Предварителен договор за покупко продажба на право на строеж върху недвижим имот и извършване на строителствоДата29.08.2016
Размер200.67 Kb.
#7750

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОДнес, …………… г. между:

1. ............. ....., вписано в търговския регистър при Софийски градски съд по ф.д. № ... /200...г., със седалище и адрес на регистрация гр. София, ул. .... № ..., БУЛСТАТ BG ....., представлявано от .................... ЕГН ..............., наричан по-долу Продавач-Изпълнител или само Продавач

и
2. ……………………………………….; наричан, по-долу Купувач-Възложител или само Купувач, от друга страна,Като Продавачът и Купувачът заедно се наричат по-долу “Страни”


ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ:
Продавачът-Изпълнител е:
титуляр на правото на строеж върху УПИ с нов идентиф. №................., в

  • местността „............”, землището на град ........., община .........., България, с площ на поземления имот ............ кв.м., при граници: имот №.........., имот №......, имот №........., имот №......., имот №....., имот №...........,

  • КЪДЕТО Продавъчът ще построи в поземления имот в сроковете и при условията на настоящия договор ..................................................” (наричан в този Договор Сградата)-в процес на изграждане, съгласно предвижданията на действащия към момента на подписване на договора ПУП, и Разрешение за строеж № ........./............200..., изд. от община Банско.


Купувачът-Възложител желае:


  • да закупи право на строеж върху апартамент в гореописаната сграда,

  • да възложи на Продавача-Изпълнител да извърши необходимите СМР за изграждане на този апартамент


СЕ СКЛЮЧИ настоящият договор, като страните постигнаха съгласие да сключат окончателен договор за продажба правото на строеж върху описания в Раздел І имот и за извършването на СМР за изграждане на имота, при условията и в сроковете посочени по-долу.

РАЗДЕЛ І

ПРЕДМЕТЧл.1.(1) Страните се задължават да сключат окончателен договор, с който Продавачът ще прехвърли на Купувача или на посочено от него лице правото на строеж, за построяването на следния недвижим имот – Aпартамент №

(наричан в този Договор Апартамент или Обект), находящ се на етаж, Секция ,, „, на Сградата, с обща застроена площ на апартамента от кв.м(жилищна площ кв.м, кв.м. от общите части на сградата) , състоящ се от …, при граници: , който предстои да бъде построен в Сградата върху описания имот, за който Продавачът е титуляр на правото на строеж.
(2) Продавачът се задължава да извърши строителните работи на Сградата и Апартамента в съответствие със строителните норми и предвижданията на действащия към момента на подписване на договора ПУП за имота, издадените на Продавача Виза за проучване и проектиране, Разрешение за строеж, и одобрен Инвестиционен проект, приложимите нормативни актове и условията на настоящия договор.

РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕНА, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

СРОКОВЕ
Чл.2.(1) Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача правото на строеж върху апартамента в срок до .................2008 г., но не по-късно от завършване на сградата в „груб строеж” констатирано с протокол на компетентния орган (общинската или районната администрация), като същият е длъжен в двуседмичен срок преди датата на нотариалното изповядване да уведоми Купувача за тази дата, както и за адреса на нотариалната кантора, където ще се извърши сделката.
(2) Продавачът се задължава:
Да построи Сградата и апартамента в срок до .................2009 г., със следното ниво на завършеност:
Сграда:

- вид на строителството: монолитно, с топлоизолирани колони, плочи и външни стени, при гарантирано качество на материалите по БДС;


- стоманобетонна конструкция с тухлена зидария;

- хидро и топлоизолации на основите и на покрива;


Апартамент:

-стая: под – мокет, стени латекс;

- санитарни помещения: теракот, фаянс, мивка, батерия, тоалетна чиния, вана/душ-кабина, бойлер;


- коридори: подова настилка – мокет, стени – латекс;
- отоплителна система – ел. конвекторни радиатори
(3) Продавачът е длъжен да снабди сградата с Удостоверение за въвеждане в експлоатация не по-късно от ................2009 г.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1). Купувачът се задължава да заплати цена в размер на Eвро, от които Евро за прехвърляне правото на строеж върху апартамента в Сградата и Евро за извършване на строително-монтажните работи-СМР/включваща ДДС/, платима както следва:

ЗА ПРАВО НА СТРОЕЖ:


1. … Евро, равняващи се на 40% (четиридесет процента) от цената по чл.3,ал.1, в 14 (четиринадесет) дневен срок от подписване на настоящия договор, която се равнява на …% от цената за право на строеж
2. Евро, равняващи се на 30 % (тридесет процента) от цената по чл.3.ал.1 и на на …% от цената за право на строеж, са дължими най-късно в десет дневен срок преди прехвърляне правото на строеж по нотариален ред, но не по-рано от .................2008 и не по-късно от ...........2008 г.
ЗА СМР:
3. Евро, равняващи се на 20 %(двадесет процента) от цената по ал.1, и на …% от СМР, , са дължими месец .......... 2009 година и не по-късно от ..............2009 г.

4. Евро, равняващи се на 10% (десет процента) от цената по чл.3/1/ и …% от СМР , са дължими месец ........ година и не по-късно от .......... г.

(2) Договорената в чл.3, ал.1, т.3 и 4 цена е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случай на увеличение с повече от 30 % на цените на мателиали, труд, механизация и други услуги, касаещи строителството по време на изграждане на сградата.
Продавачът се задължава да предаде на Купувача апартамента с обзавеждане, описано в Приложения – описи: №1 и №2, неразделни части от настоящия договор, като цената на същото е включена в цената посочена в чл.3. (1.) от договора.
Страните се договарят, че на основание чл. 93 от Закона за задълженията и договорите, 10% от цената, посочена в Чл.3.(1). в размер на Евро ще служи като задатък по договора.
Чл.4 Плащането на цената се извършва по банков път по посочената в настоящия договор сметка на Продавача.

Чл.5. Дължимият местен данък, нотариалните такси по прехвърляне на правото на строеж върху имота, таксите по подготовка на сделката и таксата за вписването ще бъдат за сметка на КУПУВАЧА, като същият ги заплаща в деня на нотариалното изповядване на сделката.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6./1/. Продавачът се задължава да построи апартамента, описан в чл.1, заедно с всички видове вътрешни и външни инсталации, както и изграждането на вертикална планировка на сградата и съответната част от нея, в която се намира този имот,в срок до ...........2009 г.
/2/ Продавачът има право да възложи строителството по чл1,ал.1 на трето лице/ лица, като с настоящия договор Купувачът дава съгласието си за това.

/3/. Продавачът се задължава да извърши строителството на сградата и апартамента в съответствие с нормативните изисквания и уговореното по този договор, като строителството се счита за изпълнено с въвеждането на сградата в експлоатация с Разрешение за ползването й, съгласно условията и по реда на действащата нормативна уредба за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. Продавачът се задължава да завърши и предаде апартамента, като използва материали отговарящи на БДС (Българските държавни стандарти).


/4/. Продавачът е длъжен да отстрани в технологично най-кратък възможен срок, но във всички случаи не по-късно от сроковете, дадени от Приемателната комисия всякакви забележки по извършеното строителство. Продавачът поема гаранционна отговорност в гаранционни срокове, посочени в съответните нормативни актове, както за качеството на проектирането и строителството на сградата като цяло, така и за отделните елементи на сградата и СМР.

Чл.7./1/. Продавачът няма право да извършва промени в апартамента, върху който е учредено право на строеж в полза на Купувача без предварителното писмено съгласие на Купувача, освен в случай че промяната се налага поради причини от строителен, конструктивен или архитектурен характер.
7.(2). Ако в следствие на това изменение се стигне до намаляване квадратурата на Апартамента с повече от 1 % (един процент), цената следва да се редуцира пропорционално на намалението.
7.(3). Ако в следствие на това изменение се стигне до увеличаване квадратурата на Апартамента с повече от 1 % (един процент), цената следва да се коригира пропорционално на увеличението.
Чл.8./1/. В случай, че Независимият строителен надзор констатира отклонения от работните проекти или други недостатъци, необходимите строителни и довършителни работи се

извършват от Продавача за негова сметка и във възможно най-кратък срок.


Чл.8.(2). Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или забава за изпълнение на неговите задължения по този договор, ако те се дължат на непредвидима или непредотвратима причина извън неговия контрол, като например, но не само: природни бедствия, война, лоши метеорологични условия или прогнози за такива(под +5 С), чието доказване ще се осъществява чрез справка от Националния метеорологичен институт, и други форсмажорни обстоятелства, както и при забрана за строителство или спиране на строителството от страна на държавни, административни или други контролни органи по смисъла на Закона за устройството на територията, археологически открития, като в тези случаи срокът за изпълнение на съответното задължение се удължава съответно.
8.(3) При настъпване на каквито и да било събития в кръга на описаните по-горе Продавачът се задължава да информира Купувача във възможно най-кратък срок. В този случай сроковете за заплащане на дължимите от Купувача суми и предаването на Сградата се удължават със срока на забавата дължаща се на причините посочени в предходната алинея.

Чл.9. Купувачът се задължава да заплати на Продавача уговорената в чл.3, ал.1 цена, в сроковете и при условията на настоящия договор.
Чл.10. Купувачът следва да извърши лично или чрез упълномщено от него трето лице всички необходими правни и фактически действия връзка с всички процедури по проучване, проектиране и строителство на сградата.
РАЗДЕЛ ІV
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.11. Продавачът декларира, че към датата на подписване на настоящия договор е титуляр на правото на строеж върху имота, описан в чл.1.(1) на договора, не е прехвърлял правото на строеж върху същия, не е сключвал предварителни договори за имота с други купувачи.
Чл.12. С оглед това, че Купувачът ще придобие правото на строеж върху апартамента, преди да е заплатил пълният размер на цената по чл.3, ал.1, то Продавачът има право да задържи предаването на Апартамента, като обезпечение на вземанията си за неиздължените от Купувача оставащи вноски по чл.3, ал.1, т.3 и 4 на договора. В този случай, продавачът ще има правото на предпочитателно удовлетворяване от стойността на задържания недвижим имот за вземанията си относно построяването на имота в размер на сумата предвидена в чл. 3 ал. 1 т. 3 и т. 4, представляващи разноски за запазване и подобрения, съгласно 136 ал. 1 т. 4 от ЗЗД /с привилегия пред всички ипотекарни кредитори/. Страните изрично се съгласяват, че размерът на разноските за запазването и подобренията няма да надвишава този на възнаграждението за извършеното строителство на недвижимия имот посочени в чл. 3 ал. 1 т. 3 и т. 4 на договора.

Продавачът се задължава в срок от една седмица след заплащане на продажната цена да предаде на купувача описания по-горе жилищен недвижим имот като подпише нотариално заверен констативен протокол за предаване на владението на Купувача, съгласно чл. 593 от ГПК.


Чл.13. Купувачът се задължава да заплати цената за правото на строеж и дължимата цена за строителство по начина, размерите и сроковете, посочени в Раздел ІІ от настоящия договор.

Чл.14. Купувачът се задължава да приеме обекта в срок от 20 /двадесет/ календарни дни след получаването на уведомлението от страна на Продавача за подписването на Акт 15 и копие на акта. В този срок Купувачът може да изготви опис на всички недостатъци в имота си, съгласно действащите нормативни стандарти в строителството и уговореното в този договор изпълнение на СМР в имота му.

Чл.15.(1) При подписване на настоящия договор, Купувачът се задължава да подпише предварителен договор(Приложение №4) с Продавача или посочено от него лице за обслужване и поддръжка на общите части на комплекса, осигуряване на 24-часова охрана и чистач.
16. В случай, че Купувачът не желае да ползва целогодишно апартамента, предмет на настоящия договор, същият може, за периода, за който апартамента не се ползва, да възложи на Продавача да го отдава под наем на трети лица. В тези случаи отношенията между страните се уреждат с отделен договор за рентиране– Приложение №5.

Чл.17.(1). В случай, че Купувачът не заплати на Продавача която и да е вноска по чл.3, ал.1, т.1-4 от договора или част от нея в продължение на 10 (десет) дни след изтичане на срока за съответното плащане, то Продавачът може да избере да реализира което и да е от следните права:

1.да договори писмено с Купувача допълнителен срок за издължаване на закъснелите плащания, ако има основателна причина за забавата и Продавачът е бил уведомен писмено от Купувача за това;

2. да развали едностранно договора;

3. да претендира договорената в договора неустойка;4. да иска обявяването на договора за окончателен от съда.

17.(2). Правото по Чл.18.(1). т.2 на предходната алинея, Продавачът може да упражни само, в случай че правото на строеж не е прехвърлено на Купувача по нотариален ред.

Чл.18. Всички плащания по настоящия договор ще бъдат извършени по банков път по посочената в договора банкова сметка или по сметки предварително указани писмено от Продавача на Купувача, преди плащането на съответната дължима вноска, като Купувачът се задължава да указва изрично в платежния документ основанието за всяко свое плащане (за правото на строеж или за извършено строителство). Продавачът заявява и се съгласява безусловно, в случай, че посочената от него банкова сметка е на лице, различно от продавача и купувачът е извършил плащането на съответната вноска по така посочената сметка, продавачът ще счита, че купувачът е изплатил задълженията си към него. В случай на предходното изречение, Продавачът заявява, че от възникването, изпълнението, неизпълнението и прекратяването на отношенията между продавача и другото лице, няма да произтекат каквито и да е неблагоприятни последици за купувача, нито пък продавачът ще има неудовлетворени претенции към купувача по повод на отношенията между продавача и другото лице.РАЗДЕЛ V
ОТГОВОРНОСТ

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.19. В случай, че Купувачът не плати в срок от десет дни от датата, на която е било дължимо, което и да било плащане от уговорените в чл. 3.(1), т. от 1- до 4 /включително/ на настoящия договор суми и Продавачът реализира правото си да развали договора, Купувачът губи задатъка в размер на 10 % от цената посочена в чл. 3.(1). Това право Продавачът може да упражни само, в случай че правото на строеж не е прехвърлено на Купувача по нотариален ред.
Чл.20. В случай, че Продавачът забави построяването и предаването на апартамента по чл.1 , ал.1, след изтичане на 30 (тридесет) дни от срока по чл. 2., ал. (2)., той дължи на Купувача неустойка в размер на 0,1 % на ден от цената, но не повече от 5% от цената на правото на строеж върху имота.

Чл.21. При забава на което и да било плащане, Купувачът дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху закъснялата вноска за всеки просрочен ден.

Чл.22. Продавачът задържа като задатък 10 (десет) % от цената по чл. 3.(1)., в случай, че Купувачът се откаже без наличието на надлежно правно основание от сключване на окончателен договор за прехвърляне на правото на строеж върху апартамента.
Чл.23.(1) Купувачът има право в случай, че Продавачът забави с повече от 100 (сто) дни задължението си по член 6, да сключи договор за строителство с друго лице, като в този случай е длъжен да плати на Продавача-Изпълнител дължимите суми за извършените до момента строителни работи, приспаднати с неустойка в полза на Купувача в размер на 1000 (хиляда) евро.

РАЗДЕЛ VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. С подписването на настоящия договор Продавачът декларира, че към момента на подписването на този договор няма задължения към трети лица, резултат от притежаването на правото на строеж върху недвижимия имот описан в чл. 1 , ал.1 от договора, както и че няма спорове за собствеността или ограничени вещни права и заведени искове или претенции към имота.

- Продавачът декларира, че ще предаде сградата и ще носи гаранционна отговорност в гаранционни срокове, посочени в съответните нормативни актове, както за качеството на проектирането и строителството на сградата като цяло, така и и за отделните елементи на сградата и СМР, считани от датата на предаването.
Чл.26.(1). Всички уведомления между страните се отправят на посочените по –долу адреси, като Купувачът се задължава да посочи адрес и на надлежен представител в Република България, както следва:
Адрес на ПРОДАВАЧА:

“............................” ЕООД

ул.”.....................................

Гр. София България


Адрес на КУПУВАЧА:
……………………….;
(2). При промяна на адреса всяка страна е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок. В противен случай уведомленията се смятат за редовно отправени на последните посочени адреси.
РАЗДЕЛ VІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Страните се съгласяват, че настоящият договор представлява предварителен договор по смисъла на член 19 от Закона за задълженията и договорите и всяка Страна има право, в случай че другата не изпълни задълженията си по отношение на прехвърлянето или придобиването на правото на строеж, да поиска от компетентния съд да обяви настоящия договор за окончателен съгласно разпоредбите на българското законодателство и условията, съдържащи се в настоящия договор са изпълнени. Уговореното по този договор урежда изцяло и напълно отношенията между страните и има преимущество и предимство пред каквито и да било устни или писмени договори или споразумения или информация, разменени или постигнати по какъвто и да било начин между Продавача и Купувача.

§ 2. За неуредени въпроси между страните в този договор се прилага действащото законодателство в Р. България.
§ 3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 4. Всички спорове по тълкуване и/или изпълнение на настоящия договор ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а в случай че страните не успеят да постигнат споразумение, ще бъдат отнесени пред компетентния български съд със седалище в град София, Република България.


§ 5.Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
§ 6. В случай на спор, валидната и водеща версия е тази на български език.

§ 7. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – на български и английски език, по един за всяка от страните.

Банкова сметка на Продавача:

.............................................” ЕООД

Сметка:.............................

Банка: .........................

Bic code:....................


ПРОДАВАЧ:............................

КУПУВАЧ:...............................


PRELIMINARY AGREEMENT

FOR SALE OF THE BUILDING RIGHTS ON A REAL ESTATE AND FURTHER
COSTRUCTION WORKS


No
This, ………….. by and between:

1.“.............” Ltd., company ID no ............of the Sofia ............., with a headquarters and administration address: Sofia, ........,st.”...........” ......., apartment ...... , represented by ................ , hereinafter referred to Seller – Contractor or only Seller

and
2. ………………………………………….;

hereinafter referred to as Buyer-Assignor or only Buyer, on the other hand,

Both Seller and Buyer being referred to as “Parties”.WHEREAS:
Seller-Contractor is:
holder of the building rights on a real estate, regulated land plot with new Cadastre ID № ..........., Stragite area, ............. district, Bulgaria, with total area of the plot ................ sq.m. and borders: plot №........, plot №.........., plot №........, plot №........., plot №........., plot №......., WHERE Seller shall develop the Plot according to the terms and conditions set forth in the present contract by constructing a ........................................” (hereinafter referred to as the Building) under construction, in compliance with the following acts applicable at the present moment: Comprehensive development plan, Construction permission № ..../...........2007 issued by the Municipality of Bansko.

Buyer-Assignor wants:


  • to purchase the right to build an apartment in the building described above,

  • to assign Seller – Contractor to build this apartment for the Buyer

This Agreement HAS BEEN SIGNED and the parties has agreed to conclude final contract for selling the right to build and for building the real estate described in Section 1 under the following conditions and according to the following terms:SECTION І

SUBJECTArt.1. (1) The parties hereunder agree to enter into a final agreement by which the Seller shall transfer to the Buyer or to any nominated by the Buyer person, the right to build on the following real estate Apartment(referred herein as Apartment or the Site), located on the … Level, Section “” of the building, with total built-up area of the apartment of sq.m, (living area … sq.m., … sq.m. of the common areas of the building), consisting of …, with neighbours: …, that is going to be built in the Building build on the real estate described above – for which the buyer is a holder of the right to build.

(2) The Seller is obliged to perform the construction works of both- the Building and the Apartment in compliance with the building standards and the recommendations of the Detailed Area Management Plan for Development , the Design and Development Visa, Building Permit and approved Investment Project, and all applicable legislation and terms and conditions of this Agreement.
SECTION ІІ

PRICE, TERMS AND PAYMENT
TERMS
Art 2.(1) The Seller hereby is obliged to transfer to the Buyer the building rights over the apartment not later than .............2008 but also not later than the completion of the “rough construction” of the building as found with a protocol issued by the competent authority (municipal or regional administration) and the Seller shall be required to notify two weeks prior, the Buyer with respect to the date and the address of the Notary Public’s office, where the deal will be registered.
(2) Seller hereby is obliged:

To Complete the building and the apartment not later than ............2009, at the following level of completion:

Building:

- type of construction: solid construction, with heat insulated columns, slabs and external walls, with warranted quality of the materials according to Bulgarian State Standard;

- reinforced concrete structure with brick masonry;

- hydro and heat insulation of foundations and roof;


Apartment:

room: floor – moquette, walls coated with latex paint;

-

- bathroom and WC: terracotta, wall tiles, wash-basin, blender, toilet, bath-tub/shower cabin, water-geyser;- entrance hall: floor – moquette, walls coated with latex paint;
- heating system – electrical convectors
(3) The SELLER is obliged to obtain an Occupancy Permit (Act 16) not later than .................2009.
TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT
Art.3.(1) The Buyer shall pay, total price, of Euro, from which Euro for the building rights for the apartment and Euro for the building on completion, incl. VAT

payable as follows:

FOR THE BUILDING WORKS:

1. Euro, equal to 40 % (forty percent) of the price in accordance to Art.3. (1) paid in 14 (fourteen) days following the date of the signing the present contract ,equal to … % from the price of the building works .

2. Euro, equal to 30 % (thirty percent) of the price in accordance to Art.3.(1) and … % from the price of the building works. The amount is due 10 days prior the transfer of the right to build, but, not before .............2008 and not later than ...........2008.
FOR BUILDING AND INSTALATION WORKS:

3. Euro, equal to 20% (twenty percent) of the price, and equal to …% for the building and installation works, are payable on .......... 2009, but not later than ............2009.

4. Euro equal to 10% (ten) percent of the price in accordance to art.3/1/ and equal to … % for the building and installation works, are payable on ..........., but not later than ...............2009.

(2)The total price as agreed in art.3/1/ point 3 and 4 shall be final and may not be changed unless the market prices of materials, labor, machinery and other utilities related to building works is increased more than 30%.
The Seller is obliged to transfer to the Buyer the ownership of the apartment with furniture, which is described in details in the Appendices — Inventories No.1 and No.2, forming an integral part hereof as the price of the furniture is included in the price specified in art.3.(1) from the present contract

Both parties agree that in compliance with Art. 93 of the Obligations and Contract Act, 10 % of the purchase price under Art. 3.(1)., amounting to Euro will serve as earnest under this Agreement.


Art. 4 The payment shall be done by bank deposit in to the Seller’s account as advised by the Seller in this contract.


Art.5. All and any local tax, notary’s fees related to the transfer of the right to build with respect to the property, government fees , registration fee shall be paid by the Buyer, on the day of the registration of the of the transaction for transfer of the ownership.


SECTION ІІІ

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
Art.6/1/ Seller undertake to build the apartment as described in Art. 1, together with all kinds of internal and external installations as well as the vertical planning of the building and the relevant part thereof, in which this property will be located, not later than ............2009.
/2/ Seller could assign the construction described in Art.1/1/ to third parties and the buyer will agree with that, when signing this contract.

/3/. Seller undertakes to complete the construction of the building and of the apartment in compliance with the legislation and the conditions of this Agreement, and the construction shall be deemed to have been completed upon the building commissioning sanctioned by the Use Permit, according to the conditions and the order of effective legislation concerning the commissioning of the construction sites in the Republic of Bulgaria. Seller undertakes to complete and to hand over the apartment by using materials corresponding to BSS (Bulgarian State Standards).

/4/. Seller shall be required to respond to all and any remarks of the Acceptance Committee concerning the construction works completed in the shortest technologically possible term but, not later than the terms specified by the same Committee. Seller shall assume the warranty responsibility within the warranty terms, specified by the relevant legislation, both in terms of the quality of design and construction of the building as a whole and of the individual elements of the building and the construction and installations works done.

Art.7/1/. Seller shall not be entitled to make any changes in the apartment, subject to the building right constituted in the favour of Buyer without Buyer’s previous written consent, unless such changes are imposed by any reasons of building, structural or architectural nature.
7.(2). If such a change results in reducing the floorage of the apartment with more of 1% /one per cent/, the price will be reduced relevantly.
7.(3). If such a change results in enlarging the floorage of the apartment with more of 1% /one per cent/, the price will be increased relevantly.
Art.8./1/ In the event that the Independent Construction Surveillance authorities find any deviations from the operating designs or any other defects, the necessary building and completion works shall be done by Seller at Seller’s costs and within the shortest time as possible.
Art.8.(2). Seller shall not be held responsible for any failure or delay in the performance of its obligations under this Agreement due to any unforeseeable or unpreventable causes beyond Seller’s control such as: but not limited to natural disasters, war, bad weather conditions (under +5 С), which shall be evidenced by reference given by the National Institute of Meteorology, or any other events of force majeure or any prohibition or suspension of the construction works by any governmental, administrative or other control authorities by virtue of the Land Management Act, any archaeological findings, and in this case, the term of performance of the relevant obligation shall be extended accordingly.


Art.8.(3) Upon the occurrence of any events of the nature of those described above, Seller shall notify Buyer in the shortest time possible. In this case, the terms for the payment of the amounts due by Buyer and the building handover shall be extended by the time of delay as caused by the events set forth in the previous paragraph.

Art.9.Buyer undertakes to pay the price written in art.3/1/ in the terms and conditions of this contract.
Art.10. The Buyer shall complete personally or through third person authorized by him all the necessary legal and factual actions in accordance with all procedures for studying, designing and building.
SECTION ІV
GENERAL PROVOSIONS

Art.11.. Seller warrants that as of the day of execution of this Agreement, Seller is the only owner of the right to build of the real estate described in Art.1(1) of this Agreement, and that no alienation transactions have been made or any prior agreement have been entered into with other buyers with respect to the right to build.

Art.12 /1/ In view of the fact that Buyer shall acquire the right to build for the apartment prior to have paid the full amount of the price written in art.3/1/ the Seller has the right to hold back the delivering of the Apartment as a security for his takings for the instalments still owed by the Buyer under art.3, par.1, point 3 and 4 of the contract. In this case, the Seller has the right of preferable satisfying of the amount of the hold back real estate for his takings about the building of the real estate at the amount foreseen in art.3, par.1, points 3 and 4, representing expenses for keeping and improvements, according to art.136, par. 1, point 4 of the Contracts and Obligations Law /with favour before all mortgage creditors/. The parties explicitly agree that the amount of the expenses for the keeping and improvements shall not exceed the amount of the remuneration for the building of the real estate pointed in art.3, par.1, points 3 and 4 of the contract.

The Seller shall be obliged within one week after full payment of the purchase price to deliver the residential real estate, described above, in possession of the buyer and to sign notarial protocol for certification of the delivery of the possession to the Buyer, under art. 593 of the Civil procedure Code.


Art.13. Buyer undertakes to pay the price for the right to build and the price due for the building works in the way, amounts and within the terms specified in Section ІІ of this Agreement
Art.14. Buyer undertakes to accept the site within 20 (twenty) calendar days after being served with the notice from the Seller in respect to the signature of Act 15 and a copy of such Act. In this term, Buyer may prepare an inventory list containing all defects, found in the Buyer's property, according to the effective building standards and to the building and installation works completed in Buyer’s property hereunder.

Art.15.(1). Upon signing of this contract, Buyer undertakes to sign with Seller or with a person nominated by Seller a separate agreement (Appendix —No.4 for additional service and maintenance of the common areas of the building, 24-hour security provision, and cleaning services.
16. In the event of the Buyer is not willing to use the apartment throughout the whole year hereunder, then Buyer may, assign the Seller to rent it, to a third party for the rest of the period stated by the Buyer. In these cases, the relationship between the both parties shall be subject to a separate rental agreement- Appendix —No.5.
Art.17.(1). In the case of the Buyer fails to effect any payment on art.3/1/,point 1-4 on this contract or a part of it within 10 (ten) days after the expiration of the terms for the exact payment then the Seller may choose between this rights:

1.may agree in writing upon an additional term for making the payments overdue if there is a reasonable cause for such delay and Seller has been accordingly notified by Buyer in written;

2.to terminate the agreement

3.to request the payment of the negotiated compensatory amount4.to request an court announcement for the contract as final
17.(2). Seller may exercise the right written in art.18/1/. point 2 only if the right to build has not been transferred to Buyer with a notary’s procedure.

Art.18. All payments under this Agreement shall be made via bank transfer, to the bank accounts written in this contract or a bank accounts previously advised by the Seller in writing to the Buyer, prior to the payment of the relevant installment due, Buyer being required to state expressly in the payment document the reason for every payment made (for the right to build or for the completed building works. Seller warrants and agrees unconditionally that, in the event that the bank account so advised belongs to any third party other than Seller and if Buyer has effected the payment of the relevant installment to the bank account so advised, it shall be deemed that Buyer had paid its liabilities to the Seller. In the case provided by the previous sentence, Seller states that neither there will be any adverse consequences for the Buyer resulting from occurrence, performance, non-performance and termination of any relations between Seller and the other party nor Seller will have any unsatisfied claims to Buyer with respect to the relationship between Seller and the other person.SECTION V

RESPONSIBILITY FOR FAILURE
Art.19. In the event that Buyer fails to make any payment within ten days after the day when such payment was due of the amounts specified in Art. 3.(1), items 1 to 4 (inclusive) of this Agreement, Seller use his right to terminate the Agreement Buyer shall lose the earnest paid in the amount of 10% of the price specified in art.3/1/.Seller may exercise this right only if the right to build has not been transferred to the Buyer with a notarized deed.


Art.20. In the event that Seller delays construction and the transfer of the apartment on art 1/1/ after the expiration of 30 (thirty) days of the period under Art. 2 /2/, then Seller shall have to pay to Buyer liquidated damages amounting to 0.1% of the price of the right to build for every day of such delay but not more than 5% of the price of the right to build for the real estate.

Art.21. In the event of any payment overdue, Buyer shall have to pay liquidated damages amounting to 0.1% of such overdue payment.

Art.22. Seller shall retain as earnest 10 (ten) % of the total price under Art. 3.(1)., in the event that Buyer refuses without any legal reason to enter into a final agreement for transferring the title of property with respect to the apartment.
Art.23.(1) Buyer shall be entitled, in the event that Seller delays for more than 100 (one hundred) days the performance of its obligations under Art. 6, to enter into a building agreement with another person, in this case being required to pay to Seller - Contractor the amounts due for the building works done by the time being, from which liquidated damages shall be dеducted in Buyer's favour amounting to EUR 1,000 (one thousand).

SECTION VІ

ADDITIONAL PROVISIONS
Art.25. By executing this Agreement, Seller warrants that by the moment of signing this Agreement Seller does not have any liabilities to any third parties in result from the right to build over the real estate as described in Art. 1 , para.1 of this Agreement and that there are no property-related disputes or restricted real rights or claims raised with respect to the real estate.
- Seller warrants that it will deliver the building and will bear the warranty responsibility in the warranty periods specified in the relevant legislation both in terms of the quality of the design and the construction of the building as a whole and of the individual elements of the building and the building and installation works, from the date of delivery.

Art.26.(1). All notices between the parties shall be served on the addresses as specified bellow, the Buyer is obliged to appoint address and to a duly appointed representative in the Republic of Bulgaria:
Address To SELLER:

“....................................” Ltd

Str. “.....................................,

Sofia, Bulgaria


To BUYER:
………………………..;
(2). In the event of any change of address, either party shall be required to notify the other party within three days. Otherwise, the notices served shall be deemed to have been duly sent to the last specified addresses.

SECTION VІІ
ADDITIONAL PROVISIONS
§ 1. The parties agree that this Agreement represents a prior agreement by virtue of Art. 19 of the Obligations and Contracts Act and either Party shall be entitled, in the event that the other party fails to perform its obligations regarding the transfer or the acquisition of the right to build, to ask from the competent court to announce this Agreement as final, in compliance with effective Bulgarian legislation and provided that the conditions of this Agreement have been fulfilled. The provisions of this Agreement shall completely and fully arrange the relations between the parties and shall supersede and prevail over all and any oral or written agreements or arrangements or information exchanged or achieved in any way between Seller and Buyer.

§ 2. Effective Bulgarian legislation shall apply to any matters that are not expressly arranged between the parties in this Agreement.

§ 3. This Agreement enters into force on the day of being executed.

§ 4. All disputes relating to the interpretation and/or the performance of this Agreement shall be settled by mutual agreements between the parties and where no agreement may be reached, the case shall be brought to the competent Bulgarian court. Sole venue and place of jurisdiction is the city of Sofia, Republic of Bulgaria.
§ 5. This Agreement may be amended or supplemented by mutual consent of both parties only, expressed in writing.

§ 6. In the event of any dispute, the Bulgarian version shall be valid and prevailing.
§ 7. This Agreement has been executed in two identical copies – in Bulgarian and English language, one for either party.
Seller’s bank account:
Bank: .......................

Bank Address: Sofia, Bulgaria

Account name- ............................” Ltd.

IBAN - ............................................... (THE ACCOUNT IS IN EURО; ALL ‘0’ SYMBOLS IN THIS IBAN ARE ZEROS, NOT THE LETTER ‘О’)SWIFT Code: .....................


SELLER:............................BUYER:..............................

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница