Престъпления против собствеността – обща характеристика. Видове и система на престъпленията против собственосттаДата04.11.2022
Размер17.86 Kb.
#115460
7. Престъпления против собствеността

Престъпления против собствеността – обща характеристика. Видове и система на престъпленията против собствеността.


  1. Престъпления против собствеността – обща характеристика

Неприкосновеността на частната собственост е гарантирана от чл. 17 от Конституцията на РБ. Правото на собственост съдържа правомощията на титуляра му да владее вещта, да я ползва и да се разпорежда с нея.
Родов обект на престъпленията против собствеността, регламентирани в Глава V от НК са обществените отношения свързани с правото на собственост и други имуществени права, които са свързани с придобиване, упражняване и запазване на правото на собственост. Страни в тези правоотношения могат да бъдат физически и юридически лица, държавата и общините, като правото на собственост е абсолютно субективно право, противопоставимо на всички правни субекти.
Предмет на престъпленията против собствеността са конкретни движими или недвижими вещи, за всички тези престъпления е характерно, че имат задължително имуществен предмет – вещ или имуществено право с определена парична стойност.
Характерно за престъпленията против собствеността е, че всички те могат да бъдат извършени при условията на продължавано престъпление. Типичното за повечето престъпления против собствеността е, че те са резултатни увреждащи престъпления, като резултатът, увреждането на обекта има количествено измерение с оглед материалната стойност на предмета, изчислима в пари.
Престъпният резултат е по-тежко квалифициращо обстоятелство при повечето престъпления против собствеността, както и връщането на предмета на престъплението или неговото заместване до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд има значение за прилагане на привилегирован състав.
Обща характеристика на престъпленията против собствеността от субективна страна е, че те по правило са умишлени, като за повечето е характерен прекият умисъл.
2. Видове и система на престъпленията против собствеността.
Според отношението на субекта към имуществения предмет на престъпление – дали последният се намира във фактическа власт на дееца при извършване на деянието или не, престъпленията против собствеността се делят на:

  • престъпления, при които субектът няма фактическа власт върху предмета на престъпление (кражба, грабеж, измама и др.) Характерно за кражбата, грабежа, документната измама е, че те са престъпления, при които вещта преминава във фактическа власт на дееца, което е задължителен признак от съставите на тези престъпления от обективна страна;

  • престъпления, при които предметът трябва задължително да е във фактическа власт на дееца (всички случаи на присвоявания);

  • за престъпленията злоупотреба на доверие, застрахователна измама, унищожаване и повреждане, няма значение в чия фактическа власт е предметът на престъпление

В системата на престъпления против собствеността се включват:  • Престъпно отнемане на движими вещи – кражба и грабеж. За тях е характерно, че предмет на посегателство е само движима вещ, която не се намира във фактическа власт на дееца и в резултат от прякото въздействие върху нея преминава в негова фактическа власт;

  • Престъпни присвоявания. При тях е необходимо предметът на престъпление, върху който деецът въздейства, да се намира в негова фактическа власт;

  • Престъпления против собствеността, характеризирани с особен начин на извършване или механизъм на засягане на правото на собственост – измама, изнудване;

  • Престъпно унищожаване и повреждане на чужда вещ – в тези случаи деецът пряко въздейства върху предмета, като променя субстанцията му;

  • Злоупотреба на доверие, при което се засягат отрицателно имуществени права;

  • Вещно укривателство.


Литература:
Стойнов, Ал. „Престъпления против собствеността”, изд. Сиела 2009 г

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница