При разработването на плана, са използвани следните методистраница1/6
Дата25.02.2018
Размер1.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6О Б Щ И Н А Е Л Е Н АПРОЕКТ

 


ЕЛЕНА

2005


Въведение

Планът за развитие на Община Елена за периода 2007 – 2013 г. е разработен на основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. бр. 14 от 20 февруари 2004 г. и в съответствие с Методическите указания за разработване на общинските планове за развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. юли 2004 г.

Планът за развитие на Община Елена е съобразен с всички национални стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на плановия район, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните фондове и Кохезионния фонд. В процеса на разработване на плана на Община Елена бяха проведени редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Бяха проведени работни срещи за идентифициране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване на визията и приоритетите за развитие, с цел отчитането на обществения интерес в плана и осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация.

Настоящият план за развитие на Община Елена се намира в преки отношения на координация и субординация с останалите планови и програмни документи за регионално развитие. Връзката на плана с Националната стратегия за регионално развитие (2005 г.-2015 г.) е осигурена чрез съобразяване на плана с предвижданията на Националната стратегия, а с Областната стратегия за развитие на Великотърновска област - чрез съгласуване на приоритетите на плана с тези на посочения стратегически документ.

Индикативната финансова таблица на Плана за регионално развитие на Община Елена е изготвена на базата на мерките, заложени в общинския план и предвидените проекти за реализация.

При разработването на плана, са използвани следните методи: • Методът на системния анализ и синтез;

 • Методът на екстраполацията;

 • Индексният и коефициентния методи;

 • Методът на SWOT анализа;

 • Методът на конверсията;

 • Метода на еквивалентността.

С настоящият план се определя и дългосрочната визия за развитие на Община Елена, а именно:Община Елена да се превърне във високо развит аграрно-индустриален и туристически център с наднационално и ключово значение за транснационалното икономическо сътрудничество и привличането на чужди инвестиции, с разширяваща се и обновяваща се инфраструктура, със съхранени културно исторически и природни забележителности, с високо квалифицирана работна сила и висок индекс на човешко развитие.
В резултат на извършения ситуационен анализ бяха определени средните приоритети за развитие на общината:

Приоритет 1. Повишаване конкурентноспособността на местната икономика

ПРИОРИТЕТ 2. Създаване на благоприятна социална среда, възможности за духовно развитие и подобряване качеството на живота на гражданите на община Елена

ПРИОРИТЕТ 3. Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 4. опазване на околната среда и Съхраняване на екологичното равновесие
Развитието на Община Елена в посока на очертаните приоритетите се гарантира чрез разработването на конкретни мерки, с предвидени необходими финансови средства по години, които са обхванати в Индикативна финансова таблица. Същата е разработена чрез използване на компютърен Модел за многогодишно финансово планиране.
Общинският план за развитие на Община Елена за периода 2007 г. – 1013 г. е приет от Общинския съвет на Община Елена с Решение №……………. от ………………., на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за регионалното развитие.

І. Социално-икономически анализ на община Елена

1. Общи сведения за общината

1.1.Природо-климатични условия

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на Великотърновска област, високите части на Предбалкана и Балкана. Територията на общината е 671,388 дка и е с надморска височина от 100 до 1500 м. Релефът е разнообразен - от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните.

Община Елена е създадена през 1977 г. Член е на НСОРБ, РСО “Централна Стара планина” и РСО “Янтра”. Общината е разположена в Северния централен район и по-конкретно в югоизточната част на Великотърновска област.

Община Елена граничи с шест общини от пет области: на север и северозапад съответно с община Златарица и община В. Търново от Великотърновска област; на североизток - с община Антоново от област Търговище; източната граница е с община Сливен от Сливенска област; на юг, по билото на Стара планина, граничи с общините Твърдица от Сливенска област и Гурково от Старозагорска област.


Китният старопланински град Елена, административен център на общината, се намира в полите на гористия Еленски балкан. Той е разположен в красивата долина на Еленската река. На север се простират Еленските височини, на юг- Балканът. Северно от града е Чуканското бърдо, където нависоко сред борови насаждения се белее сградата на бившето климатично училище. Зад бърдото се издигат редица височини, изградени от варовици, мергели и пясъчници.

Общинският център отстои на 41 км от областния център гр. В. Търново; на 20 км от гр. Златарица; на 71 км от гр. Антоново; на 75 км от гр. Котел; на 79 км от гр. Сливен; на 40 км от гр. Твърдица; на 52 км от гр. Гурково.

В българската история са записани само две имена на еленчани: Йосиф Брадати, предшественик на Паисий Хилендарски и Иларион Макариополски- ваятелят на “Българския Великден”, провъзгласил: “Дето народа и ний с него”, за да го допълни с великата истина: “Един народът не греши”.

Със заслужено признание се прославя делото на еленската Даскалоливница- първия възрожденски институт в българско, създаден от Иван Момчилов и Никола Михайловски, който е завършил Московския университет още през далечната 1848 година с докторат по философия. Нейните възпитаници, между които Петко Славейков, Драган Цанков, Никола Козлев, д-р Иван Касабов, братя Кършовски, Стоян Робовски, Сава Катрафилов, отнасят факлите на знанието и борбата в повече от 66 днешни градове и 31 села на страната и извън пределите и- от Плоещ до Дойран и от Враца до Бургас и Цариград.

В този балкански град миналото живее, ревностно пазено от настоящето, а новото се гради на зидовете на богатите традиции с надежда за бъдния ден. Тук са съхранени 147 паметници на културата, 7 от които са с национално значение: родната къща на Иларион Макариополски, Часовниковата кула, Даскалоливницата, църквите “Свети Никола” и “Успение на Пресвета Богородица” с камбанарията, петте Разсуканови къщи и Попниколовата къща. Елена притежава над 6 000 етнографски предмета на материалната култура, 780 творби на възрожденското и съвременното изкуство, много старопечатни книги. През епохата на българското Възраждане еленските балканджии, закърмени с пословично трудолюбие, непреклонни пред трудностите, научени да коленичат само пред чистия планински извор, стават истински творци на своята съдба.

За онези, които са родени в този край или са потопили в неговата атмосфера, Елена си остава град на поетите: на майстора на идилиите Петко Юрданов Тодоров и “гръмовержеца” Стоян Михайловски, на лирика Иван Кирилов и на израслия в Еленския балкан Емилиян Станев.

За чужденците Елена е планинско градче със стари църкви, часовникова кула, дървени къщи и каменни улици. За нас Елена е светиня на българския възрожденски дух, непресъхващ извор на родолюбие и красота.


 • Геология и хидрогеология

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 100 до 1536 м. Релефът е разнообразен - от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300- 600 м и наклони 20- 30°, което утежнява условията на ползване.

Връх "Чумерна"/1536 м./, е най-високият връх на Елено-Твърдишката планина. • Климатът в община Елена е умерено-континентален с характерни за планинските райони климатични явления. В котловината преобладават летните валежи, които помагат да се запази свежестта и зеленината на растителността в околностите на града до късна есен. Снежната покривка се появява обикновено в началото на декември и се губи около средата на март.

 • Въздухът е чист и благоприятства лечението на астма и белодробни болести. Това се дължи предимно на младите иглолистни насаждения и гъстите широколистни гори, разположени върху значителна част от повърхността на котловината.

 • Почви

Почвената покривка е пъстра и разнообразна. Почвите са предимно плитки светлосиви и кафяви горски, а по поречията на реките в тесни ивици- алувиално-ливадни. Основни почвообразуващи скали са: пясъчници, мергелни шисти, варовици, конгломерати и др. Хумусният хоризонт е тънък (10-15 см). Голямата нарязаност на релефа и изсичането на горите са създали условия за силно развитие на почвена ерозия.

 • Води

Община Елена е богата на водни ресурси. Изворите, разположени в планинската част, дават началото на по-големите реки: Веселина, Костелска, Еленска, Мийковска и Бебровска, които са притоци на река Златаришка. Водните течения имат посока юг-север. Речните русла са с големи наклони, вдълбани от ерозионни процеси. Реките са с дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен, като пълноводието е през пролетния сезон. Освен тези реки, територията на общината е прорязана от множество малки и големи долове с непостоянни водни течения.

Преди двадесетина години на река Веселина е изграден язовир "Йовковци", разположен почти изцяло на територията на общината, от който се водоснабдяват повече от 25 населени места- градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица, Елена, Дряново и други. Язовирът предлага добри условия за спортен риболов.

Освен този язовир, има изградени още осем микроязовира, ползвани предимно за напояване и развъждане на риба за любителски риболов.

Повърхностните и подземни води са изцяло зависими от климатичните фактори и изменението в състоянието и режима им следват изцяло тяхната промяна.

В общината няма открити залежи на полезни изкопаеми. Единствено речните русла се използват като източници за добиване на инертни материали.

Еленска община е богата на горска растителност. Най-разпространени от широколистните дървесни видове са: дъб, габър, явор, липа, бук и др. Като техни спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др.; от храстите най-често се срещат: глог, шипка, леска, дрян и др. • Дивечовото разнообразие е голямо. От едрия дивеч са разпространени сърната и благородният елен, а напоследък и дивата свиня, мечки, вълци, чакали, лисици, язовци, белки, златки и др.

Представители на дребния дивеч са зайци, яребици, пъдпъдъци и др. Във високите планински части на общината се срещат ястреби, соколи и множество дребни птички. На територията на община Елена са разположени два резервата - "Бяла крава", разположен върху землището на с. Костел и резерват "Хайдушки чукар" в землището на с. Буйновци.

В реките се срещат мряна и кефал. В пенливите и студени планински ручеи се въди балканска и дъгова пъстърва. Изкуствено се развъжда речната пъстърва. В язовир "Йовковци" се развъжда шаран, каракуда, платика, толстолоб, сом, бяла риба  и др.

1.2. Население


1.2.1. Брой и динамика

Основен фактор с първостепенна важност и значение, който активно влияе върху равнището на териториалната концентрация и отраслова специализация на общественото производство е демографския процес. Той включва числеността, динамиката, трудово-демографска активност, териториална структура.

Демографският потенциал се изменя под влиянието на естественото движение на населението на вътрешната и външната миграция. Правилните пропорции в демографския потенциал стимулират пространственото съчетаване на различните отрасли и дейности в общината.

Обобщените показатели, които характеризират демографския потенциал са: брой и състав на населението и трудовите ресурси, заетостта, разпределението и използването на работната сила.

Числеността като първа и най-обобщаваща характеристика на населението определя при равни други условия икономическата възможност на съответната структура (в случая община Елена), както и по-нататъшното икономическо и социална развитие на центъра на общината (град Елена) и на съставните населени места.

Броят на населението в общината се определя до голяма степен както от естественото демографско възпроизводство, от урбанизационните и административно-териториални промени, така и от темповете на социално-икономическо развитие.

Община Елена се състои от 125 населени места, от които град е само общинския център. Основната част от населението е съсредоточено в града и няколко по-големи села разположени по основните пътища. Съотношението на градското към селското население е около 52:48.

Голяма част от населените места са с население до 20 души. Това са села, разположени в планинската част около бившите центрове на кметства. В тях живеят главно жители на пенсионна възраст. Повече млади хора има в селата с подчертана концентрация на малцинствено население (Майско, Константин, Каменари). В тях и процентът на естествен прираст е най-висок и частично компенсира отрицателните стойности в другите населени места.

За последните 5 години в общината са обезлюдени 9 села- Ганев дол, Дайновци, Драгановци, Дърлевци, Косевци, Събковци, Томбето, Трънковци, Тънки рът. За последните 115 години броят на населените места в община Елена е намалял с 83 - от 207 през 1890 година на 124 към днешна дата. Ако обезлюдяването продължи със сегашните темпове, през 2050 година 90 % от селищата може да останат без население.

Разпределението на населението по образователна степен показва, че най-голям дял от общото население заемат лицата с основно образование – 33,03 %, със средно образование – 31,75 %, с висше – 3,87 %. Ниската степен на образованост сред населението в общината е сериозен проблем и общинската администрация трябва да вземе необходимите мерки за професионално обучение за придобиване на квалификация и трудови навици.
Година  2001

Образователна степен/ниво

Дял от общото население (%)

Без образование

227

1,87

Деца

684

6,00

С начално образование (до 4 клас)

2232

19,79

Основно (7-8 клас)

3725

33,03

Средно образование (до 11 клас)

3580

31,75

Полувисше (2-3 години колеж)

390

3,22

Висше (университет и др.)

448

3,87

Непоказано

53

0,47Таблица 1. Разпределение на населението по образователна степен

Общият брой на населението на община Елена е 11 041 души, в това число 5339 мъже и 5702 жени. Населението на общинския център, град Елена е 6134 души. До 18-годишна възраст са 18,6 % от общото население. В трудоспособна възраст са 54 %, а в пенсионна- 27,4 % тоест, възрастовата структура на населението в община Елена е регресивна.

През 2003 година населението е намаляло в сравнение с 1999 година с 1909 души, или с 14,74 %. Причина за влошените демографски показатели е общото социално-икономическо състояние в страната и в частност – в региона. Характерно за общината е намаляване на раждаемостта сред българското население и увеличаването й сред турското и ромското население.

Динамиката и промяната в общия брой на населението на общината се вижда в таблица 2 и фигура 1.Таблица 2. Общ брой население 1999-2003 година

Население към 31.12.

1999

година


2000

година


2001

година


2002

година


2003

година


12 950

12 857

11 276

11 148

11 041


Ф
иг. 1. Брой население по години 1999-2003 година

Един от показателите, характеризиращ демографския процес е етническата структура на населението (размер на малцинствените групи). На територията на общината живее население, различно по етническа принадлежност и вероизповедание. От малцинствата са представени главно турското (около 1800 души) и ромското (около 1000 души), обособени в няколко по-големи села (Майско, Константин, Беброво и Каменари).

Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, предполагат непрекъснато намаляване на броя на населението. Това има силно негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината.

Сключените бракове през изследвания период на територията на общината намаляват (19-26-21). Семейството е основната социална единица, в която човек добива освен биологичното си съществуване, още и своя имуществен, социален и символичен статус. В същото време обаче все по-крехка става представата именно за семейно възпроизводство. В българското общество семейството все повече загубва статуса си на институция.

Важен показател който характеризира демографският процес е естественият прираст на населението. За общината този показател е отрицателен, т.е. броят на починалите превишава броят на родените. Коефициентът на естественият прираст съответно е: за 2001 г. – 0,00931 (9,31 %0), за 2002 г. – 0,00152 (1,52 %0) и за 2003 г. – 0,009328 (9,33 %0).

Раждаемостта на населението се изразява в относителни величини, показващи равнището или интензивността на раждаемостта, т.е. чрез коефициента на раждаемост, а не в относителен брой родени за даден период. Изчислява се в промили, отнесени на 1000 души средногодишна численост на населението. За 2003 година той е: 9,87 %0.

Таблица 3. Естествен и механичен прираст на населението


Период

Сключени бракове

Естествен и механичен прираст

Естествен прираст

Родени

Починали

Изселени

Заселени

2001

19

97

202

503

550

- 105

2002

26

111

238

332

276

- 127

2003

21

109

212

216

212

-103

Смъртността на населението е свързана с процеса на раждаемост. Равнището на смъртността е един от най-важните показатели, характеризиращи социално-икономическото развитие, материалното благосъстояние, медицинското обслужване и други фактори в дадената териториална единица. За разлика от раждаемостта, съвпадаща с т.н. фертилна възраст, смъртността обхваща всички възрастови групи на населението. Аналогично на раждаемостта, понятието смъртност изразява отношението между абсолютният брой на умрелите през даден период и средната численост на населението. За 2003 година коефициентът на смъртност за община Елена е 19,20 %0.

Графически представени отделните показатели характеризират най-нагледно тенденциите в общината. Тревожен е фактът, че естественият прираст е отрицателен.Фиг. 2. Естествен прираст

На таблиците 4 и 5 можем да проследим тенденциите в естествения и механичния прираст на населението за периода 2001 – 2003 година по данни на НСИ:


Таблица 4. Механичен прираст на населението по пол за периода 2001-2003 година


Период

Заселени

Изселени

Механичен
Общо

мъже

жени

Общо

мъже

жени

Общо

Мъже

жени

2001

550

267

283

503

240

263

47

27

20

2002

276

135

141

332

147

185

-56

-12

-44

2003

212

95

117

216

81

135

-4

14

-18

Графически тенденциите в механичния прираст на населението са видни от следващата фигура:

Фиг. 3. Механичен прираст на населението

Механичният прираст през последните две години от анализирания период е отрицателен, т.е. броя на изселените жители на общината е по-голям от броя на заселените. За 2001 година тенденцията все още е положителна, той е 47 души, за 2002 е -56 души, за 2003година е -18 души. Както се вижда от тези цифри, можем да отбележим, че тенденцията е отрицателна – населението на общината намалява.

Миграционните движения са сложни обективно протичащи процеси, които оказват влияние върху количествените изменения на населението, върху формирането на трудовите ресурси и тяхното разпределение на територията на общината. Главните причини за миграцията са: недостиг или липса на достатъчно и с професионално разнообразие населени места, жизнената околна среда и стандартът на живот, характерът на мрежата от учебни заведения и др.

Увеличаващите се миграционните процеси, (най-често по икономически причини), могат да бъдат ограничени с адекватни мерки от страна на общинската администрация, за осигуряване на заетост и възможност за осигуряване на постоянни доходи.

Особено притегателна сила за младото поколение има областният център и столицата, главно с възможността за намиране на работа.

Общото население към 2005 година е 11 646 жители. Понастоящем гъстотата на населението е около16 души на кв. км при 68 души на кв. км средно за региона. За изминалият период този показател се е променял по следният начин:


Таблица 5. Гъстота на населението и брой населени места в община Елена

Години

Площ

Гъстота човека/кв. км

Населени места

Села

Градове

2001

671,4

16,8

124

123

1

2002

671,4

16,6

124

123

1

2003

671,4

16,4

124

123

1

Разпределението на населението по села от общината е показано в Приложение 1. От общо 11041 души население на общината 6134 живеят в административния център, град Елена, а 4907 души в селата, или това са 44 %. Най-многобройно е населението в с. Константин – 1146 души и с. Майско – 1005 души. В останалите села населението варира от 1-350 души. Това обезлюдяване на селата е резултат от миграционни и емиграционни процеси, от отрицателен естествен прираст. С развитието на селския туризъм, за което общината има потенциал и природна даденост, тези процеси могат да бъдат преодолени.

В заключение може да се направи констатацията, че се утвърждават негативните тенденции в естественото развитие на населението, изразяващи се в ниската раждаемост и относително високата смъртност. Към тези фактори следва да се добави и въздействието на външната миграция, която пряко и косвено, също допринася за влошаване на демографската ситуация у нас.
1.2.2. Възрастова структура на населението

Общината е с неблагоприятна възрастова структура Преобладаващо е населението във възрастовите групи между 18 и 56 години за жените и мъжете. В останалите възрастови групи – под 7 години, от 7-4 и от 14-18 години тенденцията е намаляване. Това се дължи на отрицателния естествен прираст и на миграционните процеси. Данните са показани в таблиците по-долу:


Таблица 6. Разпределение на населението по възраст към 2003 г.

Период

Общо

Под 7 години

7-14 години

14-18 години

18-56

години

56-61 години

Мъже

5339

407

423

285

2861

1563

Жени

5702

368

426

149

2493

2066

Общо

11041

775

849

434

5354

3629
Фиг. 4. Възрастова структура на населението
Към 22 юли 2004 година общият брой на населението на община Елена е 11 646 души, в това число 5740 мъже и 5906 жени. До 18- годишна възраст са 19,6 % от всички. В трудоспособна възраст са 51,9 %, а в пенсионна - 28,5 % тоест, възрастовата структура на населението в община Елена е регресивна.

Фиг. 5. Структура на населението към 22.07.2004 година
Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, предполагат непрекъснато намаляване на броя на населението. Това има силно негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината.

Възрастовата структура е основна, определяща величина за числеността и качествената характеристика на най-важната част от населението – активното население. Анализът на данните показва, че възрастовата структура в общината е регресивен тип, тъй като в съотношението между възрастовите групи относителният дял на групата в над трудоспособна възраст е значително по-голям от този в под трудоспособна възраст, т.е. липсва възпроизводствен контингент за бъдещо демографско развитие.

Съотношенията между отделните възрастови групи е както следва:

Таблица 7. Възрастова структура на населението за общината


Период

Съотношения

0-14/15-64


65+/15-64


0-14, 65+/

15-64


65+/0-14


60-64/ 15-19

2001

24,0

33,6

57,5

140,0

115,0

2002

23,4

33,3

56,7

142,2

103,7

2003

23,0

33,1

56,0

144,2

98,4

Към 31.12.2001 година населението на общината общо е 11276 души, като от него под трудоспособна възраст са 913 жени и 951 мъже или младите хора заемат дял от 16,5 % при средно за страната 16 % (15,3 % за региона). За 2002 година населението на Общината намалява в сравнение с 2001 година със 128 души, намалява и относителният дял на младите хора и те заемат около 16 % от общия брой. През следващия период – 2003 година общият брой на населението е 11041 души, а това под трудоспособна възраст е 1762 души, или с 55 души по-малко от предходния период (15,9 %).Трудоспособното население към посочения период е съответно: за 2001 година 6040 души, или това са 54 %, при стойности за страната - 60 % (57,3 % за региона). С по-голям дял са мъжете. През 2002 година броят на населението в трудоспособна възраст намалява на 6088 души или със 48 души, а през 2003 година спрямо предходната съвсем незначително се увеличава – с 59 души. През последната година от анализирания период намалява общият брой на населението, като достига 11041 души. За последната година относителният дял на трудоспособното население има относителен дял от 55,6 % от общия брой.

Над трудоспособна възраст населението за 2001 година е 3372 души, за 2002 – 3243 души и за 2003 – 3132, или това са около 28 % от общия брой, като за страната делът им е 24 % (27,4 % за региона). И тук тенденцията е към намаляване. Броят на мъжете в тази възраст е значително по-малък от този на жените.
Таблица 8. Население под, във и над трудоспособна възраст по пол за 2001-2003 година


Период

Население – общо


Под трудоспособна

възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Общо

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

2001

11276

5440

5836

951

913

3239

2801

1250

2122

2002

11148

5384

5764

916

901

3271

2817

1197

2046

2003

11041

5339

5702

892

870

3299

2848

1148

1984
Фиг. 6. Разпределение на населението по възраст

2001-2003 година
За 2003 година от общия брой население в град Елена живеят 902 души под трудоспособна възраст, 3757 души в трудоспособна възраст, 1475 – над трудоспособна възраст. В селата относителният дял на нетрудоспособното население е 860 души, на трудоспособното – 2390 и в над трудоспособна възраст са 1657 души. Относителният дял на населението, живеещо в града е 56 %, а 44 % живеят на село. От тях 18 % са нетрудоспособни, 49 % са трудоспособни и 33 % нетрудоспособни. най-голям дял в селата заема населението в трудоспособна възраст, но също така е висок процента и на тези в над трудоспособна възраст. данните могат да се видят в следващата таблица:
Таблица 9. Население под, във и над трудоспособна възраст по пол и населено място за 2003 година

Области

 Общо

В град Елена

В селата

Възраст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

Жени

Община Елена

11041

5339

5702

6134

2952

3182

4907

2387

2520

Под трудоспособна възраст

1762

892

870

902

458

444

860

434

426

В трудоспособна възраст

6147

3299

2848

3757

1988

1769

2390

1311

1079

Над трудоспособна възраст

3132

1148

1984

1475

506

969

1657

642

1015

От общия брой на населението на община Елена, в трудоспособна възраст са 51,9 %, а в пенсионна- 28,5 %.


Фиг. 7. Възрастова структура на населението

Върху обхвата на населението в и над трудоспособна възраст влияние оказва както остаряването на населението, така и направените законодателни промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. Графически разпределението по възраст може да се проследи на следващата фигура:
Фиг. 8. Разпределение на населението по възраст, 2003 година
Анализът на съотношението между трите възрастови групи в населените места на общината е основание за тяхното класифициране в следните няколко групи:

 • Първа група – със силно неблагоприятна възрастова структура: селата Аплаци, Багалевци, Драгневци, Дърлевци, Карандили и др.;

 • Втора група – с неблагоприятна възрастова структура: Балуци, Бейковци, Босевци, Велковци, Давери и др;

 • Трета група – с умерено неблагоприятна възрастова структура: селата Буйновци, Илаков рът, Костел и др.;

 • Четвърта група – с благоприятна възрастова структура: селата Константин, Майско и град Елена.
   1. Благосъстояние на населението

Основният проблем в социалната област, с който се общината (което е характерно и за страната) в условията на прехода, е свързан с намаляването на реалните доходи на домакинствата и преструктурирането на потребителската кошница. Спадането на реалните доходи доведе до нарастване на броя на лицата, нуждаещи се от социална защита и подпомагане, както и до изострянето на проблемите, свързани с увеличаващата се бедност.

Голям брой от домакинствата редовно изпитват затруднения със семейния бюджет и много от тях разчитат на доходи в натура, предимно под формата на домашно произведени храни. Разходите за храна са над 50 % от общия им семеен бюджет. Най-силно засегнатите от спада на доходите са заетите в бюджетната сфера и всички, които зависят от социални помощи. Положението на пенсионерите е особено критично.

Данните, предоставени от общината, показват, че 28,5 % от нейното население са пенсионери със среден размер на пенсията 62.0 лв. Икономически активното население, т.е. получаващо доходи, е 45, %. Средната работна заплата в общината е 211 лева в обществения сектор и 266 лева в частния, което е далеч под средното за страната (308,80 лв.).

Таблица 10. Средна работна заплата 2001-2003 година


Средна работна заплата

2001

2002

2003

2 234

2 478

2 559

Няма статистически данни за структурата на разходите, но сравнително ниските заплати за общината в сравнение с тези за страната определят разходите на домакинствата предимно за прехрана и комунални нужди (електроенергия, вода, телефон и др.)

Доходите на населението на общината, сравнени с тези на областта, са по-високи с около 14 %, но недостатъчни, далеч под жизнения минимум.Таблица 11. Размер на доходите и разходите

в област В. Търново

Общ доход и общ разход за област В.Търново


2000

2001

2002

2003

Общ доход на едно лице

1363

1398

2085

2254

Общ разход на едно лице

1187

1219

1543

1711Фиг. 9. Доход на едно лице в общината и областта

За преодоляване на тези негативни последици социалната политика на общината трябва да се насочи към повишаване на жизненото равнище на населението, увеличаване и съхраняване на заетостта и осигуряване на добре функциониращ пазар на труда.От анализа на данните по-горе могат да се направят следните изводи:

 • Висок относителен дял в общи брой население имат пенсионерите, които получават ниски доходи;

 • Месечните доходи за по-голямата част от населението са ниски. Това определя и ниската покупателна способност на хората от общината;

 • Голяма част от доходите е за сметка на домашното стопанство или други дейности, което отразява неблагоприятната тенденция на доходите.

За благосъстоянието на населението са показателни и данните за броя на жилищата, Снабдеността на населението с жилища е добро. Средно на човек от населението в общината се пада около 25 кв. м жилищна площ, за страната този показател има стойност 19,4 кв. м, а за областта – 19,6 кв. м.
Таблица 12. Площ на жилищата в общината за 2001-2003 година (кв. м)

Период

Общо

Полезна площ

Полезна площ на човек

Жилищна и спом. площ на човек

Жилищна

Спомагателна

Площ кухни

2001

454042

280058

104630

69354

40,23

24,81

9,27

2002

454095

280087

104648

69360

40,7

25,1

9,4

2003

454883

280481

104943

69459

41,2

25,4

9,5

2003 г.

Данни за страната, областта и СЦР
СЦР

37266209

23595637

8140846

5529726

32,0

20,2

7

В.Търново

9013497

5614644

2133728

1265125

31,4

19,6

7,4

Страната

234981515

151204619

51086202

32690694

30,1

19,4

6,5

Общината разполага със собствен жилищен фонд, като през 2000 г. те са 7150 броя, през 2002 г. – 7868 броя, а през 2003 г. – 7882 броя. За периода 2000-2003 година броят на жилищата се е увеличил със 732, което е 10 % ръст. Добрата обезпеченост на населението със собствени жилища дава възможност за развитие на частната инициатива в областта на алтернативния туризъм. Това ще даде възможност за преодоляване на безработицата, създаване на заетост и формиране на доходи. по този начин и младите хора ще намерят реализация след завършване на образованието си.Таблица 13. Жилищен фонд на общината

Жилищен фонд към 31.12.2004 година в община Елена

Година

Жилища

(бр.)


Полезна площ

(кв.м)


Жилищна площ на човек от населението (кв. м)Общо

в т.ч. жилищна
2000

7150

433413

286071

22,2

2001

7867

454042

280058

24,8

2002

7868

454095

280087

25,1

2003

7882

454883

280481

25,4

Анализът на населението и демографските процеси в общината показва ограничен по численост и качествен състав човешки ресурс. Той може да се отнесе към групата на “слабите страни” в развитието на общината, която ще влияе неблагоприятно върху нейната икономическа структура.   1. Демографски характеристики за общината

 • Населението на Община Елена е 11 041 души. Тенденцията от последните години е на намаляване в абсолютен брой. Тази тенденция е в резултат на ниска раждаемост, отрицателен механичен и естествен прираст, миграционни и емиграционни процеси. Причината за влошените демографски показатели е общото социално-икономическо състояние на страната и в частност – на региона. Основна причина за миграцията е липсата на професионална реализация на територията на общината и високата безработица. Характерна особеност в общината е намаляването на раждаемостта сред българското население и увеличаването й сред турското и ромското население;

 • Влошена възрастова структура в общината. Чувствително е завишен делът на лицата в над трудоспособна възраст, което е показател за застаряване на населението и влошени демографски показатели по отношение на възпроизводството на населението. съществува тенденция на връщане на пенсионираните лица в селата за извършване на селскостопанска дейност в личните стопанства;

 • Доходите в общината са едни от ниски. Това се дължи на високата безработица и е показател за ниската покупателна способност на населението. Увеличават се доходите от социални помощи. Висок е делът на доходите от домашното стопанство, като това особено важи за селските райони. Данните за приходите и разходите на домакинствата показва, че структурата на качеството на живот е насочена към физическото оцеляване на населението;

 • С ромското население на територията на общината са свързани проблеми от най-различен характер – инфраструктурни, благоустройствени, образователни, здравни, екологични, социални, културни и др. За да се излезе от това положение е необходимо да се предприемат мерки за общо повишаване културата на ромите във всички аспекти – изграждане на центрове в кварталите с ромски малцинства, в които ромите да бъдат ограмотявани, да бъдат научени на здравни и хигиенни навици, а жените – как да се грижат за децата и домакинството. Трябва да се ограничи практиката децата да напускат училище преди да станат грамотни, да създават семейства и раждат на 12-13 години, защото нямат възможност да придобият професионална квалификация;

 • Общината да приеме мероприятия и да набележи мерки за предоставяне на условия за реализация на младите хора и осмисляне на свободното им време. това може да стане чрез сериозно проучване на интересите и потребностите на младото поколение и предвиждане на дейности, насочени към трудовата им реализация на територията на общината.

 • Анализът на населението и демографските процеси в общината показва ограничен по численост и качествен състав човешки ресурс. Той може да се отнесе към групата на “слабите страни” в развитието на общината, която ще влияе неблагоприятно върху нейната икономическа структура.

1.3. Територия


   1. Обща характеристика

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 100 до 1536 м. Релефът е разнообразен- от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300- 600 м и наклони 20- 30°, което утежнява условията на ползване.

Селскостопанския фонд в общината е 287,539 дка, в т.ч. обработваема земя 192,307 дка. Свободни общински земеделски земи - 4944 дка.

Община Елена граничи с шест общини от пет области: на север и северозапад съответно с община Златарица и община Велико Търново; на североизток- с община Антоново от област Търговище; източната граница е с община Сливен; на юг, по билото на Стара планина, граничи с общините Твърдица от област Сливен и Гурково от област Стара Загора.

Град Елена отстои на 41 км. от град Велико Търново; на 20 км. от град Златарица; на 71 км. от град Антоново; на 75 км. от град Котел; на 79 км. от град Сливен; на 40 км. от град Твърдица; на 52 км. от град Гурково

Разпределението на стопанисваната земя по типове земеползване по данни на статистиката е показано в таблица :
Таблица 14. Баланс на територията на Общината към 31.12.2003 година


Общо

Дка


Територия по вид

Земеделска

Горска

Населени места и др. урбанизирани територии

Водни течения и водни площи

За добив на полезни изкопаеми

За транспорт и инфраструктура

Общо

в т.ч. обработваема площ

От нея поливна площ

671389


253259


195493

0

383003

19340

7440

5622

2725

Територията на общината се разпределя както следва: 37 % заема общо земеделската земя, 57 % са горските площи, 3 % населени места и по 1 % - водни площи и за добив на полезни изкопаеми, 0,4 % за инфраструктура. Най-голям дял от територията се пада на горските площи, което е условие за развитие на туризъм и индустрия, свързана с дърводовив.

   1. Основни изводи:

Анализът на демографското развитие и териториално разположение на община Елена показва следните изводи:

 1. Териториалното разположение на община Елена е благоприятно за развитие на стопанския сектор;

 2. Демографските процеси са с неблагоприятни тенденции;

 3. Ниско образователно ниво на населението;

 4. Населението на общината намалява, а заедно с това и репродуктивните и трудоспособните контингенти;

 5. Демографската ситуация е неблагоприятна, общината е с големи загуби на човешки ресурси, влошена възрастова структура и възпроизводство с отрицателен естествен прираст;

 6. Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, предполагат непрекъснато намаляване на броя на населението. Това има силно негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината;

 7. Относителна откъснатост на някои части от територията на общината;

 8. Запазена традиционната връзка между града и селото. Собствеността на земята и сградният фонд в селата и поддържаната традиция на натурално производство осигуряват, макар и на ниско ниво, качество на живот и защита срещу сътресенията от висока безработица и ниски доходи;

 9. Възможности за трансформиране на настоящата база за натурално производство в пълноценна база за рекреация и двойно градско-селско обитаване;
 1. Каталог: assets -> Obshtinska Administraciq -> Dokumenti -> 2008
  2008 -> Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
  2008 -> Устройствен правилник
  Obshtinska Administraciq -> Решение №121/16. 10. 2014 год. Решение №146/27. 11. 2014 год. 11 159, 66 без ддс крайна цена на сделката
  Obshtinska Administraciq -> Решение №, дата/ въведение
  Obshtinska Administraciq -> Централа: (0915) 82655 кмет: (0915) 82-011; секретар
  2008 -> Устройствен правилник
  Obshtinska Administraciq -> Доника Христова Балабанова гл специалист "Социални услуги" в Община Трявна; Иван Христофоров Иванов директор програма


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница