Препис! З а п о в е д № рд-09-830Дата15.02.2018
Размер55.56 Kb.
#58541
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” № 1,БУЛСТАТ 000530657 тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876, E-mail: slivopole@slivopole.bg
ПРЕПИС!

З А П О В Е Д

РД-09-830град Сливо поле, 13.09.2017 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.10, чл.14, ал.1, чл.28, ал.1 и чл.87, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Решение № 25 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – гр. Сливо поле, проведено на 02.12.2015 г., Решение № 119 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – гр. Сливо поле, проведено на 30.05.2016 г., Решение № 250 по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – гр. Сливо поле, проведено на 25.05.2017 г., Решение № 290 по Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – гр. Сливо поле, проведено на 17.08.2017 г.,Н А Р Е Ж Д А М :

І. НА 29.09.2017 г. /петък/ ОТ 9.00 ЧАСА, в “Заседателна зала” на централна административна сграда на Община Сливо поле, с адрес - гр. Сливо поле, площад “Демокрация” № 1, да се проведе публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, находящи се на територията на община Сливо поле, както следва:Описание

на имота

Местонахождение

на имота

Предназна-чение

на имота

Начална

цена

(лв.)

Депозит

за

участие

(лв.)

Стъпка

на

надда-

ване

(лв.)

1

Поземлен имот № 000086, с площ 8,764 дка, категория на земята – шеста, с начин на трайно ползване – водоем, АОС № 695/21.02.2001 г.

Местност „Бакаджика“ по КВС на село Кошарна

За стопанис-ване и добив на риба

166,00

годишен наем150,00

20,00

2

Част от поземлен имот № 060006, с площ на частта 120,310 дка, категория трета, с начин на трайно ползване – гора в земеделска земя

Местност „Гредата“ по КВС село Бръшлен

За отглеждане на едногодиш-ни селско-стопански култури

5413,95

годишен наем600,00

1200,00

3

Част от поземлен имот № 060024, с площ на частта 50,085 дка, категория трета, с начин на трайно ползване – гора в земеделска земя

Местност „Лумката“ по КВС село Бръшлен

За отглеждане на едногодиш-ни селско-стопански култури

2253,83

годишен наем500,00

500,00

4

Едноетажна метална сграда /павилион/ със застроена площ 109 кв.м. и част от УПИ I-243, кв.58 по плана на гр. Сливо поле, с площ на частта 195 кв.м. за лятна градина

УПИ I-243, кв.58 по плана на гр. Сливо поле

За снек-бар и лятна градина

218,94

месечен наем200,00

20,00

5

Помещение с площ 14,75 кв.м. и 5 кв.м. ид.ч. сервизна площ, АОС № 11/28.10.1997 г.

Първи етаж на двуетажна масивна сграда /Младежки дом/, построена в УПИ I, кв.69 по плана на гр. Сливо поле

За офис и администра-тивни нужди

25,88

месечен наем10,00

10,00


ІІ. Депозитите за участие в търга за имотите по пункт І се внасят в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД - клон Русе, по следната банкова сметка на ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ:
IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00,

BIC: CECB BGSF,

НАЙ-КЪСНО ДО 16,00 часа на 26.09.2017 г.
ІII. Утвърждавам тръжна документация, както следва:

1. Списък на задължителните документи за участие в търга;

2. Условия по провеждането на публичния търг за отдаване под наем на обявените имоти – общинска собственост;

3. Заявление за участие /Приложение № 1/;

4. Декларация за липса на задължения към Община Сливо поле /Приложение № 2/;

5. Декларация за запознаване с тръжната документация, с проекта на договорите за наем и за извършен оглед на имотите, включени в заявлението за участие /Приложение № 3/;

6. Декларация с административните сведения за участниците /Приложение № 4/;

7. Препис от заповедта за обявяване на търга;

8. Проект на наемния договор;

9. Заверени копия на скиците на имотите.


IV. ОПРЕДЕЛЯМ цена на комплект тръжна документация – 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС.
Тръжната документация се получава от ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ /ляв страничен вход на сградата/, с адрес гр. Сливо поле, пл. ”Демокрация” № 1, след като се представи платежен документ за внесената цена в размер на 24,00 лв. с ДДС. Цената на тръжната документация се заплаща по следната банкова сметка на ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ:
IBAN: BG78 CECB 9790 84G4 6083 00,

BIC: CECB BGSF, КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 44 70 00,

НАЙ-КЪСНО ДО 16,00 часа на 26.09.2017 г.
V. Заявления за участие в търга се подават в ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ /ляв страничен вход на сградата/,

НАЙ-КЪСНО ДО 16,00 часа на 26.09.2017 г.

VІ. Условия за оглед на имотите: Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 9,00 до 11,00 часа и от 13,00 до 15,00 часа, до 26.09.2017 год. /вкл./, след предварителна заявка в Дирекция СА, с адрес гр. Сливо поле, бул. ''България'' № 26, стая № 16 и след представяне на документ за закупена тръжна документация.

VІІ. НАЗНАЧАВАМ комисия в състав: ……………………………………………………………….

VIII. Препис от заповедта да се обяви на информационното табло в административна сграда № 1 на Община Сливо поле, на информационните табла в кметствата, на територията на които се намират обявените на търг имоти и на интернет страницата на Общината http://slivopole.bg/obshtina-slivo-pole

IХ. Копия от заповедта да се връчат на заинтересованите лица за изпълнение.

Х. Изпълнението на заповедта възлагам на Огнян Симеонов Кръстев – Главен специалист “Наеми, търгове и конкурси” в Дирекция СА.

ХІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Николай Димитров Стефанов – Директор на Дирекция СА.
Настоящата заповед се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра.


ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ /п/

Кмет на Община Сливо поле


Каталог: uploads -> wysiwyg -> files
files -> Д е к л а р а ц и я за съгласие за участие като подизпълнител
files -> Програма исторически музей, пл. „Александър Батенберг 03 ноември, четвъртък
files -> Програма национална конференция по повод 30 г от откриването на Музея на градското всекидневие Къщата на Калиопа в Русе
files -> Препис! З а п о в е д № рд-09-318 от 25. 04. 2017 година
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област русе о б л а с т н а с т р а т е г и я
files -> Доставка на учебна литература, учебни и спортни пособия, оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите по проект bg05M2OP001 001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция”
files -> Община сливо поле
files -> Община сливо поле


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница