Приложение № към Договор за финансов лизинг на пътни превозни средства/оборудване №Дата22.12.2018
Размер31.5 Kb.

Приложение № ………… към Договор за финансов лизинг на пътни превозни средства/оборудване № …………….

пълномощно

Долуподписаният/та …………………………. ЕГН ………………..,


л. к. №………………….., изд на ………….. г. от МВР - София с постоянен адрес: ………………………………….. в качеството ми на лизингополучател по договор за финансов лизинг на пътни превозни средства/оборудване № …………/…………. с настоящото изрично

УПЪЛНОМОЩАВАМ:
ДСК Лизинг” АД и „ДСК Ауто Лизинг” ЕООД, ЕИК 131413749/131511613, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 101, Мол София, София Тауър, ет. 4, чрез законния му представител Костадин Димитров Караджов ЕГН 7009116545 - Изпълнителен директор/Управител  1. Да ме представлява в качеството ми на лизингополучател по Договор за финансов лизинг на пътни превозни средства №………/…….с обект:……………………………… пред всички застрахователни компании, като от свое име, в своя полза и за моя сметка, подписва/сключва полици/договори по Приложение № 1, раздел II, т. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Кодекса за застраховането, свързани с лизинговото имущество – предмет на договора за лизинг, при условия и за цени, каквито намери за добре.
  1. Във връзка с предмета на настоящото пълномощно, от мое име и за моя сметка да подписва, депозира, заявява и получава всички необходими документи, като, но не само - декларации, полици, протоколи, съгласия и заявления, в това число да дава „изрично предварително писмено съгласие” относно условията на конкретната Застрахователна компания по избрания застрахователен договор/полица.
  1. В случай на настъпила „частична щета” по отдаденото ми за ползване по силата на Договор за финансов лизинг на пътни превозни средства № ………/……. ППС/Оборудване, да получи по посочена от него банкова сметка, определеното застрахователно обезщетение от съответната Застрахователна компания, без ограничение на размера му.
  1. Да извършва всички правни и фактически действия във връзка с предмета на настоящото пълномощно.
  1. Упълномощените дружества „ДСК Лизинг” АД и ”ДСК Ауто Лизинг” ЕООД, ЕИК 131413749/131511613 чрез законния им представител Костадин Димитров Караджов, ЕГН 7009116545 имат право да преупълномощават трети лица - служители на „ДСК Лизинг” АД/”ДСК Ауто Лизинг” ЕООД, ЕИК 131413749/131511613 с правата по настоящото пълномощно.

Горепосочените права на упълномощения да се тълкуват разширително и изцяло в негова полза.


Настоящото пълномощно е валидно до …………………….
УПЪЛHОМОЩИТЕЛ:

........................................

/ …………………………… /
Каталог: downloads -> zastrahovki suglasie
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
zastrahovki suglasie -> Д е к л а р а ц и я с ъ г л а с и е


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница