Пресслужба областна администрация варнаДата16.08.2017
Размер81.3 Kb.

ПРЕССЛУЖБА

областна администрация - варна

тел./факс: 052/600 617 052/649 581 d_toncheva@abv.bg

0898/577 622, 088/782 99 61 press@vn.government.bg

ул. “Преслав” № 26 www.vn.government.bg28 април 2005г.

Днес се проведе щабна тренировка на Постоянната областна комисия за защита на населението от бедствия аварии и катастрофи.


Цели на щабната тренировка:

 • Да се провери готовността на Постоянната областна комисия за ръководство и провеждане на СНАВР при радиоактивно замърсяване.

 • Да се повиши натренираността на участващите по управление на подчинените сили и организиране на взаимодействието между тях при провеждането на спасителните работи.

 • Да се повишат знанията, уменията и практическите навици на длъжностните лица по оповестяването,събиране,обобщаване и изпращане на информацията, свеждане на получените разпореждания да подчинените за организиране защитата на населението и провеждане на спасителните работи.

 • Да се провери готовността на щаба на ПОК ЗНБАК за подготовка и оформяне на решението на председателя на ПОК за извършване на СНАВР при радиоактивно замърсяване в населено място.


/УЧЕБНО/ !!!
ИЗХОДНО ТАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За провеждане на щабна тренировка на ПОК ЗНБАК към Варненска област на тема "Дейност на ПОК и информационната система по организиране и провеждане на СНАВР при трансгранично радиактивно замърсяване, в резултат на авария в АЕЦ “Черна вода“-Румъния”


І. ОБЩА ОБСТАНОВКА
Обстановката във Варненска област при настъпване на аварията е следната:

Постоянната областна и общински комисии провеждат мероприятия за повишаване готовността на областта за действие в условия на бедствия, аварии и катастрофи. Съставът на комисиите е актуализиран. Плановете за провеждане на СНАВР при БАК са изготвени, съгласувани и утвърдени.

Актуализиран е плана за взаимодействие между органите на Гражданска защита и поделенията на Въоръжените сили. Извършено е и обследване на състоянието на потенциално опасните обекти в областта. Констатираните слабости са в процес на отстраняване.

Изградени са формированията на Гражданска защита съгласно утвърдените схеми за развръщането. Личният състав е подготвен да действие в екстремни ситуации.

Дирекция "Гражданска защита" - област Варна се намира в постоянна готовност и провежда планови мероприятия за защита на населението и националното стопанство.

По разпореждане на Председателя на ДА "Гражданска защита" до момента е извършено следното: • Изготвена е заповед на Председателя на ПОК за проверка на ПОО, която се изпълнява по график

 • Подготвени са и проверени системите за оповестяване;

 • разработени са и раздадени препоръки за поведение на населението при кризисни ситуации;

Отдел "АСД" на дирекция "Гражданска защита" носи денонощно дежурство. Същият е подготвен и има готовност да извършва спасителни работи при БАК.

ІІ. ЧАСТНА ОБСТАНОВКА

Вследствие на обилен дъжд терените са преовлажнени. • извършват се проверки на готовността на защитните съоръжение за укриване на населението;

 • изготвени са справки за осигуреността на населението с индивидуални средства за защита по общини и населени места;

 • разработени са по общини справки за възрастовите граници на населението;


Оперативно време – 13.30 часа на 28.04.2005 г.

По данни на ПКЗНБАК - МС в 11.05 часа на 28.04.2005 год. е регистрирана авария в АЕЦ “Черна вода” – Румъния.

По данни на постовете за радиационно наблюдение и оповестяване във Варненска област, измерените стойности на гама-фона към 13.00 часа на 28.04.2005 год. е в рамките на допустимите стойности.

Легловата база в болничните заведения е заета на 90%.

По заповед на Председателя на ПОК ЗНБАК, ПОК и ПОбКЗНБАК са оповестени, събрани и заели работните си места.
Изхождайки от плана за действие на ПОК при трансгранично замърсяване в резултат на авария в АЕЦ “Черна вода” са приведени в готовност силите за действие в областта и общините. Приведен е в действие плана за взаимодействие с поделенията на МО и МВР. Изпратени са разузнавателни дозори от отдел “АСД” – дирекция “ГЗ” в общините за замерване на гама-фона и замерване на тритий.

Общини от Варненска област


 • Постоянните Общински комисии ЗНБАК са се събрали по сигнала за бедствие. Същите са привели плана за действие на ПОбК при трансгранично замърсяване в резултат на авария в АЕЦ “Черна вода” , анализирали са създадената обстановка и организират измерване на гама-фона на всеки час.ІІІ. СПРАВОЧНИ ДАННИ


 1. Метеорологична обстановка -

 • посока на вятъра - североизточен

 • скорост на вятъра - 1-2 м/сек

 • вертикална устойчивост - инверсия

 • температура на въздуха - 16-17° С

 1. Окомплектоването на органите за управление и силите на Гражданска защита, ведомствата и силите - реалното.

 2. При създадената обстановка електронните медии излъчват първична информация за аварията и препоръки за действие на населението при радиактивно замърсяване.


ІV. ИСКА СЕ:

В съответствие с функционалните си задължения участващите в щабната тренировка да извършат следното: 1. Всеки от членовете на ПОК ЗНБАК на Варненска област да си изясни и оцени създадената обстановка и подготви предложение за решение на Председателя на ПОК за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, със силите и средствата на инстанцията, която представлява.

 2. Щабът на ПОК ЗНБАК да подготви справочните данни и оформи решението на Председателя на ПОК ЗНБАК на Варненска област за извършване на СНАВР.

СЕКРЕТАР НА ПОК ЗНБАКНА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

ИНЖ. МИТКО ГЕОРГИЕВ


/УЧЕБНО/ !!!
РЕШЕНИЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОКЗНБАК-ОБЛАСТ ВАРНА
към 16.00 часа на 28.05.2005 г.
За организиране и провеждане на мероприятията по защита на населението и националното стопанство - област Варна от радиоактивно замърсяване в следствие на авария в АЕЦ “Черна вода”- Румъния, оперативната група и Щаба на ПОКЗНБАК – област Варна
РЕШИ :


 1. Да въведе в действие плановете за провеждане на СНАВР при радиационна авария в АЕЦ “Черна вода”, плана за взаимодействие със силите на МО и МВР, да оповести населението за действия в условия на повишена радиация и вземане на индивидуални мерки за защита.

 2. НИМХ – филиал Варна – да осигури за нуждите на ПОКЗНБАК

А) прогнозиране на възможния пренос на радиоактивни въздушни маси към област Варна;

Б) наблюдение и информация за радиационния фон, хидрометереологичните величини за радиоактивно замърсяване на въздуха, почвите и водите. 1. Районният център по здравеопазване да организира провеждането на :

А/ йодна профилактика на населението до 40 години;

Б) санитарно-хигиенни мероприятия в здравните детски учебни заведения;

В) дозиметричен контрол на населението и оценка на дозовото натоварване;


 1. РИОКОЗ – област Варна - да организира непрекъснат мониторинг за замърсяване на питейната вода, въздуха и храните от гамаспектрометричната лаборатория . На всеки два часа да се докладва на щаба на ПОКЗНБАК за резултатите от извършените замервания.

 2. РИОСВ–област Варна да пристъпи незабавно към измерване на радиоактивно замърсяване на околната среда.

А) Да подготви и въведе мобилна техника и апаратура за откриване и анализ на радиактивни замърсявания;

Б) Получените измервания от взетите проби да се докладват на два часа на Щаба на ПОКЗНБАК. 1. РВМС да организира контрол за недопускане на зареждане на търговската мрежа с хранителни продукти замърсени над пределно допустимите норми за радиоактивност. Да не допуска продажбата на месо и месни произведения непреминали контрол;

 2. Областна Дирекция “Земеделие и гори” да организира и проведе наблюдение, лабораторен контрол на животни, растения, селскостопанска продукция, храни и фуражи на територията на областта.

А) Да се проведат мероприятия за защита на животните от радиоактивно заразяване.

Б) Да се пристъпи към технологична обработка на радиоактивно замърсени почви, храни и фуражи и друга селскостопанска продукция.

В) Да осигури резерв от храни консерви и сухо мляко за изхранване на населението на областта при създаденото радиоактивно замърсяване.


 1. “В и К” – Варна - да организира осигуряването на питейна вода за населението и производствени нужди чрез херметизиране на откритите водоизточници. Да се организира контрол на открития резервен водоизточник яз. Цонево. Да организира мониторинг и пробовземане за извършване контрол на питейните води за откритите водоизточници.

 2. РДВР–област Варна да засили контрола и проведе мероприятия за осигуряване на обществения ред в борбата с разпространителите на слухове, спекула с хранителни продукти и опити за създаване на безредици.

Да организира придвижване на автомобилния поток по обходните пътища на гр. Варна.

10.РУД – област Варна да осигури нормална работа на комуникационната система за оповестяване, управление и взаимодействие на органите и силите на Дирекция “Гражданска защита” – област Варна и силите на МО и МВР.

А) да поддържа в техни ческа изправност областната автоматизирана система за оповестяване.

Б) да изгради съобщителни връзки и осигури дежурни телеписти за нуждите на Областната комисия за ЗНБАК.

11.Отдел “АСД” към Дирекция “Гражданска защита” – област Варна да извършва на всеки два часа измервания относно съдържанието на тритий във водите на Черно море. Да извършва разузнаване с 2 дозора за повишаване на радиационния фон, като при рязко изменение незабавно да докладва на Щаба на ПОКЗНБАК.

12.Всички общинските комисии ЗНБАК в Област Варна от 16.00 часа на 28.04.2005 г. да организират цялостното изпълнение на мероприятията от плановете за защита на населението при повишена радиация.

А) от 17.00 часа на 28.04.2005 г. да осигурят режим на работа с пълни разчети от работните места на комисиите.

Б) свръзката да се осъществява по изградените преки телефонни канали.

В) постовете за радиационно наблюдение и оповестяване да преминат в режим на непрекъснато наблюдение и контрол като измерванията се правят през 2 часа.

Г) донесения за резултатите да се правят през 2 часа по установения ред, а при откриване на повишение на радиацията незабавно.ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПОКЗНБАК - ОБЛАСТ ВАРНА

ПЕТЪР КАНДИЛАРОВ


Каталог: stranici -> novini -> 2005
2005 -> Пресслужба областна администрация варна
2005 -> Железопътна инфраструктура
2005 -> Пресслужба областна администрация варна
novini -> Област с административен център варна о б л а с т е н у п р а в и т е л
novini -> Доклад на европейската комисия за 2003 г. За напредъка на българия в процеса на присъединяване към европейския съюз
2005 -> Приоритет в община вълчи дол спасяването на човешки животи
2005 -> Съобщение на Военноморските сили
2005 -> Пресслужба областна администрация варна
2005 -> Проведен е жребият за номер на бюлетина на кандидатите за кмет на Община Девня


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница