Преки чуждестранни инвестиции в България (1996-2006)страница1/3
Дата22.12.2018
Размер0.57 Mb.
#108528
  1   2   3
Висше училище „Земеделски колеж”
УНЦ - град В. Търново


КУРСОВА РАБОТА

Тема: Преки чуждестранни инвестиции в България (1996-2006)
СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. Методология за отчитане преките чуждестранни инжестиции в страната;

  2. Динамика на преките чуждестранни инвестиции в България в периода от 1997 г. до средата на 2006 г. – по географски регион, по вид и икономически отрасли;

  3. Преки чуждестранни инвестиции в България чрез приватизационни и неприватизационни сделки;

  4. Стратегия за насърчаване на инвестициите;


БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Българска народна банка – Статистика

2. Министерство на икономиката - Стратегия за насърчаване на инвестициите

3. Министерство на финансите


1. Методология за отчитане на преките чуждестранни инвестиции в страната

При отчитане на преките чуждестранни инвестиции в страната Българска народна банка се придържа към международните стандарти и изисквания, заложени в "Ръководството по платежен баланс", МВФ, 5-то издание, 1993, в изданието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, 3rd edition, 1996, както и в изданието на Евростат и Европейската централна банка Foreign Direct Investment Task Force Report, March 2004. Според тези изисквания, пряка чуждестранна инвестиция в страната е международна инвестиция, при която прекият инвеститор, резидент на чуждестранна икономика, придобива дълготраен интерес в предприятие-резидент на българската икономика (пряко инвестиционно предприятие). Пряката чуждестранна инвестиция включва както първоначалната транзакция, чрез която се установява отношението между прекия инвеститор и прякото инвестиционно предприятие, така и всички последващи транзакции между тях. Транзакциите могат да бъдат както в посока на увеличение/намаление на задълженията на инвестиционното предприятие към прекия инвеститор, така и в посока на увеличение/намаление на вземанията на инвестиционното предприятие от прекия инвеститор. Следователно БНБ отчита както извършените инвестиции, така и осъществените дезинвестиции. Основните принципи при отчитане на преките чуждестранни инвестиции в страната са първо, да се включват само реално постъпилите, а не договорените суми и второ, при използване на финансови инструменти за разплащане, те да се отразяват по пазарна цена, а не по номинална стойност.


1.1. Отчитане на преките чуждестранни инвестиции в платежния баланс

Според стандартното представяне на платежния баланс, статията Преки чуждестранни инвестиции в страната се отчита във финансовата сметка на платежния баланс и включва следните подстатии:

Участие в капитала – преведени и изтеглени вноски (парични и апортни) на нерезиденти в/от дяловия или акционерния капитал на български дружества. Преведените вноски в капитала се отчитат като увеличение на преките чуждестранни инвестиции в страната, а изтеглените – като намаление.

Вътрешно-фирмен дълг – получени и изплатени главници по заеми (краткосрочни и дългосрочни) между прекия инвеститор и прякото инвестиционно предприятие. Получаването на главница се третира като увеличение на преките чуждестранни инвестиции в страната, а погасяването на заема – като намаление.

Реинвестирана печалба – делът на нерезиденти в неразпределената печалба и в загубата на предприятието. Делът в неразпределената печалба се отчита като увеличение на преките чуждестранни инвестиции в страната, а делът в загубата – като намаление.
1.2. Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс

Дивидентите и реинвестираната печалба, заедно с лихвите по междуфирмени кредити, формират дохода от преки инвестиции. В съответствие със стандартното представяне на платежния баланс, доходът от преки чуждестранни инвестиции се отчита в текущата сметка на платежния баланс, и включва две подстатии: доход от дялови участия (дивиденти и реинвестирана печалба) и доход от дълг (лихви по вътрешно-фирмени кредити).

Дивидентите представляват доход за чуждестранния инвеститор, който му се превежда в чужбина, на база на разпределената печалба върху акции и дялови участия. Те се записват в дебитната страна на статия Доход (т.е. с отрицателен знак) на текущата сметка в момента, в който бъдат обявени за платими - след общото събрание на акционерите през годината, следваща отчетната.

Реинвестираната печалба представлява, първо, доход на чуждестранния инвеститор, и второ - допълнително предоставен от чуждестранния инвеститор капитал към предприятието, което води до увеличаване на размера на чуждестранния пасив на икономиката. Поради това, при отразяването й в платежния баланс се правят записи както в статия Доход от преки чуждестранни инвестиции в текущата сметка, така и в статия Преки чуждестранни инвестиции във финансовата сметка.

При положителен финансов резултат, реинвестираната печалба от чуждестранните преки инвестиции се записва с отрицателен знак (дебит) в текущата сметка, статия Доход от преки чуждестранни инвестиции, което води до влошаване на текущата сметка на платежния баланс. От друга страна, реинвестираната печалба се отчита с положителен знак (кредит) във финансовата сметка, статия Преки чуждестранни инвестиции, подстатия Реинвестирана печалба – като реинвестиране на дохода обратно в предприятието, което води до увеличаване на преките чуждестранни инвестиции в страната. Обратно, отчетената загуба от дейността на чуждестранния инвеститор се записва в дебитната страна на статия Доход от преки чуждестранни инвестиции, с положителен знак (поради преобразуването на загубата (отрицателна величина) в дебитен запис, който по правило е също с отрицателен знак). Поради това, нетната загуба от преки чуждестранни инвестиции технически води до подобряване на текущата сметка на платежния баланс. Нетната загуба се записва и като дебит (с отрицателен знак) във финансовата сметка, статия Преки чуждестранни инвестиции, подстатия Реинвестирана печалба, с което се намалява общият размер на привлечените в страната преки чуждестранни инвестиции за съответната година.Доходът от дълг се състои от лихви по вътрешнофирмени кредити (краткосрочни и дългосрочни) между прекия чуждестранен инвеститор и прякото инвестиционно предприятие. Тук се включват лихви по вътрешнофирмени кредити, отпуснати на прякото инвестиционно предприятие от чуждестранния инвеститор (като дебитни записи, с отрицателен знак), както и по кредити, отпуснати на прекия инвеститор от страна на прякото инвестиционно предприятие (кредитни записи, с положителен знак).

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница