Преработено и допълнено Прединвестиционно проучване Регионално депо Самоковстраница1/38
Дата28.08.2016
Размер7.09 Mb.
#7652
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Преработено и допълнено Прединвестиционно проучване – Регионално депо Самоков

Министерство на околната среда и водите,

Република България EUROPEAID/124484/D/SV/BG

Мерки за управление на отпадъците Регион Костенец

ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ - ТОМ I

Окончателен доклад - прединвестиционно проучване


(преработено и допълнено)Май 2012 г.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ТБО

Твърди битови отпадъци

РЦУО

Регионален Център за управление на отпадъци

ПС

Претоварна станция за ТБО

ЦР

Център за рециклиране

СО

Отпадъци от строителна дейност и разрушаване

ДЕЦ

Динамична единична цена

ЕК

Европейска Комисия

ОВОС

Оценка въздействието върху околната среда

ГЗ

Глобално затопляне

"зелени отпадъци"

Растителни отпадъци, растения, зелена маса, др..

ПВП

Полиетилен Висока плътност

HHV

Висока калорична стойност

00

Опасни отпадъци

ПНП

Полиетилен ниска плътност

сметищен газ /LFG/

сметищен газ /Landfill Gas/

LHV

Ниска калорична стойност

M&E

машинно и електрическа

ТБО

Твърди битови отпадъци

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НС

Настояща стойност

ЕР /ОР

Експлоатационни разходи / Оперативни разходи

PET

полиетилен техефталат

НС

настояща стойност

ПВС

поливинил хлорид

RDF/ГОП

Гориво от отпадъчен продукт

РСУО

Регионална система за управление на отпадъците

ДДС

Данък добавена стойност

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ОЕЕО

Отпадъци от електронни и електронно оборудване


Съдържание


1. Въведение 6

1.1. Резюме на проекта 7

1.2. Общи цели 8

1.3. Съществуващо положение 8

2 Информация за изследваната област 10

2.1 Описание на географското положение 10

2.2 Физико-географски характеристики 11

2.3 Социално - икономическо състояние 14

3 Съществуващо положение 17

3.1 Законодателна рамка, регламентираща управлението на отпадъците 17

3.2 Регионално сдружение за управление на отпадъците 32

3.3 Общински системи за управление на отпадъците 33

3.2.1 Събиране на отпадъците 34

3.2.2 Третиране на отпадъците 35

3.2.3 Депониране 35

3.2.4 Инвентарно оборудване 36

3.4 Обобщение на услугите по управление на отпадъците 38

3.5 Тарифи 40

3.6 Базови данни за съществуващите депа 42

3.6.1 Община Долна Баня, площадка "Дреняка" 44

3.6.2 Община Ихтиман - площадка „Садината" 45

3.6.3 Община Костенец - площадка „Криво дере" 46

3.6.4 Община Самоков - площадка "Катранджията" 47

3.7 Инвестиционни и експлоатационни разходи за закриване на старите депа 50

3.8 Възможности за предотвратяване образуването на отпадъци и възможности за повторната им употреба 51

3.8.1. Препоръки за предотвратяване образуването на БО от домакинствата в Регион Самоков 52

3.8.2. Препоръки за предотвратяване и рециклиране на отпадъците в търговския и промишления сектор в Регион Самоков 60

3.8.3. Препоръки към общините за възможните мерки за предотвратяване образуването на отпадъците и повторната им употреба 60

4 Необходимост от инвестицията за изграждане на нови съоръжения 61

4.1 Анализ на търсенето 61

4.1.1 Въведение 62

4.1.2 Прогноза на населението 63

4.1.4 Заетост в производството и съпътстващите дейности 68

4.1.5 Прогноза на услугите по пречистване на отпадъчните води 68

4.1.6 Генерирани Битови отпадъци 69

4.1.7 Индустриални отпадъци 73

4.1.8 Отпадъци от почистване на улици и паркове 74

4.1.9 Едрогабаритни отпадъци 75

4.1.11. Строителни отпадъци 75

4.1.12. Генерирани канализационни утайки 76

4.2 Прогноза на количествата генерирани отпадъци 77

4.2.1. Прогноза на генерираните количества битови отпадъци 77

4.2.2 Индустриални неопасни отпадъци за депониране 86

4.2.3 Улични и паркови отпадъци 87

4.2.4. Едрогабаритни отпадъци 91

4.2.5. Опасни отпадъци от домакинствата 91

4.2.6. Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 92

4.2.7. Канализационни утайки 95

4.3 Обща прогноза за генерираните количества отпадъци 96

4.4 Мерки за намаляване на количествата на депонираните отпадъци 97

4.4.1. Увеличаване на рециклирането 97

4.4.2. Депониране на биоразградим отпадък 104

4.4.3. Строителни отпадъци 108

4.5 Прогноза за депонираните количества отпадъци 109

4.6 Мерки за намаляване на количествата на отпадъците съгласно националните цели: 113

5 Цели и приоритети на проекта и инвестиционни предложения 116

5.1 Цели на проекта 116

5.2 Инвестиционни предложения 121

5.2.1. Въведение 121

5.2.2. Мерки за намаляване на количествата на отпадъците съгласно националните цели: 124

5.2.3. Съображения относно инсталациите за компостиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци. 128

5.3 Изграждане на регионален център за управление на отпадъци 143

5.4 Транспортна схема на отпадъците 143

5.5 Съображения за наличието на Претоварни станции в общините Ихтиман, Костенец, Долна баня , като елементи от Регионалната система. 144

5.6 Съображения за оползотворяването на строителни и инертни отпадъци. 147

6 Регионален център за управление на отпадъци 148

6.1 Предложения за площадки за Регионален център за управление на отпадъци за Регион Костенец 148

6.1.1. Съществуващо положение 149

6.1.2. Предложени и проучени площадки за Регионален център за управление на отпадъците 149

6.1.3. Вариант 1: площадка " Самоков" - местност "Катранджията" 154

6.1.4. Вариант 2: площадка "Пчелина югозапад" 160

6.1.5 Обобщена оценка на площадките 165

6.2 Характеристика на околната среда и значимост на въздействията при реализирането на инвестиционното предложение на избраната площадка за Регионален център за управление на отпадъците, попадаща в Община Самоков, местност "Катранджията" 166

6.2.1. Общи характеристики 167

6.2.2. Характеристика на околната среда и значимост на въздействията при реализирането на инвестиционното предложение 168

6.2.3. Препоръки за бъдещото строителство 181

6.2.4. Мерки за предотвратяване на евентуално замърсяване на околната среда 182

6.3 Предложения за изграждане на Регионален център за управление на отпадъци на избраната площадка 183

7 Описание на регионалната система за управление на отпадъците 187

7.1 Алтернативи за РСУО 187

7.2 Сметосъбиране и сметоизвозване. 191

7.3 Система за разделно събиране и рециклиране на отпадъците 193

7.4 Предварително третиране на отпадъците 194

7.4.1. Инсталация за сепариране. 194

7.4.2. Описание на технологичните операции на сектора за сепариране на отпадъците 196

7.5 Съображения за оползотворяването на строителни и инертни отпадъци 199

7.6 Предмет и съдържание на инвестицията 201

7.7 Организация на площадката 213

7.8 Външни връзки 215

8 Описание на инвестиционните предложения 215

8.1 Вариант 1 Основно предложение 215

8.2 Вариант 2 Алтернативно предложение 225

8.3 Оценка на разходите при алтернативните решения 233

8.3.1 Инвестиционни разходи 233

8.3.2. Експлоатационни разходи 242

8.3.3. Персонал 243

8.4 Избор на оптимално алтернативно решение 244

9 Срок и фази на изпълнение 244

10 Финансиране 245

10.1 Инвестиционен план на проекта 245

10.2 Източници на финансиране 251

10.3 График на договаряне и изпълнение 251

11 Ползи от изпълнението на проекта 260

11.1 Екологични ползи 260

11.2 Социални ползи 260

11.3 Работна сила през периода на изграждане 260

11.4 Работна сила през периода на експлоатация 260

12 Одобрения и Потвърждения 260

12.1 Нови инвестиционни компоненти 261

12.2 Проекти за закриване на старите общински депа за ТБО 261

12.3 Финансов и икономически анализи (Представени в отделен том II) 261

13 Транспортна схема за управление на отпадъците 26114 Референтни документи 261 1. Каталог: Downloads
  Downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
  Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
  Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
  Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
  Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
  Downloads -> Alexander Malinov
  Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
  Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
  Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница