Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополиястраница1/18
Дата02.01.2018
Размер2.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Предварителен проект!

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

НА

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

freeform 20ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГЕОПЛАН ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕСЕЛИНА КОЛЕШЕВА-ДИМИТРОВА

ПОДПИС:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ: ПРОФ. Д. Н. АРХ. ИВАН НИКОЛОВ НИКИФОРОВ

НОМЕР НА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ: 02381

ПОДПИС:

София, 2014 г.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ


Иван Николов Никифоров – Ръководител екип

Мария Иванова Каразлатева

Стелиян Славков Димитров

Александър Алексиев Витанов

Руси Йорданов Желев

Цветан Петров Добрев

Янко Станчев Герджиков

Стефан Стефанов Петров

Екатерина Николова Гюлеметова

Николай Петров Караиванов

Цветан Любенов Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ 2

СЪДЪРЖАНИЕ 3

I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО 5

II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОУПО 9

III. ДИАГНОЗА / СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 14

III. 1. НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 14

III. 2. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 16

III. 2. 1. ОБВЪРЗАНОСТ НА ОУПО С ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, С ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА РЕГИОНАЛНО, ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ 16

III. 2. 2. РЕГИОНАЛЕН КОНТЕКСТ - ПРОСТРАНСТВЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ, ЕКОЛОГИЧНИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ДР. ПРОБЛЕМИ 17

III. 3. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ – ОСОБЕНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ 18

III. 3. 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 18

III. 3. 2. ПРИРОДО-ГЕОГРАФКА ХАРАКТЕРИСТИКА 20

III. 4. ДЕМОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ И ПОЛИТИКИ 24

III.4.1. ПАЗАР НА ТРУДА 37

III. 5. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ 40

III. 6. СОЦИАЛНА СФЕРА 48

III. 7. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 55

III. 8. ТУРИЗЪМ И ОТДИХ 63

III.8.1. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 63

III.8.2. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 64

III. 9. ТЕРИТОРИАЛНО–УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ 71

III. 9. 1. ТЕРИТОРИАЛНО–УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА 71

III. 9. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ 73

III. 9. 3. ОСИГУРЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА С УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 83

III. 9. 4. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 83

III. 10. ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО 88

III. 10. 1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 88

III. 10. 2. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 91

III. 11. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 98

III.11.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 98

III.11.2 САНИТАРНО-ХИГИЕННА ОБСТАНОВКА И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 99

III.11.3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА 102

III. 12. ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКОТО И ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ – ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ДИАГНОЗА 104

IV. ПРОГНОЗА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 106

IV. 1. СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 106

IV. 1. 1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ 107

IV. 1. 2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 110

IV. 1. 3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА БАЗА 113

IV. 1. 4. ОБИТАВАНЕ 114

IV. 1. 5. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 114

IV. 1. 6. ТУРИЗЪМ 118

IV. 3. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 119

IV. 3. 1 УРБАНИЗИРАНИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ 123

IV. 3. 2. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 126

IV. 3. 3. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 126

V. СИНТЕЗЕН БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 134

VI. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ КЪМ ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 135

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ 143

ГРАФИЧЕН МАТЕРИАЛ 144Irectangle 7. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО


Настоящият Предварителен проект на Общ устройствен план на община Долна Митрополия е разработен във връзка с изпълнение на Договора РД-12-166/01.12.2014 г., по проект, сключен между ДЗЗД „Геоплан Долна Митрополия“ и община Долна Митрополия.

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), община Долна Митрополия попада в границите на район "Северна и Югоизточна България" на ниво NUTS 1, Северозападен район на ниво 2 и Област Плевен на ниво NUTS 3. Общината включва в себе си 16 населени места, от които 2 града и 14 села. Общинският център - град Долна Митрополия, се намира на 11км разстояние от Областния административен център – град Плевен. Долна Митрополия е втората по големина от общо 11 общини в област Плевен.

Територията на общината заема северозападната периферия на областта, като граничи с 5 български общини - община Оряхово на северозапад, община Искър в западната си част, община Долни Дъбник на югозапад, община Плевен на изток и община Гулянци на североизток. На север общината граничи с река Дунав и Република Румъния. Във физико-географско отношение община Долна Митрополия заема част от Дунавската равнина и долините на реките Дунав, Искър и Вит, заедно с хълмистите възвишения около тях.

За развитието на община Долна Митрополия важна роля играе границата с река Дунав. Освен че е естествен път, тя създава отлични предпоставки за развиване на международни връзки с крайдунавските градове по течението й. По отношение на бъдещото социално-икономическо развитие на общината от основно значение са преминаващите в близост транспортни коридори - № VII (Рейн – Майн - Дунав) и № IХ Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море. Също така важно за района е преминаването на автомагистрала “Хемус”, както и ж.п. линия София-Варна.

За развитието на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат актуализирани система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията на стратегическите документи, включително евентуалното им финансиране по оперативни програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За осигуряване на тази основа, Законът за устройство на територията регламентира възможността за изработване на общ устройствен план на община (ОУПО), който обхваща населените места в общината и техните землища. Предназначението на този планов документ е дефинирано по-подробно в чл. 106 от ЗУТ.

Ръководството на община Долна Митрополия, отчитайки първостепенната важност на описаните по-горе обстоятелства, оценява потребността от основаване на бъдещото управление на общинската територия върху Общ устройствен план. Настоящият документ е разработен в съответствие със стратегическата рамка и нормативната уредба в посочената сфера и спазва изискванията, дефинирани в Техническото задание на Възложителя.Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО

Един от ключовите моменти при разработването на ОУПО е свързан с осигуряването на максимално актуална информационна основа. Дейността по информационното осигуряване има няколко основни аспекта.  • Проверка за наличието на изходни данни за анализа с цел да се създаде основата на системата от необходими териториални социално-икономически индикатори. Тъй като информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното изпълнение на договора, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени изходните данни и да бъдат идентифицирани информационните дефицити и недостатъците в качеството на данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ на информационната обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата за събиране, оценка и обработка на източници на данни и информация и индикатори при осъществяването на дейностите по проекта.

  • Фактическото събиране, обработката и интеграцията на необходимите данни в централизираната географска база данни, част от специално разработеното за целите на проекта специализирано ГИС приложение. Същото служи както като платформа за събиране и анализ на данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк достъп до информационните ресурси и резултатите от разработения ОУП на община Долна Митрополия.

Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране, обработка и анализ на информацията е с основно значение за ефективното планиране и управление на територията. Именно информационната база се явява свързващото и същевременно „нормализиращо” звено между очакванията, свързани с плана на различните категории заинтересовани страни и наличния потенциал и реалните сравнителни предимства на територията. Казано с други думи, информационната осигуреност е елементът, който осигурява задълбочен и реалистичен поглед върху територията и пространственото поведение на свързаните с нея природни и социални системи.

В тази връзка е разработено специализирано ГИС приложение, насочено към събиране, обработка, интеграция, анализ и визуализация на данни и информация, свързани с територията на община Долна Митрополия. Географските Информационни Системи /ГИС/ отдавна са се наложили като основен инструмент за подпомагане вземането на решения при планирането и управлението на териториалните системи. ГИС технологията подпомага организирането на данните, свързани с територията и улеснява разбирането и пространственото асоцииране на съществуващите проблеми, като същевременно осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата информация за тяхното разрешаване. Тази пространствено-реферирана информация представлява ресурс от критично значение при процеса на подпомагане вземането на решения при управлението на регионалното развитие и устройството на територията.

В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни аспекти. ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по характер и генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява системно разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число интегриране на проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството на територията.

Концепцията, върху която се основава ГИС приложението за нуждите на настоящата поръчка, се базира върху следните основни моменти:  • Целева ГИС за територията на община Долна Митрополия, която да съдържа необходимите пространствени и атрибутивни данни за анализа на територията;

  • Специализирани аналитични протоколи, генериращи цифрови информационни слоеве, представящи определени фактори и условия, оказващи влияние върху развитието и потенциала на територията;

  • Специализирано ГИС приложение, осигуряващо възможност за генериране на графичните материали към ОУП, съгласно нормативната уредба.

Така разработеното ГИС – приложение дообогати и разшири информационната основа на проекта, улесни разработването на аналитичните и диагностични материали и осигури възможност за генериране на графичните материали към ОУП, съгласно нормативната уредба.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница