Придружително писмо при изпращане на жалбаДата01.08.2017
Размер164.12 Kb.ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА ЖАЛБА
Към това писмо е приложена Жалба, която е депозирана срещу Вас в Центъра по арбитраж и медиация (Центъра) към Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) по Правилата за извънсъдебно решаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Правилата за ИРС) и Допълнителните правила на Световната организация по интелектуална собственост за извънсъдебно решаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Допълнителните правила).
Правилата за ИРС са включени чрез препращане във Вашия Договор с Регистъра/рите за регистрация на Вашето/ите име/на на домейн, в съответствие с което Вие сте обвързани да участвате в задължителна процедура по извънсъдебно решаване на спорове, в случай че трето лице (Жалбоподател) подаде Жалба пред Доставчик на услуги за извънсъдебно решаване на спорове, какъвто e Центърът, отнасяща се до име на домейн, който сте регистрирали. Ще откриете името и данни за контакт на Жалбоподателя, както и името/ната домейн, който/които са предмет на Жалбата, в документа, който следва това Съобщение.
След като Центърът провери Жалбата за формално съответствие с изискванията на Правилата за ИРС и на Допълнителните правила, той ще препрати официално копие на Жалбата с приложенията ѝ до Вас по електронна поща, както и съобщение по пощата. Вие ще разполагате с 30 (тридесет) работни дни от датата на започване на производството, в който срок да депозирате Отговор на Жалбата, в съответствие с Правилата за ИРС и Допълнителните правила на Центъра. Можете да се представлявате сам или да ползвате услугите на юрист, който да Ви представлява в производството по извънсъдебно решаване на спорове.


 • Правилата за ИРС можете да откриете на:


https://eurid.eu/media/filer_public/c3/7c/c37ca9fb-af70-4c3e-aeb5-59c39ed523ea/adrrules_bg.pdf


 • Допълнителните правила можете да откриете на:


http://www.wipo.int/amc/bg/domains/rules/supplemental/eu.html


 • Образец на Отговор можете да откриете на:


http://www.wipo.int/amc/bg/docs/response-eu.doc
Можете също така да се свържете с Центъра, за да получите всеки от горепосочените документи. Можете да се свържете с Центъра в Женева, Швейцария на телефон: +41 22 338 8247, факс +41 22 740 3700 или на електронен адрес domain.disputes@wipo.int.
Учтиво Ви каним да се свържете с Центъра и да предоставите друг електронен адрес, на който Вие бихте искали да Ви бъдат изпратени (a) Жалбата с приложенията към нея и (б) други книжа, свързани с производството по извънсъдебно решаване на спорове.
Копие от тази Жалба е изпратено до Регистъра и Регистратора/Регистраторите, при който името/ната на домейн, което/които е/са предмет на Жалбата, е/са регистриран/и.
Депозирайки тази Жалба в Центъра, Жалбоподателят се съгласява да спазва и да бъде обвързан с разпоредбите на Правилата за ИРС и Допълнителните правила.

До:

ЦЕНТЪР ЗА АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ КЪМ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

[ИМЕ И АДРЕС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ]
(Жалбоподател)


СРЕЩУ
Спорно/и Име/на на Домейн:

[ИМЕ И АДРЕС НА ОТВЕТНИКА]
(Ответник)


[<спорно/и име/на на домейн)>]

________________________________

ЖАЛБА


(Правила за ИРС, параграф Б(1)(б); Допълнителни правила, параграфи 4(a),12(a), Приложение Д)

I. Въведение
[1.] Настоящата жалба е подадена за произнасяне с решение съгласно Правилата за извънсъдебно решаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Правилата за ИРС) и Допълнителните правила на Световната организация по интелектуална собственост за извънсъдебно решаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Допълнителните правила).

II. Страни
A. Жалбоподател

(Правила за ИРС, параграфи Б(1)(б)(2) и (3))


[2.] Жалбоподателят в това произвидство за извънсъдебно решаване на спорове е [изписване на пълното наименование и ако е относимо – корпоративния или правния му статус]
[3.] Данните за контакт на Жалбоподателя са:


Адрес:

[посочете адрес за кореспонденция]

Телефон:

[посочете телефонен номер]

Факс:

[посочете номер на факс]

Електронен адрес:

[посочете електронен адрес]


[Ако има повече от един жалбоподател, представете горепосочената информация за всеки, както и аргументи и доказателства в подкрепа на обединяването на множество жалбоподатели в една жалба в такива случаи, например, когато многобройните жалбоподатели действително имат общо оплакване срещу ответника. Множество жалбоподатели могат да покажат наличие на общо оплакване срещу ответника, например, (1) когато жалбоподателите имат общ правен интерес или права, за които се твърди, че са засегнати от поведението на Ответника, или (2) когато множеството жалбоподатели са обща цел на поведението на Ответника, което явно е засегнало техните индивидуални правни интереси.]
[4.] Упълномощеният представител на Жалбоподателя в това производство по извънсъдебно решаване на спорове е:
[Ако това е относимо, посочете упълномощения представител и посочете неговите данни за контакт, включително пощенски адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес; в случай, че имате повече от един упълномощен представител – посочете данните за контакт на всеки от тях.]
[5.] Предпочитаният от Жалбоподателя метод за комуникация, адресирана до него в това производство по извънсъдебно решаване на спорове е:


Материали в електронна форма

начин:

Електронна поща

адрес:

[посочете един електронен адрес]

контакт:

[посочете име на лице за контакт]
Материали на хартиен носител (където е приложимо)
начин:

[посочете едно: факс, пощенски адрес, по куриер]

адрес:

[посочете един адрес, ако е приложимо]

факс:

[посочете един номер на факс]

контакт:

[посочете името на лице за контакт]


B. Ответник

(Правила за ИРС, параграф Б(1)(б)(5))


[6.] Съгласно [изложете защо лицето, посочено в Жалбата е посочено като Ответник, например базата данни WhoIs на съответния регистратор или регистър. (Информация относно съответния регистратор може да бъде намерена на [посочете линк] Ответник в това производство по извънсъдебно решаване на спорове е [посочете Ответника (регистрант на името на домейн), (включително пълно наименование и ако е относимо, неговия корпоративен или правен статус, място на учредяване и основно място на дейност или на пребиваване)]. Копия на разпечатката от търсенето в базата данни WhoIs от (дата) са приложени [Приложение номер].
[7.] Цялата информация, известна на Жалбоподателя, относно осъществяването на контакт с Ответника е както следва:
[Представете всички данни за контакт (пощенски адрес, телефонен номер, номер на факс, електронни адреси) на Ответника, включително тези, които може да са били използвани успешно във взаимоотношения, предхождащи подаването на Жалбата и тези, достъпни от услугата за търсене WhoIs.]
[Ако има повече от един Ответник, посочете данните за контакт за всеки Ответник и опишете връзката между тях, което обосновава тяхното посочване в обща жалба.]


III. Име/на на Домейн Регистратор/и

(Правила за ИРС, параграфи Б(1)(б)(6) и (7))

[8.] Този спор засяга името/ната на домейн, посочени по-долу:


[Посочете точно спорното име на домейн. Моля също да посочите и датата/датите на регистрация на името на домейн.]
[9.] Регистраторът, при който името/ната на домейн е/са регистрирани е/са:
[Посочете името и пълните данни за контакт на Регистратора, при който името/ната на домейн е/са регистриран/и.]


IV. Език на производството

(Правила за ИРС, параграф A (3))[Параграф A(3) от Правилата за ИРС предвижда, че език на производството по Правилата за ИРС трябва да бъде един от официалните езици на ЕС. Освен ако е уговорено друго между Страните или посочено друго в Договора за регистрация, езикът на производството за ИРС е езикът на Договора за регистрация на спорното име на домейн.]
[10.] Доколкото е известно на Жалбоподателя, езикът на Договора за регистрация е [посочете езика на Договора за регистрация], копие от който е предоставено като Приложение [Приложение номер] към тази Жалба. Жалбата е подадена на [посочете езика на Жалбата] / [по силата на споразумение между страните, в което е уговорено, че [посочете език] ще бъде езикът на производството по ИРС, копие от което е предоставено като Приложение [Приложение номер] към тази Жалба.]


V. Основания за компетентност в производството по ИРС

(Правилата за ИРС, параграфи Б(1)(a) и Б(1)(б)(16))

[11.] Този спор попада в приложното поле на Правилата за ИРС и Комисията от експерти е компетентна да разреши спора. Договорът за регистрация, въз основа на който името/ната на домейн, което/които е/са предмет на Жалбата е/са регистрирано/и, включва в себе си Правилата за ИРС. [В случай, че е относимо, посочете кога името/ната на домейн е/са регистрирано/и и посочете разпоредбата от Договора за регистрация, която урежда приложимостта на Правилата за ИРС към името/ната на домейн.] Вярно и точно копие на правилата за разрешаване на спорове, които се прилагат към въпросното име/на на домейн, е предоставено като Приложение [Приложение номер] към тази Жалба, и същото можете да откриете на адрес [insert URL].VI. Фактически и правни основания

(Член 21 от Регламент на Комисията (EC) №874/2004; Правила за ИРС, параграф Б(1))


[При попълването на този Раздел VI не надвишавайте ограничението от 5000 думи: Допълнителни правила, параграф 11(a). Относимата документация в подкрепа на Жалбата трябва да бъде представена като Приложения със списък на Приложенията. Тези Приложения трябва да бъдат представени в съответствие с Допълнителните правила, параграф 12(a), Приложение Д.]
[12.] Тази Жалба се базира на следните основания:
A. Името/ната на домейн е/са идентично/и или объркващо сходно/и на име, по отношение на което Жалбоподателят има право или права признати или породени от националното право и/или от правото на Общността;

(Член 21 от Регламент на Комисията (EC) №874/2004, параграф 1; Правила за ИРС, параграфи Б(1)(б)(9) и Б(1)(б)(10)(i)(A))
 • [В съответствие с Правилата за ИРС, параграф Б(1)(б)(9), посочете имената, по отношение на които право е признато или породено от националното право и/или от правото на Общността. За всяко такова име, опишете точно вида право/права, които претендирате, посочете законодателството/законодателствата, както и условията, при които правото е признато и/или породено.]
 • [В съответствие с Правилата за ИРС, параграф Б(1)(б)(10)(i)(A), опишете начина, по който името/имената на домейн е/са идентично/и или объркващо сходно/и на име, по отношение на което Жалбоподателят има права.]


B. Ответникът няма права и законни интереси по отношение на името/ната на домейн;

(Член 21 от Регламент на Комисията (EC) № 874/2004, параграф 2; Правила за ИРС, параграф Б(1)(б)(10)(i)(Б))
 • [В съответствие с Правилата за ИРС, параграф Б(1)(б)(10)(i)(Б ), посочете защо името на домейн е регистрирано от държателя без права и законни интереси по отношение на името на домейн, което е предмет на Жалбата. Трябва да се обърне внимание на всеки относим аспект от Член 21 от Регламент на Комисията (EC) №874/2004, параграф 2, включително:
 1. дали преди всякакво уведомление за спора Ответникът е използвал името на домейн или име, което съответства на името на домейн във връзка с предлагане на стоки или услуги или е предприел установима подготовка за такова използване;
 1. (b) дали Ответникът, бил той предприятие, организация или физическо лице е бил общоизвестен с това име на домейн, дори без да има право, признато или установено от национално право и/или правото на Общността;
 1. (c) дали Ответникът използва с легитимна или с нетърговска цел името на домейн, без намерение да въвежда потребителите в заблуждение или да уврежда репутацията на име, по отношение на което е налице право, признато или установено от национално право и/или от правото на Общността.


C. Името/ната на домейн е/са регистрирано/и или е/са използвано/и недобросъвестно

(Член 21 от Регламент на Комисията (EC) № 874/2004, параграф 3); Правила за ИРС, параграф Б(1)(б)(10)(i)(В) и Б(11)(е))
 • [В съответствие с Правилата за ИРС, параграф Б(1)(б)(10)(i)(В)), опишете защо следва да се счита, че името/ната на домейн е/са било/и регистрирано/и или използвано/и недобросъвестно от Ответника. Следва да се обърне внимание на всеки относим аспект от Член 21 от Регламент на Комисията (EC) №874/2004 , параграф 3, включително:
 1. дали има обстоятелства, които сочат, че името на домейн е регистрирано или придобито основно с цел продажба, отдаване под наем или прехвърляне по друг начин на името на домейн в полза на притежател на име, по отношение на което е налице право, признато или установено от национално право и/или от правото на Общността, или на публична институция; или
 1. дали името на домейн е било регистрирано, за да се попречи на притежателя на такова име, върху което е налице право, признато или установено от националното право и/или от правото на Общността, или на публична институция, да отрази това име в съответно име на домейн, при условие, че:
 1. може да бъде доказано системно такова поведение от страна на Ответника; или
 1. името на домейн не е било използвано по подходящ начин в продължение на най-малко две години от датата на регистрацията му; или
 1. в момента, в който започва процедурата за извънсъдебно решаване на спорове, Ответникът, по отношение на когото е налице право, признато или установено от националното право и/или от правото на Общността, или притежателят на име на домейн на публична институция е декларирал намерението си да използва името на домейн по подходящ начин, но не е успял да направи това в рамките на шест месеца от деня, в който е започнала процедурата за извънсъдебно решаване на спор;
 1. името на домейн е регистрирано с основна цел да затрудни дейността на конкурент; или
 1. името на домейн целенасочено е било ползвано, за да привлича Интернет потребители за търговска печалба към интернет страницата на притежателя на името на домейн или към друг онлайн адрес, като се създава вероятност за объркване с името, върху което е налице право, признато или установено от националното право и/или от правото на Общността или с името на публична институция, като такава вероятност за объркване е налице по отношение на източника, спонсорирането, връзката или одобрението на интернет страницата или местонахождението, или на стока или услуга на интернет страницата или адреса на Ответника; или
 1. регистрираното име на домейн е собствено име, за което не може да се покаже, че съществува връзка между името на Ответника и регистрираното име на домейн.]


VII. Търсена защита

(Правилата за ИРС, параграф Б(1)(б)(11) и (12))

[13.] На основанията изложени в Раздел VI по-горе, Жалбоподателят моли Комисията от експерти, назначена в това производство по ИРС да постанови решение, с което да нареди [“<спорното име на домейн да бъде прехвърлено на Жалбоподателя” / “<спорното име на домейн да бъде анулирано”.]


[В случай, че Ответникът иска прехвърляне на името на домейн, посочете доказателства, че Ответникът отговаря на общите критерии за допустимост за регистрация, предвидени в статия 4(2)(б) от Регламент(EC) №733/2002.]

VIII. Комисия от експерти

(Правила за ИРС, параграф Б(1)(б)(4); Допълнителни правила, параграф 8(a))


[14.] Жалбоподателят избира спорът да бъде разрешен от [изберете едно от посочените:едночленна Комисия от експерти” /илитричленна Комисия от експерти].
[В случай, че Жалбоподателят избере тричленна Комисия от експерти, той трябва да посочи имената на трима експерти, един от които Центърът ще опита да назначи в Комисията от експерти в съответствие с параграф Б(4 ) от Правилата за ИРС и параграф 8 от Допълнителните правила. Имената на номинираните могат да бъдат взети от списъка с експерти към Центъра, публикуван на адрес http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.jsp?code=euDRP.]


IX. Обща юрисдикция

(Правила за ИРС, параграфи Б(1)(б)(14) и A(1))

[15.] В съответствие с параграф Б(1)(б)(14)) от Правилата за ИРС, Жалбоподателят приема, по отношение на всякакви оспорвания, които може да бъдат направени от страна на Ответника срещу решение, постановено от Комисията от експерти за прехвърляне или анулиране ва името/ната на домейн, което/които е/са предмет на тази Жалба, на юрисдикцията на съда, където се намира [изберете едно от следните:]
 1. Централният офис на Регистратора (при условие, че в Договора за регистрация Ответникът е приел юрисдикцията за съдебно разглеждане на спорове, отнасящи се или породени от употребата на име на домейн и при условие, че така избраният съд е със седалище в страна членка на Европейския съюз); или
 1. Адресът на Ответника, така както е посочен за регистрацията на домейн в информационната база данни WhoIs на Регистъра по времето на подаване на Жалбата при Доставчика или както е получен от Регистъра от Жалбоподателя, ако такава информация не е налична в базата данни WhoIs на Регистъра.]X. Други производства за решаване на спорове

(Правила за ИРС, параграф Б(1)(б)(13))


[16.] [В случай, че има такива, посочете други производства, които са започнали или приключили във връзка или отнасящи се до името/ната домейн, което/които е/са предмет на Жалбата, и обобщете въпросите, които са предмет на това/тези производство/ва.]


XI. Кореспонденция

(Допълнителни правила, параграфи 3, 4, 12)

[17.] Тази Жалба е подадена до Центъра в електронна форма, включително приложенията към нея, в изисквания формат.
XII. Плащания


(Правила за ИРС, параграф A (6); Допълнителни правила, параграф 10, Приложение Г)
[18.] Както е предвидено в Правилата за ИРС и в Допълнителните правила, плащане на стойност [сума] евро, е било извършено по [начин на плащане]. (Плащане с кредитна карта следва да бъде извършено, ползвайки платформата за защитено онлайн плащане на Центъра. За всякакви запитвания или трудности, моля да се свържете със Секретариата към Центъра на (+41 22) 338 8247, или да пишете на електронен адрес arbiter.mail@wipo.int).


XIII. Удостоверяване

(Правила за ИРС, параграф Б(1)(б)(15); Допълнителни правила, параграф 16)

[19.] Жалбоподателят удостоверява, че цялата информация предоставена от него, е пълна и точна. Жалбоподателят се съгласява с обработката на неговите лични данни от Центъра, доколкото това е необходимо само във връзка със задължения на Центъра. Жалбоподателят също се съгласява с публикуването на пълния текст на решението (включително лични данни, съдържащи се в решението), постановено в Производството по ИРС, открито по тази Жалба на езика на Производството по ИРС и с неофициален превод на английски език, осигурен от Центъра.


[20.] Жалбоподателят допълнително се съгласява, че неговите претенции и търсената от него защита, отнасящи се до регистрацията на името на домейн, спорът или разрешаването на спора, са единствено срещу Ответника, и с настоящото се отказва от всякакви и всички претенции и средства за защита срещу:

(i) Центъра, както и неговите длъжностни лица, служители, консултанти и представители, освен в случай на умисъл;

(ii) членовете на Комисията от експерти, освен в случай на умисъл;

(iii) Регистратора, освен в случай на умисъл; и

(iv) Регистъра, както и неговите длъжностни лица, служители, консултанти и представители, освен в случай на умисъл.
С уважение,

___________________[Име/подпис]
Дата: ______________


 1. Списък на приложенията

(Правила за ИРС, параграф B(1)(b)(16); Допълнителни правила, параграфи 4(a), 12(a), Приложение E)


[21.] Правилата за ИРС предвиждат, че Жалба или Отговор, включително всякакви приложения ще бъдат подавани в електронна форма. Според Допълнителните правила, има лимит на размера на файловете от 10MB (десет мегабайта), за всяко приложение с общ лимит за всички подадени материали от не повече от 50MB (петдесет мегабайта).


[22.] В частност, параграф 12 и Приложение E от Допълнителните правила предвиждат, че освен по предварителна уговорка с Центъра, размерът на всеки отделен файл (като документ в Word, PDF или Excel) изпратен до Центъра, няма да бъде по-голям от 10 МB. Когато по-голям обем от информация трябва да бъде изпратен, по-големи файлове могат да бъдат разделени на няколко отделни файла или документи, всеки от които да не надхвърля 10MB. Общият размер на Жалба или Отговор (включително приложенията) не трябва да надхвърля 50MB, освен в изключителни случаи (включително в случай на становища, отнасящи се до голям брой спорни имена на домейни), които предварително са съгласувани с Центъра.

Анекс 1: 

Анекс 2: 

Анекс 3: 

Анекс 4: 

Анекс 5: [В допълнение, за избягване на всякаква неяснота, всички Приложения (и кореспондиращите им имена на файлове) трябва да бъдат ясно ясно обозначени и последователно номерирани (т.е., Приложения 1, 2, 3 и т.н.), и пълният списък на Приложенията да бъде предоставен].


Каталог: amc
amc -> Us ambassador Launches Bulgaria's Volunteers Day
amc -> Media Coverage of us election Discussion, Sofia, Oct. 24, 2012 Open Parliament, full video
amc -> Bulgaria: Attractive Investment Destination
amc -> AmCham-bcaf volunteer Day on October 24, Saturday Media Coverage: tv-s
amc -> Volunteer Day in the Media, October 12, 2013 Covered in: bnt, tv+, Sofia Globe, Karieri bg Bulgarian National tv, 12. 10. 2013 / 19: 44
amc -> Conference "New Perspectives in the Trade and Economic Relations between the us and Bulgaria", June 7, 2011
amc -> Media clipping AmCham White Paper 2014, September 2014 Goes chronologically in line with parties’ meetings Interview of Alex Nestor for Pressa Daily
amc -> Bnr horizont, May 14 2012
amc -> Press clipping on the business brunch with prime minister Boyko Borissov, Jan. 30, 2015 bnt


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница