден/а на ..........................................,

в ..........................................................,

живущ/а гр. …………………………

адрес: …………………………

притежаващ/а паспорт No. ...............,

издаден на .........................................,

от ……………......................................,

валиден до .........................................,

наричан/а в договора КУПУВАЧ


2. ………………………

Citizenship: ……………..

date of birth ……………………………,

place of birth …………………………..,

resident of ………………….. /city/,

address: ………………………..

having passport number ……………....

date of issue ……………………….…,

date of expiry …………………………,

authority: ……………………………….,

hereinafter called BUYER


БЕШЕ ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

WHEREBY THE PARTIES AGREED AS FOLLOWS:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

I. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. С този предварителен договор страните се задължават да сключат окончателен договор в нотариална форма, с който Продавача да прехвърли правото на собственост на Купувача върху следният имот, а именно:

1.1. This preliminary contract shall bind the parties to enter into final contract in the form of Title Deed, whereby the SELLER shall convey the right of ownership to the BUYER of the following real property, namely:

АПАРТАМЕНТ № …….. /………./ на ……… етаж, с площ по предварително ценообразуване от …………. /………………../ квадратни метра, от които застроена площ на апартамента – ……….. /…………………./ кв.м и общи части – ………… /……………/ кв.м, състоящ се от: ……………………….., при граници: ………………………………., ведно с принадлежащата му ИЗБА No. ……… /…………./ с площ от …. /…………./ кв.м при граници: ………..,

с включени припадаща се идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което се изгражда сградата.APARTMENT No ……. (………) situated on the …….. floor, with area according to Preliminary Price-Formation Document of …. /………./ sq.m., from which the built area of the apartment is …….. /………../ sq.m., and the area of the common parts is ……… /…………../ sq.m., consisting of: ……………………, with boundaries: ……………….., together with the Cellar belonging to this apartment No. ………. /………../, with area of ……….. /……………./ sq.m., and boundaries: ………………………..

with included ideal share, belonging to the same apartment of the shared parts of the building and of the building right of the plot of land where the building is being built.Сградата, в която се намира апартамента, предмет на настоящия договор се изгражда въз основа на разрешения за строеж: .............................................................,
издадено от: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


The building, where the apartment, subject of this contract, is located is being built on the grounds of Building Permits: .............................................................,
published from: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

и ще бъде предадена за експлоатация в срок до …………… г., с получаване на Разрешение за ползване/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата при степен на завършеност, подробно описана в Приложение №1, неразделна част от настоящият договор.

and the building will be delivered for operation not later than …………... through obtaining Permit for Use/Certificate of putting into operation/commissioning/ of the building under specific stage of completion, as described in Appendix No. 1, integral part of this Contract.

Всички останали видове строително-монтажни работи, касаещи гореописания имот, и които не са описани в Приложение №1, могат да бъдат предмет на допълнително споразумение и не са включени в договорената цена.

All other building and assembly works, relating to the abovementioned real property and not described in Appendix No. 1, may be subject of additional agreement and are not included in the price.

Промени отнасящи се до вида, обема и стойността на довършителните работи и обзавеждането на недвижимият имот, описан в настоящият договор, могат да бъдат правени по искане на Купувача, с Анекс в писмен вид, представляващ неразделна част от настоящият договор, при предварително заплащане.

Changes, concerning the type, volume and value of the finishing works and furniture of the real property, subject in this Contract, may be made by request of the Buyer in the form of written Annex, which shall be deemed integral part of this Contract, at additional payment, only.

1.2. Продавачът се задължава да извърши прехвърлянето на уговореното в предходната алинея право на собственост за АПАРТАМЕНТ №…. с нотариален акт в срок - след съставяне на АКТ 16 за жилищната сграда и при заплащане на пълния размер на покупната цена, но не по-късно от …………….. г.(краен срок).

The SELLER shall be obliged to convey the right of ownership, as set forth in preceding paragraph, of APARTMENT …. by Title Deed after drawing up ACT 16 for the residential building and upon payment of the full amount of the purchase price, but not later than …………….. (deadline).

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

II. PRICE AND WAY OF PAYMENT

2.1. Цената на имота, описан в чл.1 на настоящия договор е в размер на ……… EUR /………………/, като включва и идеалните части от общите части на сградата, както и от правото на строеж.

2.1. The price of the real property, as described in Art. 1 herein shall be EUR ………. (………. Euros), and it includes the price for the ideal shares of the shared parts of the building and the building rights.

2.2. Цената по предходната алинея е окончателна, не се влияе от инфлационни или други процеси в хода на строителството и не подлежи на последващи изменения, освен по взаимно съгласие на страните.

2.2. The price under the preceding paragraph is final and may not be affected of any inflation of other processes during the course of the construction and is not subject of subsequent changes, except in case of mutual consent of the parties.

2.3. Купувачът следва да извърши дължимите плащания в срокове и ред, установени между страните, както следва:

2.3 The BUYER shall make the payments due in the terms and in the way determined by the parties, as follows:

а) За гарантиране на задължението си като страна по настоящия предварителен договор за сключване на окончателен договор /нотариален акт/ за покупко-продажба и за пълното заплащане на договорената цена, Купувачът депозира при продавача сума в размер на ……….. EUR /…………… евро/, представляваща 40 % (четиридесет процента) от покупната цена, имаща характер на гаранционен депозит, в рамките на 7 /седем/ календарни дни от датата на подписване на настоящия договор, като договорът влиза в сила след извършване на плащането по тази точка.

a/ In order to guarantee his obligations as a party to this Preliminary Contract to conclude a final contract (notary deed) for purchase and sale and to pay in full the negotiated price, the Buyer shall deposit at the Seller a sum to the amount of EUR …….. (………………. Euros) representing 40 % (forty percent) of the purchase price, designed for the purpose of a guaranty deposit, payable within 7 (seven) calendar days from the day of signing of this Contract, and this Contract shall enter into force after the payment under this item.

б) Купувачът извършва пълно плащане на уговорената в чл.2.1 цена в деня на нотариалното изповядване на договора за покупко-продажба (сключване на окончателен договор).

b/ The BUYER shall make full payment of the price specified in Art. 2.1 herein on the day of notary completion of the contract for sale-and-purchase (conclusion of final contract)

в) При извършване на плащането по буква „б” продавачът възстановява освободената като гаранционен депозит сума според чл. 2.3, буква “а”, или я прихваща от уговорената в чл.2.1 цена.

c/ Upon performance of the payment under item “b”, the SELLER shall refund the released as guarantee deposit amount in accordance with Art. 2.3., item “a”, or shall deduct it from the price specified in Art. 2.1.;

г) Плащанията ще се извършват в брой или по банков път по посочена от Продавача банкова сметка :

............................................................................................................................d/ The payments shall be effected in cash or via bank transfer to bank account pointed out by the SELLER:

…………………………………………………………………………………….…д) Продавачът си запазва правото да посочи на Купувача друга банкова сметка, по която следва да бъдат преведени сумите по чл. 2 на договора.

e/ The SELLER reserves his right to point out other bank account to the BUYER, wherein the amounts under Art. 2 shall be transferred;

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SELLER

3.1. Продавачът се задължава да подготви всички документи, необходими за сключването на окончателния договор за покупко-продажба и да прехвърли по нотариален ред в полза на Купувача правото на собственост върху апартамента, описан в раздел І, чл. 1 на договора, след съставяне на АКТ 16 за жилищната сграда и при заплащане на пълния размер на покупната цена, но не по-късно от ……………..г. (краен срок)

3.1. The SELLER shall be obliged to prepare all documents required for signing of the final contract for purchase-and-sale and convey in the form of Title Deed the right of ownership of the apartment, described in Section I, Art. 1 herein after drawing up ACT 16 for the building and upon payment of the full amount of the purchase price, not later than …………….. (deadline).

Собствеността върху имота ще бъде прехвърлена на Купувача, на упълномощен негов представител или на посочено от него при условията на чл. 4.4. лице.

The right of ownership (title) of the real property shall be conveyed to the BUYER, or to his duly authorized representative, or to other person appointed by him under the conditions of Art. 4.4.

3.2. Продавачът следва да извести Купувача или посоченото от него лице за името и адреса на нотариуса, както и за точния ден и час за изповядване на сделката с 10 / десет/ дневно предизвестие.

3.2. The SELLER shall notify the BUYER or other person appointed by the latter regarding the name and address of the Notary, as well as exact day and time for completion of the deal, by 10-day notice.

3.3. Продавачът декларира, че нито лично, нито чрез трето, упълномощено от него лице е сключвал предварителни договори за покупко-продажба на имота, предмет на настоящия договор, както и че към момента на нотариалното прехвърляне имотът ще е чист от каквито и да било претенции на трети лица, от учредени в полза на трети лица ограничени вещни права и/или каквито и да било вещни тежести или съдебни спорове, които биха възпрепятствали Купувача да упражнява правото си на собственост в пълен обем.

3.3. The SELLER hereby declares that he has not signed other preliminary contract for purchase-and-sale of the real property, subject of this Contract, neither personally or through third person, authorized by him, and that as of the time of notary transfer of the ownership the real property is free of any claims by third parties, there are no limited real rights established in favor of third parties or encumbrances or litigations, that may impede the BUYER to exercise his right of ownership to the full.

3.4. Продавачът поема задължението да предаде на Купувача или упълномощено от него лице владението на имота в деня на окончателното сключване на договора за продажба.

3.4. The SELLER hereby assumes the obligation to pass to the BUYER or other person, authorized by him, the possession of the real property on the day of final conclusion of the contract of sale.

3.5. В случай на забавяне на строителството на сградата, в която се намира апартамента, Продавачът може с едностранно тримесечно писмено предизвестие до Купувача, да промени срока за нотариалното изповядване на продажбата, определен в т. 1.2 на настоящия договор.

3.5. In the event of delay in the construction of the building, where the apartment is located, the SELLER may change the deadline for notary completion of the sale, set in Art. 1.2. herein, through unilateral 3-month notice to the BUYER.

3.6. Продавачът поема задължението да подготви всички книжа, необходими за изпълнение на административните процедури по приключване на строителството на апартамента, по представителството на купувача пред съответните държавни органи и учреждения, по деклариране на обстоятелства пред нотариус или други институции във връзка с изпълнение на настоящия договор, като представи книжата за подпис с нотариална заверка с писмена покана до Купувача.

3.6. The SELLER hereby assumes the obligation to prepare all papers, required for observance of the administrative procedures, related to the completion of the construction of the apartment, representation of the BUYER before relevant state bodies and authorities, declaring circumstances before notary or other authorities in connection with the performance of this Contract, and for this purpose shall submit such papers for signing with notary certificate of signature, by written invitation to the BUYER.

3.7. Продавачът е задължен да договори условията на проект на договор за управление и поддръжка на общите части на сградата и комплекса, в които се намира апартамента, предмет на продажбата.

Дейността по управление и поддръжка включва: • организация на вътрешния ред на сградата и общото оборудване на комплекса;

 • организация и поддръжка на охранителните системи на комплекса и сградата; организиране на външната сигурност на обекта

 • оказване на помощ и подпомагане на собствениците с цел осигуряване на спокойствие и необезпокоявано използване на техните жилища и на комплекса като цяло и тяхното необезпокоявано упражняване на правата им на собственици;

 • техническа поддръжка на инсталациите на комплекса, оборудването, разпределението или другите общи части на сградата; поемане на разходите за консумирана ел.енергия и вода в общите части на сградата и на комплекса;

 • поддръжка, стопанисване и предоставяне за ползване на плувния басейн в комплекса;

 • поддръжка на зелените площи, площите за паркинг и двор;

 • организиране на санитарно-хигиенното обслужване на комплекса и на общите части на сградата;

 • организиране и мениджмънт на платените услуги в комплекса.

3.7. The SELLER shall be obliged to negotiate the conditions of a draft of contract for management and maintenance of the shared parts of the building and the complex, where the apartment, subject of the sale, is located.

The management and maintenance include: • organization of the internal order in the building and shared facilities and equipment of the complex;

 • organization and maintenance of security systems of the complex and the building; organization of external security of the site;

 • providing assistance and support to the owners in order to ensure tranquility and flawless use of their apartments and of the complex as a whole, and to exercise their rights as owners without any problems;

 • technical maintenance of the electric installations of the complex, of the facilities and equipment , of the distribution and of other shared parts of the building; payment of expenses for used electric power and water in the shared parts of the building and the complex;

 • maintenance, taking care and providing access to the swimming pool in the complex;

 • maintenance of green areas, parking spaces and courtyard;

 • organization of sanitary-hygienic service of the complex and shared parts of the building;

 • organization and management of the paid services in the complex.

При договаряне на условията на договора за управление и поддръжка на общите части на сградата и комплекса, в които се намира апартамента, продавачът е длъжен да действа в интерес на Купувача с грижата на добър търговец, като договори размера на годишната такса за покриване на разходите за менажиране и за общата поддръжка на комплекса не по-висока от ...... /........................./ евро на кв.м. застроена площ за апартамента за първата година.

Upon negotiating the conditions of the contract for management and maintenance of the shared parts of the building and the complex, where the apartment is located, the SELLER shall be obliged to act in the interest of the BUYER taking care as good trader, and shall contract annual charge for covering the expenses for management and total maintenance of the complex not higher than ...... /.........................../ EUR per 1 sq.m. built area of the apartment for the first year.

3.8 Продавачът е задължен да договори условията на проект на договор с добра туроператорска фирма, която да има ангажимента да отдава под наем апартамента на купувача ако той е съгласен на това. В този случай купувачът се ангажира да уведоми туроператорската фирма с 14 месечно предизвестие за времето което желае лично да използва апартамента си. Купувачът има право да получава договорената част от приходите от отдаване под наем на апртамента му за времето което той не го ползва лично.

3.8. The SELLER shall be obliged to agree the conditions of a draft of Contract with tour operator’s company with good reputation, which shall assume obligation to lease the apartment of the BUYER if he agrees to do so. In such a case the BUYER shall be obliged to notify the tour operator’s company by 14-month notice about the period he desires to use his apartment. The BUYER has the right to receive the agreed part of the income from leasing of his apartment for the period where he do not use it.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BUYER

4.1. Купувачът се задължава да заплати на Продавача уговорената в раздел ІІ. чл.2.1 на договора цена, при условията на чл.2.3 на същия раздел.

4.1. The BUYER shall be obliged to pay the SELLER the price, specified in Section II, Art. 2.1. under the conditions of Art. 2.3. herein.

4.2. Купувачът се задължава да се яви лично или чрез пълномощник за сключването на окончателния договор за покупко - продажба в срока, определен в раздел І, чл.2.1. на договора или за който е предизвестен от Продавача по реда на раздел ІІІ. чл.3.5 на договора.

4.2. The BUYER shall be obliged to come in person or his representative to sign the final contract for sale-and-purchase within the term, set forth in Section I, Art. 2.1 herein or after being notified by the SELLER according to Section III, Art. 3.5. in this regard.

4.3. Купувачът лично или чрез пълномощник е длъжен да се яви и подпише с нотариална заверка на подписа всички книжа, необходими за изпълнение на административните процедури по приключване на строителството на апартамента, по представителството на купувача пред съответните органи, по деклариране на обстоятелства пред нотариус или други институции във връзка с изпълнение на настоящия договор, както и договор за управление и поддръжка на общите части на сградата и комплекса, в който се намира апартамента, предмет на продажбата.

4.3. The BUYER shall be obliged to come in person or through his representative and sign before notary all papers required for of the administrative procedures, related to the completion of the construction of the apartment, representation of the BUYER before relevant state bodies and authorities, declaring circumstances before notary or other authorities in connection with the performance of this Contract, as well as Contract for management and maintenance of the shared parts of the building and the complex, where the apartment, subject of the sale, is located.

Купувачът подписва посочените документи в четиринадесет дневен срок от предоставянето им от Продавача по реда на раздел ІІІ, чл. 3.6 от договора.

The BUYER shall sign the said documents in 14-day period after submission thereof by the SELLER according to Section III, Art. 3.6. herein.

4.4. Страните се съгласяват, че при условие на пълно плащане на уговорената с настоящия договор цена, Купувачът има право да посочи като страна - приобретател по окончателния договор за покупко-продажба, който ще бъде сключен по нотариален ред трето физическо или юридическо лице, което приема изцяло условията на настоящия договор.

4.4. The parties hereby agree that in case of full payment of the price specified in this Contract, the BUYER shall have the right to appoint as a party-alienee under the final contract for purchase-and-sale, that will be signed in the form of Title Deed, any third natural person or legal entity, that shall accept fully the conditions of this Contract.

4.5. Купувачът поема задължението, в случай на разпореждане с имота, предмет на настоящия договор, приобретателят на правото на собственост на апартамента да встъпи в договора за управление и поддръжка на общите части на сградата и комплекса, в който се намира апартамента, предмет на продажбата, като приеме изцяло уговорените условия.

4.5. The BUYER hereby assumes the obligation in case of disposal with the real property, subject of this Contract, the alienee of the right of ownership of the apartment to enter into Contract for management and maintenance of the shared parts of the building and the complex, where the apartment, subject of the sale, is located, by accepting the fully the conditions agreed.

4.6. Купувачът се задължава да поеме за своя сметка всички разходи свързани с настоящия договор и с окончателното прехвърляне на правото на собственост - нотариални, местни и държавни такси и данъци, както и всички разходи свързани с банковите преводи по извършените от него плащания.

4.6. The BUYER shall be obliged to cover at his own expense all expenses, relating to this Contract and for the final transfer of the right of ownership – notary fees, local and public charges, as well as all costs for bank transfers for the payments made under this Contract.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

ПОСЛЕДИЦИ

V. NON-PERFORMANCE. CONSEQUENCES

5.1. Ако Продавачът не се яви пред нотариуса за сключване на окончателният договор в нотариална форма за описаният недвижим имот, в срока уговорен в чл.1.2. от настоящият договор, Купувачът може да се откаже от договора и да иска от Продавача връщане в десетдневен срок на гаранционния депозит платен по чл. 2.3, буква “а”, като в този случай Продавача му дължи и неустойка в размер на ……….. /…………../ евро;

5.1. In the event that the SELLER fails to come before notary to sign the final contract in the form of Title Deed for the real property hereinabove described, within the term as set in Art. 1.2. herein, the BUYER may cancel the contract and require by the SELLER refunding of the guaranty deposit paid under Art. 2.3, letter “a” in 10-day period, and in such a case the SELLER shall owe to the BUYER a penalty amounting to EUR ……… (……………… Euros);

5.2. Ако Купувачът се откаже от договора и виновно не сключи окончателният договор в срока по чл. 1.2 от този договор, Продавачът има право да задържи гаранционният депозит платен по чл. 2.3, буква “а” като неустойка.

5.2. In the event that the BUYER cancels the Contract and fails by his fault to sign the final contract within the term, set forth in Art. 1.2, the SELLER shall have the right to retain the guaranty deposit, paid under Art. 2.3, letter “a” as penalty amounting to EUR;

5.3. Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 19 от Закона за задълженията и договорите на Република България с всички произтичащи от това правни последици за страните, включително правото на иск за обявяването му за окончателен от изправната страна по реда на ал. 3 на същия текст.

5.3. The present Contract is a preliminary contract according to the definition, determined in Art. 19 of the Contracts and Obligations Act of Republic of Bulgaria with all consequences for the parties, resulting from this, including the right for claim for pronouncing this contract as a final contract according to par. 3 of the same article.

VI. ОБЩИ КЛАУЗИ

VI. GENERAL PROVISIONS

6.1. Всички клаузи на настоящия договор могат да бъдат изменяни от страните с изричното им писмено взаимно заявено съгласие.

6.1. Amendments of the clauses of this Contract may be made by the parties by giving their express mutual consent in writing, only.

6.2. Адресите за кореспонденция на страните по този договор са както следва:

За Продавача:

……………………………

……………………………

тел.: ……………………

мобилен: ………………..
За Купувача:

……………………………

……………………………

тел.: ……………………

мобилен: ………………..


6.2. The addresses of the parties for communications under this Contract are as follows:

For the SELLER:

……………………….

………………………..

phone: …………………

mobile: …………………..
For THE BUYER:

……………………….

………………………..

phone: …………………mobile: …………………..

6.3. В случай на промяна в посочените адреси всяка от страните е длъжна да уведоми другата за това в срок от 7 / седем / дни.

6.3. In case of change of the addresses specified above each of the parties is obliged to notify the other party in 7-days period.

6.4. В случай, че някоя от страните не изпълни задължението си по предходния член и/или той или посочения от него представител не бъде намерен на посочения адрес, насрещната страна не носи отговорност за неполучени съобщения, за забава или други неблагоприятни последици, дължащи се на това.

6.4. In case one of the parties fails to fulfill its obligation under the preceding paragraph and/or the so pointed out representative was not found on the specified address, the other party shall not be responsible for undelivered notices, delay or other unfavorable consequences, resulting from this.

6.5. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

6.5. Invalidity of any of the clauses of this contract or of additionally agreed conditions shall not invalidate other clauses or whole contract.

6.6. Всяко плащане се счита за извършено в деня, в който е заверена посочената от Продавача сметка със съответната сума.

6.6. Each payment shall be deemed effected on the day, on which the respective amount is certified to the bank account, pointed out by the SELLER.

6.7. Приложимото право към настоящия договор е действащото българско законодателство.

6.7. Applicable law to this Contract shall be existing Bulgarian laws in force.

6.8.Всички спорове между страните, възникнали по повод или във връзка с изпълнението и/или тълкуването на настоящия договор ще бъдат разрешавани от тях чрез преговори и в дух на взаимни отстъпки, чрез взаимно съгласие. В случай, че такова не бъде постигнато, противоречията ще бъдат разрешавани в съответствие с действащото българско законодателство от компетентния български съд.

6.8. All disputes between the parties, arisen out of or in connection with the performance and/or interpretation of this Contract shall be solved by negotiations and by mutual understanding and consent. In case the parties do not come to agreement, the dispute shall be solved according to existing Bulgarian laws by competent Bulgarian Court.

Настоящият договор се състои от 14 страници, като неразделна част от него представляват Приложение № 1 за степента на завършеност на недвижимият имот и архитектурен план на апартамента /Приложение № 2/.

This contract consists of 14 pages, and Appendix No. 1 regarding stage of completion of the real property and architectural design of the apartment - Annex No. 2 are integral part thereof.

Договорът е съставен и подписан в два идентични оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

The present Contract has been made in two equal original copies, one for each of the parties.

За ПРОДАВАЧА: За КУПУВАЧА:

For the SELLER: For the BUYER:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗА СТЕПЕНТА НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТAPPENDIX No. 1

REGARDING STAGE OF COMPLETION OF REAL PROPERTY
за АПАРТАМЕНТ № … от жилищна сграда,

изграждаща се в …………………………………………………………………………

съгласно Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

от ……….2008 г.
of APARTMENT No. ….. of residential building under construction

in land property …………………………………………………………………………

According to the Preliminary Contract for sale-and-purchase of real property

Dated ……….. 2008А. Довършителни работи

A. Finishing works

А.1 Външна топлоизолация на апартамента;

A.1 External thermal insulation of the apartment;

А.2 Луксозна дограма с профили с термомост на прозорци тип – френски

A.2 Luxurious windows with profiles and thermal bridge - French type windows

А.3 Външна релефна мазилка

A.3 External relief plastering

А.4. Врати МДФ

A.4. MDF doors

Б: Луксозни работи

B: Luxurious works

Б.1 Климатик .

B.1 Air conditioner

Б.2 Настилки /теракот/

B.2 Flooring /terracotta/

Б.3 Ламинат

B.3 Laminate

Б.4 Душ

B.4 Shower

Б.5 Кранове

B.5 Mixing taps

Б.6 Душ-кабина

B.6 Shower-cabin

В: Инсталации – електроинсталация: съоръжена с двойнотарифни електромери, Ел. контакти, Ключове; ВиК инсталация - съоръжена с водомери, телефонна, звънчева и домофонна инсталации, антенна мрежа по БДС, изградени всички външни връзки и комуникации с осигурени разрешения за включване, без външна връзка към БТК; Извод за кабелна телевизия;

C: Installations – electric installation: equipped with double tariff electric meters, electric sockets, switches; Water and Sewerage installation: equipped with water meters; telephone, electric bell and intercom wirings, and antenna network according to the Bulgarian National Standards, all external connections and communications constructed with provided Permits for Use without an external connection to the Bulgarian Telecommunications Company; cable TV outlet;

Г: Довършителни работи на общите части

D: Finishing works of the shared parts

- по сградата

- in the building

Г.1 Външна релефна мазилка

D.1 External relief plastering

Г.2 Профили със стъклопакети

D.2 Windows with glass packages

Г.3 Настилки – теракот

D.3 Flooring: terracotta

Г.4 Осветителни тела

D.4 Lighting fixtures

Г.5 Асансьор

D.5 Elevator

Г.6 Покрив хоризонтален – топлоизолиран

D.6 Horizontal roof: thermally insulated

- двор /вертикална планировка/

- yard /vertical planning/

Г.7 Тротоарни плочи

D.7 Pavement slabs

Г.8 Портална врата /бариера/

D.8 Portal gate /barrier/

Г.9 Градинско осветление, алеи, озеленяване;

D.9 Garden lights, alleys, greenery.


За ПРОДАВАЧА: За КУПУВАЧА:

For the SELLER: For the BUYER:Каталог: projects
projects -> Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
projects -> Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
projects -> Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
projects -> И радиационна защита
projects -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
projects -> Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
projects -> Г бнр в бургас започва общественото обсъждане на проекта за Парк "Българско Черноморие"
projects -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
projects -> Г. Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Продължава ремонтът на сградата на дкц-2


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница