Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)Дата07.09.2016
Размер167.42 Kb.
#8417
Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008   2012)Акад. дл. н.ст., име, фамилия

Проект

1.

Гл. ас. д-р Христо Димитров

 • Оценка на екологичния риск при популации дребни бозайници in situ чрез генетични биомаркери, ДМУ03/32 към ФНИ – Млади учени 2011 г.

 • Природо-огнищни инфекции при гризачи със значение за човешката патология – еколого-епидемиологични проучвания и географско разпространение в България – ДВУ 02/26/2010-МОН

2.

Ас. Весела Митковска

 • Оценка на екологичния риск при популации дребни бозайници in situ чрез генетични биомаркери, ДМУ03/32 към ФНИ – Млади учени 2011 г.

 • Природо-огнищни инфекции при гризачи със значение за човешката патология – еколого-епидемиологични проучвания и географско разпространение в България – ДВУ 02/26/2010-МОН

3.

Доц. Д-р Анелия Стоянова

 • Природо-огнищни инфекции при гризачи със значение за човешката патология – еколого-епидемиологични проучвания и географско разпространение в България – ДВУ 02/26/2010-МОН

4.

Проф. Иван Минков

 • Идентифициране и характеризиране на РНК сайлънгов механизъм в паразитното растение O. ramose” – договор № ДОО2-235, ФНИ-МОМН, 2008 - 2011

 • Съхранение и изследване на биологичното разнообразие на представители от сем. Gesneriaceae (Haberlea sp., Ramonda sp.) от различни местообитания на територията на Балканския регион чрез създаване на генетична банка in vitro”- договор № ДОО2-236, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • Национално съфинансиране на научен проект „Растителни ваксини”, договор № ДОО2-117, ФНИ-МОМН, 2009-2012

 • Национално съфинансиране на научен проект „Biosupport”, договор № ДКОФ7РП 02/20, ФНИ-МОМН, 2010-2012

 • Регионален център за наука и обучение по геномика и биоинформатика” договор № ДОО2-71, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • Контролира ли се експресията на микроРНК от РНК-зависимо ДНК-метилиране при стресовия отговор на Arabidopsis?” договор № ДОО2-279, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • Изследване на регулацията на някои онкогени с микроРНК”- договор №Д01-886, ФНИ-МОМН, 2007-2010

5.

Доц. Д-р Галина Яхубян

 • „Контролира ли се експресията на микроРНК от РНК-зависимо ДНК-метилиране при стресовия отговор на Arabidopsis?” договор № ДОО2-279, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • Съхранение и изследване на биологичното разнообразие на представители от сем. Gesneriaceae (Haberlea sp., Ramonda sp.) от различни местообитания на територията на Балканския регион чрез създаване на генетична банка in vitro”- договор № ДОО2-236, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • „Идентифициране и характеризиране на РНК сайлънгов механизъм в паразитното растение O. ramose” – договор № ДОО2-235, ФНИ-МОМН, 2008 – 2011

 • „Регионален център за наука и обучение по геномика и биоинформатика” договор № ДОО2-71, ФНИ-МОМН, 2008-2011

6.

Доц. дсн Самир Наимов

 • Клониране и експресия на cry9 ген от новооткрит почвен изолат Bacillus thuringiensis, договор № ДИД 0213, ФНИ-МОМН, 2008-2011

7.

Доц. д-р Валентина Тонева

 • Съхранение и изследване на биологичното разнообразие на представители от сем. Gesneriaceae (Haberlea sp., Ramonda sp.) от различни местообитания на територията на Балканския регион чрез създаване на генетична банка in vitro”- договор № ДОО2-236, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • Национално съфинансиране на научен проект „Растителни ваксини”, договор № ДОО2-117, ФНИ-МОМН, 2009-2012

 • Национално съфинансиране на научен проект „Biosupport”, договор № ДКОФ7РП 02/20, ФНИ-МОМН, 2010-2012

 • „Регионален център за наука и обучение по геномика и биоинформатика” договор № ДОО2-71, ФНИ-МОМН, 2008-2011

8.

Доц. д-р Цанко Гечев

 • National Science Foundation of Bulgaria, grant No DO02-281 ‘Functional genomics approach to decipher the interaction between reactive oxygen species and plant hormones that regulates plant stress responses and cell death’, 2008-2011

 • National Science Foundation of Bulgaria, Genomics programme G5 ‘Identification of genes involved in the regulation and execution of programmed cell death in Arabidopsis thaliana’, 2005-2010

9.

Доц. Илия Денев

 • Биотехнологични подходи за повишаване на устойчивостта на важни земеделски култури срещу синя китка (Orobanche spp.), ДО-02-204 /2008, 2008-2013, ФНИ при МОМН

 • DTK-40 “Изслдедване на биоразнообразието на сем. Orobanchaceae”, 2009 – 2014, ФНИ, МОМ

 • BG051PO001-3.3.03.-0025 Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса”, 2009 – 2010, Европейски социален фонд

10.

Гл.ас. д-р Марияна Гозманова

 • Идентифициране и характеризиране на РНК сайлънгов механизъм в паразитното растение O. ramose” – договор № ДОО2-235, ФНИ-МОМН, 2008 - 2011

 • Контролира ли се експресията на микроРНК от РНК-зависимо ДНК-метилиране при стресовия отговор на Arabidopsis?” дог. № ДОО2-279, ФНИ-МОМН, 2008-2011

11.

Гл.ас. д-р Веселин Беав

 • „Идентифициране и характеризиране на РНК сайлънгов механизъм в паразитното растение O. ramose” – договор № ДОО2-235, ФНИ-МОМН, 2008 - 2011

 • „Контролира ли се експресията на микроРНК от РНК-зависимо ДНК-метилиране при стресовия отговор на Arabidopsis?” договор № ДОО2-279, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • „Изследване на регулацията на някои онкогени с микроРНК”- договор №Д01-886, ФНИ-МОМН, 2007-2010

12.

Гл.ас.д-р Е. Даскалова

 • Съхранение и изследване на биологичното разнообразие на представители от сем. Gesneriaceae (Haberlea sp., Ramonda sp.) от различни местообитания на територията на Балканския регион чрез създаване на генетична банка in vitro”- договор № ДОО2-236, ФНИ-МОМН, 2008-2011

13.

Гл.ас. д-р Елена Апостолова

 • Съхранение и изследване на биологичното разнообразие на представители от сем. Gesneriaceae (Haberlea sp., Ramonda sp.) от различни местообитания на територията на Балканския регион чрез създаване на генетична банка in vitro”- договор № ДОО2-236, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • „Контролира ли се експресията на микроРНК от РНК-зависимо ДНК-метилиране при стресовия отговор на Arabidopsis?” договор № ДОО2-279, ФНИ-МОМН, 2008-2011

 • „Изследване на регулацията на някои онкогени с микроРНК”- договор №Д01-886, ФНИ-МОМН, 2007-2010

14.

Гл.ас. Гергана Захманова

 • „Разработване на платформа за създаване на съвременни мултифункционални ваксини чрез използване на вирусни наночастици” DMU03/33 ФНИ-МОМН, 2011

15.

Проф. д-р Евгения Иванова

 • “Стимулиране на научните изследвания във ВУЗ” ВУАН2. – “Инвентаризация и паспортизация на някои породи Bombyx mori, отглеждани в България и популации на местната за страната Apis mellifera L. на базата на популационно-генетични и селекционни параметри” (2005-2008) – НФНИ-МОМН.

 • Научна инфраструктура „Изграждане на мултифункционална лаборатория по генетични и молекулярни маркери за оценка и инвентаризация на национално значими растителни и животински ресурси” (2007-2009).

 • ДО02-63 „Изграждане и развитие на специализиран център за научни изследвания, научна и диагностична дейност за нуждите на апидологията и серикологията в България” (2008 – 2010), Развитие на научна инфраструктура - – НФНИ-МОМН.

16.

Доц. д-р Теодора Стайкова

 • Изграждане на мултифункционална лаборатория по генетични и молеклярни маркери за оценка и инвентаризация на национално значими растителни и животински ресурси. Договор № ИФС Б 606/2007 между ПУ „Паисий Хилендарски” и фонд „Научни изследвания” към МОН, конкурсна сесия “Научна инфраструктура”, 2007-2008г.

 • Изграждане и развитие на специализиран център за научни изследвания, учебна и диагностична дейност за нуждите на апидологията и серикологията в България. Договор № ДО 02-63/11.12.2008 между ПУ „Паисий Хилендарски” и фонд „Научни изследвания” към МОНМ, конкурсна сесия “Развитие на научната инфраструктура”, 2008-2011г.

17.

Гл. ас. д-р Теодора Попова

 • Increasing the professional skills of the students of Department “Biology” by trainings in scientific and business sectors. 2009 – 2010

18.

Гл.ас.д-р Пенка Василева


 • Влияние на първичната продуктивност на планктона в рибовъдни басейни върху ефективността на отглеждането на личинки от шаран и растителноядни видове риби в поликултура (2006 – 2008), МОН – „Млади учени”

 • Комплексно изследване и оценка на влиянието но садковите аквакултури върху хидроекосистемата на язовири в България (2008-2011), МОН

 • Изследване върху гаметогенезата и репродуктивния потенциал на някои нетрадиционни за аквакултурата видове риби и оптимизиране отглеждането на зарибителен материал от щука (2007 – 2009),

 • Видов състав, състояние и структура на популациите на сладководните раци (Crustacea, Decapoda, Astacidae) в различен тип биотопи (2009-2010)

19.

Проф. д-р Балик Джамбазов

 • ДРНФ 02/6 (2009-2012) «Създаване на център за изследване на факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка, и моделиране рецептивността на ендометриума.» Договор № ДРНФ 02/6 между ПУ “П. Хилендарски” и Фонд “Научни изследвания” към МОМН по конкурс “Развитие на научната инфраструктура, 2009”.

 • FFNNIPO_12_00422 (2012-2014) “Изследване механизма на действие на ксилоолигозахариди и бета-глюкани във връзка с повишаване на техния пребиотичен потенциал“

20.

Ас. д-р Цветелина Бацалова

 • ДРНФ 02/6 (2009-2012) «Създаване на център за изследване на факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка, и моделиране рецептивността на ендометриума.» Договор № ДРНФ 02/6 между ПУ “П. Хилендарски” и Фонд “Научни изследвания” към МОМН по конкурс “Развитие на научната инфраструктура –2009”

 • FFNNIPO_12_00422 (2012-2014) “Изследване механизма на действие на ксилоолигозахариди и бета-глюкани във връзка с повишаване на техния пребиотичен потенциал”

21.

проф. д-р Румен Младенов


 • Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Република България (на база на типология по система „Б”)»Възложител: БД ЗБР – БЛАГОЕВГРАД, БД ЧР – ВАРНА, БД ИБР – ПЛОВДИВ, БД ДР – ПЛЕВЕН. Проект: 2009-2010, ЕU финансиран по оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

 • „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от ЕФРР и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: DIR-593210-1-C001, Номер на проекта: DIR-593210-1-5, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

22.

доц. д-р Детелина Белкинова


 • „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България”. Възложител: БД ЗБР – БЛАГОЕВГРАД, БД ЧР – ВАРНА, БД ИБР – ПЛОВДИВ, БД ДР – ПЛЕВЕН. Проект: 2009-2010, ЕU финансиран по оперативна програма Околна среда 2007-2013 г

 • „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от ЕФРР и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: DIR-593210-1-C001, Номер на проекта: DIR-593210-1-5, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

23.

доц. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова


 • „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България”. Възложител: БД ЗБР – БЛАГОЕВГРАД, БД ЧР – ВАРНА, БД ИБР – ПЛОВДИВ, БД ДР – ПЛЕВЕН. Проект: 2009-2010, ЕU финансиран по оперативна програма Околна среда 2007-2013 г

 • „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от ЕФРР и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: DIR-593210-1-C001, Номер на проекта: DIR-593210-1-5, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

 • “ Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 “Оризища Цалапица ”- ЕU финансиран проект по оперативна програма Околна среда 2007-2013 г, Ос 3 (Околна среда), Възложител-РИОСВ, Пловдив. 2012-2013.

24.

гл. ас. д-р Иванка Тенева

 • „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от ЕФРР и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: DIR-593210-1-C001, Номер на проекта: DIR-593210-1-5, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

25.

ас. Пламен Стоянов

 • „Разработване на план за управление на Природен парк „Българка”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от ЕФРР и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: DIR-593210-1-C001, Номер на проекта: DIR-593210-1-5, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

26.

Доц. д-р Велизар Гочев

 • Проект DO 02-70/11.12.2008, „Университетски център за развитие на екологично целесъобразни методи за следови анализ на обекти от околната среда”, по НФНИ при МОН

 • BG 051PO001-3.3.03/31, „Повишаване квалификацията на студентите във факултет „Биология” чрез стажантска практика в научноизследователския сектор и бизнеса”, Европейския Социален Фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2009 – 2010.

 • ДМУ 02/9/18.12.2009 „Оценка на потенциала на растителни in vitro системи за създаване на биотехнология за получаване на биологично-активни тритерпени”, по НФНИ при МОН

27.

Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова

 • “Стимулиране на висшите училища” ВУЛ 321/07. Биофилмите от Escherichia coli: рисков фактор за контаминация на изкуствени материали, използвани в медицината”

28.

Доц. д-р Илия Николов Илиев

 • Договор № РНФ02-46/2009 г. между Пловдивски Университет и фонд “Научни изследвания ”МОН, 2009 – 2011, „Създаване на интердисциплинaрен научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве”

 • Договор № РНФ02-47/2009 г. между Пловдивски Университет и фонд “Научни изследвания” МОН, 2009 – 2011, „Създаване на център за изследване на факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка и модулиране рецептивността на ендометриума”

 • Договор РИЛА 01/9 – 2011 -2012, между Пловдивски Университет и TUI Paul Sabatier, Lab. Auсh, France, финансиран от ФНИ, “Изследване струцтурата и пребиотичния потенциал на ензимно синтезирани олигозахариди”

29.

Гл.ас. д-р Петков Бозов

 • Договор № РНФ02-46/2009 г. между Пловдивски Университет и фонд “Научни изследвания ”МОН, 2009 – 2011, „Създаване на интердисциплинaрен научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве

30.

Гл.ас. д-р Йолина Валентинова Хубенова

 • Договор Д002-168/2008 с Фонд "Научни изследвания" към МОМН , Иновативни микробиологични горивни елементи като източници на екологично чиста енергия

31.

Гл.ас. Данаил Георгиев

 • Договор Д002-168/2008 с Фонд "Научни изследвания" към МОМН Иновативни микробиологични горивни елементи като източници на екологично чиста енергия.

32.

Гл.ас. д-р Тонка Василева

 • РНФ02-46/2009г. 2009г. между Пловдивски Университет и фонд “Научни изследвания ”МОН, , „Създаване на интердисциплинaрен научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве”

 • РНФ02-47/2009г. между Пловдивски Университет и фонд “Научни изследвания” МОН, 2009 – 2011, „Създаване на център за изследване на факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка и модулиране рецептивността на ендометриума”

33.

Ас. Иван Златков Илиев

 • Проект ДО 02-307, 2009-2012 г., „Комплексно изследване и оценка на влиянието на садковите аквакултури върху хидро-екосистемата на язовири в България”, НФНИ при МОМН

 • Проект РД-52, 2009 – 2011 г., Видов състав, състояние и структура на популациите на сладководните раци (Crustacea, Decapoda, Astacidae) в различен тип биотопи, ССА

 • Проект РД-43, 2007- 2009 г., Изследване на гаметогенезата и репродуктивния потенциал на някои нетрадиционни за аквакултурата видове риби и оптимизиране отглеждането на зарибителен материал от щука, ССА

34.

Проф.дбн М.Николова

 • „Изменение на телесния състав при деца и подрастващи в процеса на растежа и развитието им” № ВУЛ – Л 313/ 2007-2010. Финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОН.

35.

Гл.ас.д-р Емилия Андреенко


 • „Изменение на телесния състав при деца и подрастващи в процеса на растежа и развитието им” № ВУЛ – Л 313/ 2007-2010. Финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОН.

36.

Гл.ас.д-р Слави Тинешев

 • „Изменение на телесния състав при деца и подрастващи в процеса на растежа и развитието им” № ВУЛ – Л 313/ 2007-2010. Финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОН.

37.

Гл. ас. д-р Гана Гечева

 • Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив.

 • Изпълнение на програмата за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2011 г. във връзка с оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела.

 • Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология по система Б).

 • Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България.

 • Проучване, анализ и оценка на влиянието на стопанските практики върху състоянието на хабитати и видове растения с европейско и световно значение на територията на рид Мурсалица (ЗЗ Триград-Мурсалица)“.

 • Предпроектни проучвания и техническо проектиране по Проект №58301-46-466 „Възстановяване и опазване на ЗМ Лозенски път – влажна зона – находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси“.

38.

Ас. Ивелин Моллов

 • 2009-2012. Влияние трафика по магистрала "Тракия" в участъка между гр. Пазарджик и гр. Пловдив върху биологичното разнообразие. - Национален фонд "Научни изследвания", Министерство на образованието и науката, конкурс "Млади учени" - март 2009 година. Шифър: "ДО 02-303/18.12.2008"

39.

Доц. д-р Теодора Коларова

 • „Модел на рефлексивен подход в гимназиалния етап на биологичното образование”- дог. доо2-345, 2009 г., конкурс: „Подпомагане на развитието на научния потенциал във висшите училища”, МОМН

 • “Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология”, чрез стажантска практика в научноизследователски сектор и бизнес” към Европейския социален фонд на ЕС, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, СФ-25, 2010 г.

 • „Европейска нощ на учените 2011” – RESCES (Researchers is Chemistry Supporting Economy and Society), финансиран по 7-ма рамкова програма на ЕК за научни изследвания и технологично развитие, specific programme “People”, 2011г.
40.Доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова
 • „Подобряване на качеството на общото образование” - ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.04 на МОМН чрез дирекция "Образователни програми и образователно съдържание". Дейност 2.4. Изготвяне на ДОИ по “Човекът и природата”. - 2012 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.41.


Доц. д-р Маргарита Панайотова
 • Подобряване на качеството на общото образование” - ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.04 на МОМН чрез дирекция "Образователни програми и образователно съдържание". Дейност 3.2. Изготвяне на ДОИ за ПП по биология и здравно образование. - 2012 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 • „Децата на община Садово – различни, но еднакви в мечтите“ – Проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", BG051PO001 - 4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на МОМН, финансиран за 2012 – 2013 г.

42.

Гл. ас. д-р Златка Ваклева

 • „Подобряване на качеството на общото образование” - ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.04 на МОМН чрез дирекция "Образователни програми и образователно съдържание". Дейност 3.3. Изготвяне на учебни програми за ПП по биология и здравно образование. - 2012 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общо:

42 преподаватели участвали в 55 проекта

Каталог: docs -> acrediation -> 1483
1483 -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
1483 -> Преподаватели, участници във вътрешноуниверситетски проекти през последните 5 години (2008 2012)
1483 -> Преподаватели, участвали в международни проекти през последните 5 години (2008 – 2012)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница