Преподаватели, участници във вътрешноуниверситетски проекти през последните 5 години (2008 2012)Дата07.10.2016
Размер142.52 Kb.
Преподаватели, участници във вътрешноуниверситетски проекти през последните 5 години (2008   2012)Акад. дл. н.ст., име, фамилия

Проект

1.

доц. д-р Илиана Велчева

 • Ex situ проучване на еритроцитометрични и хистопатологични промени при Carassius auratus gibelio под влияние на мед и цинк, 07Б15 2007-2009 г. ПУ „П. Хилендарски“, НПД

 • Влияние на цинк и мед върху моделна трофична верига във водна екосистема, Ръководител, фонд Научни изследвания ПУ, договор 09Б15 2009-2010 г.

 • БФ006 2010-2012 ПУ „П. Хилендарски“, поделение НПД

2.

Ас. д-р Славея Петрова

 • БФ 006, 2010-2012, ПУ „П. Хилендарски“, поделение НПД

3.

Гл.ас. д-р Атанас Ириков

 • Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса. Европейска програма „Развитие на човешките ресурси”

4.

Ас. Ивелин Моллов

 • "Фаунистични и екологични проучвания на земноводните и влечугите в град Пловдив". - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", фонд Научна и приложна дейност (НПД), сесия за млади учени - февруари 2008. Шифър: "МУ-1/2008"

5.

Проф. дбн М.Николова

 • „Изменение на телесния състав на деца от начална училищна възраст“, Б-32, 2008 г.

6.

Гл.ас. д-р Е. Андреенко


 • Физическо развитие, функционална активност и психологически статус на студенти” № РС 09 – БФ – 031/ 01.03.2009-01.03.2011. Финансиран от фонд „Научни изследвания” при ПУ” Паисий Хилендарски”.

 • НИ11 БФ006 Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека” БФ-006, 2010-2012. Финансиран от фонд „Научни изследвания” при ПУ” Паисий Хилендарски

7.

Доц. д-р А. Арнаудов

 • 07B59 , “Екологофизиологични проучвания на сладководни риби от района на язовир "Студен кладенец" , 2007-2008 г. Фонд „НИМП” на ПУ „П. Хилендарски”- Пловдив.

 • РС09-БФ-001 Морфологични и функционални проучвания на сладководни риби от язовир “Студен Кладенец”, 2009-2010 г. Фонд „НИМП” на ПУ „П. Хилендарски”- Пловдив.

 • НИ11 БФ006 Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека, 2011- 1012. Фонд „НИМП” на ПУ „П. Хилендарски”- Пловдив.

 • РС09-БФ-015 Влияние на цинк и мед върху моделна трофична верига във водна екосистема, 2009–2010, Фонд „НИМП” на ПУ „П. Хилендарски”- Пловдив

 • Изграждане на умения у студентите от специалност „Медицинска сестра” за реализация на здравното възпитание за предпазване от травматизъм при учениците от I-IV клас, 2012, Университет “Ас. Златаров”-Бургас

8.

Гл.ас. д-р С. Тинешев

НИ11 БФ006 Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека” БФ-006, 2010-2012. Финансиран от фонд „Научни изследвания” при ПУ” Паисий Хилендарски

Антропологична характеристика на деца в начална училищна възраст от Югоизточните Родопи” – № МУ-12 / 01.03.2006-01.03.2008. Фонд „Научни изследвания” при ПУ” Паисий Хилендарски, 2006-2008г

Характеристика на половото съзряване при децата и подрастващите от Югоизточните Родопи” – № МУ – 2 / 01.03.2008-01.03.2010. Финансиран от фонд „Научни изследвания” при ПУ” Паисий Хилендарски, 2008-2010 г.

Физическо развитие, функционална активност и психологически статус на студенти” № РС 09 – БФ – 031/ 01.03.2009-01.03.2011. Финансиран от фонд „Научни изследвания” при ПУ” Паисий Хилендарски”.9.

Гл.ас.д-р М. Мърхова

 • Б53 Проект към ФНИ НПД на ПУ ”Изолиране, пречистване и характеристика на алкална фосфатаза от видове BACILLUS

 • РСБФ-044 по ФНИ НПД при ПУ „Инхбиторна активност на биологично-активни вещества, изолирани от билки и маслодайни растения върху ензими, отговорни за вирулентните свойства при някои патогенни микроорганизми”

10.

Доц. д-р С. Трифонова

 • ФНИ НПД на ПУ. Б-53 „Изолиране, пречистване и характеристика на алкална фосфатаза от видове Bacillus”. (2007-2008)

 • ФНИ НПД на ПУ. ИС-Б1 „Разработване на система от биомаркери за мониторинг на биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли

 • ФНИ НПД на ПУ. РСБФ – 044 по ФНИ при ПУ.„Активност на биологично-активни веещества, изолирани от билки и маслодайни растения върху ензими, отговорни за вирулентните свойства при някои патогенни микроорганизми”

11.

Доц. д-р Илия Николов Илиев

 • Б-4/2009 за финансиране на научните изследвания при ПУ “П. Хилендарски”

 • НИ11-БФ-006/30.05.2011 за финансиране на научните изследвания при ПУ “П. Хилендарски”

 • РС09-ХФ-005/14.04.2009 за финансиране на научните изследвания при ПУ “П. Хилендарски”

12.

Гл.ас. Данаил Димитров Георгиев

ИС-Х-2/08, Изследване на химични, хранителни и биологични обекти с помощта на високоефективна течна хроматография”

13.

Гл.ас. д-р Йолина Валентинова Хубенова

ИС-Х-2/08, Изследване на химични, хранителни и биологични обекти с помощта на високоефективна течна хроматография”

14.

Ас. Иван Златков Илиев

БФ006.2011, „Мониторинг на биологични и химични фактори в храни, рискови за здравето на човека”, по ФНИ при ПУ

15.

Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев

 • ИНМ11-ФФ 002.2011, “Университетски център за трансфер на знания и технологии “Пълдин”, по ФНИ при ПУ

 • БФ006.2011, „Мониторинг на биологични и химични фактори в храни, рискови за здравето на човека”, по ФНИ при ПУ

 • Проект на ФНИ НПД на ПУ. Б-53 „Изолиране, пречистване и характеристика на алкална фосфатаза от видове Bacillus”. (2007-2008)

 • Проект на ФНИ НПД на ПУ. ИС-Б1 „Разработване на система от биомаркери за мониторинг на биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли”

 • Проект РСБФ-044, „Инхбиторна активност на биологично-активни вещества, изолирани от билки и маслодайни растения върху ензими, отговорни за вирулентните свойства при някои патогенни микроорганизми”, по ФНИ при ПУ

16.

Гл. ас. д-р Тонка Василева

 • Договор №ИНП11-ФФ-002/30.05.2011 за финансиране на научните изследвания при ПУ “П. Хилендарски”, Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин”

 • Договор № Б-4/2009 за финансиране на научните изследвания при ПУ “П. Хилендарски”, „Инхибиторна активност на БАВ, изолирани от билки и маслодайни растения върху ензими, отговорни за вирулентните  свойства при някои патогенни микроорганизми”

 • НИ11-БФ-006/30.05.2011 за финансиране на научните изследвания при ПУ “П. Хилендарски”, Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека

 • РС09-ХФ-005/14.04.2009 за финансиране на научните изследвания при ПУ “П. Хилендарски”, Синтез и биологична активност на нови N-хетероциклени съединения

 • МУ-17 по програма “МЛАД УЧЕН 2008-2009” при ПУ “П. Хилендарски”, „Ензимен синтез на глюкоолигозахариди с пребиотично действие от гликозилтрансферази на мутантни щамове на Leuconostoc mesenteroides 28”

17.

Гл.ас. Таня Гирова

 • БФ006.2011, „Мониторинг на биологични и химични фактори в храни, рискови за здравето на човека”, по ФНИ при ПУ

 • Проект на ФНИ НПД на ПУ. Б-53 „Изолиране, пречистване и характеристика на алкална фосфатаза от видове Bacillus”. (2007-2008)

 • Проект РСБФ-044, „Инхбиторна активност на биологично-активни вещества, изолирани от билки и маслодайни растения върху ензими, отговорни за вирулентните свойства при някои патогенни микроорганизми”, по ФНИ при ПУ

18.

проф. д-р Румен Младенов

 • „Разработване на система от биомаркери за мониторинг биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли”. Договор № ИС-Б1 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2008–2010 г.

 • „Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека”. Договор № НИ11-БФ-006 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2011–2012 г.

19.

доц. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова

 • „Разработване на система от биомаркери за мониторинг биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли”. Договор № ИС-Б1 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2008–2010 г.

 • „Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека”. Договор № НИ11-БФ-006 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2011–2012 г.

20.

доц. д-р Детелина Белкинова

 • „Разработване на система от биомаркери за мониторинг биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли”. Договор № ИС-Б1 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2008–2010 г.

 • „Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека”. Договор № НИ11-БФ-006 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2011–2012 г.

21.

гл. ас. д-р Иванка Тенева

 • „Разработване на система от биомаркери за мониторинг биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли”. Договор № ИС-Б1 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2008–2010 г.

 • „Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека”. Договор № НИ11-БФ-006 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2011–2012 г.

22.

ас. Пламен Стоянов

 • „Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека”. Договор № НИ11-БФ-006 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2011–2012 г.

 • „Биология на поленовите алергени и антигени. Механизми на взаимодействие с имунокомпетентните клетки”. Договор МУ11-БФ-002 към поделение “НПД” на ПУ “П. Хилендарски”, 2011–2012 г.

23.

Проф. д-р Евгения Н. Иванова

 • Б-21 „Популационно-генетични изследвания при два вида полезни насекоми” (2007-2008) – ФНИ при ПУ.

 • ИС-Б1 “Разработване на система от биомаркери за мониторинг биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли” (2008–2010) - Фонд “Научни изследвания при ПУ “П. Хилендарски”.

 • НИ11БФ006 “Мониторинг на биологични и химични рискови фактори и влиянието им върху здравето на човека” (2011-2012) – ФНИ при ПУ.

24.

Гл. ас. д-р Теодора Попова

 • НИ11БФ006 “Мониторинг на биологични и химични рискови фактори и влиянието им върху здравето на човека” (2011-2012) – ФНИ при ПУ.

25.

Гл.ас.д-р Пенка Василева

 • Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека. Договор № НИ11 БФ 006 финансиран от фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”, 2011-2012г.

26.

Доц. д-р Теодора Стайкова

 • Разработване на система от биомаркери за мониторинг на биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли. Договор № ИС-Б1 финансиран от фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”, 2008–2010 г.

 • Концептуално и компютърно моделиране на методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето образование) – КОМПАС. Договор № УАСОПКН 11 ФМИ 002/30.05.2011 финансиран от фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”, 2011-2012г.

 • Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин”. Договор № ИНП11 ФФ 002 финансиран от фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”, 2011-2012г.

 • Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека. Договор № НИ11 БФ 006 финансиран от фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”, 2011-2012г.

27.

Ас. Иван Стоянов

 • Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека. Договор № НИ11 БФ 006 финансиран от фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”, 2011-2012г.

 • Проект „ УЦТЗТ ПЪЛДИН” „Потребности от препарати, лабораторни установки и други помощни материали в обучението по биология в основния и средния курс на обучение”.

28.

Проф. д-р Балик Джамбазов

 • ИС-Б1 (2008-2010) Тема: «Разработване на система от биомаркери за мониторинг биологичната активност на компоненти, продуцирани от микроводорасли». Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”.

 • РНИ09-ХФ-002 (2009-2010) Оборудване на "Център по химия и физика на нови материали". Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”.

 • ИНП11-ФФ-002 (2011-2012) Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин”. Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”. Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”.

 • МУ11-БФ002 (2011-2012) Тема: «Биология на поленовите алергени и антигени. Механизми на взаимодействие с имунокомпетентните клетки». Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”.

29.

Ас. д-р Цветелина Бацалова

 • РНИ09-ХФ-002 (2009-2010) Оборудване на "Център по химия и физика на нови материали". Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”.

 • ИНП11-ФФ-002 (2011-2012) Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин”. Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”. Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”.

 • МУ11-БФ002 (2011-2012) Тема: «Биология на поленовите алергени и антигени. Механизми на взаимодействие с имунокомпетентните клетки». Проект към поделение НПД на ПУ “П. Хилендарски”.

30.

Доц. Д-р. Еленка Георгиева

 • БФ – 006 (2011-2012) Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека. Договор № НИ11 БФ 006 финансиран от фонд „Научни изследвания” към ПУ „Паисий Хилендарски”, 2011-2012г.

 • БФ-017 (2008-2010)Ex-сito проучване на еритроцитометрини и хистопатологични промени при Carassius gibelio под влияние на мед и цинк.

31.

Доц. д-р Анелия Стоянова

 • Таксономични, фаунистични и биологични проучвания върху халцидните насекоми от семействата Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Ormyridae и Torymidaе (Insecta: Hymenoptera) и дребните бозайници (Mammalia: Rodentia) от семействата Gliridae, Muridae и Arvicolidae в Югозападна България. Проект № РС-09-ФБ, 2009-2010 г.

 • Таксономични, фаунистични и биологични проучвания на ципокрилите насекоми от семейства Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Torymidae и Ormyridae (Insecta: Hymenoptera) в Сакар. 2007-2008.

32.

Гл. ас. д-р Петър Бояджиев

 • Таксономични, фаунистични и биологични проучвания върху халцидните насекоми от семействата Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Ormyridae и Torymidaе (Insecta: Hymenoptera) и дребните бозайници (Mammalia: Rodentia) от семействата Gliridae, Muridae и Arvicolidae в Югозападна България. Проект № РС-09-ФБ, 2009-2010 г.

 • Таксономични, фаунистични и биологични проучвания на ципокрилите насекоми от семейства Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Torymidae и Ormyridae (Insecta: Hymenoptera) в Сакар. 2007-2008.

33.

Гл. ас. д-р Христо Димитров

 • Таксономични, фаунистични и биологични проучвания върху халцидните насекоми от семействата Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Ormyridae и Torymidaе (Insecta: Hymenoptera) и дребните бозайници (Mammalia: Rodentia) от семействата Gliridae, Muridae и Arvicolidae в Югозападна България. Проект № РС-09-ФБ, 2009-2010 г.

34.

Ас. Весела Митковска

 • Таксономични, фаунистични и биологични проучвания върху халцидните насекоми от семействата Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Ormyridae и Torymidaе (Insecta: Hymenoptera) и дребните бозайници (Mammalia: Rodentia) от семействата Gliridae, Muridae и Arvicolidae в Югозападна България. Проект № РС-09-ФБ, 2009-2010 г.

35.

Доц. д-р Маргарита Панайотова

 • Разработване на програма за първична превенция на наркомании при студенти от биологически и химически факултети на ПУ “П. Хилендарски”. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2007 – 2008 г.

 • Изследване динамиката в нагласите и равнището на употреба на психоактивни вещества чрез първична превенция у студенти от от ПУ “П. Хилендарски”. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2009 – 2010 г.

 • Физическо развитие, функционална активност и психологически статус на студенти. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2009 – 2010 г.

 • Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека”, НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2011 – 2012 г.

36.

Доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова

 • Разработване на програма за първична превенция на наркомании при студенти от биологически и химически факултети на ПУ “П. Хилендарски”. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2007 – 2008 г.

 • Изследване динамиката в нагласите и равнището на употреба на психоактивни вещества чрез първична превенция у студенти от от ПУ “П. Хилендарски”. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2009 – 2010 г.

 • Проект „ УЦТЗТ ПЪЛДИН”-2012г. Договор № ИНП11 ФФ 002

37.

Гл. ас. д-р Златка Ваклева

 • Разработване на програма за първична превенция на наркомании при студенти от биологически и химически факултети на ПУ “П. Хилендарски”. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2007 – 2008 г.

 • Изследване динамиката в нагласите и равнището на употреба на психоактивни вещества чрез първична превенция у студенти от от ПУ “П. Хилендарски”. НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2009 – 2010 г.

 • Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човека”, НПД, фонд „Научни изследвания” към ПУ „П. Хилендарски”, 2011–2012 г.
Общо:

37 преподаватели участвали в 33 проектаПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница