Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Декември 2014 гстраница4/4
Дата01.08.2018
Размер0.57 Mb.
1   2   3   4

Месец Януари 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

02.01.2014

01-С/02.01.2014

Замърсяване с шум на околната среда от нерегламентиран автосервиз в гр. Велики Преслав,ул. Кирил и Методий” № 35

РИОСВ - ШуменИзвършена е проверка на място и съставен констативен протокол РД-01/07.01.2014 г. При извършената проверка не бяха констатирани замърсявания на околната среда . Не беше констатирано наличие на автосервиз.

Даден отговор на подателя на сигнала с писмо № 01-С/09.01.2014 г.2.

02.01.2014

02-С/02.01.2014 г.

Формирано нерегламентирано сметище между ул. “Чавдар Войвода” и ул. “Панайот Хитов” в гр. Шумен

Община Шумен

Изпратено писмо изх. № 02-С/08.01.2014 г. за решаване по компетентност до Община Шумен. С писмо вх. № 476/20.01.2014 г. община Шумен е уведомила РИОСВ гр. Шумен, че на 16.01.2014 г. е извършена проверка на място от представители на община Шумен, при която не е установено замърсяване. Подателите на сигнала са уведомени за извършената проверка с писмо изх. № 02-С/24.01.2014 г.

3.

06.01.2014

03-С/06.01.2014 г.

Отказ на фирми да приемат отпадъци генерирани от фирмата подала сигнала

РИОСВ - Шумен

Изпратен е отговор с писмо с изх. №03-С/10.01.2014 г. до подателя на сигнала.

4.

07.01.2014

04-С/07.01.2014 г.

Намерен бухал в района на с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево.

РИОСВ - Шумен

Птицата е транспортирана до РИОСВ-Шумен от служител на ТП ДЛС „Паламара”. След направения оглед на птицата се установи, че тя няма видими външни наранявания, но е физически слаба и със съмнение за вътрешно опаразитяване или отравяне. За това е съставен КП № 01-ДС/07.01.2014 г. Бухалът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Ст.Загора.

5.

08. 01. 2014

05-С/08.01.2014г.

Установени в пункт за ОЧЦМ метални елементи от ЖП инфраструктурата, предадени от физическо лице.

РИОСВ - Шумен

Извършена е проверка на място, съставени са КП № ПП-01 – на юридическото лице и ПП – 02 на физическото лице от 15. 01. 2014г. При проверката се установи че, отпадъците са предадени от физическо лице, както и за тях не са представени сертификат за произход и договор за покупко – продажба. Частите са определени като част от ЖП инфраструктурата от служиел на НКЖИ. На юридическото лице приело металните отпадъци и на физическото лице, което ги е предало с изх. № 05-С от 16. 01. 2014г. са изпратени покани за съставяне на АУАН.

6.

09.01.2014

06-С/09.01.2014 г.

Нерегламентирано изгаряне на гуми или отпадъци на ул. Цветан Зангов в близост до ДШП

РИОСВ - Шумен

Извършена е проверка на място от експерти при РИОСВ-Шумен на 09.01.2014 г. при която се установи,че на площадката на фирма „Ставропуло”ЕООД се извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъци от пластмаси,хартиени,растителни и текстилни отпадъци. За което бе съставен констативен протокол ЗВ-01/09.01.2014 г. с констативния протокол бе дадено предписание да се почистят от площадката отпадъците вписани в КП със срок 10.01.2014 г. Съставен е и АУАН № ЗВ-01/10.01.2014г.

7.

13.01.2014

07-С/13.01.2014 г.

Силно замърсяване, оцветяване в бяло на р. Камчия в участъка- гр. Велики Преслав в посока гр. Шумен.

РИОСВ- Шумен

При извършения оглед е констатирано, че р. Камчия не е оцветена в бяло. Следи от аварийно замърсяване- бели отлагания се забелязват по бреговете на реката. В посока запад на около 130-150 м. от р. Камчия до точката на заустване на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Велики Преслав, се забелязва белезникав цвят и осезаема миризма на растително масло. Видимо такива са и изтичащите води от изходящия тръбопровод на канализационната мрежа. В мястото на пада на отпадъчните води от канализационната мрежа са локализирани петна от мазнини. Взе се проба от заустваните отпадъчни води в 15.20 ч. от представител на РЛ- Шумен. Състави се протокол за проверка № ВС-02/13.01.2014 г. Извършена е и проверка на маслобойна гр. Велики Преслав, собственост на “Плиска ойл” ЕООД. Констатирано е, че ЛПС- четирикамерен маслоуловител е в експлоатация, но се нуждае от почистване. Дадено е 1 бр. предписание за цялостно почистване на ЛПС. Взе се проба от последна шахта за пречистени отпадъчни води, генерирани от дейността на “Плиска ойл” ЕООД, преди включването им в канализационния колектор на гр. Велики Преслав в 16.00 ч. отново от представител на РЛ- Шумен. Състави се протокол за проверка № ВС-01/13.01.2014 г. При проверката на “Плиска ойл” ЕООД присъстваха представител на Община Велики Преслав, ИАРА гр. Шумен, БДУВ - ЧР и служител на Дружеството.

8.

14.01.2014

08-С/14.01.2014 г.

Замърсяване на р. Сива от изтичане на отпадъчни води от септична яма и свинарник, както и от кравеферма в с. Лиляк

РИОСВ- Шумен

Извършена проверка с КП № 02-ИН/ 23.01.2014 г. на кравеферма с.Лиляк, стопанисвана от Маргарита Петкова. Не се установи заустване на отпадъчни води и на течна торова маса.

Провери се жилищен имот в с.Лиляк, ул.Дунав № 5, обитаван от г-жа Петкова. Няма изтичане на отпадъчни води извън септична яма. В свинарника се отглеждат 2 (два) броя свине и няма канализационен тръбопровод или канал за отпадъчни води. Торовата маса се съхранява в границите на жилищния имот, до свинарника.

При оглед на р.Сива в района на ул.Дунав не е забелязан заустващ тръбопровод, заустване на отпадъчни води или следи от такова.

Даден е 1 бр. предписание за изграждане на събирателен резервоар за течна торова маса – отпадъчни води от животновъдния обект, със срок за изпълнение 24.02.2014 г.9.

15.01.2014

10-С/15.01.2014

Повишени емисии на прах от цех за производство на варови продукти в с. Троица на “СМА Минерал Бургас Вар”ЕООД

РИОСВ Шумен

Извършена е проверка и са взети проби от източниците на емисии на прахообразни вещества на с КП № 07-РД от 24.01.2014 г. Пробонабирането е проведено от РЛ-Шумен към ИАОС София. Подателят на сигнала е уведомен с писмо № 10-С/27.01.2014 г. относно предприетите действия. След представяне на резултатите от взетите проби ще бъде своевременно уведомен.

10.

15.01.2014

11-С/15.01.2014

Замърсяване с ЖТО и отпадъчни води от овцеферма в с. Длъжка поляна, общ. Антоново

РИОСВ-Шумен, Община Антоново

Извършена съвместна проверка от представители на РИОСВ-Шумен и Община Антоново с КП № 01-ИН/21.01.2014 г. Животновъден обект -овцеферма се намира в с.Длъжка поляна, общ.Антоново. При извършен оглед се констатира съхранение на животински торов отпад на земна площ източно от овцефермата. При извършен оглед не се забеляза изтичане на отпадъчни води и торова течност. Дадено е предписание до собственика на обекта, за изпълнение, и до Кмета на Община Антоново, за контрол – да се определят мерки с конкретен срок за изграждане на площадка за съхранение на торова маса, включително резервоар за съхранение на отпадъчни води, които в срок до 31.01.2014 г. да се изпратят писмено до РИОСВ-Шумен и Община Антоново.

След извършване на проверката на место в животновъдния обект, подателят на сигнала е запознат с констатациите и удостовери това с подпис в констативния протокол.

В изпълнение на предписанието получено писмо № 652/ 28.01.2014 г.

ОДБХ гр.Търговище е уведомена за проверката с писмо № 11-С/ 27.01.2014 г. и за уведомлението за изпълнено предписание с писмо № 11-С/ 30.01.2014 г., с цел предприемане на действия по компетентност.11.

27.01.2014г.

12-С/29.01.2014 г.

Незаконен цех за цинкови покрития, който замърсява околната среда

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на фирмата, съставен е констативен протокол №СР-03/29.01.2014 г. При проверката не се констатира дейности по поцинковане на метали и съоръжения за извършване на тази дейност.

Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница