Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Декември 2014 гстраница2/4
Дата01.08.2018
Размер0.57 Mb.
1   2   3   4

Месец Август 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

01.08.2014г.

93-С/01.08.2014 г.

Намерен щъркел, който не може да лети в с. Церовище, общ. Омуртаг

РИОСВ - Шумен

Извършена проверка на място с КП №79-ДС/01.08.2014 г. При проверката се установи, че става въпрос за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който е без видими външни наранявания, но е физически много слаб и не може да лети. Птицата е изпратена за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.

2.

04.08.2014г.

94-С/04.08.2014 г.

Замърсяване на реката с отпадни води от казан за ракия в с. Енево

РИОСВ – Шумен

Извършена проверка на място. Констатирано е изтичане на отпадъчни води, генерирани от пункта за изваряване на ракия и заустването им в местната река. Отпадъчните води са охлаждащи, които преминават през 2 броя събирателни резервоара за отпадъчни води и джибри. При оглед на втория резервоар, разположен в непосредствена близост до местната река, се установи, че вследствие на разместване на стените на съоръжението се получава преминаване през разместения участък на отпадъчни води с червено – кафяво оцветяване. При оглед на реката се установи, че посредством земно – насипна канавка преминалите отпадъчни води през разместените участъци, достигат и се заустват в местната река в с. Енево. Водите на реката в точката на заустване и след нея са с червеникаво – кафяво оцветяване. По течението на реката в участъка между мост на улица “Иван Вазов” и мост на изхода на село Енево в посока бензиностанция “Шел” се установиха замърсени участъци с остатъци от ферментационна дейност. Дадени са 2 бр. предписания: За представяне на актуален договор за ползване на помещение под наем и за прекратяване на заустването на отпадъчни води от обекта, за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на реката с отпадъчни води и джибри. Подателя на сигнала присъства по време на проверката и се подписа в съставения на място констативен протокол № ВС-49/13.08.2014 г.

3.

07.08.2014г.

95-С/07.08.2014 г.

Намерен щъркел със счупено крило – яз. Преселка, общ. Нови пазар

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка на място с КП № СЙ-72/07.08.2014 г. При проверката се установи, че става въпрос за екземпляр от вида Бял щъркел, който е със счупено крило. Птицата е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.

4.

08.08.2014г.


96-С/08.08.2014 г.


Замърсяване и оцветяване на водата на малък язовир, използващ се за напояване. Вследствие на замърсяването има измряла риба

РИОСВ – гр. Шумен, Общ. Велики Преслав

Извършена проверка по течението на Осмарско дере за вероятен източник на замърсяване. В момента на огледа не е забелязан неестествен цвят и миризма на водното течение. Извършена е проверка на обект за дестилиране (казан за ракия), като на стопанисващата фирма са дадени предписания за прекратяване възможността за заустване на дестилационни отпадъци (джибри) във водния обект.

Дадени са и предписания на Кметство с. Осмар за почистване на отпадъци, изхвърлени по брега на Осмарско дере.5.

11.08.2014г.

97-С/11.08.2014 г.

Намерен щъркел със счупено крило в частен двор в с. Златна нива, общ. Каспичан

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка на място с КП №84-ДС/11.08.2014 г. При проверката се установи, че става въпрос за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който няма видими външни наранявания, но е физически много слаб и не може да лети. Щъркелът има проблем при размаха на дясното крило, но външно не личи да има фрактура на крилото. Птицата е изпратена за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.

6.

14.08.2014г.

98-С/14.08.2014 г.

В землището на село Лозево, камиони на Автомагистрали –Черно море АД изхвърлят земни маси премесени със строителни отпадъци

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на място заедно с представител на Автомагистрали –Черно море АД и кмета на с. Лозево. Съставен констативен протокол № ПП-82 от 21.08.2014г. Констатира се запръстяване със земни маси на старото закрито селско сметище, със земни маси от изкопните дейности от търговски обект на Кауфланд България АД. Представено е удостоверение от Община Шумен за третиране и транспортиране на земни маси, издадено на Автомагистрали –Черно море АД. Не се констатира смесване на земните маси със строителни отпадъци.

7.

14.08.2014г.

99-С/14.08.2014 г.

Постъпил сигнал за бедстващи млади птици в гнездо

РИОСВ - гр. Шумен

С КП №ТК-13/14.08.2014г. приети в РИОСВ гр. Шумен от подателя на сигнала три млади бедстващи птици, едната от които във видимо недобро състояние. Птиците са изпратени за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

8.

20.08.2014г.

102-С/20.08.2014 г.

Усеща се ужасна неприятна миризма, вследствие работата на пещите от Цех за производство на варови продукти с. Троица

РИОСВ – гр. Шумен

На 20.08.2014 г. е извършена проверка на място и е съставен КП № 63-ЗК. При проверката се установи, че Цехът за хидратна вар не функционира, в момента трета пещ е в режим на подгряване до достигането й до нормална дейност за изпичане и производство на негасена вар. На площадката не се усещаше неприятна и задушлива миризма. До жалбоподателя е изпратено писмо отговор с изх. № 102-С от 21.08.2014 г.

9.

20.08.2014г.

103-С/20.08.2014 г.

По поречието на воден обект, минаващ край населени места в общ. Антоново, са изхвърлени умрели животни

Областна администрация Търговище;

ОДБХ Търговище;РИОСВ Шумен; общ. Антоново; РУП Антоново; кметове на кметства

След извършена незабавна проверка по сигнала от всички компетентни институции е установено, че сигнала е неоснователен. Обходени са посочените в сигнала участъци. Не са намерени трупове на изхвърлени животни.

10.

22.08.2014г.

104-С/25.08.2014 г.

По главния път край гр. Омуртаг, край отбивката за кв. Еревиш е видян щъркел, който не лети

РИОСВ Шумен; общ. Омуртаг

След извършен обход на посоченото в сигнала място, не е намерен щъркел

11.

26.08.2014г.

105-С/ 26.08.2014 г.

Обява в сайт за продажба на ястреб

РИОСВ – гр. Шумен

Изпратено писмо до ОД МВР- гр. Търговище Изх. № 105-С/ 26.08.2014 г. за установяване на нарушителя

12.

27.08.2014г.

106-С/ 27.08.2014 г.

Паднал гларус със счупено крило

РИОСВ – гр. Шумен

Птицата /Сребриста чайка, гларус/ е прибрана с КП № 80-КБ/ 27.08.2014 г. и изпратена за лечение в СЦ, гр. Ст. Загора. Подателят на сигнала присъства по време на прибирането й

13.

28.08.2014г.

107-С/28.08.2014 г.

Неприятна миризма и замърсяване с торов отпадна земни площи в с. Здравец, община Търговище

ОДБХ Търговище, Община Търговище

Изпратено писмо изх. № 107-С/01.09.2014 г. с копие до подателя на сигнала за решаване по компетентност до ОДБХ – гр. Търговище и Община Търговище. Изпратено копие до подадтеля на сигнала за предприетите мерки от ОДБХ – Търговище.Месец Юли 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

01.07.2014г.

84-С/01.07.2014 г.

Замърсяване с отпадъци на канал РП-7 до изхода дюкер “Макак”, част от НС “Виница”, в района на ПС с ел. подстанция “Макак”

РИОСВ

на 09.07.2014 г. се извърши проверка на канал РП-7, свързващ дюкер „Макак” и помпена станция „Макак”. В съоръжението има налична вода с тъмен, почти черен, цвят и гнилостна миризма. Няма следи от стационарен или подвижен тръбопровод за заустване на отпадъчни води, както и следи от такива. От извършен оглед на 2 бр. животновъдни ферми в близост до канала, не се установи наличие на съоръжения за събиране на отпадъчни води.

2.

02.07.2014г.

85-С/02.07.2014 г.

Относно птицеферма в с. Янково собственост на Димитър Димитров, от която се носи ужасна миризма и в която се отглеждат хиляди птици

РИОСВ,

ОДБХ


на 10.07.2014 г. е извършена проверка от експерти при РИОСВ Шумен на място в птицефермата в с. Янково, собственост на ЕТ ”Димитър Димитров” – гр. Шумен. При извършената проверка не се констатираха нарушения на Закона за опазване на околната среда . Дадено е предписание : „Да се започне извършване на документиран мониторинг на състоянието на съоръженията за отпадъчни води на обекта. Резултатите да се отразяват в Дневник. Да се сключи договор с лицензирана фирма за почистване и транспортиране на отпадъчните води до ГПСОВ за тяхното пречистване. След изпълнение на предписанието, писмено да се уведоми РИОСВ Шумен” със срок за изпълнение 25.07.2014 г

3.

08.07.2014г.

86-С/08.07.2014 г.

Неизвозване на битовите отпадъци от гр. Нови пазар, замърсяване на площите около контейнерите с ТБО.

РИОСВ

Извършена проверка на място на 17.07.2014 г. с представител на Община Нови пазар, за която е съставен конст. Протокол №ЮИ-62. Констатира се, че няма замърсявания от смесени битови отпадъци на територията на гр. Нови пазар. В началото на месец юли 2014г. поради смяна на фирмата изпълнител на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, както и извършваните изкопни дейности по рехабилитация на ВиК - мрежата са създали временно затруднение в сметосъбирането, което към момента на проверката е отстранено. Подателят на сигнала е уведомен с писмо с изх. №86-С/18.07.2014г.

4.

08.07.2014г.

87-С/ 08.07.2014 от Областно пътно управление - Шумен

Тръба за отпадъчни води, преминаваща през водосток на път „Косово-Кюлевча-Мадара”

РИОСВ, Община Шумен, Община Мадара

Извършена проверка на 15.7.2014 г., с присъствали представители на ОПУ - Шумен и Кметство с. Мадара. Установи се наличие на водосток за отвеждане на дъждовни води от ул. Кокиче (от изток) през ул. Съединение към незастроени площи (на запад). Непосредствено до източния край на водостока се вижда част от пластмасова тръба с диаметър 20 см, като останалата част е вкопана в земята. На около 20 м. западно от ул. Съединение се вижда бетонова плоча на резервоар с площ около 7 м х 3,5 м, с пластмасова тръба - отдушник, през която се видя наличие на вода в резервоара на около 1,5-2,0 м от нивото на тавана. По данни на присъствалите служители на ОПУ и Кметството, не е известно кой и кога е построил съоръжението. Дадено е предписание до Кмет на с. Мадара, в срок до 31.07.2014 г. да предупреди всички собственици и ползватели на имоти на ул. Кокиче да преустановят заустване на отпадъчни води в тръбопровод и резервоар до ул. Съединение и да изградят септични ями в законоустановени места.

5.

14.07.2014г.

88-С/14.07.2014 г.

Замърсяване на местност “Под манастира” от изтичане на отпадъчни води

Община Шумен

Изпратено писмо за решаване по компетентност до Община Шумен с изх. № 88-С/23.07.2014 г. Даденият срок за отговор е до 11.08.2014 г. Писмото е изпратено и до подателя на сигнала за информация, относно препращането.

6.

21.07.2014г.

89-С/21.07.2014 г.

Намерен малък черен щъркел, който не може да лети, с. Кошничари, общ. Търговище

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на място с КП № 73-ДС/21.07.2014 г., при която се установи, че става дума за млад екземпляр от вида Черен щъркел (Ciconia nigra), който не може да лети. Птицата няма видими външни наранявания, но е физически слаба. В тази връзка щъркела бе изпратен за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.

7.

21.07.2014г.

90-С/21.07.2014 г.

Запушени с пяна дупки на пчелояди в района на кв. Герен, гр. Търговище

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на място с КП № 75-ДС/21.07.2014 г., при която се установи, че около 15 дупки на пчелояди са запушени с полиуретанова пяна. Не се установи кой е запушил гнездата на пчелоядите. Дупките бяха отпушени впоследствие от наша страна и отново могат да бъдат обитавани от пчелояди. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.

8.

21.07.2014г.

91-С/21.07.2014 г.

Замърсяване и неприятна миризма от отглеждане на крави на ул. “Хан Омуртаг” № 34, гр. Опака.

РИОСВ Шумен, Водоснабдяване “Дунав”, ОДБХ Търговище, Община Опака

Извършена е проверка на място с отговорните институции – ОДБХ - Търговище, “Водоснабдяване Дунав”, Община Опака. Съставен е КП № ПП-76 от 31. 07. 2014г. При проверката се установи, че твърдата торова маса от животните се съхранява на частен имот собственост на г-н Османов – собственик на животновъдния обект, върху почвата. Замърсяването е с площ около 100 кв. м. Съхранението се извършва върху скат, от който торовата маса се свлича и пропада в имот общинска собственост. Течната торова маса и водите от измиване на помещението се събират в метален варел, от който посредством PVC тръба се заустват върху почвата в имота общинска собственост. Налични са оводнени участъци с дължина около 10-15 метра и широчина 0,5-1.0 метра. На собственика на животновъдния обект са дадени 2 бр. предписания със срок на изпълнение до 15. 08. 2014 г.:

1. Да се премести наличната торова маса на площадка с непропусклива основа;2. Да се преустанови заустването на течна торова маса и води от измиване върху почвата.Месец Юни 2014 г.
Дата

Постъпил

Сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

02. 06. 2014

63-С/02.06.2014

Нерегламентирано разкомплектуване на ИУМПС, с неясен произход. В сигнала е описано “със съмнение че са крадени”

РИОСВ Шумен, РУ “Полиция” гр. Щумен

Сигналът е препратен по компетентност и предприемане на необходимите действия до РУ “Полиция” гр. Шумен на 02. 06. 2014г. с наш изх.№ 63-С/02.06.2014 и вх.№ на РУ ”П” №6912 от 02.06.2014г.

2.

02.06.2014г.

64-С/02.06.2014 г.

Замърсяване на ул. “Г. Димитров”, с. Белокопитово, общ. Шумен с животински торов отпад,, оттичащ се от торова маса, струпана на поляна над селото при падналите обилни валежи.

Община Шумен

Изпратено писмо изх. № 64-С/10.06.2014 г. с копие до подателите на сигнала за решаване по компетентност до Община Шумен. С вх. № 3533/23.06.2014 г. Община Шумен е информирала РИОСВ – гр. Шумен, че на 18.06.2014 г. е извършена проверка на животновъден обект, собственост на “Тексима Трейдинг” ЕООД, находящ се в бивш стопански двор, с. Белокопитово, за което е съставен констативен протокол № 8852/18.06.2014 г. При проверката е установено, че формираната при отглеждане на животните торова маса се депонира извън фермата върху земна площ – общинска собственост. Обособени са три площадки, като на едната е насипана прясна торова маса непосредствено пред входа на фермата. Дадено е предписание в срок до 30.06.2014 г. да се представят документи за ползване на заетия общински терен като до изясняване на начина на ползване да се преустанови използването на същия. Подателите на сигнала са уведомени с писмо изх. № 64-С/25.06.2014 г. за резултатите от извършената проверка от Община Шумен.

3.

02.06.2014г.

65-С/02.06.2014 г.

Замърсяване и неприятна миризма от отглеждане на овце и кучета на ул. “Трапезица” № 4, с. Дългач, община Търговище

ОДБХ -Търговище

Изпратено писмо изх. № 65-С/10.06.2014 г. за решаване по компетентност до ОДБХ - Търговище. Във връзка с писмо вх. № 3666/30.06.2014 г. от Районна прокуратура Търговище е извършена проверка на място на животновъден обект, находящ се на ул. “Трапезица” № 5, с. Дългач, общ. Търговище, собственост на ЗП “Ерджан Ереджеб”. При проверката се установи, че се отглеждат 150 бр. овце в 1 помещение, като формираната торова маса се изнася 1 път годишно и се използва за наторяване на собствени земеделски земи – 200 дка. Не се констатира наличие на неприятна миризма и натрупване на торова маса на улицата и извън помещението за отглеждане за животни.

4.

03.06.2014г.

66-С/03.06.2014 г.

Намерен ранен щъркел в с. Буховци, общ. Търговище

РИОСВ - Шумен

Извършена проверка на място с КП № ВВ-029/ 04.06.2014 г., при която се установи, че екземпляра е средно възрастен от вида Бял щъркел с наранено и провиснало ляво крило. Птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.

5.

10.06.2014г.

67-С/10.06.2014 г.

Събиране на голямо количество торов отпад в дворно място в с. Енево.

ОДБХ-Шумен

Изпратено писмо изх. № 67,71-С/17.06.2014 г. за решаване по компетентност до ОДБХ - Шумен. Очаква се отговор.

6.

11.06.2014г.

68-С/11.06.2014 г.

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от отглеждане на животни (крави) на ул. “Хан Аспарух”, с. Каменяк, община Хитрино

Община Хитрино

Изпратено писмо изх. № 68-С/11.06.2014 г. с копие до подателя на сигнала за решаване по компетентност до Община Хитрино. С писмо вх. № 3635/27.06.2014 г. Община Хитрино е уведомила РИОСВ – гр. Шумен, че на 23.06.2014 г. комисия, назначена със Заповед № РД-264/23.06.2014 г. на кмета на общината, е извършила проверка на място в с. Каменяк. При проверката не са констатирани нарушения.

7.

16.06.2014г.

69-С/16.06.2014 г.

Изхвърляне на отпадъци около сметището на с. Царев брод, като се замърсяват тревните площи.

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка на място с КП № СЙ-60/30.06.2014 г. в присъствието на подателката на сигнала и кмета на с. Царев брод. При проверката се констатираха формирани 2 бр. локални замърсявания на територията на закритото селско сметище в землището на с. Царев брод. Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсявания.

8.

16.06.2014г.

70-С/16.06.2014 г.

Замърсяване на дере в местността “Кошувата”

РИОСВ- ШУМЕН

На 27.6.2014 г. извършена проверка на место в дере северно от с. Горско Абланово, местност „Кошувата”. Не се установи неестествено оцветяване или миризма на водния обект.

При извършена проверка на „Юес комерс” – млекопреработвателно предприятие в с.Г.Градище, южно от с. Г. Абланово, не се установи заустване на непречистени отпадъчни води и липса на експлоатация на пречиствателни съоръжения, както и заустване на суроватка във воден обект.9.

16.06.2014г.

71-С/16.06.2014 г.

Събиране на голямо количество торов отпад в дворно място в с. Енево.

ОДБХ-Шумен

Изпратено писмо изх. № 67,71-С/17.06.2014 г. за решаване по компетентност до ОДБХ-Шумен. Очаква се отговор.

10.

18.06.2014г.

72-С/18.06.2014 г.

Замърсяване с отпадъци от отглеждане на животни на ул. “Софроний Врачански” № 6, гр. Омуртаг

ОДБХ-Търговище, Община Омуртаг

Изпратено писмо изх. № 72-С/25.06.2014 г. за решаване по компетентност до ОДБХ-Търговище и Община Омуртаг. С писмо изх. № 72-С/25.06.2014 г. подателката на сигнала е уведомена, че същият е препратен по компетентност. Очаква се отговор.

11.

19.06.2014г.

73-С/19.06.2014 г.

Констативен протокол № 8852/18.06.2014 г. от извършена проверка от Дирекция “Инспекторат” относно изхвърляне на торова маса върху земна площ – общинска собственост, бивш стопански двор, с. Беликопитово

Община Шумен

При проверка на преписката от отговорните експерти се установи, че депозираният констативен протокол е отговор по сигнал вх. № 64-С/02.06.2014 г.

12.

19.06.2014

74-С/19.06.2014

Образувано нерегламентирано сметище от изхвърлени дрехи втора употреба в чували с надпис Мания

РИОСВ- ШУМЕН

Извършена проверка със служители на общ. Шумен на магазин Мания и на посочения участък за което е съставен констативен протокол ЮИ-53/30.06.2014 г.

13.

19.06.2014

75-С/19.06.2014

Измряла риба в яз. Каваците

РИОСВ- ШУМЕН

Извършена проверка на кравеферма на СД „Езокс-Д.Йорданов-О.Илиев”. В момента на проверката няма заустване на отпадъчни води във воден обект – дере, захранващо яз.Каваците. Поради извършвани ремонтни работи, свързани с инв. намерение, отпадъчни води от животновъдните сгради се събират временно в новоизградена земна шахта към дъждоприемна канавка, заустваща в същото дере. Дадено е предписания за прекратяване на констатираното събиране на отпадъчни води, с цел прекратяване риска от увличане на отпадъчни води с поток дъждовни води при евентуални атмосферни валежи, със срок за изпълнение 15.07.2014 г.

14.

20.06.2014

76-С/20.06.2014

Изтичане на разпенена течност по ул. Цветан Зангов гр.Шумен

РИОСВ, Общ.Шумен, ВиК Шумен

При проверката, извършена на 20.06.2014 г се установи, че в имот за промишлени цели на ул.Цветан Зангов № 15 се извършва почистване на резервоар за химикали от фирма “Политерм”. Изтеклите при това остатъци от химикал и утайки от химикал са се смесили с дъждовни води и са изтекли на пътното платно. Дадени са предписания за предприемане на незабавни мерки за почистване на терена на площадката и прекратяване на замърсяването.

С писмо от 23.06.2014 г. е получено писмо за предприети мерки за почистване на терена и ограничаване възможността от замърсяване на околната среда15.

20.06.2014

77-С/20.06.2014 г.

Замърсяване с изтичане на оборски тор в съседни имоти в с. Ясенково, община Венец

РИОСВ – Шумен; ОДБХ – гр. Шумен

Извърши се съвместна проверка с представител на кметство с. Ясенково и ОДБХ – гр. Шумен. Констатира се, че в собствен имот физическото лице Фикрет Халидов отглежда 15 бр. ЕПЖ по сух способ. Съхранението на оборската тор е във водопропусклива земна прилежаща към обора площ, собственост на Фикрет Халидов. Площадката е разположена на наклон и е възможно при обилни валежи да се получи изтичане на течна оборска тор и замърсяване на съседни имоти. При проверката няма наличие на атмосферни валежи и не се констатира замърсяване. Дадено е предписание от ОДБХ – гр. Шумен за привеждане в съответствие на площадката с изискванията на законодателството. От страна на РИОСВ – Шумен – предписание след изграждане на площадка и шахта за оборската тор, да не се допуска изтичане и замърсяване на земни площи и местна река. Изпратен отговор до подател на сигнала с писмо с изх. № 77-С/17.07.2014 г.

16.

20.06.2014г.

78-С/ 20.06.2014 г.

Изкупуване на зелена липа на кръстовището до градски стадион в гр. Омуртаг

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка с КП № 56-КБ/ 25.06.2014 г. По време на проверката подателят на сигнала не присъства. След приключване на проверката, подателя на сигнала е уведомен по телефона за резултата от нея.

17.

23.06.2014г.

79-С/ 23.06.2014 г.

Неправомерно разораване на пасища, мера- общинска собственост в Натура 2000

РИОСВ-Шумен

Предстои проверка на место и в Държавен фонд „Земеделие”

18.

23.06.2014г.

80-С/23.06.2014 г. -

Уведомление от “Тетрахиб” ЕАД за навлизане на повърхностни води от язовир Каравелово в лагуни на свинекомплекса

Община Н.Козлево, “Тетрахиб” ЕАД

Установи се, че следното – вследствие на атмосферни валежи е образувано голямо количество повърхностни води. Последните текат в посока от юг на север, като преминават през територията, в която са разположени бетонови лагуни на свинекомплекс “Тетрахиб”.

В момента на проверката се извършва прокопаване на земнонасипен канал в източна посока от лагуните, с цел байпасно отклоняване на водния поток.19.

24.06.2014

81-С/24.06.2014 г.

В гр. Плиска в завод за басейнови плочки съхраняват без разрешително стъкло плоско в големи количества на тревна площ в района на завода

РИОСВ-ШуменИзвърши се проверка на място в гр. Плиска на фирма „Кубрат Сан”ЕООД. При проверката се установи голямо количество на начупено плоско стъкло което се съхранява на очакълена площадка. Дадено е предписание да се предадат констатираните отпадъци на фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО.

20.

24.06.2014

82-С/24.06.2014

Събрано голямо количество натрошено стъкло в селскостопански двор в с.Енево

РИОСВ-Шумен

Извърши се проверка на място, при която се костатира наличието на 40-50 тона натрошено стъкло собственост на Светослав Вълканов – физическо лице. Дадено е предписание отпадъкът да се предаде на фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния код отпадък и копие от документа удостоверяващ предаването да се представи в РИОСВ – Шумен в срок до 10. 07. 2014г.

21.

27.06.2014

83-С/27.06.2014 г.

Семейство живущо в с. Берковски, общ. Попово изкупува липов цвят без издадено разрешително

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на място с КП № 60-ДС/02.07.2014 г., при която не се констатира изкупуване на липов цвят от въпросното семейство. Към момента на проверката, подателя на сигнала се намираше в населеното място и бе уведомен лично за резултата от извършената проверка.


Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница