Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639. 41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368страница1/18
Дата13.10.2018
Размер5.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368
(съгласно Приложение №2 на Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2011 г.)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Фаза: Технически проект


ИЗПЪЛНИТЕЛ: „П-ЮНАЙТЕД” ООД

УПРАВИТЕЛ:................................

(ПЕТЪР ПЕТРОВ)
Ноември, 2012 г.
ВЪВЕДЕНИЕ

При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение за „Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно писмо на МОСВ с изх.№ 12-00-1384/09.10.2012г. инвестиционното предложение се счита за изменение на основния обект път „Кърджали-Подкова” и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Терените, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, нито в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

І.1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Агенция „Пътна инфраструктура”

БУЛСТАТ: BG000695089

І.2. Пълен пощенски адрес

Гр. София, 1000, бул. „Македония” № 3І.3. Телефон, факс, e-mail.

02/952 19 93І.4. Лице за контакти

Инж. Виктор ЛебановІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ІІ.1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с допълнително проектиране, свързано с преоткосиране и реконструкции на комуникации на други ведомства, отнасящи се за път 1-5 „Кърджали - Подкова" от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново" от км 0+000 до км 2+368. Изграждането на пътното трасе е започнало след издадено Решение на министъра на околната среда и водите от 13.04.2012 г, за изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 8-1/2001 г. за реализирането на проект: “Път Е-85, разклона Джебел – Подкова – Маказа, от км 343+200 до км 384+839.98 и етапна връзка от км 0+000 до км 2+245.65”, отнасящо се до обект „Път І-5 ”Кърджали-Подкова”от км 342+639 до км 367+427 и етапна връзка от км 0+000 до км 2+245.65 за с.Фотиново”.

За реконструкцията на комуникации на други ведомства за същото основно пътно трасе, е издадено от МОСВ решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №6-ПР/2012г., с харастер – да не се извършва ОВОС. Посочените нови промени, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не са били предмет на извършеното преценяване, въз основа на което е издадено цитираното решение.

След началото на строителството на пътия участък, в процеса на работа възникват затруднения, които изискват допълнително проектиране и процедури по съгласуване, свързани с преоткосиране на основното трасе и допълнителни реконструкции на линейните мрежи на други ведомства. Последното се налага поради несъответствие на реалните условия със заложените в проекта, като до отстраняване на несъответствията, строителството не може да продължи.ПРЕОТКОСИРАНЕ

След стартиране на строителството на пътния участък са установени различия между проучените и реално установените на място инженерно-геоложки условия по трасето. Това налага преоткосиране, за което се изработва парцеларен план, който към момента е в процес на съгласуване.

Разглежданият проект третира изкопните участъци с h> 6.00, в които по Типов профил трябва да се изпълнят с повече от една берма, също така са преоткосирани и други участъци по геоложки причини, описани по – долу:

Участъци с повече от 1 берма : 1. Участък от км 344+440 до км 344+730

 2. Участък от км 344+920 до км 344+940

 3. Участък от км 351+500 до км 351 +600

 4. Участък от км 351+860 до км 351 +940

 5. Участък от км 352+700 до км 353 +240

 6. Участък от км 353+280 до км 353 +620

 7. Участък от км 357+340 до км 357 +740

 8. Участък от км 359+960 до км 360 +120

 9. Участък от км 360+480 до км 360 +520

 1. Участък от км 360+760 до км 360 +860

 2. Участък от км 361+260 до км 361 +440

Във връзка с различия между проект част: геология и реално установени на място инженерно - геоложки условия на земната основа по време на строителство, се прави оглед на ниво разкрити до момента траншеи по директно трасе, както и на започнатите големи съоръжения – 3 бр. мостове.

При огледа са установени следните участъци, неотговарящи на дадените в проекта инженерно-геоложки условия на земната основа:

- при големи съоръжения: • мост над Безименна река км 360+730

 • мост над Голяма река км 361+630

 • мост над р. Върбица км 366+570

- попадащите дълбоки изкопи с h > 6.00 m в следните участъци (описани по-горе като коригирани):

 • от км 351+500 до км 351 +600;

 • от км 352+700 до км 353 +620;

 • от км 357+340 до км 357 +740;

 • от км 360+760 до км 361 +000;

 • от км 361+220 до км 361 +480

 • други участъци на изкоп с h< 6 m, в които е направено преоткосиране съгласно протокола:

 • от км 354+460 до км 354 +520;

 • от км 358+740 до км 358 +820

Всички направени корекции на базата на извършените огледи от квалифицирани геолози, са изброени по-долу:

 1. от км 351+500 до км 351 +600 - 1.5:1

 2. от км 352+580 до км 352+840 - 2:1, последна (горна) берма - 1:1

 3. от км 352+840 до км 352+940 - 1.5:1

 4. от км 352+940 до км 353+160 - 2:1, последна (горна) берма -1:1

 5. от км 353+160 до км 353+460 - 2:1, последна (горна) берма - 1:1

 6. от км 353+460 до км 353+620 - 1:1

 7. от км 355+120 до км 355+225-2:1

 8. от км 357+340 до км 357+720 —1.5: 1 - лошо разгърмян

 9. от км 360+780 до км 360+940-2:1

 10. от км 360+960 до км 361+120 - 1:1.5 - чисто земно

 11. от км 361+240 до км 361+480 - 2:1 долна берма, нагоре 1:1

 12. от км 363+400 до км 363+520- 1:1

 13. от км 364+380 до км 364+600 - 1:1

В някои участъци с високи насипи (отчуждени вече), е възможно да се изпълнят подпорни стени или габиони, които ще намалят обема на насипите. Това са участъците от км 351+300 до 351+350 (ляво) и от км 351+630 до км 351+710 (ляво). В тези два случая изпълнението на подпорни стени е само препоръчително. В други участъци изпълнението на подпорни стени (габиони) е задължително поради променен в момента теренен профил. Участъците са:

 • от км 349+610 до км 349 +710 ляво

 • от км 353+190 до км 353+230 ляво

 • от км 359 +690 до км 359+730 ляво

 • от км 360+150 до км 360+230 ляво

Към този момент не може да се даде точно проектно решение за вида на последните, тъй като се провеждат строителни мероприятия, които затрудняват преценката на проектанта. Проектите за подпорните стени в тези профили ще бъдат представени след окончателното разкриване на терена до кота нивелета, съответно кота дъно земно легло .

В проекта са включени и земни, асфалтови и пътни работи за изпълнение на два селскостопанските пътя минаващи под прокари: • на км 348+790;

 • на км 355+400.

РЕКОНСТРУКЦИИ НА ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ

За реконструкциите на комуникации на други ведомства, свързани с изграждането на Път 1-5 „Кърджали - Подкова" от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново" от км 0+000 до км 2+368 има издадено Решение № 6-ПР/2012г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което с постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение.

В процеса на строителство на пътя са открити неотразени в одобрената проектна документация пресичания на 9 водопровода, които ще трябва да бъдат реконструирани.

Тези мрежи на техническата инфраструктура, не са били предмет на приключилата с Решение № 6-ПР/2012г. процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Предвидена е реконструкцията на следните съоръжения:

1. Реконструкция на тласкател от ПС ”Балабаново” за с.Груево Ø125мм преминаващ през Гл. Път І-5 Кърджали – Маказа на км.345+247

2. Реконструкция на хранителен водопровод ЕТØ100мм за ПС ”Балабаново” преминаващ през Гл. Път І-5 Кърджали - Маказа на км. 345+259

3. Реконструкция на водопровод за с.Градина Ø90мм преминаващ през Гл. Път І-5 Кърджали - Маказа на км. 348+462

4. Реконструкция на хранителен водопровод за гр.Момчилград Ø350мм преминаващ през Гл. Път І-5 Кърджали - Маказа на км. 352+640

5. Реконструкция на тласкател Ø400мм от ПС ”Загорско” за НР преминаващ през Гл. Път І-5 Кърджали - Маказа на на км. 353+471

6. Реконструкция на тласкател за с.Птичар Ø400мм преминаващ през Гл. Път І-5 Кърджали - Маказа на км. 356+361

7. Реконструкция на тласкател за с.Върбен ЕТØ150мм преминаващ през Гл. Път І-5 Кърджали - Маказа на км. 365+820

8. Реконструкция на тласкател ЕТØ200мм преминаващ през Пътна връзка "Фотиново" на км. 0+470

9. Реконструкция на тласкател за с.Хаджийско ЕТØ150мм преминаващ през Пътна връзка "Фотиново" на км. 2+150

Всички, изброени по-горе обекти на ВиК, изискват реконструкция на водопровода в сервитута на пътя и изграждане на преминаване с обсадна тръба.

Направени са предварителни съгласувания със собствениците и са изготвени технически проекти за извършване на реконструкциите.

Подробно описание на всички реконструкции е направено в т. 2.6 Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет

ІІ.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Настоящото инвестиционно предложение представлява допълнение към вече осъществявано строителство на път Път 1-5 „Кърджали - Подкова" от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново" от км 0+000 до км 2+368.

Необходимостта от инвестиционното предложение произтича от установени по време на строителството на основния обект различия между проучените и реално установените на място инженерно-геоложки условия на трасето, което налага преоткосиране, съответно отчуждаване на допълнителни площи. От друга страна, в обхвата на инвестиционното предложение са включени и необходимите реконструкции на линейни мрежи и съоръжения на други ведомства с оглед осъществяване на нормалното им фукциониране, съгласувано със засегнатите ведомства – собственици на тези мрежи и съоръжения.

ІІ.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

За основния обект „Път І-5 „Кърджали-Подкова” от км 342+639,41 до км 367+427 и етапна връзка от км 0+000 до км 2+368 за с. Фотиново”, от министъра на околната среда и водите е постановено Решение от 13.04.2010 г. за изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 8-1/2001 г.

За реконструкциите на комуникации на други ведомства на същия основен обект е издадено Решение № 6-ПР/2012 г. на министъра на околната среда и водите, с което е постановено да не се извършва ОВОС.

За основния обект е наличен одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план.ІІ. 4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Настоящото инвестиционно предложение, представлява допълнение към вече осъществявано строителство и не променя същността и местоположението на първоначалното инвестиционно предложение – изграждане на път Път 1-5 „Кърджали - Подкова" от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново" от км 0+000 до км 2+368. Наложилото се ново проектиране (техническия проект) осигурява съответствието на инженерното съоръжение с нормите за проектиране на пътища (чрез преоткосирането в определени участъци), както и осигуряване на нормалното функциониране на мрежите на други инфраструктурни съоръжения, което се постига със съответните им реконструкции и съгласуване със собствениците.

Алтернативи за реконструкцията на съответните съоръжения няма, тъй като те са съществуващи и само подлежат на частична реконструкция, налагаща се от строителството на основното трасе на пътя.

«Нулевата алтернатива» предполага да не се извършват гореописаните дейности, което води до прекратяване на строителството на пътната отсечка. Приемането на „нулевата алтернатива” изключва завършването на пътя и въвеждането му в експлоатация, поради което същата не може да бъде приета като подходяща.

ІІ.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Всички дейности по изпълнение на преоткосирането и реконструкциите са по вече одобрения и влязъл в етап на строителство обект Път І-5 Кърджали – Маказа, който е част от Транс-европейски коридор № ІХ Хелзинки - Санкт Петербург – Киев – Кишинев – Букурещ – Пловдив – Димитровград – Хасково – Кърджали – Маказа – Александруполис. Пътят е обявен за обект с национално значение с Решение на МС №325/19.05.2011г. и е част от обектите, предвидени за финансиране по Оперативна програма “Транспорт”.
Местоположение на Път І-5 „Кърджали-Подкова”
Трасето на Път I-5 Кърджали – Подкова , от км от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368 попада на територията на област Кърджали, в общини Джебел, Кирково и Момчилград. Трасето на път І-5 “Кърджали-Подкова” се развива по левия бряг на р.Върбица, пресичайки два големи леви притока – Читак дере и Джебелска река. Началото на обекта е на 850 m от кръстовището за Момчилград по директното трасе на път І-5. Съществуващото трасе на път І-5 в този участък е четирилентово с разделителна ивица 2 m.

След кръстовището за Момчилград трасето на пътя следва съществуващия път ІІІ-508 за гр.Джебел, след лява крива напуска съществуващото трасе до включването в етапната връзка за с.Подкова,като се развива в нов терен по левия бряг на р.Върбица.

Пътят е с основна ориентация север-юг.

От пътното кръстовище при km 366+262,02 започва пътната връзка за с.Фотиново. От km 0+200 до km 0+380 трасето на пътната връзка минава по съществуващия път, а след това по левия бряг на съществуващ приток на р.Върбица. От km 364+100 до km 366+030 е проектирана трета лента поради големия надлъжен наклон.

Пътните кръстовища по директното трасе са от ІІ тип, а по връзка “Фотиново” – от І тип.

Големите съоръжения (мостове) по новото директно трасе, които съгласно инвестиционното предложение, се нуждаят от преоткосиране, са:


 • мост над Безименна река км 360+730

 • мост над Голяма река км 361+630

 • мост над р. Върбица км 366+570

Селскостопански подлези има при с.Градинка (което е в най-голяма близост с трасето) на km 348+790, а при km 355+400 е проектиран подлез за връзка със земеделските земи.

Пътят засяга землищата на кметства Балабаново, Върхари, Седлари, Садовица, Загорско, Птичар, Рогозари, Илийско, Великденче, Самодива, Брегово, Кърчовско, Хаджийско, Върбен, Островец и Първица.

По време на изпълнение на изкопните работи са предвидени две депа за излишни земни и скални маси, при: km 352 непосредствено до пътя върху стара изоставена каменна кариера на левия скален бряг на р.Върбица и km 357 върху деснобрежна висока тераса на Саръяр дере непосредствено западно от проектирания мост на реката. При км 355+500 ще бъде изградена строителната площадка за временни съоръжения, паркинг за машини и коли, както и обслужващи технически звена.

При строителството ще се използват вече одобрените за основното трасе площадки, споменати по-горе и няма да се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности при строителството.

Ситуацията на трасето е представена на следващите фигури:Ситуация на трасето от км 344+000 до км 351+000


Ситуация на трасето от км 351+000 до км 361+000Ситуация на трасето от км 361+000 до км до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”

ІІ.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

При изпълнение на строителните работи свързани с преоткосирането и реконструкциите, по пътната отсечка, са изготвени ведомости, включващи описание на видовете работа, количествата и мярката. На тази база са изготвени обобщени количествени сметки, представени в следващите таблици.ІІ. 6.1. Преоткосиране

Допълнителни количества заради преоткосиране на трасето

Километър


Изкоп

Насип

[m3]

[m3]

от км 344+400 до км 344+590

5066

116

от км 344+600 до км 345+120

1899

511

от км 349+400 до км 350+020

36181

6119

от км 350+300 до км 350+420

42

0

от км 350+520 до км 350+760

698

207

от км 351+040 до км 351+160

1578

72

от км 351+520 до км 351+600

3489

0

от км 351+880 до км 352+140

1505

84

от км 352+340 до км 352+380

377

0

от км 352+720 до км 353+620

44011

698

от км 354+460 до км 354+520

76

0

от км 357+340 до км 357+721

34585

395

от км 357+960 до км 358+220

533

136

от км 357+960 до км 358+120

537

88

от км 358+740 до км 359+020

928

0

от км 359+300 до км 359+700

125

0

от км 359+700 до км 360+280

3924

0

от км 360+440 до км 360+540

716

0

от км 360+780 до км 361+000

6930

0

от км 361+060 до км 361+120

495

0

от км 361+220 до км 361+480

18440

0

от км 361+500 до км 361+540

39

 

от км 361+740 до км 361+880

111

112

от км 361+060 до км 361+120

 

485

от км 362+740 до км 362+920

331

144

от км 363+080 до км 363+240

455

112

км 363+300

 

103

от км 363+420 до км 363+480

27

48

от км 363+580 до км 363+740

93

112

от км 363+960 до км 364+000

10

61

от км 364+100 до км 364+280

92

563

от км 364+380 до км 364+700

1731

160

от км 366+160 до км 366+180

9

16

от км 367+240 до км 367+280

13

24

ОБЩО (ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА

165 044м3

10 366м3

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница