Приети текстовестраница1/7
Дата24.07.2016
Размер1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2012 - 2013


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
на заседанието от
четвъртък

24 май 2012 г.P7_TA-PROV(2012)05-24 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 490.194


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


P7_TA-PROV(2012)0220

Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави ***I

(A7-0157/2012 - Докладчик: Metin Kazak) 1

Изменения, приети от Европейския парламент на 24 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD)) 1P7_TA-PROV(2012)0221

Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко

(B7-0235, 0237, 0244, 0245 и 0247/2012) 25

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Украйна (2012/2658(RSP)) 25P7_TA-PROV(2012)0222

Борба с хомофобията в Европа

(B7-0234, 0236, 0238, 0242 и 0243/2012) 31

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно борбата срещу хомофобията в Европа (2012/2657(RSP)) 31P7_TA-PROV(2012)0223

Европа за ефективно използване на ресурсите

(A7-0161/2012 - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy) 37

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно използване на ресурсите (2011/2068(INI)) 37P7_TA-PROV(2012)0224

Инициатива „Възможности за младежта“

(B7-0233/2012) 51

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно инициативата „Възможности за младежта“ (2012/2617(RSP)) 51

ОВ С 351 Е, 2.12.2011 г., стр. 29.

P7_TA-PROV(2012)0225

Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност

(A7-0160/2012 - Докладчик: Edit Bauer) 59

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (2011/2285(INI)) 59P7_TA-PROV(2012)0226

Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария

(B7-0248/2012) 73

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република и Унгария (2012/2661(RSP)) 73P7_TA-PROV(2012)0227

Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на човека

(B7-0240, 0250, 0251 и 0255/2012) 78

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно евентуалното оттегляне на Венецуела от Междуамериканската комисия по правата на човека (2012/2653(RSP)) 78P7_TA-PROV(2012)0228

Азербайджан

(B7-0252, 0253, 0254 и 0256/2012) 82

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно положението с правата на човека в Азербайджан (2012/2654(RSP)) 82P7_TA-PROV(2012)0229

Положението на бежанците от Северна Корея

(B7-0241, 0260, 0261, 0263 и 0264/2012) 86

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно положението на севернокорейските бежанци (2012/2655(RSP)) 86P7_TA-PROV(2012)0230

Продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни

(P7_DCL(2012)0004) 90

Декларация на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни 90P7_TA-PROV(2012)0220

Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави ***I

Комисия по международна търговия

PE483.802

Изменения, приети от Европейския парламент на 24 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене1)Изменение 1

Предложение за регламент

Заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент на Европейския парламент и на съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави

Регламент на Европейския парламент и на съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави и територии


Изменение 2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1а) Макрофинансовата помощ на Съюза следва да се използва за предоставяне на изключителна финансова помощ за трети държави, които изпитват временни затруднения с платежния баланс. За разлика от другите инструменти на Съюза, чрез които се подкрепят пряко неговите външни политики (като например Инструмента за предприсъединителна помощ*, Европейския инструмент за съседство**, Инструмента за сътрудничество за развитие*** и др.), макрофинансовата помощ не следва да се използва за предоставянето на редовна финансова подкрепа, нито основната й цел да бъде да подкрепя икономическото и социалното развитие на държавите бенефициери. Макрофинансовата помощ не следва да се използва и подобно на условните безвъзмездни средства за опрощаване на дълг.
__________
* Регламент № … на Европейския парламент и на Съвета от … относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ …)
** Регламент № … на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ …)
*** Регламент № … на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (ОВ …)


Изменение 3

Предложение за регламент

Съображение 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Понастоящем макрофинансовата помощ за трети държави се основава на ad hoc решения на Европейския парламент и на Съвета за всяка конкретна държава. Това намалява ефикасността и ефективността на помощта като предизвиква ненужни забавяния между исканията на макрофинансова помощ и тяхното действително прилагане.

(2) Рамковият регламент има за цел да изясни правилата и да подобри ефикасността и ефективността на помощта на Съюза, inter alia, чрез укрепване на прилагането на предварителните условия, подобряване на прозрачността и формализиране на политическата оценка от страна на Комисията, както и чрез подобряване на демократичната ефективност и демократичния контрол.


Изменение 4

Предложение за регламент

Съображение 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Рамката за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави, с които Съюзът има важни политически, икономически и търговски връзки, следва да повиши ефективността на помощта. По-конкретно следва да бъде възможно да се предоставя макрофинансова помощ на трети държави с цел да се насърчава предприемането на мерки в икономическа политика, които да разрешат кризи с платежния баланс.

(3) Рамката за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави следва да ги насърчава да предприемат мерки в икономическата политика, които да разрешават кризи с платежния баланс.


Изменение 5

Предложение за регламент

Съображение 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Приемането на общ регламент за макрофинансова помощ, въз основа на членове 209 и 212, не засяга разпоредбите в член 213 от Договора, с които се урежда спешната финансова помощ за трети държави, и свързаните с тях прерогативи на Съвета.

заличава се


Изменение 6

Предложение за регламент

Съображение 7
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В заключенията си от 8 октомври 2002 г. Съветът установи критерии (т. нар. критерии от Женвал) за насоки в областта на операциите на ЕС за макрофинансова помощ. Целесъобразно е да се формализират тези критерии в правен акт, потвърден от Парламента и Съвета, като същевременно се актуализират и изяснят.

(7) В заключенията си от 8 октомври 2002 г. Съветът установи критерии (т. нар. критерии от Женвал) за насоки в областта на операциите на Съюза за макрофинансова помощ. Целесъобразно е да се актуализират и изяснят тези критерии в правен акт, приет от Европейския парламент и Съвета, inter alia, по отношение на критериите за определяне на подходящата форма на помощта (заем, безвъзмездни средства или комбинация от двете).


Изменение 7

Предложение за регламент

Съображение 8
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Подходящите процедури и инструменти следва да се предоставят предварително, за да може Съюзът да гарантира, че макрофинансовата помощ ще се осъществява бързо, особено когато обстоятелствата налагат незабавни действия. Това също така ще повиши яснотата и прозрачността на критериите за прилагане на макрофинансова помощ.

(8) Подходящите процедури и инструменти следва да се предоставят предварително, за да може Съюзът да осигури бързото предоставяне на макрофинансовата помощ, особено когато обстоятелствата налагат незабавни действия, и за да се повиши яснотата и прозрачността на критериите за прилагане на макрофинансова помощ.


Изменение 8

Предложение за регламент

Съображение 9
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ съответства на основните принципи, цели и мерки, предприети в различните области на външни дейности и други политики на Съюза, свързани с тях.

(9) При избора на държави бенефициери и в съдържанието на меморандумите за разбирателство Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ съответства на основните принципи, цели и мерки, предприети в различните области на външни дейности и други политики на Съюза, свързани с тях.


Изменение 9

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(9а) Макрофинансовата помощ представлява също така инструмент на външната политика на Съюза и следва да служи за подобряване на възприемането и влиянието на Съюза отвъд неговите граници. С цел координация и последователност на външната политика на Съюза, следва да бъде гарантирано активното участие на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) по време на цялата операция по оказване на макрофинансова помощ.


Изменение 10

Предложение за регламент

Съображение 10
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Макрофинансовата помощ следва да помага за изпълнението на ангажимента на държавите бенефициери за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

(10) Макрофинансовата помощ следва да включва мерки за повишаване на ангажимента на държавите бенефициери за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, борба срещу принудителния детски труд, подкрепа за устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила. Комисията следва да извършва редовен контрол на изпълнението на тези цели.


Изменение 11

Предложение за регламент

Съображение 13
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Макрофинансовата помощ следва да допълва средствата, предоставени от Международния валутен фонд и други многостранни финансови институции, и следва да има справедливо споделяне на тежестта с другите донори. Макрофинансовата помощ следва да гарантира добавената стойност на участието на Съюза.

(11а) По принцип макрофинансовата помощ следва да допълва средствата, предоставени от Международния валутен фонд и други европейски или многостранни финансови институции, и следва да има справедливо споделяне на тежестта с тези институции и другите донори. Макрофинансовата помощ следва да се предоставя, когато гарантира добавената стойност на участието на Съюза.


Изменение 12

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(13а) С цел да се гарантира, че макрофинансовата помощ може да отговори на търсенето в резултат на неотложни икономически кризи, Съюзът следва да гарантира, че в неговия бюджет са разпределени достатъчно финансови средства. Необходимо е да се гарантира също, че макрофинансовата помощ е на разположение на всички държави, имащи право на помощта, независимо от техния икономически размер и че се прилага по подходящ начин в съчетание с другите външни финансови инструменти на Съюза.


Изменение 13

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(14а) С цел постигане на равновесие между необходимостта от ефективност и ефикасност на помощта на Съюза, от една страна, и по-голяма съгласуваност, прозрачност и демократичен контрол, от друга страна, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейският съюз във връзка с държавите и териториите, имащи право на помощта, и предоставянето на помощ на определени държави и територии. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.


Изменение 14

Предложение за регламент

Съображение 15
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) С оглед гарантирането на еднакви условия за прилагане на регламента във връзка с одобряването и управлението на операциите за макрофинансова помощ в държавите бенефициери, Комисията следва да получи изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

(15) С оглед гарантирането на еднакви условия за прилагане на регламента, Комисията следва да получи изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.


Изменение 15

Предложение за регламент

Съображение 16
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Процедурата за разглеждане следва да се използва за прилагане на решения за изпълнение, чрез които се определя сумата, вида, продължителността и общите условия на отделните операции за макрофинансова помощ, предвид значителното отражение върху бюджета на тези решения.

заличава се


Изменение 16

Предложение за регламент

Съображение 17
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Процедурата по консултиране следва да се използва за приемане на Меморандум за разбирателство (МР) за установяване на мерките на икономическа политика, свързани с макрофинансовата помощ на Съюза, като се има предвид, че МР не е акт за изпълнение с общо приложение, нито акт с отражения върху бюджета или върху трети държави, освен отраженията от решението за предоставяне на помощта.

заличава сеИзменение 17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент установява общите разпоредби за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави и територии, които имат право на такава, както се посочва в член 2.

1. Настоящият регламент установява общите разпоредби за предоставяне на макрофинансова помощ на Съюза на посочени в член 2 трети държави и територии, които имат право на такава („държави бенефициери“).
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница