Приложение 1 2 Списък на учебници, учебни пособия и материали за обучение по профилиращите дисциплиниДата15.01.2018
Размер88.41 Kb.


ПРИЛОЖЕНИЕ А2.1.5.2.1.
Списък на учебници, учебни пособия и материали за обучение

по профилиращите дисциплини

за специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” – задочно обучение

Обща психология


 1. Василев, В., Психологически основи на управлението. Пловдив: Сема 2001, 2000.

 2. Левкова, И., Жизнен сценарий и формиране на личността. В: Ръководство за изследване на детето. София: Веда – Словена, 2004.

 3. Левкова, И., Изследване на деца с пробата на Розенцвайг. В: Ръководство за изследване на детето. София: Веда – Словена, 2000.

 4. Стаматов, Р., Психология на общуването. Пловдив: ИК Хермес, 2006.

 5. Стаматов, Р., Б. Минчев, Психология на човека. Пловдив: ИК Хермес, 2003.


Психология на развитието


 1. Левкова, И., Психология на развитието. Варна, 2012.

 2. Стаматов, Р., Детска психология. Пловдив: ИК Хермес, 2010.

 3. Стаматов, Р., Детската агресия. Пловдив: ИК Хермес, 2008.

 4. Стаматов, Р., Емоционалното развитие на детето. Пловдив: Университетско издателство “ Паисий Хилендарски”, 2000.

 5. Стаматов, Р., Д. Левтерова, В. Василев, С. Сарийска, Г. Славчева, Развитие на социалната компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010.

 6. Стаматов, Р., Д.Левтерова, С. Сарийска, Г. Славчева, Г. Иванова, Оценка на социалната компетентност, игрова компетентност и креативността при децата от предучилищна възраст. Пловдив: Университетско издателство “ Паисий Хилендарски”, 2010.


История на педагогиката и българското образование


 1. Обща и българска история на образованието и история на училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и образованието, под съст. и ред. на Пл. Радев, Пловдив, 2003.

 2. Радев, П., Й. Ф., Хербард и хербартианството. Пловдив, 1993.

 3. Радев, П., Дидактика и история на училищното обучение. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1996.

 4. Радев, П., Тематичен енциклопедичен наръчник по историческа падагогика. Пловдив, 2000.

 5. Радев, П., История на българското образование. Пловдив, 2003.

 6. Радев, П., А. Александрова, История на образованието. Част Първа. Пловдив, 2009.

 7. Радев, П., А. Александрова, История на образованието. Част Втора. Пловдив: 2009.

 8. Радев, П., А. Александрова, История на образованието. Част Трета. Пловдив, 2009.

 9. Радев, П., А. Александрова, История на образованието. Част Четвърта. Пловдив, 2011.


Предучилищна педагогика


 1. Иванова, Б., Предучилищна педагогика. Асеновград: Екобелан, 2011.

 2. Събева, Е., С. Иванов, Г. Иванова и др. Предучилищна педагогика (Теоретико-приложни аспекти). Пловдив: Сема 2001, 2001.

 3. Събева, Е., Социалновъзпитателни приоритети на смесена възрастова група. Пловдив: Университетско издателство ПУ „П. Хилендарски”, 2005.


Теория на възпитанието


 1. Александрова, А., Теории за училищното възпитание. Пловдив, 2008.

 2. Александрова,А., Пл. Радев, Философия на образованието, Велико Търново, 2009 Педагогика, под съст. на Пл. Радев, Пловдив, 2007.

 3. Радев, П., А. Александрова, П. Легкоступ. Основи на училищната педагогика. Пловдив, 2011.


Дидактика


 1. Педагогика, под съст. на Пл. Радев, Пловдив, 2007.

 2. Радев, П., А. Александрова, П. Легкоступ. Основи на училищната педагогика. Пловдив, 2011.

 3. Радев, П., Обща училищна дидактика, Пловдив, 2005.

 4. Радев, П., Конструктивистка дидактика, Пловдив, 2010.

 5. Радев, П., Paralipomena дидактика, Пловдив, 2009.

 6. Радев, П., Тематични индекси и парадигми в българските учебници и ръководства по дидактика. Пловдив, 1999.


Педагогика на взаимодействие дете - околна среда 1. Галчева, К., Г. Галчев. Педагогика на взаимодействие дете - околна среда. 1998.

 2. Галчева, К., Г. Галчев. Детето и светът на възрастните. 1995.

 3. Галчева, К. Практическа екопедагогика за доучилищна възраст. 1999.

 4. Галчева, К., 101 игри за екологично възпитание. 2001.

 5. Галчева, К., П. Попова, Г. Галчев. За безопасното поведение на детето. 2004

 6. Каракехайова, С., Дидактически технологии за развитие на познавателен интерес и любознателност. Стара Загора, ИПКУ, 1999.

 7. Каракехайова, С., Методи за развитие на когнитивни качества, Стара Загора, ИПКУ, 2001.

 8. Каракехайова, С., Компетенциите – европейски и национален приоритет при ориентиране в природата. Велико Търново, Юбилейна университетска конференция “130 години предучилищно образование”, 2012.

 9. Каракехайова, С., Когнитивни компетенции при ориентиране в природата чрез видео и компютърна анимация. София: сп. Предучилищно възпитание,кн. 8, 2011.Методика на изобразителните дейности в детската градина 1. Маркова, Д., Методически аспекти на апликацията. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.

 2. Маркова, Д., Себеизразяване на детето чрез рисуването. В: Детето, изкуствата, технологиите (съвременни образователни тенденции). Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010.


Педагогическa технология в играта 1. Иванова, Г., Учебно помагало „Весела пътечка към игрите”, С., Булвест 2000, 2008.

 2. Иванова, Г., Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училището – направление „Игрова култура и пресъздаване”. София, Булвест 2000, 2008.

 3. Иванова, Г., Методическо ръководство за развитие на образователното съдържание в подготвителна група в детската градина и в училището. София, Булвест 2000, 2008.

 4. Иванова, Г., Книга за учителя за диагностика на входното и изходното равнище на постиженията на децата от подготвителна група в детската градина и в училището. София, Булвест 2000, 2008.

 5. Иванова, Г., Весела пътечка към игрите. Комплект игри за 1 група на детската градина. София, Булвест 2000, 2009.

 6. Иванова, Г., Весела пътечка към игрите. Комплект игри за 2 група на детската градина. София, Булвест 2000, 2009.

 7. Иванова, Г., Весела пътечка към игрите. Комплект игри за 3 група на детската градина. София, Булвест 2000, 2009.

 8. Иванова, Г., и др. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в първа група на детската градина, направление „Игрова култура”. София, Булвест 2000, 2009.

 9. Иванова, Г., Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във втора група на детската градина, направление „Игрова култура”. София, Булвест 2000, 2009.

 10. Иванова, Г., Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група на детската градина, направление „Игрова култура”. София, Булвест 2000, 2009.

 11. Иванова, Г., Играта – минало, настояще. Пловдив, 2004.Психология на обучението


 1. Александрова, Н., Пл. Цоков, О. Койчев., Проблеми на педагогическата психология. Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 1993.

 2. Александрова, Н., Пл. Цоков., Педагогическа психология – лекции – първа част. Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 1992.

 3. Когнитивно развитие и учебна дейност. Под ред. На Д. Левтерова, Пловдив, 2003.


Методика на обучението по изобразително изкуство в началния етап на СОУ


 1. Дамянов, Б., Изобразителни задачи в обучението по изобразително изкуство. Пловдив:Университетско издателство ПУ „П. Хилендарски”, 2010.

 2. Дамянов, Б., Как да разглеждаме художествените произведения. Пловдив,:Университетско издателство ПУ „П. Хилендарски”, 2010.

 3. Дамянов, Б., Материали и техники в изобразителната дейност. Пловдив: Нова звезда, 2003.

 4. Дамянов, Б., Методика на обучението по композиция. Развитие на композиционни умения у учениците в началното училище. Пловдив: Златю Бояджиев, 1999.

 5. Дамянов, Б., Обсъждане на резултатите от обучението по изобразително изкуство. Пловдив: Златю Бояджиев, 2001.


Методика на физическото възпитание в детската градина


 1. Маргаритов, В. и колектив., Проблеми на психофизическата подготовка. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2000.

 2. Маргаритов, В. и колектив., Теория и методика на физическото възпитание. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010.

 3. Щерева, Р., Общоразвиващи упражнения в детската градина, Пловдив, 2010.


Методика на овладяване на български език в детската градина


 1. Чичикова, К. , Р. Стаматов, Развитие на детската речева дейност. Пловдив, Сема 2001, 1996.

 2. Чичикова, К., Как да работим по роден език в детската градина. Пловдив, Сема 2001, 2001.

 3. Чичикова, К., Децата преразказват. За преразказите и преразказването в годините преди училище. Пловдив, Сема 2001, 2003.

 4. Чичикова, К., Т. Делчева, Тестове и тестови задачи за диагностика на детската реч. Пловдив, Сема 2001, 2003.


Методика на формиране на математически представи


 1. Велинова, Т., Диагностика на постиженията на децата от 3 до 6 години в ОН „Математика”. София, Просвета, 2009.

 2. Янчева, В., Математика в детската градина- съдържателни и технологични аспекти. Пловдив: Астарта, 2010.


Методика на трудово-конструктивната дейност в детската градина


 1. Иванова, М., Теория и методика на трудово-конструктивната дейност в детската градина. Пловдив, Университетско издателство ПУ „П. Хилендарски”, 2008.


Методика на музикалните дейности в детската градина

 1. Бурдева, Т., Вълшебна пътечка към музиката - учебно помагало за подготвителна група на детската градина, 2008.

 2. Кушева, Т., Начално музикално възпитание. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010.


Методика на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ


 1. Танкова, Р., Моделиране на текст. Пловдив, 1998.

 2. Танкова, Р., Методика на обучението по по български език и литература. Пловдив, Сема 2001, 2001.

 3. Танкова, Р., Т. Власева, Обучението п български език и литература в началното училище. Проблеми и перспективи. Пловдив, Макрос, 1997.

 4. Танкова Р., С. Вълкова, М. Бунева, В. Попов, Тренировъчни и изпитни тестове по български език и литература. София, Просвета, 2010.

 5. Танкова, Р., Книга за учителя по български език и литература за първи клас към

 6. буквар на издателство, София, Просвета, 2007.

 7. Танкова, Р., Тестови задачи и упражнения за 4 клас. Пловдив, Просвета, 2007.


Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ


 1. Ангелова, В., Ръководство по Методика на обучението по математика за началния етап на СОУ. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2009

 2. Кожухарова Р., В. Ангелова, Д. Капитанова, Зл. Шаркова, С. Станчева, Методика на обучението по математика 1. – 4. клас. Част Първа. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2002.

 3. Кожухарова Р., В. Ангелова, Д. Капитанова, Зл. Шаркова, С. Станчева, Методика на обучението по математика за началния етап на СОУ. Част Втора. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2009.

 4. Станчева, С., Първи стъпки в пазарната икономика чрез обучението по математика в четвърти клас. Пловдив, Коала Прес , 2007.

 5. Станчева, С., Икономически знания чрез обучението по математика в началните класове за студенти от специалността начална училищна педагогика и чужд език. В: Управление и образование. Т. ІV. Кн. 3, 2008.

 6. Шаркова, Зл.,. Учебно помагало по Методика на обучението по математика (1 – 4 клас масово училище, 1 – 8 клас помощно училище). Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2003.


Методика на обучението по музика в началния етап на СОУ


 1. Бурдева, Т., Слушане на музика от деца. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2000.

 2. Бурдева, Т., Задачи по методика на музикалното възпитание. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2005.


Методика на физическото възпитание в началния етап на СОУ


 1. Маргаритов, В. и колектив, Теория и методика на физическото възпитание. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010.

 2. Маргаритов, В., Ръководство по Теория и методика на физическото възпитание. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009.


Методика на обучението по „Човекът, природата и обществото”


 1. Епитропова, А., Б. Ангелова, Изучаване на човека и природата в началните класове. Пловдив: ИК „Хермес”, 2001.

 2. Епитропова, А., Активни стратегии за изучаване на човека и природата в началните класове. Пловдив: Макрос, 2004.


Методика на обучението по бит и технологии в началния етап на СОУ


 1. Иванова, М., Конструктивната дейност в началния етап на СОУ. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2000.

 2. Иванова, М., Теория и методика на обучението по труд, техника и технология. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2003.

 3. Иванова, М., Теория и методика на обучението по бит, техника и технологии. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2009.


Управление на образованието


 1. Цоков, Г., П. Радев, Управление и развитие на училището. София, РААБЕ, 2010

 2. Цоков, Г., Управление на училищната организация в информационното общество. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.

 3. Цоков, Г., Политики по отношение на училищното образование. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011.


Текуща педагогическа практика

Преддипломна педагогическа практика


 1. Ангелова, В., Ръководство по Методика на обучението по математика за началния етап на СОУ. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2009.

 2. Иванов С., А. Линков, Педагогика - учебник за студенти от Пловдивски университет. Пловдив, 2010.

 3. Педагогика, под съст. на П. Радев. Пловдив: ИК „Хермес”, 2007.

 4. Радев, П., А. Александрова, П. Легкоступ, Основи на училищната педагогика. Пловдив, 2011.

 5. Учебници, учебни помагала и книги за учителя по всички общообразователни предмети в началното училище – издателство “Просвета”, издателство „Булвест”, издателство „Анубис”, издателство „Даниела Убенова”, издателство „Летера” и др.Page of
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница