Приети текстове на заседанието отстраница1/16
Дата24.07.2017
Размер4.28 Mb.
#26429
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2012 - 2013


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
на заседанието от
четвъртък

13 септември 2012 г.P7_TA-PROV(2012)09-13 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 490.770


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


P7_TA-PROV(2012)0337

Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия ***

(A7-0268/2012 - Докладчик: Amalia Sartori)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE)) 1

P7_TA-PROV(2012)0338

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир ***

(A7-0267/2012 - Докладчик: Amalia Sartori)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE)) 2

P7_TA-PROV(2012)0339

Изпращане на Европейския парламент и обработване от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на външна политика и политика на сигурност

(A7-0245/2012 - Докладчик: Gerald Häfner)

Решение на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (2012/2069(ACI)) 3

P7_TA-PROV(2012)0340

18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ - Прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.)

(A7-0251/2012 - Докладчик: Sajjad Karim)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно 18-ия доклад относно „по-доброто законотворчество“ — прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.) (2011/2276(INI)) 28

P7_TA-PROV(2012)0341

Стратегия за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза

(A7-0222/2012 - Докладчик: Alain Cadec)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно стратегията за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза (2011/2310(INI)) 36

P7_TA-PROV(2012)0342

Изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори ***I

(A7-0207/2012 - Докладчик: David Martin)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)) 45

P7_TA-PROV(2012)0343

Механизъм за обмен на информация относно междудържавните споразумения между държави членки и трети държави в областта на енергетиката ***I

(A7-0264/2012 - Докладчик: Krišjānis Kariņš)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)) 49

P7_TA-PROV(2012)0344

Системи за качество, приложими за селскостопанските продукти ***I

(A7-0266/2011 - Докладчик: Iratxe García-Pérez )

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)) 68

P7_TA-PROV(2012)0345

Европейски фондове за социално предприемачество ***I

(A7-0194/2012 - Докладчик: Sophie Auconie)

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)) 147

P7_TA-PROV(2012)0346

Европейските фондове за рисков капитал ***I

(A7-0193/2012 - Докладчик: Philippe Lamberts)

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)) 194

P7_TA-PROV(2012)0347

Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу ***I

(A7-0249/2012 - Докладчик: Bernd Lange)

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) 238

P7_TA-PROV(2012)0348

Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка ***I

(A7-0237/2012 - Докладчик: Jörg Leichtfried)

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (COM(2011)0599 – C7–0306/2011 – 2011/0263(COD)) 255

P7_TA-PROV(2012)0349

Някои позволени начини на ползване на осиротели произведения ***I

(A7-0055/2012 - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)) 275

P7_TA-PROV(2012)0350

Спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан ***I

(A7-0069/2011 - Докладчик: Vital Moreira)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)) 305

P7_TA-PROV(2012)0351

Положението в Сирия

(B7-0425, 0435, 0438 и 0439/2012)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно Сирия (2012/2788(RSP)) 335

P7_TA-PROV(2012)0352

Използване на правосъдието в Русия за политически цели

(B7-0427, 0430, 0431, 0436 и 0437/2012)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно използването на правосъдието за политически цели в Русия (2012/2789(RSP)) 342

P7_TA-PROV(2012)0353

Предложения за Европейски банков съюз (ЕБС)

(B7-0457/2012)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г.: Към банков съюз (2012/2729(RSP)) 347

P7_TA-PROV(2012)0354

Южна Африка: избиване на стачкуващи миньори

(B7-0443, 0445, 0446, 0447, 0448 и 0450/2012)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. oтносно Южна Африка: избиване на стачкуващите миньори (2012/2783(RSP)) 352

P7_TA-PROV(2012)0355

Преследване на рохингия мюсюлмани в Бирма

(B7-0426, 0449, 0452, 0453, 0454 и 0455/2012)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно преследването на мюсюлмани от общността рохингия в Бирма/Мианмар (2012/2784(RSP)) 357

P7_TA-PROV(2012)0356

Азербайджан: случаят на Рамил Сафаров

(B7-0428, 0429, 0432, 0441 и 0442/2012)

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно Азербайджан: случаят с Рамил Сафаров (2012/2785(RSP)) 361

P7_TA-PROV(2012)0357

Борбата с множествената склероза в Европа

(P7_DCL(2012)0020)

Декларация на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно борбата с множествената склероза в Европа 365P7_TA-PROV(2012)0337

Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

PE494.559

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

(Одобрение)Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (10475/2012),

– като взе предвид Решение 2005/781/ЕО на Съвета от 6 юни 2005 г. относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия1,

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7 0181/2012),

– като взе предвид член 81, член 90, параграф 7 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0268/2012),

1. Дава своето одобрение за подновяване на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Федеративна република Бразилия.


P7_TA-PROV(2012)0338

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

PE489.563

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (08283/2012),

– като взе предвид проектоспоразумението, подписано на 19 март 2012 г. (17318/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C7 0122/2012),

– като взе предвид член 81, член 90, параграф 7 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7 0267/2012),

1. Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Алжирската демократична народна република.


P7_TA-PROV(2012)0339

Изпращане на Европейския парламент и обработване от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на външна политика и политика на сигурност

Комисия по конституционни въпроси

PE489.377

Решение на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (2012/2069(ACI))

Европейският парламент,

– като взе предвид писмото на своя председател от 10 април 2012 г.,

– като взе предвид проекта за междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност,

– като взе предвид член 1, втора алинея, членове 2, 6, 10 и 11 от Договора за ЕС и членове 15 и 295 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1, и по-специално член 2, параграф 5 и член 9 от него,

– като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно публичния достъп до документи (член 104, параграф 7) за периода 2009-2010 г.2 и по-специално параграф 12 от нея,

– като взе предвид член 23, параграф 12 и член 127, параграф 1 от своя правилник, както и Приложение VІІІ към него,

– като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A7-0245/2012),

A. като има предвид, че прозрачността и достъпът до всички съответни документи и информация съставляват основата и са задължителна предпоставка за наличието на демокрация и по-специално позволяват на Европейския парламент да извършва своята дейност в полза на гражданите, както е предвидено в Договорите,

Б. като има предвид, че с Договора от Лисабон се укрепват изискванията за прозрачност и правата на гражданите да вземат участие в процеса на вземане на решения на Съюза; като има предвид, че ограниченията относно правото на Парламента и на неговите членове да споделят съответната информация с обществеността трябва да представляват ясно ограничени и обосновани изключения,

В. като има предвид, че принципът за лоялно сътрудничество между европейските институции е заложен в договорите, по-конкретно в член 13, параграф 2 от ДЕС,

Г. като има предвид, че член 14, параграф 1 от ДЕС постановява, че Европейският парламент осъществява съвместно със Съвета, законодателни и бюджетни функции и осъществява политически контролиращи и консултативни функции, както е заложено в Договорите, и че с цел ефективното упражняване на възложените му по Договора функции Парламентът трябва да има достъп до съответните документи на Съвета,

Д. като има предвид, че в договорите се предвижда, че Съветът трябва да се консултира с Парламента и да получи неговото одобрение, преди някои правни актове да бъдат приети,

E като има предвид, че съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС се изисква Парламентът да получава „незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата”, свързана с международните споразумения,

Ж. като има предвид, че правилата относно класифицирането и декласифицирането на документите на Съюза следва да бъдат установени чрез регламенти, приети от Европейския парламент и от Съвета на базата на член 15, параграф 3 от ДФЕС1,

З. като има предвид, че в Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия2 вече са установени правилата относно предоставянето на поверителна информация от Комисията на Парламента,

И. като има предвид, че в решението на Бюрото на Европейския парламент от 6 юни
2011 г.3 са определени правилата, уреждащи обработката на поверителна информация от Европейския парламент,

Й. като има предвид, че Председателският съвет назначи преговарящ екип, който да ръководи разговорите със Съвета на министрите по три конкретни въпроса: добавяне на таблици на съответствията в директивите на Съюза, правила относно участието на Парламента в международни конференции и достъп до класифицирани документи, които се съхраняват от Съвета; като има предвид, че въпросът за таблиците на съответствията и този за участието на Парламента в международни конференции междувременно са били уредени1,

1. Счита, че споразумението относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност („споразумението”), е абсолютно необходим инструмент, който позволява на Парламента да упражнява изцяло своите правомощия и функции; изтъква, че споразумението не накърнява разпоредбите относно достъпа до документи, приети в съответствие с разпоредбите на член 15, параграф 3 на ДФЕС;

2. Изтъква, че въпреки че обхватът на предложението засяга класифицирана информация по въпроси, различни от тези в областта на общата външна политика и политиката на сигурност, международните споразумения по член 218, параграф 6 от ДФЕС, които не се отнасят изключително до общата външна политика и политиката на сигурност (споразумения със смесен характер), попадат в обхвата на споразумението, включително всяка част от него, която попада в сферата на общата външна политика и политиката на сигурност; освен това подчертава, че достъпът на Парламента до всяка класифицирана информация, отнасяща се до общата външна политика и политиката на сигурност, ще продължи да се урежда чрез договорености в рамките на ad hoc решение на Съвета или чрез Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г. относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана2 („Междуинституционалното споразумение от 2002 г.”), докато бъдат постигнати други договорености;

3. Обръща внимание на изявлението на Европейския парламент и на Съвета, приложено към споразумението, в което се заявява, че преразглеждането на Междуинституционалното споразумение следва да започне в хода на 2012 г. и да отчете натрупания опит във връзка с прилагането както на това споразумение, така и на Междуинституционално споразумение от 2002 г.;

4. Изразява съжаление за факта, че Междуинституционалното споразумение от 2002 г. не установява по-ясни споразумения относно достъпа до класифицирана информация във връзка с общата външна политика и политиката на сигурност от приемането на ad hoc решения; за тази цел счита, че е изключително важно Европейският парламент и Съветът да започнат преговори за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2002 г., така че то да бъде приспособено както към извършените междувременно реформи, така и към настоящите обстоятелства;

5. Приветства изявлението, приложено към споразумението, относно класифицирането на документи; изразява обаче съжаление, че за разлика от рамковото споразумение между Комисията и Парламента това споразумение не установява подробна процедура, която трябва да бъде следвана в случай на несигурност относно поверителния характер на дадена информация или нейното съответно ниво на класификация;

6. Приветства по-специално следните аспекти, които се съдържат в споразумението:

– разграничение в обработката и съхранението на документите в зависимост от нивото на класификация за сигурност;

– разграничение в процедурата относно проучване за надеждност за членовете на ЕП и служителите в зависимост от нивото на класификация за сигурност, като не се изисква проучване за надеждност за членовете на ЕП по отношение на документи под ниво на класификация за сигурност „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или равностойно ниво”, какъвто е случаят с гореспоменатото рамково споразумение между Парламента и Комисията;

– включването на документи с ниво на класификация за сигурност „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или равностойно ниво” в обхвата на споразумението, какъвто е случаят с гореспоменатото рамково споразумение между Парламента и Комисията;

– факта, че достъп до документи, по целесъобразност, може да бъде предоставен също на докладчици, докладчици в сянка или на всички или на определени членове на заинтересована(и) комисия(и);

– разпоредби за тясно сътрудничество между Парламента и Съвета с цел гарантиране на равностойни нива на защита за класифицирани документи;

7. Приканва Бюрото в съответствие с член 23, параграф 12 от Правилника за дейността на Европейския парламент да адаптира своето гореспоменато решение от 6 юни 2011 г., така че то да отчита споразумението;

8. Одобрява сключването на споразумението в приложения му вид и решава да го прикрепи към своя правилник;

9. Възлага на своя председател да подпише споразумението заедно с председателя на Съвета;

10. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, включително и приложението към него, на Съвета и на Комисията за сведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ,

като имат предвид, че:

(1) Съгласно член 14, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Европейският парламент осъществява, съвместно със Съвета, законодателни и бюджетни функции и осъществява функции по политически контрол и консултативни функции в съответствие с условията, предвидени в Договорите.

(2) Съгласно член 13, параграф 2 ДЕС всяка институция действа в кръга на правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите, в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. В тази разпоредба е предвидено също така, че институциите осъществяват лоялно сътрудничество помежду си. Съгласно член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент и Съветът , inter alia, организират реда и условията за сътрудничество помежду си и за тази цел, при зачитане на Договорите, те могат да сключват междуинституционални споразумения, които могат да имат обвързващ характер.

(3) В Договорите и, когато е необходимо, в други приложими разпоредби се предвижда, в рамките на специална законодателна процедура или на други процедури по вземане на решения, Съветът да се консултира с Европейския парламент или да получи неговото одобрение, преди да приеме законодателния акт. В Договорите също така се предвижда в определени случаи Европейският парламент да получава информация относно напредъка на дадена процедура или относно резултатите от нея или участва в оценяването или контрола на дейността на определени агенции на Съюза.

(4) По-специално, съгласно член 218, параграф 6 ДФЕС Съветът приема решението за сключване на въпросното споразумение, след като получи одобрението от Европейския парламент или след като се консултира с него, освен в случаите, когато международното споразумение се отнася изключително до общата външна политика и политика на сигурност; ето защо всички международни споразумения, които не се отнасят изключително до общата външна политика и политика на сигурност, попадат в приложното поле на настоящото междуинституционално споразумение.

(5) В член 218, параграф 10 ДФЕС се предвижда, че Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата; тази разпоредба се прилага и за споразуменията, свързани с общата външна политика и политика на сигурност.

(6) В случаите, в които прилагането на Договорите и, когато е целесъобразно, на други приложими разпоредби би наложило достъп на Европейския парламент до класифицирана информация, с която разполага Съветът, Европейският парламент и Съветът следва да постигнат помежду си подходящи договорености, които да уредят такъв достъп.

(7) В случаите, в които Съветът реши да даде на Европейския парламент достъп до класифицирана информация от областта на общата външна политика и политика на сигурност, с която разполага Съветът , той взема ad hoc решение за тази цел или прилага Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана1 (наричано по-нататък „Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г.“), в зависимост от случая.

(8) Декларацията на върховния представител относно политическата отговорност1, направена при приемането на Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност2, гласи, че върховният представител ще преразгледа и, при необходимост, ще предлага изменения на действащите разпоредби относно достъпа на членовете на Европейския парламент до поверителни документи и информация в областта на сигурността и политиката на отбрана (т.е. Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г.).

(9) Важно е Европейският парламент да бъде приобщен към принципите, стандартите и правилата за защита на класифицираната информация, които са необходими за защитата на интересите на Европейския съюз и на държавите-членки. Освен това, Европейският парламент ще бъде в състояние да предоставя класифицирана информация на Съвета.

(10) На 31 март 2011 г. Съветът прие Решение 2011/292/EС относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС3 (наричани по-нататък „правилата за сигурност на Съвета“).

(11) На 6 юни 2011 г. Бюрото на Европейския парламент прие Решение относно Правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент4 (наричан по-нататък „правилата за сигурност на Европейския парламент“).

(12) Правилата за сигурност на институциите на Съюза, органите, службите или агенциите на Съюза следва заедно да съставляват цялостна и последователна обща рамка в Европейския съюз за защитата на класифицираната информация и следва да осигуряват равностойността на основните принципи и минималните стандарти. Съответно основните принципи и минималните стандарти, установени в правилата за сигурност на Европейския парламент и на Съвета, следва да бъдат равностойни.

(13) Нивото на защита, осигурено на класифицираната информация съгласно правилата за сигурност на Европейския парламент, следва да бъде равностойно на нивото на защита, осигурено на класифицираната информация съгласно правилата за сигурност на Съвета.

(14) Съответните служби на Секретариата на Европейския парламент и на Генералния секретариат на Съвета ще осъществяват тясно сътрудничество, за да се гарантира, че и в двете институции се прилагат равностойни равнища на защита на класифицираната информация.

(15) Настоящото споразумение не засяга действащите и бъдещите правила за достъпа до документи, приети в съответствие с член 15, параграф 3 ДФЕС, правилата за защита на личните данни, приети въз основа на член 16, параграф 2 ДФЕС, правилата относно правото на Европейския парламент да предприема разследване в съответствие с член 226, трета алинея ДФЕС, както и съответните разпоредби, свързани с Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Предмет и приложно поле

Настоящото споразумение установява реда и условията за изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност, която информация е от значение за упражняването на правомощията и функциите на Европейския парламент. То се отнася до всички такива въпроси, а именно:

а) предложения, разглеждани по специална законодателна процедура или друга процедура на вземане на решение, съгласно която трябва да се проведе консултация с Европейския парламент или се изисква неговото одобрение;

б) международни споразумения, за които е необходима консултация с Европейския парламент или се изисква неговото одобрение съгласно член 218, параграф 6 ДФЕС; или

в) указания за водене на преговори по международните споразумения, посочени в буква б);

г) дейности, доклади за оценка или други документи, за които на Европейския парламент се предоставя информация; и

д) документи относно дейността на агенциите на Съюза, в оценяването и контрола на които трябва да участва Европейският парламент.

Член 2
Определение за „класифицирана информация“

За целите на настоящото споразумение определението „класифицирана информация“ има някое или всички от следните значения:

а) „класифицирана информация на ЕС“ (КИЕС) по смисъла на определенията в правилата за сигурност на Европейския парламент и правилата за сигурност на Съвета, носеща един от следните грифове за сигурност:


  • RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

  • CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

  • SECRET UE/EU SECRET;

  • TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

б) класифицирана информация, предоставена на Съвета от държави-членки, която носи национален гриф за сигурност, равностоен на един от грифовете, използвани за КИЕС и изброени в буква а);

в) класифицирана информация, предоставена на Европейския съюз от трети държави или от международни организации, която носи гриф за сигурност, равностоен на някой от използваните по отношение на КИЕС грифове за сигурност, изброени в буква а), както е предвидено в приложимите споразумения за сигурност на информацията или административни договорености.

Член 3
Защита на класифицираната информация

1. Европейският парламент защитава всяка класифицирана информация, която му е предоставена от Съвета, в съответствие с правилата си за сигурност и с настоящото споразумение.

2. Тъй като основните принципи и минималните стандарти за защита на класифицирана информация, установени в правилата за сигурност съответно на Европейския парламент и на Съвета, трябва да бъдат равностойни, Европейският парламент гарантира, че действащите мерки за сигурност в неговите помещения осигуряват ниво на защита на класифицираната информация, което е равностойно на нивото, осигурено на същата информация в помещенията на Съвета. Съответните служби на Европейския парламент и на Съвета осъществяват тясно сътрудничество за тази цел.

3. Европейският парламент взема подходящите мерки, за да гарантира, че класифицираната информация, предоставена му от Съвета, няма:

а) да се използва за цели, различни от целите, за които е бил осигурен достъп;

б) да бъде разкривана на лица, различни от лицата, на които е предоставен достъп в съответствие с членове 4 и 5, нито ще бъде направена обществено достояние;

в) да бъде предоставяна на други институции, органи, служби или агенции на Съюза или на държави членки, трети държави или международни организации без предварителното писмено съгласие на Съвета.

4. Съветът може да предостави на Европейския парламент достъп до класифицирана информация, идваща от други институции, служби, органи или агенции на Съюза или от държави-членки, трети държави или международни организации, само с предварителното писмено съгласие на създателя на информацията.

Член 4
Мерки за сигурност по отношение на персонала

1. Достъп до класифицирана информация се дава само на членове на Европейския парламент, в съответствие с член 5, параграф 4.

2. Когато съответната информация е с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, или равностойно ниво, достъп може да се предоставя само на членовете на Европейския парламент, получили разрешение от председателя на Европейския парламент:

а) които са получили разрешение за достъп до класифицирана информация в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент; или

б) за които компетентен национален орган е изпратил уведомление, че са надлежно оправомощени по силата на изпълняваните от тях функции в съответствие с националните законови и подзаконови актове.

Независимо от разпоредбите на първа алинея, когато въпросната информация е с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или равностойно ниво, достъп може да се предоставя и на членовете на Европейския парламент, определени в съответствие с член 5, параграф 4, които са подписали клетвена декларация за неразкриване в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент. Съветът се уведомява за имената на членовете на Европейския парламент, на които е предоставен достъп съгласно настоящата алинея.

3. Преди да им бъде предоставен достъп до класифицирана информация, членовете на Европейския парламент биват информирани за отговорността си във връзка със защитата на тази информация в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент и се запознават със свързаните с тази отговорност въпроси, и биват информирани за средствата за осигуряването на тази защита.

4. Достъп до класифицирана информация се предоставя само на длъжностните лица на Европейския парламент и на другите служители на Парламента, работещи за политическите групи, които:

а) предварително са били посочени от съответния парламентарен орган или титуляр на мандатна длъжност, определени в съответствие с член 5, параграф 4, като лица, имащи необходимост от информацията ;

б) са получили разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво, когато нивото на класификацията за сигурност на дадената информация е CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, или равностойно на тези нива; и

в) са били информирани и са получили писмени инструкции относно задълженията си да защитават тази информация, както и за средствата за осигуряването на тази защита, и които са подписали декларация, че са получили такива инструкции и че се задължават да ги съблюдават в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент.

Член 5
Процедура за достъп до класифицирана информация

1. Съветът предоставя на Европейския парламент класифицираната информация, посочена в член 1, когато е правно задължен по силата на Договорите или на правни актове, приети въз основа на Договорите. Парламентарните органи или титуляри на мандатна длъжност, посочени в параграф 3, също могат да представят писмено искане за такава информация.

2. В останалите случаи Съветът може да предостави на Европейския парламент класифицираната информация, посочена в член 1, по собствена инициатива или след писмено искане от един от парламентарните органи или титуляри на мандатна длъжност, посочени в параграф 3:

3. Следните парламентарни органи или титуляри на мандатна длъжност могат да представят писмено искане до Съвета:

а) председателя;

б) Председателският съвет;

в) Бюрото;

г) председателят на съответната(ите) комисия(и);

д) съответният(ите) докладчик(ици).

Искания от други членове на Европейския парламент се отправят чрез един от посочените в първа алинея парламентарни органи или титуляри на мандатна длъжност.

Съветът отговаря на тези искания без отлагане.

4. Когато е правно задължен или е взел решение да предостави на Европейския парламент достъп до класифицирана информация, Съветът, съвместно със съответния орган или титуляр на мандатна длъжност, изброени в параграф 3, и преди предаването на информацията, определя писмено:

а) че такъв достъп може да бъде предоставен на едно или повече от следните лица:

i) председателя;

ii) Председателския съвет;

iii) Бюрото;

iv) председателя на съответната(ите) комисия(и);

v) съответния(ите) докладчик(ици);

vi) всички или някои членове на съответната(ите) комисия(и); и

б) всички евентуални правила за обработване с цел защита на информацията.

Член 6
Регистрация, съхранение, справки и обсъждане


на класифицирана информация в Европейския парламент

1. Класифицираната информация, предоставена от Съвета на Европейския парламент, когато е с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, или равностойно ниво:

а) се регистрира за целите на сигурността, за да се отбележи нейният жизнен цикъл и да се гарантира проследяването ѝ по всяко време;

б) се съхранява в зона за сигурност, която отговаря на минималните стандарти за физическа сигурност, установени в правилата за сигурност на Съвета и на Европейския парламент, които са равностойни; и

в) може да бъде обект на справка от съответните членове на Европейския парламент, длъжностни лица на Европейския парламент или други служители на Парламента, работещи за политическите групи, посочени в член 4, параграф 4 и член 5, параграф 4, само в обезопасена читалня в помещенията на Европейския парламент. В такъв случай се прилагат следните условия:

i) информацията не се копира по какъвто и да е начин, например фотокопиране или фотографиране;

ii) не се водят бележки; и

iii) не се допуска внасянето на електронни средства за комуникация в залата.

2. Класифицираната информация, предоставена от Съвета на Европейския парламент, когато е с ниво на класификация за сигурност RESTREINT UE/EU RESTRICTED или с равностойно ниво, се обработва или съхранява в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент, които осигуряват ниво на защита на тази класифицирана информация, което е равностойно на нивото в Съвета.

Независимо от първа алинея, за срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящото споразумение информацията с ниво на класификация за сигурност RESTREINT UE/EU RESTRICTED или еквивалентно на него ниво се обработва и съхранява в съответствие с параграф 1. Достъпът до такава класифицирана информация се урежда от член 4, параграф 4, букви а) и в) и от член 5, параграф 4.

3. Класифицираната информация може да бъде обработвана само с комуникационни и информационни системи, които са надлежно акредитирани или одобрени в съответствие със стандарти, равностойни на стандартите, установени в правилата за сигурност на Съвета.

4. Класифицираната информация, предоставена устно на получатели в Европейския парламент, се ползва с ниво на защита, равностойно на нивото, осигурено на класифицираната информация, предоставена в писмена форма.

5. Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква в) от настоящия член, информацията с максимално ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или еквивалентно на него ниво, която е предоставена от Съвета на Европейския парламент, може да бъде обсъждана на закрити заседания, на които присъстват само съответните членове на Европейския парламент и длъжностните лица на Европейския парламент или другите служители на Парламента, работещи за политическите групи, на които е предоставен достъп до информацията в съответствие с член 4, параграф 4 и член 5, параграф 4. Прилагат се следните условия:


  • документите се раздават в началото на заседанието и се събират отново в края му;

  • информацията не се копира по какъвто и да е начин, като например фотокопиране или фотографиране;

  • не се водят бележки;

  • не се допуска внасянето на електронни средства за комуникация в залата; и

  • в протокола от заседанието не се отбелязва обсъждането на точката, включваща класифицирана информация.

6. Когато е необходимо провеждането на заседания, на които да се обсъжда информация с ниво на класификация за сигурност SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно на него ниво, Европейският парламент и Съветът съгласуват специални договорености за всеки отделен случай.

Член 7
Нарушаване на сигурността, загуба или компрометиране на класифицираната информация

1. В случай на доказана или подозирана загуба или компрометиране на класифицирана информация, предоставена от Съвета, генералният секретар на Европейския парламент информира незабавно генералния секретар на Съвета. Генералният секретар на Европейския парламент провежда разследване и информира генералния секретар на Съвета за резултатите от него и за мерките, предприети за предотвратяване на повторно произшествие. Когато е замесен член на Европейския парламент, председателят на Европейския парламент действа съвместно с генералния секретар на Европейския парламент.

2. Всеки член на Европейския парламент, отговорен за нарушение на разпоредбите, установени в правилата за сигурност на Европейския парламент или в настоящото споразумение, може да подлежи на мерките и санкциите в съответствие с член 9, параграф 2 и с членове 152—154 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

3. Всички длъжностни лица на Европейския парламент или други служители на Парламента, работещи за определена политическа група, които са отговорни за нарушение на разпоредбите, установени в правилата за сигурност на Европейския парламент или в настоящото споразумение, могат да подлежат на санкциите, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/681.

4. Лицата, отговорни за загубата или компрометирането на класифицирана информация, могат да подлежат на дисциплинарни и/или правни мерки в съответствие с приложимите закони, правила и подзаконови актове.

Член 8
Заключителни разпоредби

1. Европейският парламент и Съветът, всеки от своя страна, предприемат всички необходими мерки, за да осигурят прилагането на настоящото споразумение. За тази цел те си сътрудничат, по-специално като организират посещения за проследяване на изпълнението на техническите аспекти на настоящото споразумение, свързани със сигурността.

2. Съответните служби на секретариата на Европейския парламент и генералния секретариат на Съвета се консултират взаимно преди едната от институциите да измени своите правила за сигурност с цел да се гарантира, че е запазена равностойността на основните принципи и минималните стандарти за защита на класифицирана информация.

3. Класифицирана информация се предоставя на Европейския парламент съгласно настоящото споразумение, когато Съветът, заедно с Европейския парламент, установи, че е постигната равностойност на основните принципи и минималните стандарти за защита на класифицирана информация, предвидени в правилата за сигурност на Европейския парламент и в правилата за сигурност на Съвета, от една страна, и на нивото на защита, осигурено на класифицирана информация в помещенията на Европейския парламент и в помещенията на Съвета, от друга страна.

4. Настоящото споразумение може да бъде преразгледано по искане на всяка от двете институции въз основа на опита от неговото прилагане.

5. Настоящото споразумение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Съставено в ... на ...

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница