При положение че обучението през първия учебен срок се осъществява в 2 учебни часа, а през втория – в 1 часДата15.01.2018
Размер197.59 Kb.
#47091
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – 6. клас – 1,5 часа седмично

(при положение че обучението през първия учебен срок

се осъществява в 2 учебни часа, а през втория – в 1 час)


Мес.

Сед.

Учебен проблем


Тема на урока


Брой часове


Очаквани резултати

Ученикът трябва:

(задълж. изисквания)

Ключови думи


На ученика трябва да се даде възможност (избираеми изисквания)


Медупредметни връзки


ІХ

1.


Запознаване на учениците с материали, пособия и предстоящи изобразителни задачи.

Диагностика на вх. равнище на усвоените в V клас художествени познания.

Познания за видовете изящни изкуства.


Въпросник

Видове и жанрове изобразително изкуство (с. 4–5).


Изящна живо-пис, графика и скулптура (с.6–7)


1 ч.

1 ч.


Да отговори самостоятелно на конкретни въпроси, отнасящи се до приложените на с.4–5 въпроси и репродуцирани произведения на изобразителното изкуство.
Да се запознае с характерните особености на изящните изкуства и да ги разграничава.

Изящни изкуства


Да направи своя избор, като отбележи верния отговор по съответния начин в бланка 1.

Да посещава художествени изложби, галерии и музеи, ателиета на художници.


2.


Разширяване на знанията за архитектурния пейзаж в изобразителното изкуство
Установяване на графичните умения на учениците и възможностите им да разграничават обектите от архитектурната среда по форма, големина и структура


Рисуване на

пейзаж с паметник на архитектурата

(с. 8 - 11)
Рисуване на градски или селски пейзаж

(вариант)
2 ч.


Да се запознае с разновидностите на този жанр.

Да нарисува пейзаж със забележителна сграда или паметник на архитектурата по памет и впечатление от родното селище с материал по избор

Да предаде пространството в пейзажа чрез застъпване на обектите.

Да предаде материалността и характерната структура на обектите и пространството с графични елементи.Архитектурен пейзаж

Визуална структура

Натура

Форма


Графична структура


Самостоятелно да определи:

1. Композиционното решение.

2. Включване на допълнителни образи в арх пейзаж.

3. Графичния материал и техниките на изпълнение.

4. Изразните средства при изграждане формата на образите.

Х

3.


Запознаване с жанровите разновидности на фигуралната композиция според тематичното съдържание: религиозна, батална и историческа.

Конкретизиране на знанията за динамична и статична фиг. композиция.


Вариант:


Моделиране на фигурална композиция - статична или динамична.

Диагностика на уменията по моделиране.Фигурална композиция на историческа или батална тема (определена от учителя).


2 ч.

2 ч.Да създаде многофигурна композиция на историческа (батална) тема с живописни или графични изразни средства.

Да предаде пози и движения, атрибути, характерни за избрания сюжет.

Да моделира устойчиво в кръгло човешка фигура, като предаде най-общо конструктивните особености и пропорции.


Видове жанрови разновид-ности:

религиозен,

батален

истори-чески.Динамична компози-ция

Статична композицияДа определи

1. Сюжет.

2. Изразни средства (композиция, цветови съчетания, форма).

3. Материал и техники на изпълнение.

4. Способ за подчертаване на композиционния център.
1. Тема или сюжет.

2. Композиционно и обемно-пластично решение.

3. Техники на работа.

4


Запознаване с пространственото въздействие на цветовете (топли и студени; светли и тъмни).

Вариант

Компютърна графика.Изграждане на пейзаж с графичната програма „Раint“


Природен пейзаж на тема „Есен“

Морски пейзаж.
2 ч.


Да разграничава природния пейзаж според сезон и съдържание.

Да създаде пейзаж, като разпръснато разположи есенните дървета. Да предаде пространството чрез зъстъпване на обектите, тяхната големина, форма и с помощта на топли и студени, светли и тъмни цветове.

Да използва темперни (акварелни) бои.

Да изпълни пейзаж на морска тематика след разглеждане на подходящи живописни творби с различни инструменти и техники на програмата „Раiпt“.
Планове в пейзажа
Морски пейзаж

Компютърна графика
Да направи самостоятелен избор на

1. пейзажен мотив;

2. материал и техника на изпълнение;

3. композиционно и цветово решение;

4. включване на човешки фигури в пейзажа.
Да експериментира със съвременни технологии и средства.
5.


Обогатяване на знанията за декоративно-приложните изкуства – стилизация на натурата като творчески процес; основни изразни средства и принципи при изпълнение на декоративни задачи.


Отворена декоративна композиция на тема десен за плат; мокет; тапет и др.


2 ч.


Да се запознае с етапите на стилизация на натурата – декорат. елемент, мотив и композиция (фриз, отворена и затворена).

Видове отворена композиция.

Да създаде отворена декоративна композиция избор на украсителни елементи и начин на ритмичното им редуване в предварително разчертан на квадрати лист.


Стилизация

Дек. елемент

Дек. мотив

КомпозицияДа определи сам:

1. Композиционното и цветовото решение.

2. Материали и техники на изпълнение: флумастери; цветни хартии (апликация); темперни (акварелни) бои.

6.


Запознаване с особеностите на светлосянката на предмети с ръбеста и обла форма.
Усвояване на уменията за обемно изграждане на формата на предметите от натура.


Рисуване от на-тура на група от предмети с ръбеста и цилиндрична форма.


2 ч.


Да предаде характерните особености на моделите от натура – форма, големина, взаимно разположение, с оглед на гледната точка и най-общите пропорции.

Да предаде обемно формата им с помощта на светлосянка, след като се запознае с нейните елементи.

Да изпълни натюрморта с графичен материал – молив. Чрез щрих – равномерен, с еднакъв натиск; механизиране на щриховането.


Натура

Светлосянка

Елементи на светлосянката


Да определи:

1. Формата на блоковия лист (правоъгълен на височина или широчина – според гледната точка).

2. Начина на поместване на групата предмети в изобразителната плоскост.

3. Взаимното разположение и пропорциите на предметите.

4. Начин на изграждане на светлосянката.

ХІ.

7.


Разширяване на познанията за симетрична и асиметрична композиция в изобразителното изкуство.


Рисуване на пейзаж, натюрморт или фигуална композиция (по определена от учителя тема).


2 ч.


Да създаде рисунка на тема в определен жанр с живописни или графични материали и съответни изразни средства.

Да постигне композиционно и цветово (графично) равновесие в рисунката. Независимо от жанра и начина на подреждане на изобразителните елементи – да изгради симетрично или асиметрично композиция.Симетрия

АсиметрияСамостоятелно да определи:

1. Сюжет.

2. Материал и техники на изпълнение.

3. Композиционното и цветовото (графичното) решение.

4. Начина на изграждане на формата: линеарно-плоскостно, плоскостно-декоративно; обемно-пространствено.

8.


Изобразително изкуство и въображение


Илюстриране на разказ с фантазно съдържание или рисуване на тема „Космически фантазии“.


2 ч.


Да се запознае с ролята на въображението в творческия процес.

Да създаде илюстрация на изучаван разказ от фантазния жанр с живописен или графичен материал.

Да изпълни фигурална композиция, пейзаж с фантазно съдържание.


Илюстрация


Самостоятелно да определи:

1. Сюжет.

2. Способи за изграждане на фантазни образи (аглутинация).

3. Композиционното и цветовото (графичното) решение.


9.


Затвърдяване и разширяване на знанията за изграждане на нефигурална (абстрактна) композиция.

Осмисляне ролята на цветовете като средство за предаване на определено настроение.Вариант

Затвърдяване на уменията за работа с графичната програма „Раint“
Нефигурална композиция по асоциация от творби на абстрактното изкуство .

Нефигурална композиция.
2 ч.


Да се запознае визуално с видовете абстрактно изкуство (геометричен абстракционизъм, абстрактен експресионизъм).

Да създаде нефигурална цветна композиция с живописни материали в топли, студени или контрастни цветове.

Да създаде абстрактна композиция с помощта на различни инстру менти на програмата „Раint“: линия, правоъгълник и др.


Абстракция

Асоциация


Компютърна графика.
Самостоятелно да избере:

1. Композиционно решение.

2. Да уточни цветовите съчетания за предаване на определено настроение.

Да експериментира със съвременни технологии и средства.10.


Разширяване на знанията и уменията за обемно изграждане на формата на предмети от натура с помощта на светлосянка.


Натюрморт от натура на група предмети с конусообразна и кълбовидна форма.


2 ч.


Да предаде характерните особености на моделите от натура - форма, големина, взаимно разположение с оглед на гледната точка и най-общите пропорции.

Да предаде обемно формата им с помощта на светлосянка, след като се запознае с нейните особености.

Да изпълни натюрморта с молив, като предаде формата чрез защриховане.


Натура

Светлосянка

Елементи на светлосянката


Да определи

1. Формата на блоковия лист (правоъгълен на височина или широчина – според гледната точка).

2. Начина на поместване на групата предмети в изобразителната плоскост.

3. Взаимното разположение и пропорции на предметите.

4. Начина на изграждане на светлосянката.

11

ХІІ. 12Запознаване със спецификата на синтетичните видове изкуства – кино, театър и др.

Формиране на представа за сценографията и ролята на художника сце-нограф.
Художествени примери от раз-личните видове синтетични изкуства.
Проект за теа-трален костюм.


1 ч.

3 ч.Да разграничава понятието синтетични изкуства от понятието синтез между изкуствата.

Да познава най-общо специфичните особености на синтетичните изкуства.

Да изпълни проект за театрален костюм (на клоун, герой от анимационен или игрален филм).

Да използва материали и техники по избор.Синтетични изкуства

Сценография

Театрален костюм


Да определи

1. Герой от конкретна театрална постановка (кино и др.), като се съобрази с епоха, социална принадлежност, професия.

2. Начин на изпълнение – плоскостно или обемно.

3. Материал и техники на изпълнение – темпера, цветна хартия, плат и др.


13.


Обогатяване на знанията за синтеза в българското народно творчество, за народните обичаи и празници, български национални костюми.


Рисуване на фигурална композиция по тема от народните обичаи и празници. Създаване на кукла с нацио-нален костюм (носия).


2 ч.


Да разшири знанията си за обреди и символика – разнообразни по функция, време, място, елементи. Форми на изява.

Да изработи проект за носия с материали и техники по избор, като предаде характерните особености.Национален костюм

Синтез1. Да скицира костюм или част от облеклото.

2. Да изработи битова кукла от шише, кратуна, дървена лъжица, керамична стилизирана пластика и др.


14.


Обредна символика.


Празнична картичка.


2 ч.


Да осъзнае предназначението на празничната картичка.

Да изработи картичка, посветена на коледните и новогодишните празници, с подходящи декоративни мотиви или образи.

Да използва материали и техники по избор.

Да уточни:

1. Конструкцията на картичката.

2. Композиционното и цветовото решение.

3. Материала и техниката на работа – темпера; метално фолио, цветна хартия и др.І.

15.Запознаване с видове печатни издания като средство за информация и комуникация. Художествен шрифт – Paint вариант.


Проект за корица на книга, рекламен плакат, афиш на филм и др.


2 ч.


Да се запознае с визуалните знаци и символи в печатните издания, с комуникативните им функции; с видове худ. шрифт и възможности за въздействие.

Да изпълни проект, като осъществява връзка между образ и текст.Да използва материали и техники по избор.Печатни издания

Реклама


Диплянка


Да определи:

1. Композиционното и цветовото решение;

2. Художествен шрифт;

3. Материал темпера; цветна хартия (колаж), флумастер и др.16.


Разширяване на познанията за видовете илюстрации и техните особености.

Формиране на представа за мястото на илюстрацията в книгата и синтеза между текст и илюстрация.
Илюстриране на литературен текст с фантазно съдържание.

Оформление на фолио
2 ч.


Да се запознае с различните начини на оформление на фолио и мястото на илюстрацията в книгата.

Да създаде фантазни образи по разказ от литературния жанр фантастика, като използва адекватни способи - аглутинация, хиперболизация и др.

Да използва материали, техники и изразни средства по избор.

Запознаване с ролята на художник илюстратор и художник оформител.Илюс-трация

Фанта-зия

Аглути-нация


Да уточни:

1. Композици-онното оформление на фолиото;

2. Брой, съдържание и изразни средства на илюстрациите;

3. Материал и техника на изпълнение.


17.


Запознаване с начините на изграждане на обема на битови предмети чрез нюансиране с живописни материали.


Натюрморт от натура на битови предмети.


2 ч.


Да предаде характерните особености на моделите от натура – форма, големина, взаимно разположение с оглед на гледната точка и най-общите пропорции.

Да предаде обемно формата им с помощта на светлосянка чрез нюансиране с акварелни или темперни бои.
Натура

Нюансиране
Да определи

1. Формата на блоковия лист (правоъгълен на височина или широчина – според гледната точка).

2. Начина на поместване на групата предмети в изобразителната плоскост.

3. Взаимното разположение и пропорции на предметите.

4. Начин на изграждане на светлосянката.

ІІ

18.Формиране на представа за архитектурата и изобразителното изкуство на Византия.


Архитектура,

мозайка,


икони,

миниатюри
1 ч.


Да се запознае най-общо с архитектурата и изобразителното из-куство на Византия.


Бази-лика

Кръсто-куполна църкваДа разглежда албуми, репродукции, и др.

19.

20.Разширяване на знанията за разновидности на портретния жанр в изобразителното изкуство. Варианти на композиционно решение.


Рисуване на: – автопортрет

– „Какъв искам да стана“; портрет на родител и неговата професия; групов портрет на семейството.2 ч.


Да осмисли различието между портретен образ и фигурална композиция.

Да създаде портрет по представа в определена последователност с живописен или графичен материал.

Да помести правилно образа в изобразителната плоскост.


Портрет

Композиция

Натура


Да избере:

1. Тема или сюжет

2. Композиционно решение – глава, бюст, 3/4 или цял ръст; анфас или в профил; самостоятелно или в група.

3. Материали и техники на работа;

4. Поставяне на образа в подходяща обстановка.

ІІІ.

21.Архитектура и изобразително издкуство през Средновековието в Западна Европа


Романска и готическа архи-тектура.


1 ч.


Формиране на представа за особеностите на архитектурата и синтеза със скулптурата и витража.


Готика

Витраж


Архитекту-рен паметник


Да се запознае с:

принципите на готическата архитектура, монументалната живопис и приложните изкуства.22.

23.


Развиване на асоциативното мислене.


Натюрморт по асоциация от творби на изоб-разителното изкуство.


2 ч.


Да създаде натюрморт след анализ на живописни произведения на тема „Цветя във ваза“.

Да използва живописни материал и техники.
Асоциация


Да определи:

1. Формата, цвета и големината на вазата и цветята;

2. Композиционното решение – симетрично и асиметрично;

3. Начина на изграждане на фона.


24.

ІV.


25.

26.


27.


Усвояване на нова графична техника – цветна гравюра върху линолеум. Особености и последователност.


Цветна линогравюра, натюрморт или пейзаж по

представа и впечатление.
4 ч.


Да изпълни натюрморт „Цветя във ваза“, „Плодове“ , пейзаж по представа в определена последователност.


Цветна

линогра-вюра;

цветна под-ложка

Рисуваща дъска
Самостоятелно да реши:

1. Сюжета;

2. Композиционното и графичното решение.

28.


Архитектурата и изобразителното изкуство през Средовековието в Русия.


Архитектура

Стенописи

Икони


1 ч.


Да се запознае с изкуството на Средновековна Русия (Киев и Москва) – архитектура, стенописи, икони; с видни представители – Теофан Грек и Андрей Рубльов.


Кръстокуполна църква


Да разглежда албуми, репродукции, и др.

29. 30.


Декоративно-приложни изкуства. Орнамент.


Създаване на затворен орна-мент.


2 ч.


Запознаване с видове орнамент според елементите: геометричен, растителен, животински, смесен; според начина на изпълнение: плосък и релефен; рисуван, тъкан, моделиран, гравиран, резбован.

Принципи на изграждане на орнамента – ритъм, симетрия, асиметрия и контраст.
Орнамент

Ритъм


Симетрия

Асиметрия

Контраст


Самостоятелно да определи:

1. Композиционното решение;

2. Цветовите съчетания;

3. Материали и техниките.


31.

32.Архитектура и изобразително изкуство на Средновековна България.


Архитектура

Скулптура

Фрески

МиниатюриПриложни изкуства

2 ч.


Изграждане на най-обща представа за изкуството на първа и втора българска държава: архитектура, скулптура, приложни изкуства, стенописи, миниатюри, каменни релефи.


Архитектурен паметник

Миниатюра
Да посещава археологически музей, църкви, археологически разкопки и др.

33.


Диагностика на изх. равнище на усвоените в VІ клас художествени познания.Въпросник

(с. 110-111)
1 ч.


Да отговори самостоятелно на конкретни въпроси, отнасящи се до приложените на с. 110 111 въпроси и репродуцирани произведения на изобразителното изкуство.

Да отговори на задачи с 3 алтернативни отговора.


Да направи своя избор, като отбележи верния отговор по съответния начин в бланка 1.

Да посещава художествени изложби, галерии и музеи, ателиета на художници.


34.


Организиране на изложба с творби от годишната продукция на учениците и обсъждането ѝ.


На изложба


1 ч.


1. Да участва активно в обсъждането на творбите.

2. Да се включи в аранжиране на творбите.

3. Да участва в журиране на ученическите творби.

Да разглежда предложените за участие в изложбата творби.

Да изрази личното си мнение и оценка при избора на творбите и тяхното обсъждане.


Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница