Предвидените дейности в границите на водния обект рДата19.10.2018
Размер0.55 Mb.
#91893

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването


ИП обхваща територията на корекцията на река Хасковска - участък Запад, започващ от моста на ул.”19-ти февруари” на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр. Хасково с дължина 900 л.м. и от края на регулационната граница на гр. Хасково до края на корекцията на река Хасковска с дължина 300 л.м. Съществуващата корекция на реката е с каменни подпорни стени, изградени от каменна зидария на вароциментов разтвор. Напречния профил е двоен трапец с кюне и заливаеми берми, които са облицовани с бетон или бетонови блокчета. На много места каменните стени са повредени или частично разрушени. На отделни места дъното е пропаднало, напукано или с нарушена облицовка, което позволява прорастване на различна растителност. В първите 300 м от корекцията дъното е с наноси и е обрасло с блатна растителност.


Предвидените дейности в границите на водния обект - р.Хасковска, са както следва:


 • Почистване на цялата площ на дъното от наноси и растителност;

 • Възстановяване на компрометирани подпорни стени от каменна зидария;

 • Укрепителни мероприятия, посредством високоукрепителна гъвкава система:

 • полагане дюбелни анкери IBO R32N;

 • полагане на високочкостна укрепителна мрежа с дебелина на телта d=3mm;

Обща дължина на укрепителните съоръжения, съответно : ляв бряг L=240,7m , десен бряг L=459,5m.

 • Реконструкция (подмяна) на съществуващо кюне;

 • Възстановяване на дъното чрез изграждане на стоманобетонова облицовка със средна дебелина d=10см;
 • Надграждане на стените от каменна зидария посредством изграждане на ст.б. шапки с ширина b=0,50m, обща дължина L=2 400m и променлива височина.

Хидротехническите мероприятия ще бъдат извършени посредством полагане на:

 • Армировъчни пръти N10 от стомана B500B;

 • Бетон С30/37 със зеолитна нанодобавка.
 • Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

т.1 - N 41°55'58.57" Е 25°31'39.33" (ляв бряг)

т.2 - N 41°55'58.57" Е 25°31'39.33"(десен бряг)

т.3 - N 41°56'02.35" Е 25°31'47.92" (ляв бряг)

т.4 - N 41°56'01.94" Е 25°31'48.17"(десен бряг)

т.5 - N 41°56'02.67" Е 25°31'48.90" (ляв бряг)

т.6 - N 41°56'02.12" Е 25°31'49.15"(десен бряг)

т.7 - N 41°56'06.87" Е 25°32'01.72" (ляв бряг)

т.8 - N 41°56'06.33" Е 25°32'01.57"(десен бряг)

т.9 -N 41°56'03.80" Е 25°32'11.45" (ляв бряг)

т.10 - N 41°56'03.24" Е 25°32'11.47"(десен бряг)

т.11-N 41°56'02.21" Е 25°32'22.72" (ляв бряг)

т.12 - N 41°56'01.94" Е 25°32'22.09"(десен бряг)

т.13-N 41°55'59.56" Е 25°32'24.93" (ляв бряг)

т.14 - N 41°55'59.19" Е 25°32'24.36"(десен бряг)
Надморска височина 220÷225м.


 • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на съоръжението въз основа на хидроложки данни за река Хасковска както следва:

Q5% = 59.95 м³/секQ1% = 123.05 м³/сек

Q0.5% = 146.28 м³/сек

Q0.1% = 224.56 м³/сек
След реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска и въз основа на построения хидравличен модел с описание на разглежданите случаи – съоръжението ще може да провежда оразмерителното водно количество Q1% = 123.05 м³/сек с необходимия изискуем запас 0,50м.
Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част, геодезическо заснемане на обекта с трасировъчен план, както и части : ПВЗ , ПУСО, сметна документация.

Условия, при които ще бъде издаден административния акт, съгласно технически проект и хидравлични изчисления за проводимостта на участъка: 1. За осигуряване на проводимостта е необходимо да се почисти реката от наносните отложения и редовно почистване на реката от растителност.

 2. Поради коригиране на коритото в урбанизирана територия се налага изграждане на парапет.

 3. Необходимо е разрушаване на съществуващия мост при влизане на реката в град Хасково при хм9+700 от проектния участък. Същият не осигурява провеждане на оразмерителните водни количества поради намаленото си сечение. Неоходимо е осигуряване на светъл отвор с габарити ширина b=14,0m и височина h=2,0m.

 4. Не се допуска употребата в съоръжението на камъни от тънкослоести скали, които имат слабо разстворими и размиваеми прослойки, и такива, които се влият от действието на водата и температурата.

 5. Да не се допуска увеличаване наклона на откосите.

 6. При повишение на проектното улягане на зидарията и наличните отклонения, които превишават допустимите по проект, по-нататъшните работи ще се изпълняват само със съгласието на проектантската организация.
Цел на заявеното ползване


Реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите” - реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък „Запад”, в урбанизираната територия на гр. Хасково

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА100R234 – „река Харманлийска от вливане на река Хасковска до устие“

Воден обект – река Хасковска
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Град Хасково – ЕКАТТЕ 77 195

Община Хасково, област ХасковоМясто за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

БДИБР


гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекцияИзточнобеломорски район

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница