Преработено и допълнено Прединвестиционно проучване Регионално депо Самоковстраница38/38
Дата28.08.2016
Размер7.09 Mb.
#7652
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

10.2Източници на финансиране


Финансирането на Фаза 1 на проекта се предвижда да се извърши по Приоритетна ос 2 на „ОПОС 2007-2013г."с помощта на следните финансови източници:

1. Безвъзмездна помощ - в размер до 95% отдопустимата инвестиционна стойност на проекта

2. Собствен капитал - в размер на поне 5% отдопустимата инвестиционна стойност на проекта

Безвъзмездната помощ се формира със средства от ЕФРР (85% от безвъзмездното финансиране) и Националния бюджет на РБ (15% от безвъзмездното финансиране).

Собственото финансиране се формира със средства на общините, формиращи Регионалното сдружение в Регион Костенец Тези средства се разпределят пропорционално спрямо населението на всяка една община.

Точното разпределение на инвестициите по проекта е показано в ТОМ 2 АРП на настоящия доклад


10.3 График на договаряне и изпълнение


За реализация на предложените мерки в прединвестиционните намерения за проект “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците регион Костенец, Самоков и Ихтиман “ се предлагат следните обществени поръчки:

 1. Поръчка за изпълнение на СМР на обект Регионално депо за неопасни отпадъци – регион Самоков “.
 1. Поръчка за изпълнение на СМР за външни връзки за регионално депо Самоков. 1. Поръчка за консултантски услуги – строителен надзор за обект “Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци Самоков” 1. Поръчка за доставка на специализирано технологично оборудване за експлоатация на регионалното депо за неопасни отпадъци Самоков. 1. Поръчка за корекция и подобрения на документите за оформяне на задълженията по подготовката на общинска администрация за подписване на договора за БФП. 1. Поръчка за инженерингова услуга за изпълнение на проектиране, доставка на оборудването и инсталация за сепариране на отпадъци. 1. Поръчка за инженерингова услуга за изпълнение на проектиране, доставка на оборудването и инсталация за производство на зелен компост. 1. Поръчка за строителен надзор върху инженерингова поръчка за изпълнение на инсталация за сепариране. 1. Поръчка за строителен надзор за изпълнение на инсталация за производство на зелен компост.
 1. поръчка за одит на проектното изпълнение
 1. поръчка за публичност и информация

Така предложената схема за организация на обществените поръчки успява да удовлетвори цялостно обхвата на поканата за кандидатстване на Управляващия орган до община Самоков като водеща в регионалното сдружение на общините в региона за изграждане на система за управление на отпадъците. Чрез нейното изпълнение се реализират и всички цели и предпоставки за постигането им.

За състоянието на готовността на администрацията за провеждането им, следва да отбележим следните по-важни обстоятелства: 1. Тръжните документации, свързани с изпълнението, са изготвени на базата на Работен проект и на подробни количествени сметки за обекта, за външните връзки и за инфраструктурата. В поръчката се включват изпълнението в пълен обем на една клетка от депото, изпълнение на обектите от стопански двор / приемна зона /. В техническата спесификация ще се развие по-подробно изискванията на Възложителя към пречиствателното съоръжение за инфилтрата. 1. С проектите са изяснени и необходимите машини и оборудване, които покриват проектните изисквания. Това са основните технологични машини, като:   1. Компактор за уплътняване на отпадъците от серден тип за постигане на уплътняване на свободно насипаните отпадъци до обемно тегло 0,75 т/ куб.м отпадъци.   1. Верижен булдозер за ежедневно разриване на отпадъците, подлежащи на уплътнение, за разриване на пръстта за ежедневно закриване на насипаните отпадъци, за подържане на вътрешни пътища и технологични връзки   1. Комбиниран багер – челен товарач за ежедневно обслужване на нуждите от осигуряване на пръст за ежедневните грижи за експлоатацията на депото, за обща подръжка на инфраструктурата на депото.   1. Самосвал с товароносимост от 16-20 тона / 8-12 куб. м / за осигуряване на вътрешен транспорт на земни маси, дренажни материали за подържане на състоянието на изпълнението и на ежедневните грижи за експлоатация на депото съгласно изискванията на Наредбите, най-вече № 8 към ЗУО.   1. Лекотоварен автомобил, тип “пикап” за ежедневно използване на депото – осигуряване на транспортна връзка за превоз на проби за нуждите на мониторинг и на изследване на постъпващите отпадъци при възникнали съмнения от вшзуалин вхдящ контрол, за подържане на инсталациите. 1. За инсталацията за сепариране има представен идеен проект, който може да се пригоди за целите на процедура по “Инженеринг”. За целите на проекта ще бъде необходимо да се подготви изцяло нова процедура, която да включва разработването на подробен работен проект, съгласуването му с необходимите инстанции съгласно ЗУТ до получаване на Разрешение за строеж , изпълнение на СМР по одобрените работни проекти, доставка, монтаж на технологичното оборудване. За целите на обществените поръчки ще се изработят допълнително подробни технически спесификации на предвиденото по проекта – строителни конструкции, външна инфраструктура, технологично оборудване, проектни параметри, изисквания към проекта и съгласувателните процедури, изисквания за подготовка на екип за експлоатация, предоставяне на ръководство за експлоатация. Местоположението, основните размери на инсталацията, са указани на схеми в ПИП. 1. Аналогично стои въпросът и с инсталацията за производство на зелен компост. Аналогична е и подготовката във фазата ПИП- наличен е подробен идеен проект за исканите параметри, който е ситуиран на общия план на депото. 1. Поръчката за привеждане на докуменатцията на администрацията при кандидатстване за финансиране, включва:   1. Привеждане на всички налични документации за обществени поръчки към последните изменения и допълнения на ЗОП   1. Привеждане на всички технически спесификации към актуалното състояние на проектното развитие и за наличното развитие на техника и технологии / актуализации/. В тази част ще се анализира и техвическата спесификация на инсталацията за обезвреждане на инфилтрат.   1. Допълнение на проектните разработки за постигане на всички цели на ПИП и пълноценно провеждане на обществените поръчки.   1. Привеждане на обществените поръчки към бюджета на проекта, който е част от ПИП. 1. Преглед и актуализация на поръчката за строителен надзор по отношение на съвместяване на изискванията на ФИДИК и на изискванията на ЗУТ. 1. За целите на осигуряване на строителен надзор за двете инженерингови поръчки ще се разработи тръжна документация с подробни технически спесификации.

Примерен график за реализация на обществените поръчки при приемане на условието , че договорът за БФП се сключи, дори и с ограничителни условия. Необходимо е поръчките да се проведат, дори и под условие за осигурено финансиранеТаблица за провеждане на обществените поръчки:Обшествена поръчка

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

01.

Актуализация на тр. Документация на поръчки за изпълнител, доставка на МС, стр.надзор, външни връзки


02.

Подготовка документация за инженеринг сепарираща инсталация


03.

Процедура за избор на изпълнител на депо04.

Процедура за избор на изпълнител външни връзки
05.

Процедура за избор на стр. Надзор

06.

Процедура за избор на доставчик на машини и оборудване

07.

Процедура за изпълнител на инженеринг за сепарираща инсталация
08.

Процедура за избор на изпълнител инженеринг на компостираща инсталация

09

Процедура за избор на изпълнител на мерки по публичност и информираност
10.

Процедура за избор на изпълнител за одитна дейност

Посоченият график е примерен и отразява нормалното развитие на обявяването и процедирането на обществените поръчки.

Приемаме, че започваме организацията на поръчките веднага, след представянето на документацията за кандидатстване.

В резултат от проучването се доказват следните твърдения:


 1. Проектът е целесъобразно и икономически обосновано да се изпълни с оказване на финансово подпомагане чрез ОПОС.

 2. Проектът следва да се развива в етапите и със съдържащите се в тях обекти, а именно:

  1. Регионално депо за неопасни отпадъци в описания обхват

  2. Регионален център за рециклиране

  3. Инсталация за предварително третиране / сепариране / на отпадъците

  4. Инсталация за зелено компостиране

 3. За целите на системата е препоръчително да се използват посочените в основния вариант проекти в различни фази-:

  1. Работен проект за регионално депо за неопасни отпадъци

  2. Работен проект за външни връзки за осигуряване на инфраструктурата

  3. Идеен проект за сепарираща инсталация

  4. Идеен проект за компостираща инсталация

  5. Работен проект за регионален център за рециклиране

  6. Работна спесификация на необходимото оборудване

  7. Преработени и допълнени версии на документациите за обществени поръчки

Общ извод:

Регионалната система за управление на отпадъците е възможно да започне да се изгражда при разработените в ПИП условия, изследвания, проектни разработки, начин на финансиране, при постигане на основните показатели на системата – поносимост и устойчивост.


11Ползи от изпълнението на проекта

11.1Екологични ползи


Изпълнението на проекта ще позволи закриването на старите общински сметища в регион Костенец. По този начин ще се предотврати замърсяването на почвите и водите в районите на общинските сметища. Ще се предотврати самозапалването на общинските сметища, криещо сериозен риск за здравето на хората в районите около сметищата. Ще се преустанови разпространяването на леки отпадъци - основно найлонови торбички в районите около общинските сметища. Ще се увеличи процента на разделно събраните отпадъци за рециклиране, което ще доведе до редуциране на общото количество на депонирания отпадък.


11.2Социални ползи


По време на изпълнението на проекта се очаква увеличаване на заетостта в региона. След изграждане на РЦУО ще се подобри качеството на услугите за управление на отпадъците в регион Костенец. След закриването на общинските сметища ще се намали риска за здравето на хората в региона.

Ще се въведатдопълнителни услуги за населението като Общински центрове за рециклиране и компостиране на зелени отпадъци.

Очакваното допълнително използване на Работна сила в регион Костенец е както следва:

11.3Работна сила през периода на изграждане


Точният брой на работници, които ще се включат в изграждане на съоръженията може да се определи единствено от избрания изпълнител. Очаква се средния брой на включената в изпълнение на проекта работна ръка да е около 55 човека, включени в строителството и около 10 човека строителен надзор или общо 65 човека.

11.4Работна сила през периода на експлоатация


По време на експлоатацията се очаква използване на персонал на РЦУО Самоков - общо 14 човека, от които 5 човека охрана

12Одобрения и Потвърждения12.1Нови инвестиционни компоненти


а. РЦУО Самоков

12.2Проекти за закриване на старите общински депа за ТБО


a. Общинско депо гр. Самоков

b. Общинско депо гр. Костенец

c. Общинско депо гр. Ихтиман

d. Общинско депо гр. Долна баня


12.3Финансов и икономически анализи (Представени в отделен том II)13Транспортна схема за управление на отпадъците


(Представена в отделен том III)

14Референтни документи


i. Доклад за проучване на базовото състояние в регион Костенец

ii. Доклад за сценариите в регион Костенец

iii. Доклад за препоръчвана система за управление на отпадъците в регион

Костенец


iv. Идеен проект за РЦУО Костенец

v. Идеен проект за закриване на съществуващото депо на Община Самоков

vi. Идеен проект за закриване на съществуващото депо на Община Костенец

vii. Идеен проект за закриване на съществуващото депо на Община Ихтиманviii.Идеен проект за закриване на съществуващото депо на Община Долна баня


Каталог: Downloads
Downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
Downloads -> Alexander Malinov
Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница