Преходът” – междудисциплинарна изследователска лаборатория титуляр: проф дсн Георги Д. Димитров Анотация



Дата16.09.2016
Размер82.62 Kb.
Преходът” – междудисциплинарна изследователска лаборатория
титуляр: проф. дсн Георги Д. Димитров
Анотация: Курсът цели да интегрира най-новите знания, които са натрупани в дисциплинарните полета на социалните науки през последните 20 години у нас (социология, икономика, политология, правни изследвания, медийни изследвания и пр.), които не само създават една изключително плътна, фактологически детайлна картина за протеклите процеси, но и позволяват възникване на неподозирани “междупредметни връзки”. На тази основа става възможно, от една страна, да се изгради съвършено ново разбиране за естеството, посоките на развтие и своеобразните “ексцесии” (или дефицити) на преходния период, а от друга – да се проблематизират ключови теоретико-методологически “очевидности” на всяка една от разгледаните дисциплинарни традиции.

Освен акцент върху трудове, които не са навлезни в рутинен учебен процес, основно предимство на курса е методът на работа - брейн-сторминг. За всяко занятие участниците в курса са разделени на два постоянни отбора, които сменят ролите си всеки път – веднъж единият отбор защитава позицията на разглежданите автори, а другият оспорва правомерността или достатъчността на тази позиция. Това означава интензивна екипна работа и формиране на навици за публичен академичен дебат.

Курсът е проигран пилотно със студенти от магистърска и докторална степен на специалност Европеистика през летен семестър на учебната 2008/9 година. Успехът му се илюстрира от факта, че участниците в него реализираха две престижни научни публикации от своите изследователски резултати:
Toneva, Linka еt al - “Bulgarian Political Parties in the Early 1990: Legitimacy, Authenticity and Representation Deficiencies”; Recasting the Peaceful Revolution of ´89, Roots and Legacies, A conference on the societal events leading to the dismantling of the Iron Curtain and its aftermath in Central and Eastern Europe; Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, Stockholm October 22-24, 2009

Тонева, Л. и колектив - Граници на валидност на българското "право на прехода"; в: Докторантски сборник на специалност Европеистика, Издателство на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2009


Учебна програма

Първо занятие: Целите на курса, метод на работа, очаквани резултати
Второ занятие: Mожем ли да мислим прехода?


 1. Коларова, Р. Теории за прехода и модели на преход, Сравнителният анализ на моделите на демократизация, в Политически изследвания, година VI, книжка 4/1996, ИК „Политически изследвания”, С., 1996

 2. Кародърс, Т. Краят на парадигмите на прехода, сп. Разум, 2003/1

 3. Кародърс, Т. Отговор на моите критици, сп. Разум, 2003/1

 4. Kornai, J. The Great Transformation of Central Eastern Europe: Success and Disappointment, Presidential address, I.E.A. 14th World Congress, Marrakech, Morocco, 2006

Допълнителна литература:

Богданов, Б. - Един по-сложен образ. Увод към Е. Дайнов. Преходът 1989-1999. Вместо история. Изд. Планета 3, С. 1999,

Дайнов, Евг. - Политическият дебат и преходът в България. София, 2000

Дайнов. Евг. Преходът 1989-1999. Вместо история. Изд. Планета 3, С. 1999,

Калинова, Е. И. Баева – Българските преходи 1939-2005, С., “Парадигма” 2006

За промените ..., ЦЛС/ЦСП, С., 1998

Проданов, В., А. Тодоров, Й. Аврамов, В. Иванова – Българският парламент и преходът, Изд. „Сиела“, С., 2009,



Трето занятие: Проблемът за изходната точка? Знаело ли се е какво предстои?


 1. Пеева, Р. Кръглата маса, в сборник За промените ..., ЦЛС/ЦСП, С., 1998

 2. Dimitrov, D., R. Kolarova The roundtable talks in Bulgaria, in The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism (Constitutionalism in Eastern Europe), The University of Chicago Press, Chicago, 1996

Допълнителна литература:

Луджев, Д. - Революцията в България 89-91, 2009

Пейков, Тошо -Записки по българските реформи : Анализ на един неуспешен преход Янус, 1996

Симеонов, П. – Голямата промяна 1989-1990, Второ допълнено издание, 2006



Четвърто занятие: Макро-социални процеси – кой кого граби?


 1. Чалъков, И. „Раждането на посредниците” в българската икономика” и Еманципацията на посредниците. Приватизацията; в: Мрежите на прехода (Какво всъщност се случи в България след 1989 г.), издателство „Изток-Запад”, С., 2008

 2. Райчев, А., К. Стойчев Масовата декласация, в Какво се случи? Разказ за прехода в България 1989-2004, издателство „Изток-Запад”, С., 2004

Допълнителна литература:

Аврамов, Р. – Пари и де/стабилизация в България 1948-1989,С. Сиела, 2008

Биков, Р. М.Мицев, Н. Начев – Икономическата криза в България: причини и последици, С. Военно-издателски комплекс “Св. Г. Победоносец”, 1992

Иванов, М. – Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм, С. Сиела, 2008

Григорова, Веселина Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика, Ciela, 2003
Пето занятие: Икономика: развитие или разруха?


 1. Станчев, Кр. и к-в - Анатомия на прехода. Стопанска политика на България от 1989 до 2004 г., , сборник, Сиела, С., 2004

Допълнителна литература:

Аврамов, Р., В. Антонов – Преходът, С. 1994

Аврамов, Р. – Пари и де/стабилизация в България 1948-1989,С. Сиела, 2008

Биков, Р. М.Мицев, Н. Начев – Икономическата криза в България: причини и последици, С. Военно-издателски комплекс “Св. Г. Победоносец”, 1992

Иванов, М. – Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм, С. Сиела, 2008

Казаков, Атанас и др. Икономика на благосъстоянието : Теория и практика в условията на преход към пазарно стопанство в България / УНСС, 2004

Крийд, Джералд Опитомяване на революцията : От социалистически реформи към противоречивия преход в едно бълг. село Апострофи, 2005

Стоянова, Мария - Индустриализационните конфликти в българското общество в преход : 1989-2002 г. : Социологически аспекти УНСС, 2003


Шесто занятие: Организиране на българската мафия


 1. Петрунов Г. Организирана престъпност в България, глава трета от дисертационен труд Социални измерения на организираната престъпност, София, 2007

 2. Фелиси, С. Силови структури и предприемачество в силовите структури, в сборник Мрежите на прехода (Какво всъщност се случи в България след 1989 г.), издателство „Изток-Запад”, С., 2008

Допълнителна литература:

Организираната престъпност в България, пазари и тенденции, Център за изследване на демокрацията, 2007

Престъпление без наказание: Противодействие на корупцията и организираната престъпност в България, Център за изследване на демокрацията, 2009

Tsvetkova, M. – Aspects of the Evolution of Extra-legal Protection in Bulgaria 1989-1999, Trends in Organized Crime, Nuffield College, University of Oxford, Oxford, 2008



Седмо занятие: Хаотичност на българската политическа система?


 1. Българските избори 1990-1996. Резултати, аналииз, тенденции, авторски колектив, сборник, издателство „Демократични традиции-Деметра”, С., 1997

 2. Тачева, Св. Програмите на политичските партии за парламентарните избори през 2005 г., глава трета от дисертационен труд Социално-структурни и идеологически проблеми в партийните виждания за евроинтеграцията: Възможности за политическо взаимодействие – България 2001-2005 (въз основа на резултатите от контент анализ на преизборни програми), София, 2006

Допълнителна литература:

Българският преход към демокрация - очаквания и реалности. София. 2003 Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004

Димитров, Филип - Митовете на българския преход Ciela, 2003

Карасимеонов, Г. – Новата партийна система в България – облик и перспективи; Разум, кн.2, 2002

Манолов, Георги - Българският преход : Полит. митове и реалности ИК Марица, 2004

Маринов, Александър - Обществени елити и лидерство в страните в преход Сиби 2004


Осмо занятие: Българското право - граници на валидност


 1. Христов, И. Правото на прехода, в сборник Мрежите на прехода (Какво всъщност се случи в България след 1989 г.), издателство „Изток-Запад”, С., 2008

 2. Граматиков, М. Правен анализ на причините за неосъществяване на проекта за „Модернизация на образованието” в Държавата срещу реформите, съставител Г. Димитров, издателство „Изток-Запад”, С., 2004

 3. Тонева, Л. и колектив - Граници на валидност на българското "право на прехода"; в: Докторантски сборник на специалност Европеистика, Издателство на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2009

Допълнителна литература:

Димитров, Г. Нормативната рамка като инструмент за регулация на образователната система, сп. Стратегии на образователната и научна политика, 1, 2008

Данчев, В. Правната регулация на община Габрово – лъкатушене между законовия централизъм и новия публичен мениджмънт,

Христов, И. Български правни трансформации, С. 2007


Девето занятие: Маргинализация на журналистиката и на гражданското общество


 1. Стойнев, В. Вестникарски трансформации в прехода, в сборник Мрежите на прехода (Какво всъщност се случи в България след 1989 г.), издателство „Изток-Запад”, С., 2008

 2. Христова, Д. Институционални предизвикателства пред ФАР за развитие на гражданско общество в България, в сборник Предизвикателства пред България след присъединяването й към ЕС, издаден по случай десетата годишнина от създаването на специалност Европеистика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2009

Допълнителна литература:

Лозанов, Г., Л. Деянова, О. Спасов,– Медии и преход, 2000

Константинов, Емил (състав. и науч. ред.) Гражданското общество и правата на личността: Бълг. опит в условията на преход : [Докл. от конф., София, 24-25 окт. 1997 г.] / НИЕРА, 1997

Престъпление без наказание: Противодействие на корупцията и организираната престъпност в България, Център за изследване на демокрацията, 2009


Десето занятие: Систематичната криза на опитите за реформа; защо реформите се провалят?


 1. Димитров, Г. Доклад за резултатите от изследователския проект Институционални ресурси за (не)осъществяване на социални реформи: изследване на случая с МОН и проект „Модернизация на образованието”, в Държавата срещу реформите, съставител Г. Димитров, издателство „Изток-Запад”, С., 2004

 2. Данчев В.Социално-институционалната нормалност на съпротивите среду образователната реформа; Социологически проблеми, кн.3-4, 2005

Допълнителна литература:

Данчев В. „МОН е върхът” или „mes rules”: общият модел на институционалните съпротиви срещу реформата на образователната сфера, в Държавата срещу реформите, съставител Г. Димитров, издателство „Изток-Запад”, С., 2004



Единадесето занятие: Институционален капацитет за провеждане на публични политики (част 1)


 1. Карамфилова, Ек. Анализ на обобщените данни от Въпросник „За оценка на практиките за стратегическо планиране”, подчаст на емпиричната част на дисертационен труд Изграждането на институционален капацитет в Република България - залог за успешното провеждане на публични политики след присъединяването на страната към ЕС, София, 2009

 2. Карамфилова, Ек. Министерство на земеделието и храните – институционален автопортрет, в сборник Предизвикателства пред България след присъединяването й към ЕС, издаден по случай десетата годишнина от създаването на специалност Европеистика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2009

Допълнителна литература:

Държавата срещу реформите, съставител Г. Димитров, издателство „Изток-Запад”, С., 2004

Putnam, R. (1993) Making Democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press
Дванадесето занятие: Институционален капацитет за провеждане на публични политики (част 2)


 1. Карамфилова, Ек. Дирекция „Стратегическо планиране и управление” в администрацията на Министерски съвет – между Устройствения правилник и стратегическото планиране, подчаст на емпиричната част на дисертационен труд Изграждането на институционален капацитет в Република България - залог за успешното провеждане на публични политики след присъединяването на страната към ЕС, София, 2009

 2. Карамфилова Ек. Провеждането на публични политики в България - поглед отвътре, подчаст на емпиричната част на дисертационен труд Изграждането на институционален капацитет в Република България - залог за успешното провеждане на публични политики след присъединяването на страната към ЕС, София, 2009

Допълнителна литература:

Държавата срещу реформите, съставител Г. Димитров, издателство „Изток-Запад”, С., 2004



Putnam, R. (1993) Making Democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press
Тринадесето занятие: Конституционни предпоставки за неефективност на публичните политики (курсова работа = отборен проект)




Каталог: images -> zim-anotacii-09-10
images -> Дата Място
zim-anotacii-09-10 -> Програма по дисциплината: развитие на специализираната преса в българия съставил програмата
zim-anotacii-09-10 -> Лекции Цели на курса Запознаване на студентите с проблематиката на антропологията на емоциите
zim-anotacii-09-10 -> Национални и организационни култури (измервания и интерпретации)
zim-anotacii-09-10 -> Мистика и модерност
zim-anotacii-09-10 -> Европейска литературна мрежа аспекти на идентичността в модерните европейски романи
zim-anotacii-09-10 -> Код. Наименование на учебната дисциплина Религиозен императив и социално действие в исляма
zim-anotacii-09-10 -> Съвременните социални и хуманитарни науки отвъд херменевтиката и критиката


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница