Приет на пс №Дата07.11.2018
Размер198.95 Kb.
36 СОУ “Максим Горки”

гр.София-1680, ул.”Пирински проход”№35тел.858-61- 48 /канцелария/ 858-61-49/директор/
Приет на ПС №........................................

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА


36 СОУ “МАКСИМ ГОРКИ”

Глава първа

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯТ.1 Училището осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и други документи, регламентиращи образованието и възпитанието на учениците.

Т.2 Този Правилник регламентира специфичните изисквания за вътрешен ред в 36 СОУ в съответствие със ЗНП, ППЗНП и съгласно ал.8 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП (ДВ бр.68 от 1999г.)

Т.3 36 СОУ “Максим Горки” е общинско училище от системата на народната просвета, в която образованието е светско, безплатно и не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

Т.4 36 СОУ е с дневна форма на обучение и две степени на образование: основно /І - VІІІ клас/ и средно /VІІІ - ХІІ клас/.

Т.5 Основното образование се осъществява на два етапа:

 • начален - от І до ІV клас/включително/

 • прогимназиален - от V до VІІІ клас /включително/.

Завършилите началния етап на основното образование получават удостоверение за завършен ІV клас, а завършилите VІІІ клас - свидетелство за завършено основно образование, което им дава право за продължаване на образованието или професионалното обучение.

Т.6 Училищното обучение започва на 7-годишна възраст, навършени в годината на постъпване в първи клас, а по преценка на родителите или настойниците и на 6-годишна възраст, според физическото им и умствено развитие. Образованието до 16-годишна възраст е задължително.

Т.7 Официалният език е българският. Създадени са условия за усвояване, както на книжовния български език, така и за нормалното физическо и психическо развитие на учениците.

Т.8 Средно образование се придобива след завършен последен гимназиален клас и успешно положени държавни зрелостни изпити Удостоверява се с диплома за завършено средно образование.Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

 • Учениците полагат два държавни зрелостни изпита, от които единият е по български език и литература,а вторият по учебен предмет от учебния план по избор на ученика.По свое желание всеки ученик може да положи и трети държавен зрелостен изпит.

Т.9 В училището имат право да се обучават чужди граждани в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове в Република България.

Т.10 За дейности извън ДОИ в училището да се заплащат такси при условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


Т.11 Формите на обучение в училището са дневна, самостоятелна и индивидуална.

Т.12 Обучението на учениците до 16-годишна възраст е задължително и се осъществява в дневна форма, освен в случаите, посочени в чл.83 и чл.84 от ППЗНП.

Т.13 Завършването на всяка образователна степен в различни форми на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, които дават равни права на завършилите.
Глава втора
І.ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Т.14 Училището приема за обучение ученици от район "Красно село", а по желание на родителите и от други райони на СО. Предимство за записване при равни други условия имат живеещите в микрорайона на училището, определен от район "Красно село".

Т.15 За приети в първи клас ученици училището изпраща сведения до 30.ІХ. в общинския съвет по местоживеенето им, където се води списък на подлежащите на задължително училищно обучение.

Т.16 По желание на родителите или настойниците учениците от началните класове могат да се преместват в друго училище през цялата учебна година.За V-VІІІ клас - също по време на цялата учебна година, но не по- късно от 30 /тридесет/ учебни дни преди приключване на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване.

Т.17 След издаване на удостоверение за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на подлежащи на задължително училищно обучение. Директорът на приемащото училище в 7-дневен срок от записването на преместения ученик уведомява писмено общината по местоживеенето му, както и директорът на училището, в което се е обучавал.

Т.18 Учениците от гимназиална степен на образование могат да се преместват от едно училище в друго по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 /тридесет/ учебни дни преди края на всеки учебен срок-по същия профил или професия, или при смяна на профилирана с непрофилирана паралелка.

 • При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща, изискано от директора на приемащото училище, копие от личния картон на ученика.

Т.19 Според степента на подготовката си учениците са организирани в последователни класове. Един клас се организира за една учебна година и се номерира във възходящ ред с римски цифри.

Т.20 Класовете са разделени на паралелки, обозначени с началните букви от българската азбука, които са поставени след номера на класа. В зависимост от особеността на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки. Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване на нормативните документи.

В началото на учебната година директорът назначава класен ръководител на всяка паралелка.Т.21 Учебно - възпитателният процес в училището е организиран в учебни години, срокове, седмици, дни и часове. Учебната година започва на 15.09; учебните седмици са от 31 до 36 в два учебни срока. Продължителността на учебните срокове и ваканциите се определят с учебния план.Учебната седмица е петдневна. Броят на задължителните учебни часове е определен в учебния план. В един учебен ден са организирани от 4 до 7 задължителни учебни часа, според възрастта на учениците. Продължителността на един учебен час, за първи и втори клас е 35 минути, за трети и четвърти клас - 40 минути за останалите класове е по 45 минути. След разрешение на РИО на МОН обучението в училището се осъществява на две смени и учениците от пети до дванадесети клас имат 40 - минутен учебен час.

Т.22 Училището се управлява от директор, подпомаган от двама помощник - директори по учебната дейност, помощник - директор по административната дейност и педагогически съветник.

Т.23 В началото на учебната година, на паралелковите родителски срещи, се избират родителски ядра от по трима души, които трябва да бъдат в помощ на училищното настоятелство.

Т.24 По желание на родителите и с решение на ПС може да се създаде целодневна организация на УВП, съчетано с форми на самоподготовка, занимания по интереси и отдих.Родителите подават молби не по- късно от 15.ІХ. на същата година.

Т.25 Обучението в 36 СОУ "Максим Горки" е двусменно.

В първа смяна се обучават: • І клас; ІІ клас; 8.30ч. ; ІV а,б,в клас: от 8.20 ч.;V клас ;VІ клас и VІІ клас от 7.30 часа.

Във втора смяна се обучават:

 • ІІІ клас, ІV г,д клас, VІІІа клас, ІХ клас, Х клас, ХІ клас и ХІІ клас от 13.30 часа през първия учебен срок и обратно през втория срок на учебната година.

Първи клас остава първа смяна през цялата учебна година.
ІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ - КОНТРОЛ, ОЦЕНЯВАНЕ
Т.26 Учебното съдържание е структурирано в учебни предмети, а обучението по учебни предмети се осъществява чрез урочни и извън- урочни дейности. Общообразователната подготовка е групирана като ЗП, ЗИП и СИП, спазвайки нормативните документи.

Т.27 Учебното съдържание е систематизирано в учебни планове на училището, изработени при спазване на нормативните документи и приет на ПС.

Т.28 Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити от учителите и съответните органи на управление в образованието. Оценяване е съобразено с действащата в страната шестобална система.

Т.29 В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна оценка - "задоволителен", "добър", " много добър", "отличен".

Във всички останали класове в ученическата книжка, дневниците, личните картони и документи за завършена степен на образование се вписват текущи, срочни и годишни оценки, съгласно изискванията на учебния план.Оценките по СИП се вписват без да участват в оформянето на общия успех.Т.30 Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на оценката по не повече от три учебни предмета за общообразователна степен. Изпитите се полагат след приключване на последната учебна година за съответната образователна степен при спазване на нормативните документи.

Т.31 Ученикът завършва класа, ако по всички задължителни учебни предмети от учебния план има годишна оценка най-малко "среден" /3/.

 • Ученици, които имат годишна оценка "слаб" /2/ по учебни предмети от ЗП и ЗИП, полагат поправителни изпити на две сесии през учебната година.Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юни или юли и от 1 до 13.09. по ред, определен със заповед на директора.

 • Учениците от първи клас не повтарят класа - освен по препоръка на лекарско-консултативна комисия и писмено заявено желание на родителите (настойниците).

 • Ученици, които по здравословни причини, удостовереви с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

Т.32 Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от ЗП; ЗИП или профилирана подготовка на редовните и/или на допълнителните поправителни сесии, или не са се явили на поправителни изпити – повтарят класа.
Глава трета
І.УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
1.УЧЕНИЦИ

Т.33 Ученикът има право:

1. да избира профила на направление, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;

2. да участва в извънкласни и извънучилищни форми на дейност в училището;

3. да получава от учителите информация по въпроси, свързани с неговото обучение;

4. да бъде защитен от училището и други институции при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

5. да дава мнения и предложения и да участва активно в живота на училището;

6. да ползва безплатно цялата МТБ в учебно и извънучебно време по ред, определен от директора на училището.

7. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.

8. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права.

Т.34 Ученикът има следните задължения:

1. да съхранява авторитета на 36 СОУ и да допринася за развитие на добрите му традиции.

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение.

3. да се явява в училище с облекло и във вид, който съответства на положението му на ученик и на добрите нрави. • да идва на училище чист и спретнато облечен

 • да не носи по дрехите си символи и рекламни надписи за отбори, цигари и др.

 • дългите коси на момичетата да бъдат прибрани на опашка или плитка, а косите на момчетата да бъдат прилично подстригани – къса коса.

 • момичетата от 3 клас нагоре да не носят къси поли, повече от 7 см. над коляното; момчетата от 3 клас нагоре да не носят къси панталони.

 • на всички ученици от училището се забранява да носят лак върху ноктите си, боя по косите си; грим по лицето си.

 • да не носят обици на други места по лицата си, освен по една такава на ушите си.

 • в облеклото на учениците не се позволяват къси блузи над талията на ученика както и големи деколтета.

 • задължително да носят униформено облекло след изпълнение на проекта в 36 СОУ.

 • да не използват маратонки с колела

 • да не носят рязани дънкови панталони

 • учениците да носят ученически чанти с необходимите за учебния процес пособия.

4. необходимо е да уважават и да не накърняват честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие.

5. да не участват в хазартни игри, да не пушат, да не употребяват алкохол и наркотични вещества

6. да не използват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час и без разрешение на учителя.

7. ученикът не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

8. да не носи оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност.

9. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

10. да опазва МТБ и чистотата на територията на училщето.

11. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора.

12. да носи ученическата си лична карта в училището и извън него.
Т.35 Отсъствието на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверява с медицинска бележка или уведомително писмо от родителя или настойника.За допуснати отсъствия по уважителни или неуважителни причини класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

Т.36 Извиняването на отсъствия става с медицинска бележка, заверена от родител с подпис, трите имена и телефон за връзка. Бележката се съхранява от класния ръководител 1(една) година.Отсъствията на ученика се вписват ежемесечно в ученическата му книжка. За всеки 5 неизвинени отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.По уважителни причини класният ръководител и директорът могат да разрешат отсъствие от училище с писмена молба на родителя /настойника/съответно 3/три/ или /седем/ дни за учебната година.

Т.37 Отсъствието на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено отсъствие. За ученик, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището, по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията му с цел завършване на учебния срок и / или учебната година.

Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.Т.38 В края на всяка учебна година класния ръководител на съответната паралелка изготвя характеристика за всеки ученик, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазване на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в поведението и развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родители срещу подпис.

Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученика в друго училище.Т.39 (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, учениците носят дисциплинарна отговорност според ППЗНП и се наказват по чл.139, ал. 1:

1. ЗАБЕЛЕЖКА -

До 5 неизвинени отсъствия и/или дисциплинарно нарушение.2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време.

От 6 до 10 неизвинени отсъствия и/или дисциплинарни нарушения

Видове дейности:

- Почистване на класни стаи и/или прилежащи територии.

- Почистване на ученически маси

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ -

От 11 до 15 неизвинени отсъствия и/или дисциплинарно нарушение4. ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ ДО КРАЯ НА

УЧЕБНАТА ГОДИНА-

Над 15 неизвинени отсъствия и/или дисциплинарно нарушение /с изключение на ученик от последния гимназиален клас/.5. ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -

За ученици, навършили 16-годишна възраст, и с над 15 неизвинени отсъствия и/или дисциплинарно нарушение.

(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник за дейността на училището, той се отстранява от училище до отпадаве на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(3) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час в коридорапред вратата на кабинета. Това се отразява с неизвинено отсъствие в дневника на паралелката.

(4) При тежки или системни нарушения на задълженията на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(5) Наказанието по Т.39, ал.1т.1 се налага със заповед на директора по придложение на класния ръководител, а наказанията по Т.39; ал. 1; т.2 до 5 - със заповед на директора по предложение на ПС.

(6) Мярката по Т.39 ал.(2) се налага със заповед на директора по предложение на ПС

(7) Преди налагани на наказанията по Т.39, ал.1т.1 директорът и в останалите случаи – ПС, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(8) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(9) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(10) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика

(11) Ученик, наказан по ал. 1, т.4, продължава обучението си в друго училище при условия и ред, определени със заповед на началника на РИО на МОМН.След заличаване на наказанието ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(12) Заповедите на директора за налагане наказанията по ал.1 могат да се обжалват пред Началника на РИО

(13) При налагане на мярката по Т.39 ал.(2) за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.


2. РОДИТЕЛИ

Т.40 (1) 36 СОУ осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина и интегрирането им в училищната среда.

2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

3. Да участват в родителските срещи

4. Да правят предложения за развитие на училището.

5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика.

6. Да участват в УН

(3) Родителите имат следните задължения:

1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на 36 СОУ.

3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на 36 СОУ.

4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му да общува със съучениците и учителите, за интегрирането му в училищната среда.

5. Да се явяват в училище, когато важни причини налага това и са поканени от класния ръководител или директора.


3.УЧИТЕЛИ

Т.41 Учителят има следните права:

1. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно – възпитателния процес, като активно използва интерактивните методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.

2. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.

3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.

4. Да повишава образованието и професионалната си квалификация

5. Да дава мнения и да прави предложения за развитието на 36 СОУ.

6. Да използва училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения.

Т.42 Учителят има следните задължения.

1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика.

2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език с изключение на учебния предмет „чужд език” както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми.

3. Да уведомява своевременно ръководството , когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.

4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения.

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.

6. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и при други дейности, организирани от училището.

7. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

8. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интеграция в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

9. Да не ползва мобилен телефон по време на час.

10. Да не пуши , да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици.

11. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

- за мъжете – да не носят къси панталони

- за жените – да не носят поли, по-къси от 7 см. над коляното

- дрехите да не бъдат с големи деколтета

12. Да не внася в училището оръжие както и други предмети, които са източник на повищена опасност

(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемно време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

Т.43 Учителят не може да нарушава правата на учениците, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Т.44 (1)Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Учителите и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на ДЗИ.Т.45 (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информират родителите.

2. Да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях.

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците в паралелката.

4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него предстои процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник.

5. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максималното развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

6. Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с Т.38

7. Да организира и да провежда родителски срещи.

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност.

9. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отнощение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник.

10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет: за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

12. Да осъществява връзка и да подпомата специалистите, които работят с ученици от паралелката.

13. Да води редовно и да съхранява учебната документация на паралелката.

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата за учебната година родителска среща класния ръководител предоставя информация за графика с приемното време на учителите в училището. Информацията се публикува на сайта на училището.Т.46 Според настоящия правилник учителите (възпитателите) са длъжни:

 • Да са не по-късно от 10 минути преди първия им учебен час.

 • Да влизат в учебното помещение не по -късно от 1 минута след биенето на звънеца и да го напускат след звънеца за край на учебния час.

 • Да водят стриктно училищната документация, а при грешки, поправките да се извършват с червен химикал и да се заверяват с подпис и печат на директора.

 • Ритмично да изпитват учениците и веднага да вписват резултатите в дневника и ученическата книжка.

 • Да изпълняват съзнателно дежурствата си по установен от директора график.

 • Да опазват и следят за съхраняването на МТБ в училището.

Т.47 За неизпълнение на професионалните си задължения и за неспазване на трудовата дисциплина учителите /възпитателите/ носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно Кодекса на труда.Учителят /възпитателят/ е длъжен да отговаря за живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателната работа и на дейностите, организирани от него и от училището.

Глава четвъртаІ.ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТОТ.48 Училището се управлява от директор. Длъжността директор се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда и чл.37 от ЗНП.Административните актове на директора могат да се отменят от началника на РИО.

Т.49 Директорът организира и ръководи цялостната дейност на училището и отговаря за нея, като спазва изискванията на всички нормативни актове, свързани с неговата дейност и длъжностна характеристика.

Т.50 Помощник-директорите подпомагат директора при организирането на учебната, административната или учебно – производствената дейност на училището съгласно нормативните актове и съответната им длъжностна характеристика.

Т.51 Педагогическият съвет /ПС/ е специализиран орган, който обсъжда и решава основни педагогически въпроси. Съставът и функциите на ПС са определени с ППЗНП и с този правилник.Заседанията са планирани в годишен комплексен план.

Т.52 ПС на училището включва в състава си помощник-директорите, всички учители, възпитатели, специалисти с педагогически функции, които са на щатна работа в него и медицинските лица, които обслужват училището.

ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора, а извънредно заседание - по искане на най-малко 1/3 от членовете на състава му; решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на най-малко 2/3 от състава му; решенията на ПС могат да бъдат отменяни от самия ПС с квалифицирано мнозинство или от министъра на образованието и науката; за всяко заседание на ПС се води протокол.Т.53 ПС приема:

 • правилника за дейността на училището;

 • учебните планове;

 • правилника за безопасни условия на труд и обучение;

 • избира формите на обучение и реда на провеждането им;

 • обсъжда и взима решения по резултатите от обучението;

 • определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на нормативните актове;

 • определя реда и условията за провеждане на поправителните и приравнителните изпити;

 • обсъжда и предлага на директора решения за награждаване и наказване на ученици; обсъжда и взема решения по анализа на здравното състояние и физическата дееспособност на учениците;

 • определя дейностите извън ДОИ и програмите за осъществяването им;

 • приема годишния комплексен план на училището, дневния и седмичния режим за работата на персонала,седмичното разписание;

 • приема отчети за работата на училището и отчети по изразходването на бюджета и обсъждането му.

Т.54 Училищното настоятелство /УН/ е обществен орган за подпомагане на училището. Устройството и дейността му се определят с този правилник, утвърден от министъра на образованието и науката.
Т.55 УН обсъжда отчети, проекти и други материали. Прави предложения пред компетентните органи за решаване на проблеми, свързани с развитието и дейността на училището. Работи по свой план и устав.
Глава пета


І. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
Т.56 Средствата за издръжка и развитие на училището се осигуряват от държавния бюджет чрез МОН, други министерства и чрез общинския бюджет. Училището може да си осигури средства и от източници, предвидени в други закони и актове на МС, както и от допълнителни дейности, целеви вноски от физически и юридически лица, дарения.

Т.57 Директорът на училището разработва проект по бюджета и го предлага за утвърждаване на съответния финансиращ орган; след утвърждаване на бюджета директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

Т.58 Директорът има право да разпределя в рамките на работната заплата направените икономии на ФРЗ след предложение на местните синдикални организации.

Т.59 Учениците получават стипендия или издръжка за сметка на държавния бюджет при условия и ред, определени от МС.

Т.56 Определянето и събирането на такси в училището се извършва по тарифа, утвърдена от МОН, директора и съответните нормативни документи.

Т.61 Всички вътрешно училищни правила, норми, разценки и системи на заплащане и стимулиране, както и разпределението на постигнатите печалби да се разработват на основата на специфичните икономически правила, утвърдени от МОН.
Глава шестаІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Този правилник отменя съществуващия до месец септември 2009г.

 2. Този правилник се издава на основание § 8 от предходните и заключителни разпоредби на ППЗНП и е в съответствие със ЗНП /ДВ бр.86от 1991г.; бр.13 от 2007г.;бр.50 от 2008г. / и ППЗНП /ДВ бр. 68 /30.07.1999г.; бр. 15 /24.02.2004г.; бр.7 от 27.01.2009; бр.51/07.07.2009

 3. Правилникът търпи корекции при промяна на нормативните документи, върху които е изграден.

 4. Училищният правилник да бъде доведен до знанието на всички работещи в училището, ученици и родители, по ред определен от директора на училището.


Директор:..................... /Св.Нотева/

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница