Preliminary contract spring water village for purchase and sale of real estate and for construction worksДата21.01.2017
Размер154.02 Kb.

Spring Water ValleySW Village Osenovo
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

СПРИНГ УОТЕР ВИЛИДЖ

ЗА ПОКУПКО-продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ и за извършване на строителство

PRELIMINARY CONTRACT

SPRING WATER VILLAGE

FOR PURCHASE AND SALE OF REAL ESTATE AND FOR CONSTRUCTION WORKS


Настоящият договор ce сключва на ............../................./2007 год., в гр. Варна, между:
OТ ЕДНА СТРАНА:

Мариана Здравкова Пашева, ЕГН: 6007230990, за себе си и като пълномощник на Валентин Добрев Петров, ЕГН: 5511211044 и като представител на АДЕРАЛ ООД регистрирано по Ф.Д. № 2248/2002 г. при ВОС, НДР № 1033163394 и БУЛСТАТ № 103780955, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Любен Каравелов № 30 наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧИ ОТ ДРУГА СТРАНА:

.................................................... със седалище и постоянен адрес в гр. ....................................................................вписано в Регистъра за търговските дружества воден при ...........под ф.д. ............/............. r. , партиден №......................................................................... НДР .................... и БУЛСТАТ № ............................... представлявано от ............... ................................................................................................ роден на ......................... г. ЛНЧ № ......................................... л.к. на продължително пребиваващ чужденец в България №..........................................

наричано пo-долу за краткост КУПУВАЧ
Страните no договора се договориха за следното:

1. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВАЧЪТ, чрез представителя си Мариана Здравкова Пашева и като собственик на учредено право на строеж върху недвижимия имот, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ ................ /...................... .........................................../, идентичен с поземлен имот ............-........................ /...................... - ................................................................/, находящ се в землището на с. Осеново, община Аксаково целия с площ от ............ /.................. .........................................................../ кв.м. ,в който ще бъде изграден проекта жилищни сгради SW VILLAGE , се задължава да построи и продаде на КУПУВАЧА правото на собственост върху подробно описан пo-долу недвижим имот, a именно:
1.1.1. AПAPTAMEHT N: ……...., разположен на ……….. етаж на сградата, със застроена площ от……….. . .кв.м, от които …………. кв.м. общи части. Апартамент N… ce състои от ..…………. всекидневна, . ……….. спални, ……….бани и

тераса.
1.2. КУПУВАЧЪТ заявява, че е съгласен и купува правото на собственост върху имота, подробно описан в точка 1.1.1 като се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА договорената за това цена при условията, по начин и в срокове съгласно раздел 6 от настоящия договор.


1.3. Страните се задължават да сключат okончателен договор в нотариална форма за прехвърлянето на правото на собственост върху имота, описан по-горе, до 20/двадесет/ дни след извършване на плащането и на последната от вноските по т. 6.2 от настоящия договор, като промяна на този срок може да става само no взаимно писмено споразумение между страните. ………..може да упълномощи избран от него адвокат, който да подпише нотариалния акт. Страните се задължават да сключат Договор за Поддръжка и Управление на имота, в момента на сключване на окончателния договор.
1.4. Всяка от страните има право да иска обявяването на настоящия договор за ОКОНЧАТЕЛЕН no реда на чл. 19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите и чл. 297 от Гражданския процесуален кодекс.
1.5. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че към момента на подписване на настоящия договор не е прехвърлял имота, описан в точка 1.1.1 на други лица, имотът не е предмет на съдебни и извънсъдебни спорове, не е обременен с тежести, не е използван по някакъв друг начин за обезпечаване на задължения на ПРОДАВАЧА или на трети лица, които биха препятствали нормалното мy използване, и не е запожен съгласно ЗОЗ.

2. ИЗВЪРШВАНЕ HA СТРОИТЕЛСТВОТО. ВРЕМЕТРАЕНЕ И CPOKOBE HA CMP
2.1. КУПУВАЧЪТ възлага, a ПРОДАВАЧЪТ приема и се задължава да извърши чрез възлагане всички видове строителни дейности за изграждане на недвижимият имот, подробно описан в т.1.1.1. от настоящия договор, заедно с всички видове вътрешни и външни инсталации, както и изграждането на пътната настилка от главен път до мястото, където се намира жилищната сграда, обект на настоящия договор и да осигури издаването на Разрешение за ползване на сградата и на съответната част от нея, в която се намира този имот до 01/...../2008 г.
2.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА владението на имота, изграден в изпълнение на настоящия договор, в деня на сключване на окончателния договор по т. 1.3, при условие че са извършени всички плащания за цената по чл. 6.1, включително всички евентуално дължими неустойки, предвидени в договора.
2.3. Изменения в проектите за имота - предмет на този договор, могат да се правят само със съгласието на КУПУВАЧА или пo негово искане и ако промените са допустими от конструктивна гледна точка. B случай че измененията довеждат до изменение на договорената цена за изграждането нa имота, допълнителните дейности и тяхната цена, начина, сроковете за изпълнение и срока на плащане се договарят в отделен анекс, който представлява неразделна част от настоящия договор.
2.4. При възникване на форсмажорни обстоятелства като война, природни бедствия, общонационални стачки, промяна в законодателството, засягащо пряко инвестиционния процес и др.п., действието на настоящия договор ce спира до отпадането на тези обстоятелства, a уговорените в този договор крайни срокове се удължават със срока на времетраене на форсмажорните обстоятелства.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA КУПУВАЧА
3.1. KУПУВАЧЪТ се задължава да заплати определената цена за имота по начина, описан в този договор.
3.2. KУПУВАЧЪТ не може да се намесва в дейността на ПРОДАВАЧА no оперативното изпълнение на неговите задължения.


4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA ПРОДАВАЧА
4.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:

а/ да поеме организацията и изпълнението на строежа - материали, строителна техника, работна ръка и др. чрез един или повече подизпълнители;

б/ да извърши строителството в обема, качеството и сроковете, определени в този договор;

в/ да изпълни строежа точно според одобрените работни проекти u съгласно този договор;

г/ да осигурява на КУПУВАЧА безпрепятствен достъп до строежа в рамките на работното време, с оглед осигуряване на текущ контрол;

д/ да поддържа постоянен контакт с КУПУВАЧА и да го информира за възникналите проблеми в процеса на строителството;

е/ да използва при строежа материали no вид, количество и качество съгласно работните проекти.
4.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА владението на имота, предмет на този договор.

Жилището описано в член 1.1.1 се продава напълно завършено и обзаведено с:


Кухненско оборудване:

Кухненски мебели

Мивка-1 /един/ бр.
Санитарни помещения завършени с: Вана/Душ кабина-............ бр.

Мивка- ..............бр.

WC-.........бр.

Подова настилка-Теракот

Стени-фаянс

Подови настилки:

Кухня, тераса и входно антре- Теракот; Хол и спалня- ламиниран паркет

Прозорци- PVC или алуминиева дограма с фурнир

Врати -MDF

Боядисани стени и тавани

Басейн Да  Не 

Обзавеждане Да  Не 
4.2.1. Комплексът ще разполага с общи за ползване за всички собственици:
- Детска площадка

- Голям плувен басейн

- Общ паркинг

- Градина и зелени площи

- Център за спорт и отдих, включващ фитнес зала, сауна, джакузи, място за отмора, билярд, открита спортна площадка, кафе-бар, ресторант, магазини.
4.3. Изпълнението на всички външни захранвания на сградата - електро-, водопроводни и канализационни връзки, са задължение и за сметка на ПРОДАВАЧА. B договорената по т. 6.1. цена са включени и разходите, необходими за изграждането на външните комуникации на сградата, в която се намира имота пo т.1.1.1, както и изграждането на вертикалната планировка.

4.4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши вертикална планировка, съгласно одобрените архитектурни проекти.
4.5. КУПУВАЧЪТ може да възложи на ПРОДАВАЧА, извършването на допълнителни строителни дейности пo доставката, изграждането, монтирането и поставянето на допълнителни облицовки, дограма, мазилка, инсталации, системи и съоръжения и изобщо да извърши всички

довършителни работи пo имота предмет на настоящия договор. Сроковете, цените и начина на заплащане за допълнителните и довършителни дейности от страна нa ПРОДАВАЧА се определят в двустранно подписан анекс към договора.


4.6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да не извършва промени /екзекутиви/ в архитектурния проект, с които може да се намали обема на апартамента с повече от 5 /пет/ кв.м. или да се измени функционалността на имота, описан в т. 1.1.1, освен с писменото съгласие на КУПУВАЧА и при условията на т. 2.3. Ако разликата в обема е над 5 /пет/ кв.м., тo товa ще се уреди между страните на база цената на 1 /един/ кв.м. от апартамента.

5. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО HA СТРОЕЖА И ПРИЕМАНЕ HA ИЗПЪЛНЕНИЕТО
5.1. КУПУВАЧЪТ упражнява текущ контрол върху строителните работи в продаваемия обекг. При упражняването на това cвoe право КУПУВАЧЪТ не може да създава пречки или неудобства пo-големи от обичайните, за текущо извършваните строителни работи. КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва установените правила за безопасност на

строителната площадка.


5.2. При констатиране на отклонения от архитектурния и конструктивния проект,

КУПУВАЧЪТ информира ПРОДАВАЧА за необходимостта от възстановяване изпълнението на СМР пo пpoeктa.

5.3. За цялостното изпълнение на строителните и довършителните работи, се съставя и подписва двустранен приемo-предавателен протокол. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да покани КУПУВАЧА за съставяне на протокола, което съставяне се осъществява не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването на КУПУВАЧА или негов представител чрез препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящия договор. При неявяване на КУПУВАЧА или негов представител в указаното време и място за съставяне нa протокола, ще се счита, че всички строителни и довършителни работи са извършени точно, съгласно договора и нормативните изисквания.
5.4. C протокола пo т. 5.3 се констатира спазването на техническите, архитектурните и качествени изисквания за извършените работи.
5.5. При приемането КУПУВАЧЪТ спедва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпьлнение, освен ако се касае за скрити недостатъци. Ако КУПУВАЧЪТ не направи предвидените с настоящата точка възражения, работата се счита за приета от него.
5.6. Констатираните с протокола пo т. 5.3 явни недостатьци се отстраняват от ПРОДАВАЧА за негова сметка. Скритите недостатьци се отстраняват за сметка нa ПРОДАВАЧА, ако са предявени в гаранционните срокове за отделните видове работа, сьгласно действащите нормативни документи.
5.7. При окончателното приемане на обекта, страните следва да cи предявят и да се споразумеят пo всички финансови, технически и правни въпроси.
5.8. Гаранционните срокове по този договор се опредепят сьобразно сроковете, установени в нормативните актове за отделните видове строителни работи.

6 ЦЕНИ И НАЧИН HA ПЛАЩАНЕ
6.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА сумата.......................................... ................................................................................

Евро без /ДДС/, представляваща ЦЕНА HA ЖИЛИЩЕТО.

Всички банкови такси сa за сметка на КУПУВАЧА


6.2. Цената пo т. 6.1. ще се заплати от КУПУВАЧА чрез банков трансфер пo сметката на ПРОДАВАЧА, както следва:
След подписването на настоящия договор, КУПУВАЧЪТ изплаща:

а)Пьрва вноска - Депозит -30% от стойността на имота в размер на / ...................../ евро - пpu подписване на настоящия договор.

6) Втора вноска - 30% от стойността на имота в размер на / ...................../ евро - 3 /три/ месеца след започване на строителните работи.

в) Трета вноска - 30% от стойността на имота в размер на / ...................../ евро - 8 /осем/ месеца след започване на строителните работи.

г) Последна вноска - 10% от стойноста на имота в размер на / ...................../ eвpo след завьршване на строителството и акт за приемане на имота, не по-късно от 7 /седем/ дни преди подписване на нотариален акт. Резервационната такса е приспадната от тази вноска.

6.3. Всички суми, посочени в предходните точки са без включен ДДС.
6.4. ПРОДАВАЧЪТ ще издава разписки за всички суми, платени от КУПУВАЧА или негов представител.
6.5. Разноските /държавни и нотариални такси/, свързани с предмета на настоящия договор, ce за сметка на КУПУВАЧА
6.6. Всички плащания се извършват чрез трансфер no Банкова Сметка както следва:
„АДЕРАЛ” ООД

Обединена Българска Банка, клон Варна

BIC code:

IBAN:


7. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
7.1. B случай, че ПРОДАВАЧЪТ се откаже от настоящия договор, ПРОДАВАЧЪТ дължи връщане на получения задатьк. Тази отговорност на ПРОДАВАЧА отпада, ако КУПУВАЧЪТ предяви иска, посочен в т. 1.4. и този иск бъде уважен с влязло в сила решение на сьда.
7.2. B спучай че КУПУВАЧЪТ не сключи окончателния договор за прехвърляне на правото на собственост с нотариален акт сьгласно т. 1.3, КУПУВАЧЪТ губи платените вноски.
7.3. При неспазване на крайния срок за завършване на строителството на имота, предмет нa настоящия договор, което не се дължи на форсмажорни обстоятелства, ПРОДАВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 0,1 /нула цяло и един/ % върху стойността на незавършената част от строителството за всеки ден забава, нo общо не повече от 5 /пет/ % от общата цена нa договора.
7.4. При забава на плащане от страна на КУПУВАЧА, същият дължи неустойка в размер на 0,1 /нула цяло и един/ % върху дължимата сума за всеки ден забава, нo общо не повече от 5 /пет/ % от общата цена на договора.
7.5. КУПУВАЧЪТ има право едностранно да развали договора пpu забавяне на ПРОДАВАЧА с повече от 180 /сто и осемдесет/ дни, след сроковете, посочени в раздел 2 на настоящия договор, като ПРОДАВАЧЪТ дължи връщане на цената, платена до момента, ако закьснението не се дътжи на форсмажорни обстоятелства.
7.6. ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да прекрати договора при забавяне на КУПУВАЧА да извърши което и да е плащане пo договора повече от 30 /тридесет/ дни, като в този случай платените суми от КУПУВАЧА до тогава не подлежат на връщане.

8. ОБЩИ УСЛОВИЯ
8.1. Всички санкции, наложени от държавни органи във врьзка с нарушения пpu изпьлнение на строителството са за сметка на

ПРОДАВАЧА.
8.2. Рисковете от случайно погиване или повреждане на материали, строителна техника и други подобни, се носят от ПРОДАВАЧА до момента на сключване на окончателния договор.
8.3. B случай че КУПУВАЧЪТ не изпълни задължението cu по т. 6.2 от настоящия договор, той се прекратява и ПРОДАВАЧЪТ задържа платените до тогава суми, освен ако ПРОДАВАЧЪТ даде допълнителен срок за внасяне на сумата с изрично заявление в този смисъл.
8.4. Разплащанията по този договор ще се извършват no банков път чрез трансфер както е описано в член 6.6.
8.5. Като адреси за кореспонденция на страните следва да се считат указаните в началото на този договор адреси. При промяна в тях страните следва да се информират взаимно в 14 /четиринадесет/-дневен срок, в противен случай уведомлението ще се счита за редовно връчено.
8.6. Настоящия договор може да бъде изменен по взаимно съгласие, отразено в двустранно подписан анекс.
8.7. Страните по договора ще решават споровете, свързани с него по взаимно съгласие чрез споразумение, a когато това се окаже невъзможно, no общия исков ред.

8.8. При смърт или прекратяване на юридическото лице на КУПУВАЧА, неговите права и задължения преминават върху законните му наследници, съответно общи правоприемници.
8.9. Когато договорът се сключва между не присьстващи, страната, който получи готовия

подписан екземпляр /в общия случай - ПРОДАВАЧЪТ ще информира писмено другата страна в срок от 24 /двадесет и четири/ часа от получаването, че Договорът е получен. Договорът се счита за действителен и влиза в cилa, ако и като писменото известие е предоставено на другата страна /КУПУВАЧА /.


За неуредените с настоящия договор вьпроси се прилагат сьответните разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и действащите нормативни актове.

Този договор ce сьстави и подписа двустранно в два еднообразни екземпляра на български и нa английски език - пo един за всяка една от страните.This contract is made as of............../................./2007, in Vama, by and between

ON ONE HAND:

Mariana Zdravkova Pasheva, Personal number: 6007230990 herself and as an authorized representative of Valentin Dobrev Petrov, Personal number: 5511211044 and as a representative of ADERAL LTD, registered under corporate registration file № 2248/2002 and entered into the Commercial register of Varna Court, Tax № 1033163394, Bulstat №103780955 having its seat and registered address in Varna, Liyben Karavelov str. № 30 hereinafter called SELLER


AND ON THE OTHER HAND:

.......................................................................having its seat and registered address in....................................................................registered under corporate registration file № ............/...... ......., and entered into the Commercial register of Varna Court, Tax №...................................... Bulstat № ……….........................represented by ................................................................................................. .................................................. born on......................... Personal Number ........................................., Identity card for long term residence in Bulgaria №..........................................


hereinafter called the BUYER
The parties hereto hereby agreed as follows:


1. SUBJECT OF THE CONTRACT
1.1. The SELLER, by its representative Mariana Zdravkova Pasheva herself and as owner , according the rights of construction, on the real estate, representing regulated landed estate RLE - УПИ .................................... /......................................... ....................../,,identical with land estate ............-....................................... /......................................... - ................................................................/, situated in the locality of Osenovo village, Municiplity of Aksakovo, with total area of ............ /.................. .........................................................../sq. m, in which shall be built the project SW VILLAGE, shall be obliged to build and sell to the BUYER the right of ownership on the real estate described below in details, namely:


1.1.1. APARTMENT No:……...., located on the …………floor of the Building, with built-up area of …………sq.m., of which …………. sq.m. shares of the common parts of the building. The apartment nominated consists of …………… living room, ..…bedrooms, ……bathrooms and a terrace.
1.2. The BUYER declares that he agrees and he shall buy the right of ownership on the estate, described in details in part 1.1.1, and shall be obliged to pay to the SELLER the agreed price in accordance with the terms and conditions and in the way specified in section 6 of this contract.

1.3. The parties shall be obliged to sign a final contract in notary form for transfer of the right of ownership on the estate, described above, within 20 /twenty/ days after the payment of the last installment under par. 6.2 of this agreement. Change of the term for execution of the final contract may be made only by mutual agreement of the parties expressed in written form. ………..could make a power of attorney to a lawyer chosen by him who will sign the notary act on their behalf. The parties shall be obliged to sign a Maintenance contract at the time of signing of the Title deed.

1.4. Each party has the right to claim before the court declaring of this contract as FINAL pursuant to art. 19. par. 3 of the Law on the Obligations and Contracts and art. 297 of the Civil Procedural Code.

1.5. The SELLER declares that upto the date of signing of this contract the real estate, described in par. 1.1.1, has not been transferred to third parties; that it is not a subject of judicial or non judicial disputes; that it is free from encumbrances; that it

has not been used in any other way to secure the

debts of the SELLER or third parties, which would impede its ordinary use; and that it has not been pledged under the Law on Special Pledges.


2. PERFORMANCE, TIMEFRAME AND TERMS OF THE CONSTRUCTION WORKS.
2.1. The BUYER assigns and the SELLER accepts and shall be obliged to assign to a third party all types of construction works in order to build the real estate, described in details in par.1.1.1 of this contract, along with all types of internal and external installation works, as well as to lay a tarmac road from the main road to the plot, where the building which is the subject of the present contract and to provide the issuance of the Permission for usage of the building and of the respective part thereof, where the real estate is situated, until 01/......./2008

2.2. The SELLER shall be obliged to deliver to the BUYER the possession of the real estate, built under this contract on the day of execution of the final contract under par. 1.3, subject to the condition that the total price identified in par. 6.1 hereinafter has been paid, including any eventual penalties, provided for in this contract.

2.3. Any amendments in the designs of the real estate - subject of this contract, shall be made only with the consent of the BUYER or at his request, and subject to the condition that these amendments are admissible from construction point of view. In case that the amendments shall lead to a change in the agreed price for construction of the real estate, the additional works and their price, the way and the tens of performance and payment shall be agreed in a separate annex, which shall represent an inseparable part of this contract.

2.4. In case of occurrence of force majeure circumstances, such as war, natural disasters, national strikes, changes in the legislation, concerning the investments process, etc., the execution of this contract shall be suspended until these circumstances shall cease to operate, and the deadlines under this contract shall be prolonged with the term of duration of the force majeure circumstances.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BYER
3.1. The BUYER shall be obliged to pay the price of the real estate in the way, specified in this contract.

3.2. The BUYER shall not have the right to intervene in the activities of the SELLER performed in the course of execution of its obligations under the contract.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SELLER
4.1. The SELLER shall be obliged:

a/ to organize and perform the construction and the supply of materials, building equipment, employees, etc., and to assign the said works to one or more subcontractors;

b/ to perform the construction works in the size, with the quality and within the terms, specified in this contract;

c/ to perform the construction works accurately in accordance with the approved working designs and the provisions of this contract;

d/ to grant to the BUYER non-impeded access to the building within the frames of the working time in order to provide current control;

e/ to be in permanent contact with the BUYER and to inform him of the problems, which appear in the process of the construction works;

f/ for the performance of the construction works to use materials of the kind, quantity and quality as per the working designs.
4.2. The SELLER shall be obliged to deliver to the BUYER possession of the real estate, subject of this contract.

The property described in details in par 1.1.1 is sold fully finished and furnished with:


Kitchen:

Cupboards

Sink -1 /one/ pc.
The sanitary areas are furnished with:

Bath tub/Shower …………..pc.

Wash basin -……… pc.

Toilet- ……….pc.

Floor cover-terracotta

Walls-faienceGeneral finishing works:

Living room, kitchen, terrace and entrance floors – Terracotta; Bedrooms floors- Laminate

PVC or aluminum clad timber windows

MDF moulded doors

Painted walls and ceilings

Pool Yes No (please tick the appropriate)

Furnishing Yes No(please tick the appropriate)

4.2.1. The complex will include of the following facilities open to the owners within the SWVillage:
-Open kindergarten

- Large swimming pool

- Communal parking

- Gardens and green areas- Sport and relaxation center,including fitness, sauna, jakuzzi, relaxation area, snooker, open sports area, coffee-bar, restaurant, shops.

4.3. Performance of the external supply installations of the building - electric power station, water-main and drainage couplings shall be an obligation of the SELLER and shall be on his account. The expenses necessary to the construction of the external supply installations of the building, in which the real estate under par. 1.1.1 is situated, as well as the construction of the vertical layout, shall be included in the price agreed in par. 6.1
4.4. The SELLER shall be obliged to make the vertical layout in accordance with the approved architectural designs.
4.5. The BUYER shall have the right to assign to the SELLER to perform additional construction works, connected with the delivery, construction, installation and laying of additional facing, joinery work, plaster, installations, systems and equipment, as well as to perform any other finishing works in the real estate. The terms, the prices and the way of payment of the additional and finishing works, as well as the way in which they shall be guaranteed by the SELLER, shall be specified in an annex to the contract signed by both parties.

4.6. The SELLER shall be obliged not to make amendments /executives/ in the architectural design, which may result in lessening of the area of the real estates more than 5 /five/ sq.m. or in change of the functionality of the real estate, described in par. 1.1.1, unless the BUYER has expressed his consent in writing and the terms and conditions of par. 2.3 have been kept. In case of discrepancy exceeding 5 /five/ sq.m. the parties shall conclude an additional agreement concerning the difference, on the basis of the price for 1/one/ sq.m.

5. CONTROL OVER THE CONSTRUCTION

WORKS AND APPROVAL OF THE EXECUTION
5.1. The BUYER shall have the right to exercise permanent control over the construction works in the real estate hereof. While exercising this right the BUYER shall be obliged not to put obstacles or cause inconveniences to the performed construction works more than usual. The BUYER shall be obliged to observe the safety rules on the construction site.

5.2. In case that any deviations from the architectural or construction project have been ascertained, the BUYER shall inform the SELLER of the necessity to restart the performance of the construction and installation works under the project.
5.3. Complete performance of the construction and finishing works shall be ascertained in a delivery-and-acceptance protocol, drawn up and signed by both parties. The SELLER shall invite the BUYER to take part in the drawing up of the protocol, not earlier then 14 /fourteen/ days, by registered post at the address provided in this agreement. In case the BUYER fails to appear at the specified time and place for drawing up of the protocol, it shall be deemed that all the construction and finishing works have been performed strictly in accordance with the contract and the legal requirements.
5.4. The protocol under par. 5.3 shall contain findings as to the observation of the technical, architectural and qualitative requirements related to the performed construction works.
5.5. The BUYER shall be obliged to examine the construction and to make all reclamations for inaccurate performance at the acceptance of the work, unless the defect is hidden. In case that the BUYER has rest made reclamations under this paragraph, the construction work shall be deemed to be accepted.
5.6. The apparent defects, ascertained in the protocol under par. 5.3 shall be removed by the SELLER for his account. The latent defects shall be removed by the SELLER for his account in case the reclamations have been made within the guarantee terms provided for the separate types of construction works in the acting legislation.
5.7. At the final acceptance of the construction the parties have to raise their claims and to agree on all financial, technical and legal issues.

5.8. The guarantee terms hereunder shall be determined in accordance with the terms, provided for the separate types of construction works in the acting legislation.

6. PRICES AND WAY OF PAYMENT
6.1. The BUYER shall be obliged to pay the SELLER the price .............................................. ................................................................................ Euro /excluding VAT/, which is the price of the estate.

All bank fees are payable by the BUYER.6.2. The price under par 6.1 shall be paid by the BUYER by a bank transfer to the bank account of the SELLER, as follows:
After signing of this contract the BUYER, shall pay:

a) First installment - Deposit - 30% from the overall estate price, for the amount of /...................../ euros - at signing of this contract.

b) Second installment - 30% from the overall estate price for the amount of /...................../ euros - 3 /three/ months after the beginning of the construction.

c) Third installment - 30% from the overall estate price for the amount of /...................../ euros - 8 /eight/ months after the beginning of the construction.

d) Last installment -10% from the overall estate price for the amount of /...................../ euro after the construction works are totally finished and signing of delivery-and-acceptance protocol and minimum 7 /seven/ days before the signing of the final contract for transfer of ownership by a notary deed. Reservation fee is deducted from this payment.
6.3. All amounts specified in the preceding items are exclusive of VAT.
6.4. The SELLER shall be obliged to issue receipts for all sums, paid by the BUYER or his representative
6.5. The expenses /state and notary fees/ upon the real estate, subject of this contract, shall be for the account of the BUYER
6.6 All payments shall be transferred to the Bank Account as follows:
"ADERAL" LTD

United Bulgarian Bank, Varna branch

BIC code:

IBAN:


7. PENALTIES AND LIABILITIES IN CASE OF DEFAULT
7.1. In case that the SELLER cancels this contract, the SELLER shall be obliged to repay the received down payment. The above liability of the SELLER shall not be engaged, if the BUYER brings the claim under par. 1.4 to the court and this claim has been honored by a final decision of the court.
7.2. In case that the BUYER does not enter into the final contract for transfer of ownership by a notary deed as per par. 1.3, the BUYER shall lose the paid installments.

7.3. In case that the deadline for completion of the construction of the real estate, subject to this contract, has not been kept and this is not due to force majeure circumstances, the SELLER shall be obliged to pay a penalty amounting to 0,1 /zero point one/ % of the price of the incomplete part of the construction for each day of delay, but not exceeding in aggregate 5 /five/ % of the total price under the contract.
7.4. In case of delay of payment, the BUYER shall be obliged to pay a penalty amounting to 0,1 /zero point one/ % of the due sum for each day of delay, but not exceeding in aggregate 5 /five/ % of the total price under the contract.

7.5. The BUYER shall have the right to rescind the contract unilaterally, in case of delay of the SELLER with more than 180 /one hundred and eighty/ days after the expiration of the terms, specified in section 2 of this contract, and the SELLER shall be obliged to pay a penalty equal to the amount of the down payment, paid, if the delay is not due to force majeure circumstances.
7.6. The SELLER shall have the right to rescind the contract unilaterally in case of more than 30 /thirty/ days delay of the BUYER to make any of the payments under this contract. In such a case the SELLER shall not be obliged to repay any sum paid by the BUYER.


8. GENERAL PROVISIONS
8.1. Any sanctions, imposed by state bodies for violations in the course of perfonnance of the construction works shall be for the account of the SELLER.
8.2. The risks of eventual destruction or damaging of materials, building machinery and other similar objects, shall be born by the SELLER until the moment of execution of the final contract.

8.3. In case that the BUYER fails to perform his obligation under the par. 6.2, this contract shall be terminated and SELLER will not refund the made payments, unless the SELLER explicitly expresses his will to give the BUYER additional teen to pay the due sum.

8.4. The payments under this contract shall be made by a bank transfer as referred in par.6.6.

8.5. Addresses to which the correspondence shall be sent and delivered shall be the addresses, specified in the beginning of this contract. Each party shall be obliged to inform the other party in 14 /fourteen/ days teen of any change in the addresses and if it is not done - the correspondence shall be considered as delivered.

8.6. Any amendments to this contract shall be made by mutual agreement, expressed in an annex, signed by both parties.
8.7. The parties hereto shall settle the disputes arising in connection with this contract by mutual contract, and in case such contract may not be achieved, the disputes shall be referred to the court.
8.8. In case of death or dissolution of the legal entity of the BUYER, his rights and obligations shall be transferred to his legal heirs, respectively to its general successors.

8.9 When this agreement is signed without the presence of one of the parties, the party that receives the final signed copy (in the main number of occasions - the SELLER) shall inform in writing within 24 /twenty four/hours from the actual receipt the other party that the agreement has been received. The agreement shall be considered as valid and enters into force if and when the written notice has been submitted to the other party (BUYER).
Any issues which have not been specifically provided for in this contract shall be governed by the respective provisions of the Law on Obligations and Contract, the Law on Commerce and the existing legislation.
This contract has been drawn up and signed by both parties in two identical copies in Bulgarian and in English language - one copy for each party.ЗА ПРОДАВАЧА:

FOR THE SELLER: :……………………………………….

ЗА КУПУВАЧА:

FOR THE BUYER:…………………………………………..

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница