Приети текстовестраница1/31
Дата07.10.2016
Размер4.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2012 - 2013


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
на заседанието от
сряда

6 февруари 2013 г.P7_TA-PROV(2013)02-06 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 500.964


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


P7_TA-PROV(2013)0037

Общо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.: изменение на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към ЕС ***

(A7-0430/2012 - Докладчик: Vital Moreira)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз (12213/2012 – C7-0409/2012 – 2012/0167(NLE)) 1

P7_TA-PROV(2013)0038

Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *

(A7-0010/2013 - Докладчик: Pervenche Berès)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки (COM(2012)0709 – C7-0410/2012 – 2012/0335(NLE)) 2

P7_TA-PROV(2013)0039

Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I

(A7-0015/2013 - Докладчик: Antonyia Parvanova)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване (COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD)) 3

P7_TA-PROV(2013)0040

Общата политика в областта на рибарството ***I

(A7-0008/2013 - Докладчик: Ulrike Rodust)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)) 40

P7_TA-PROV(2013)0041

Ниво на шума от моторни превозни средства ***I

(A7-0435/2012 - Докладчик: Miroslav Ouzký)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства (COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD)) 171

P7_TA-PROV(2013)0042

Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави ***I

(A7-0004/2013 - Докладчик: Nils Torvalds)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Решение № 573/2007/ЕО, Решение № 575/2007/ЕО и Решение 2007/435/ЕО на Съвета с цел увеличаване на процента на съфинансиране по линията на Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави във връзка с някои разпоредби, отнасящи се до финансовото управление на някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност (COM(2012)0526 – C7-0302/2012 – 2012/0252(COD)) 210

P7_TA-PROV(2013)0043

Фонд за външните граници ***I

(A7-0433/2012 - Докладчик: Nils Torvalds)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 574/2007/EО с цел увеличаване на процента на съфинансиране по Фонда за външните граници за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност (COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD)) 224

P7_TA-PROV(2013)0044

Опазване на рибните ресурси ***I

(A7-0342/2012 - Докладчик: Pat the Cope Gallagher)

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)) 237

P7_TA-PROV(2013)0045

Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срещу жените и момичетата

(B7-0049/2013)

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно 57-мата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): изкореняване и предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета (2012/2922(RSP)) 309

P7_TA-PROV(2013)0046

Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве

(A7-0029/2013 - Докладчик: Kartika Tamara Liotard


)

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (2012/2258(INI)) 314P7_TA-PROV(2013)0047

Подготовка за CITES (COP 16)

(B7-0047/2013)

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно стратегическите цели на ЕС за шестнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Банкок (Тайланд) в периода 3–14 март 2013 г. (2012/2838(RSP)) 328

P7_TA-PROV(2013)0048

Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията

(A7-0020/2013 - Докладчик: Monika Hohlmeier)

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел X – Европейска служба за външна дейност (2013/2003(BUD)) 337

P7_TA-PROV(2013)0049

Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж

(A7-0017/2013 - Докладчик: Raffaele Baldassarre)

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (2012/2098(INI)) 342

P7_TA-PROV(2013)0050

Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване

(A7-0023/2013 - Докладчик: Richard Howitt)

Резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (2012/2097(INI)) 351


P7_TA-PROV(2013)0037

Общо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.: изменение на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към ЕС ***

Комисия по международна търговия

PE496.353

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз (12213/2012 – C7-0409/2012 – 2012/0167(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (12213/2012),

– като взе предвид споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (12214/2012),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0409/2012),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7 0430/2012),

1. Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

P7_TA-PROV(2013)0038

Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *

Комисия по заетост и социални въпроси

PE500.661

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки (COM(2012)0709 – C7-0410/2012 – 2012/0335(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0709),

– като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7 0410/2012),

– като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0010/2013),

1. Одобрява предложението на Комисията;

2. Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

P7_TA-PROV(2013)0039

Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

PE491.292

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване (COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0084),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7 0056/2012),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния съвет на Република Австрия и Камарата на депутатите на Люксембург в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2012 г.1,

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0015/2013),

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Изменение 3

Предложение за директива

Съображение 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) През последните десетилетия държавите членки са изправени пред постоянно нарастване на фармацевтичните разходи, което води до приемането на все по-иновативни и сложни политики за управление на потреблението на лекарства в рамките на техните системи за обществено здравно осигуряване. По-специално органите на държавите членки са въвели широк кръг от мерки за контрол на предписването на лекарства, за регулиране на техните цени или за определяне на условията за публичното им финансиране. Тези мерки имат за цел предимно насърчаване на общественото здраве чрез осигуряване наличието на достатъчни количества лекарствени продукти на приемливи цени, като същевременно се гарантира финансовата стабилност на системите за обществено здравно осигуряване.

(4) През последните десетилетия държавите членки са изправени пред постоянно нарастване на фармацевтичните разходи, което води до приемането на все по-иновативни и сложни политики за управление на потреблението на лекарствени продукти в рамките на техните системи за обществено здравно осигуряване. По-специално органите на държавите членки са въвели широк кръг от мерки за контрол на предписването на лекарствени продукти, за регулиране на техните цени или за определяне на условията за публичното им финансиране. Тези мерки имат за цел предимно насърчаване на общественото здраве за всички граждани чрез осигуряване наличието на достатъчни количества ефективни лекарствени продукти при равни условия за всички граждани на Съюза на приемливи цени, като същевременно се гарантира равен достъп до висококачествени здравни грижи за всички. Тези мерки следва също така да целят насърчаване на научните изследвания и разработване на нови лекарствени продукти, както и насърчаване на медицинските иновации. Лекарствените продукти, класифицирани като основни в списъка на СЗО, следва да са на разположение на пациентите във всички държави членки, независимо от мащаба на пазара.


Изменение 4

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4a) Гарантирането на достъп на пациентите до лекарствени продукти навсякъде в Съюза и фактическото свободно движение на стоки изисква държавите членки да използват разумно външното референтно ценообразуване, а именно като използват за сравнение държави членки със съпоставими равнища на доходите. Доказано е, че безусловното използване на външно референтно ценообразуване води до намаляване на наличността на лекарствени продукти, тъй като поощрява недостига в държавите членки с по-ниски нива на цените.


Изменение 5

Предложение за директива

Съображение 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да се намали въздействието на различията върху вътрешния пазар, националните мерки следва да бъдат в съответствие с минималните процедурни изисквания, което дава възможност на заинтересованите страни да проверяват дали тези мерки не представляват количествени ограничения върху износа и вноса, или не са мерки, които имат равностоен ефект. Тези изисквания обаче не следва да засягат политиката на държавите членки, която се основава главно на свободната конкуренция при определянето на цената на лекарствените продукти. Те също така не следва да засягат националните политики по ценообразуването и по определянето на схеми за социално осигуряване, освен доколкото е необходимо, за да се постигне прозрачност по смисъла на настоящата директива и да се гарантира функциониране на вътрешния пазар.

(6) За да се намали въздействието на различията върху вътрешния пазар, националните мерки следва да бъдат в съответствие с минималните процедурни изисквания, което дава възможност на заинтересованите страни да проверяват дали тези мерки не представляват количествени ограничения върху износа и вноса, или не са мерки, които имат равностоен ефект. Тези минимални процедурни изисквания следва също така да гарантират на компетентните органи правна сигурност и прозрачност при вземането на решения, свързани с ценообразуването и включването на лекарствени продукти в обхвата на системите на общественото здравно осигуряване, и същевременно да подкрепят производството на лекарствени продукти, да ускоряват навлизането на пазара на генерични лекарствени продукти и да насърчават научните изследвания и разработването на нови лекарствени продукти. Тези изисквания обаче не следва да засягат политиката на държавите членки, която се основава главно на свободната конкуренция при определянето на цената на лекарствените продукти. Те също така не следва да засягат националните политики по ценообразуването и по определянето на схеми за социално осигуряване, освен доколкото е необходимо, за да се постигне прозрачност по смисъла на настоящата директива и да се гарантира функциониране на вътрешния пазар.


Изменение 6

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(8a) Компетентните органи и притежателите на разрешения за търговия все по-често сключват договорни споразумения, за да осигурят на пациентите достъп до иновативни лечения чрез включване на лекарствен продукт в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване, като същевременно за определен период от време наблюдават предварително договорени елементи, с цел, по-специално, събиране на достатъчно данни за изискващите допълнителни доказателства неясноти по отношение на ефективността и/или относителната ефикасност или подходящото използване на даден лекарствен продукт. Забавянето при определянето на реда и условията на такива договорни споразумения често превишава определените срокове и оправдава изключването на подобни споразумения от обхвата на настоящата директива. Тези споразумения следва да бъдат ограничени до терапевтични области, в които сключването им действително ще улесни достъпа или ще осигури достъп на пациенти до иновативни лекарствени продукти, ще остане доброволно и няма да засегне правото на притежателя на разрешение за търговия да подаде заявление в съответствие с настоящата директива.


Изменение 7

Предложение за директива

Съображение 9
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Всяка мярка за пряко или косвено регулиране на цените на лекарствените продукти, както и всяка мярка за определяне на поемането на разходите за тях от системите за обществено здравно осигуряване следва да се основава на обективни и проверими критерии, които не зависят от произхода на продуктите, и следва да предоставя на засегнатите дружества подходящи средства за правна защита, включително по съдебен ред. Тези изисквания следва да се прилагат в еднаква степен за мерките, предприемани на национално, регионално или местно равнище, за контрол или стимулиране на предписването на конкретни лекарствени продукти, тъй като тези с мерки също така се определя действителното поемане на разходите за тези лекарствени продукти от системите за здравно осигуряване.

(9) Всяка мярка за пряко или косвено регулиране на цените на лекарствените продукти, както и всяка мярка, включително препоръките, които могат да са необходими, за определяне на поемането на разходите за тях от системите за обществено здравно осигуряване следва да се основава на прозрачни, обективни и проверими критерии, които не зависят от произхода на продуктите, и следва да предоставя на засегнатите дружества подходящи средства за правна защита, включително по съдебен ред, в съответствие с национални процедури. Тези изисквания следва да се прилагат в еднаква степен за мерките, предприемани на национално, регионално или местно равнище, за контрол или стимулиране на предписването на конкретни лекарствени продукти, тъй като тези с мерки също така се определя действителното поемане на разходите за тези лекарствени продукти от системите за здравно осигуряване.


Изменение 8

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(9a) Критериите, на които се основават решенията, регулиращи пряко или косвено цените на лекарствените продукти, както и всяка мярка, определяща до каква степен тези цени се поемат от обществените здравноосигурителни системи, следва да включват оценка на неудовлетворените медицински потребности, клиничните и обществените ползи и иновациите, както се посочва в становището на Европейския икономически и социален комитет относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствени продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване от 12 юни 2012 г.1 Тези критерии трябва също така да включват закрилата на най-уязвимите групи от населението.
_____________
1 ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 81.


Каталог: RegData -> seance pleniere -> textes adoptes -> provisoire -> 2013
2013 -> Приети текстове
2013 -> Програма за изпълнение на „Хоризонт 2020 рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) (Com
2013 -> Програма „Правосъдие за периода 2014-2020 година I
2013 -> Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0051
2013 -> Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0320
2013 -> Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0103
2013 -> Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0287
2013 -> Програма „Творческа Европа I (A7-0011/2013 Докладчик: Silvia Costa)
2013 -> Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0061
2013 -> Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2013)0511


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница