През последния мандат бях в екипа на ректора проф. Марин Христов като заместник ректор по учебна дейност, качество и акредитация и безспорно натрупах значителен опитДата17.10.2018
Размер67.78 Kb.
Интервю с ректора на Техническия университет – София проф. Георги Михов, от Димитрина Ветова – репортер в Българската телеграфна агенция
1. Проф. Михов, бяхте избран за ректор на Техническия университет в София преди месец, но ще сте на този пост една година, за да довършите мандата на проф. Марин Христов, който се пенсионира. За тази една година какви ще са приоритетите Ви?

През последния мандат бях в екипа на ректора проф. Марин Христов като заместник ректор по учебна дейност, качество и акредитация и безспорно натрупах значителен опит. Когато реших да се кандидатирам за ректор на университета, който е имал много достойни личности за ректори, напълно съзнавах отговорността и задълженията, които поемам. Много дейности бяха набелязани и извършени, но както е известно в края на всеки мандат се натрупва най-много работа за довършване. Няколко са особено важните задачи за университета през следващата година.

На първо място бих искал да отбележа окончателното завършване и пилотното апробиране на информационната система за електронното управление на Университета (е-ТУС), разработена по проект от оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси“, която е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта е тя да бъде въведена цялостно от новата учебна година – със задоволство мога да отбележа, че някои от модулите на системата вече се ползват успешно. Очакваме въвеждането на системата значително да повиши качеството на обслужване на цялостната дейност на Университета – учебна, научна, административна, стопанска и др.

Ще положим усилия да бъдат завършени успешно всички образователни проекти от ОП „Развитие на човешките ресурси“, целящи оптимизиране на учебни планове и програми и тяхното по-пълно ориентиране към потребностите на пазара и изискванията на бизнеса. Също толкова важна и значима задача е да довършим проектите, свързани с въвеждане на електронно и дистанционно обучение и разширяване на чуждоезиковото обучение.

През миналата година беше създаден Център за квалификация и кариерно развитие на академичния състав, като резултат от работата по проект от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Апробирането на тази дейност недвусмислено показа значителната полза за докторантите и младите учени от нашия университет. Предстои този център активно да заработи и отвори врати не само за наши кадри, но и за кадрите на други научни организации и ВУЗ.

Изключително важна за нас задача е продължаването на работата по най-сериозният досега инфраструктурен проект в Техническия университет –Университетския научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство. Вече има доставено оборудване и през следващата година предстои завършване на ремонта на отредената сграда и въвеждане в експлоатация на проектното оборудване. Успешната реализация на проекта ще спомогне за изграждане на съвременна материална база и извършване на качествен скок в научноизследователската и развойната дейност на Университета. Това ще се отрази пряко както на качеството на университетското обучение, така и на засилване на връзките с индустрията.


2. Техническият университет има силни факултети, в които обучението е на чужди езици и в тази връзка студентите получават ли т.нар. двойни дипломи – от ТУ и от чуждите университети, с които си сътрудничите?
Имаме три чуждоезикови факултета – Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ), Факултет за френско обучение по електроинженерство (ФФОЕ) и Факултет за английско инженерно обучение (ФАИО) с обучение съответно на немски, на френски и на английски език по съвместни учебни планове и програми с водещи европейски университети. Механизмът на получаването и признаването на дипломите в тези факултети е различен.

Студентите от ФаГИОПМ (т.нар. немски факултет) получават двойни дипломи – българска от ТУ – София и немска от партниращите германски университети за съответните специалности (университетите в Карлсруе и Магдебург).

Във ФФОЕ (т.нар. френски факултет) има една специалност „Електроинженерство“, която е 5-годишен курс за ОКС „магистър” след средно образование с две специализации – „Информатика и комуникации“ и „Електротехника,електроника и автоматика“. ФФОЕ има пълна акредитация от френската Комисия за инженерни звания (CTI) и е включен в списъка на училища, публикуван ежегодно в Държавен вестник на Република Франция. Студентите от ФФОЕ получават сертификат от Р.Франция за присвоено звание „дипломиран инженер“, което е защитено в Европейския съюз.

Студентите от ФАИО (т.нар. английски факултет) могат да получат диплома от партниращите за съответните специалности английски университети само ако проведат част от обучението си в Англия. Студентите, които се обучават само в България, получават дипломата на ТУ – София.


3. Предвиждате ли промени в кандидатстудентската кампания за учебната 2015/2016 година? Ще имате ли нови бакалавърски и магистърски специалности в Техническия университет?

Не предвиждаме промяна в начина на провеждането на кандидатстудентската кампания през 2015 г. Моделът, който ползваме през последните няколко години, се оказа добър. Той включва три предварителни изпита през месеците март и април, като два от тях се провеждат в различни градове на страната, и един регулярен – в началото на м. юли. Провеждаме две класирания и попълване на евентуално незаети места.

През новата година няма да има нови бакалавърски специалности, но ще обърнем внимание на обновяването на съществуващите, както и тяхното оптимизиране и синхронизиране в съответствие с потребностите на пазара и финансовата значимост за Университета, включително и с разкриване на задочно платено „поръчково” обучение. Такова вече започна във Факултета по транспорт за специалността „Автотранспортна техника“, заявена от Агенцията по автомобилна администрация. Разбира се всичко това ще се извършва при задължителното запазване на широкопрофилността на бакалавърското обучение.

Успоредно с обновяването на магистърските програми, ще има нови специалности в магистърската степен. Те са основно разработени по проекти, които завършиха тази година. Такъв е съвместният проект между Факултета по електронна техника и технологии, Факултета по телекомуникация и Машинно-технологичния факултет за магистърска специалност, която е изцяло в съответствие с потребностите на пазара на труда. В новите магистърски специалности залагаме много на електронното обучение. Светът върви натам, ние трябва колкото се може по-обхватно да въвеждаме такива форми на обучение. Отдавна сме започнали с отделни модули, но сега навлизаме в етап на по-широкото им прилагане. Почти напълно готови са някои магистърски специалности във Факултетът по телекомуникации и Факултетът по компютърни системи и управление. В други факултети, като в този по Електронна техника и технологии и в Машинно-технологичния, също има голяма степен на готовност.


4. Ще искате ли да се увеличи приемът на първокурсници и ще настоявате ли за увеличаване на държавната субсидия за инженерните специалности?

Няма да увеличаваме държавната поръчка, но възнамеряваме в рамките на сегашната поръчка да увеличим квотата за кандидат-студентите, които са завършили професионални гимназии по професионалните направления, по които се извършва обучение в ТУ – София.

Ще настояваме да бъде увеличена държавната субсидия за издръжката на един студент в инженерните специалности, както и ще инициираме разговори коефициентът на единичната субсидия за инженерните специалности, които в момента е 2.4, да бъде повишен.

В момента както у нас, така и в световен мащаб се забелязва нараснало търсене на машинни инженери. В тази връзка предвиждаме насочването на целевите стипендии за студенти от машинните специалности. Тази година, благодарение на активността на ръководствата на машинните факултети, получихме изключително висока оценка от НАОА в професионалното направление Машинно инженерство.


5. Какъв е вашият коментар за четвъртото издание на рейтинговата система на висшите училища, което излезе през декември. Имате ли препоръки, които да бъдат включени при подготовката на петото издание на рейтинговата система?

Наличието на рейтингова система на висшите училища в Р. България е положителен факт. В нея има много неща които трябва да се усъвършенстват, но конструкцията е поставена и методологията е изградена. Четвъртото издание на рейтинговата система показа, че отделните нейни критерии не са добре балансирани като тежест в общата оценка. Мисля, че неоправдано малко е участието на оценката от програмните акредитации на отделните професионални направления и на оценката от институционалната акредитация на висшето училище в общата му рейтинговата оценка. Националната агенция за оценяване и акредитация е авторитетна държавна институция и нейното участие в рейтинговата система е незаслужено подценено.

Има и други моменти, които внимателно трябва да се анализират и прецизират, например отчитането на мащабността на обучението и броят на специалностите в професионалните направления на висшето училище. Системата се нуждае от още тестване и всичко ще си дойде на мястото. Но мисля, че изводите, които ни дава рейтинговата система, дори и да са малко деформирани, са повод да се размислим за нашето собствено съществуване в образователния свят.
6. Проф. Михов как през 2015 г. Техническият университет в София ще отбележи своята 70-годишнина?

Със заслужена гордост, Техническия университет – София ще посрещне на 24 октомври 2015 г. своята 70-годишнина. Това е радостен повод за равносметка пред академичната общност и обществото за изминатия път и превръщането на университета във водещ образователен и изследователски център в региона с европейски стандарти за качество и компетентна научна експертиза. Вече 70 години университета ни дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.Създаден е комитет за честването, както и дарителски фонд за финансово подпомагане на предвидените юбилейни инициативи. Създадохме нарочна програма за популяризиране на успехите ни. Подготвяме документален филм съвместно с БНТ. От преди две години започнахме създаването на дигитален златен фонд на университета с паметни за неговата история събития, обхващайки целия 70-годишен период. Ще издадем юбилеен алманах и ще организираме Ректорски форум, в който ще вземат участие чуждестранните университети, с които имаме активно сътрудничество.
Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница