Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната ІІ. Правно основаниеДата22.10.2018
Размер48.44 Kb.
І. Наименование на административната услуга: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА

ІІ. Правно основание

Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването


ІІІ. Характеристика
Цел: Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за подаване на документи за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Предмет: Услугата се извършва във връзка с допускане до явяване на държавен изпит за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга

Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен теоретичен и практически изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.

Висшите училища организират, регистрират, провеждат и контролират обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а Военномедицинската академия - обучението по военномедицинските специалности.

Специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления “Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация” и “Здравни грижи”. Специалност в системата на здравеопазването могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование, по определен в Наредба №34 от 29 декември 2006г. ред.

До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

Министърът на здравеопазването ежегодно до 15 февруари със заповед утвърждава състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност. Предложения за състава на изпитните комисии се правят не по-късно от 20 декември на предходната година от ръководителите на висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве, а по военномедицинските специалности - от началника на Военномедицинската академия.

Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.
ІV. Процедура
Компетентен орган: Медицински университети
Заявител: всяко лице, което е започнало специализация в системата на здравеопазването и е изпълнило съответната учебна програма и индивидуален учебен план
1. Необходими документи:


  1. Молба за допускане до изпит за специалност;

Забележка: Молбата се подава в срок от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.

2. Книжка за специализация;

3. Документ, удостоверяващ професионален стаж;

4. Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;

5. Копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);

6. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;

7.Копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.

Забележка: лицата, които са допускани преди това до явяване на изпит за специалност, представят само молба, без придружаващи други документи.
2.Вътрешен ход на процедурата:


Звено за административно обслужване – “фронт” офис

Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис

Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:

главен специалист;Телефон : 046 66 31 70

факс: 046 66 31 77

адрес: гр. Ямбол, ул. “Д.Благоев” № 71
e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден

Дирекция "Медицниски дейности”

Лице за контакт:

Д-р Зоя Кривошиева – директор дирекция „МД”;телефони: 046 66 43 79
адрес: гр. Ямбол, ул. “Д.Благоев” № 71
e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg

приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


2.1. Действия във “фронт” офиса на РЗИ – Ямбол:

Молбата за допускане до изпит за придобиване на специалност, се адресира до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия чрез Директора на РЗИ. 

Молбата, заедно с приложените документи се подават в звеното за административно обслужване (деловодството-стая №4) на РЗИ – Ямбол, като получава входящ номер и се насочва за резолюция от директора на РЗИ. След резолюция на директора, преписката се насочва служебно към директор дирекция “Медицински дейности” за изпълнение.
2.2. Действия в “бек” офиса на РЗИ – Ямбол:

Молбата и приложените документи се предават ежедневно на директор дирекция “Медицински дейности”, който отговаря за организацията на следдипломното обучение в системата на здравеопазване.

В срок от 3 работни дни от подаване на молбата директор дирекция “Медицински дейности” извършва проверка на изискуемите документи.

При наличие на несъответствия или непълноти, лицето се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването.

Молбата и придружаващата документация се комплектуват от директор дирекция “Медицински дейности” и в срок до 31 януари за майската изпитна сесия и 31 август до декемврийската изпитна сесия, се изпращат в съответното висше учебно заведение с придружително писмо, подписано от Директора на РЗИ.
2.3. Резултат от процедурата:

Лицата подали молби за явяване на държавен изпит, придобиват право да бъдат допуснати до явяване на изпит за придобиване на специалност.

Регионална здравна инспекция изпраща подадените документи до съответното висше училище.

Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари - за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.


Държавна такса: Не е предвидена такса за приемане и представяне на документи за придобиване на специалност.
V. Образци и формуляри:


  • Молба за допускане до изпит за придобиване на специалност

Каталог: Document -> Admin%20uslugi novi
Document -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Document -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Document -> Становище за осъществен предварителен контрол
Document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Admin%20uslugi novi -> Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве ІІ. Правно основание
Admin%20uslugi novi -> Закон за храните чл. 16, ал. 2 (Дв бр. 90 от 15. 10. 1999г., изм и доп бр. 8 от 25. 01. 2011г.) ІІІ. Характеристика
Admin%20uslugi novi -> Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение ІІ. Правно основание


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница