Презентация на тема: „ транспортни мрежи „страница6/7
Дата21.11.2023
Размер82.15 Kb.
#119369
ТипПрезентация
1   2   3   4   5   6   7
Транспортни мрежи
Национални фактори
• След преходния период на първоначална евроинтеграция и преодоляването на последиците от световната икономическа криза, прогнозираното устойчиво икономическо развитие в периода на стратегията ще доведе до ръст на транспортното търсене
• Процесът на промяна на превозваните стоки от големи по обем и ниска стойност количества от насипни суровини, основно ориентирани към железницата и водния транспорт, към по-малки обеми генерални товари с висока стойност, ориентирани към автомобилния транспорт, се наблюдава в световен мащаб. Той е основният фактор, обясняващ промяната в разпределението на трафика по видове транспорт, чиято валидност се доказва повсеместно. Тази тенденция, резултат от преструктурирането на националната икономика, ще изисква реорганизация в структурата, управлението и експлоатационния процес в железопътния и до известна степен във водния транспорт, осигуряваща по-голяма гъвкавост, оперативност и адекватно поведение в променящите се пазарни условия
• Дългосрочните перспективи за развитието на основните отрасли от индустрията се очаква да повлияят в посока на намаляване на търсенето на превози на суровини и готова продукция по железница и воден транспорт
• Развитието на енергийния сектор в перспектива до 2020 г. предполага запазване и дори известен ръст в търсенето на вътрешни товарни превози по железница
• Положителните тенденции за развитието на леката промишленост в перспектива до 2020 г. очертават ръст на търсенето на товарни превози с автомобилен транспорт, найвече във вътрешно съобщение, но и макар и по-ограничен и в рамките на ЕС
• Перспективите за развитие на селското стопанство предполагат слаб ръст на търсенето на транспортни услуги в полза на автомобилния транспорт
• В резултат на по-нататъшното развитие на страната като една от основните европейски туристически дестинации, може да се очаква продължение на плавното нарастване на международните пътувания (основно с въздушен и автомобилен транспорт), което да се стабилизира в средносрочна перспектива
• В резултат на непрекъснато намаляващото население и ограничения вътрешен пазар следва да се очаква относително по-нисък ръст на вътрешните товарни превози. Демографската характеристика и прогноза предполагат относително ниско ниво на ползване на съществуващата транспортна инфраструктура. В същото време, прилагането на принципа „потребителят заплаща за експлоатацията и поддържането на инфраструктурата” поставя населението и операторите пред проблема за много високите инфраструктурни такси, особено за железопътната мрежа. В средно- и дългосрочна Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 18 перспектива този проблем следва да намери решението си чрез рационализиране на инфраструктурните мрежи и оптимизиране на поддържането им
• В средно- и дългосрочна перспектива може да се очаква промяна на историческите стереотипи на социално поведение, която да доведе до ръст на редовните крайградски пътувания и на тези на средни разстояния с цел работа или обучение. Това налага изпреварващи действия за оптимизиране и интегриране на обществените превозни услуги с цел превенция на стихийното нарастване на пътуванията с лични автомобили и свързаните с тях проблеми за пренасищане на мрежата и социалните им въздействия
• Относително ниският жизнен стандарт ограничава мобилността на населението и в краткосрочна перспектива ще продължи да оказва негативно влияние върху интензивността на пътническия трафик. Наблюдаваните тенденции към плавно нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, както и на средната годишна работна заплата в годините след присъединяването на Р. България към ЕС, предполага нарастване в търсенето на пътническите пътувания с частен и обществен транспорт в средно- и дългосрочна перспектива
• В кратко- и средносрочен план екологичните проблеми, създавани от транспорта, налагат предприемането на спешни мерки за:
- Извеждане на транзитното и предимно тежкотоварно автомобилно движение извън населените места (обходни и околовръстни пътища)
- Обновяване на подвижния състав в транспортния сектор с енергийно ефективни и по-екологосъобразни превозни средства
- Привеждане на транспортната инфраструктура в състояние, осигуряващо на превозните средства оптимален, по-екологичен и енергоспестяващ режим на работа.
В дългосрочна перспектива, повишената чувствителност на обществото към опазване на околната среда и необходимостта от намаляване на негативното въздействие на транспорта върху световния климат, ще наложат строги изисквания за подбор и прилагане на мерки за намаляване употребата на фосилни горива и насърчаване масовото използване на алтернативни горива и енергии (водород, електроенергия) за превозните средства, за ограничаване нарастването на градския автомобилен трафик, за поощряване ползването на екологосъобразните видове транспорт
• Балансирането между нуждите от инфраструктура и транспортните услуги на вътрешнорегионално ниво (район на планиране, област, община) изисква тясна координация между регионалното развитие от една страна и транспортния сектор от друга, при ясно отчитане и степенуване на разходите и ползите за обществото и икономиката.
Вътрешни за транспортния сектор фактори


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница