Приложение №1 appendix. No. 1 Към договор за взаимно свързване на мрежитеДата14.03.2017
Размер69.52 Kb.
#16921
Приложение № 1

APPENDIX. No. 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖИТЕ

МЕЖДУ ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ EАД И ........................... ЕАД
TO THE CONTRACT FOR INTERCONNECTION BETWEEN

INTEROUTE BULGARIA ЕAD AND........................... EAD

ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

INTERCONNECTION AND TECHNICAL SPECIFICATIONS


І. ПЪРВОНАЧАЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМНОТО СВЪРЗВАНЕ
1.1 Взаимното свързване се осъществява чрез мрежови съоръжения на двете Страни, чрез непряка оптична свързаност в Точки на Взаимно Свързване.
1.1.1. Първоначалното взаимно свързване се осъществява в точката за взаимно свързване чрез логическа IP линия, изградена между мрежите на страните, съгласно Договора за взаимно свързване между Интеруут ЕАД и. ………………………………………………..
1.1.2. Страните се споразумяват, че по тяхно взаимно съгласие, взаимното свързване може да бъде осъществено чрез нова и/или допълнителна съединителна /пряка физическа преносна/ линия.
1.2. Страните се съгласяват при свързване на мрежите си да използват протокол за сигнализация SIP съгласно RFC 2543 на IETF със кодировка на гласовите повиквания: G.711alaw;
1.3. Разходите по осигуряването и използването на наети или собствени линии за Директно свързване се поделят поравно между страните.
1.4. Линията по т. 1.1.2 може да бъде наета от друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги въз основа и в изпълнение на изискванията на ЗЕС и действащото законодателство или осигурена от …………….., или от Интеруут, по реда и условията на Закона за електронните съобщения.


I. INITIAL REALIZATION OF INTERCONNECTION
1.1. The Interconnection shall be realized via network equipment of both of the Parties connected indirectly via fiber link in Points of Interconnection.
1.1.1. The initial interconnection shall be realized in the point of interconnection through a logical IP line built between the networks of the Parties according to the Interconnection Agreement between Interoute EAD and …………………… as of
1.1.2. The Parties agree that in case of mutual consent the interconnection may be realized through a new and/or additional connection (direct physical transmission) line
1.2. The Parties agree upon connecting their Networks to use SIP signalling protocol according to IETF RFC 2543 with G.711alaw voice encoding.
1.3. The expenses on provisioning and usage of own or leased lines for Direct Interconnection shall be equally split between the Parties.
1.4. The line as per item 1.1.2 above can be leased from another undertaking in the Republic of Bulgaria providing electronic communications networks and/or services under and in compliance with ECA and the active legislation, or provided by the ……………..or by Interoute, pursuant to the terms and conditions of the Electronic Communications Act.

2. Първоначалните точки на Взаимно Свързване ще бъдат на адреси:
2.1. За Интеруут:

София, ул.Овче поле 122


2.2. За ............................................................:

.......................................................................................
2. The initial points of Interconnection shall be on the following addresses:.
2.1. For Interoute:

Sofia, 122 Ovche pole Str.


2.2. For ………………………:

………………………………………………..    3. Страните могат да установяват и нови Точки на Взаимно свързване съгласно процедурата по раздел ІІІ.3. The Parties may establish new Points of Interconnection, according to the procedure of Section III.

4 При осъществяване на всяка нова линия за взаимно свързване се съставя двустранен констативен протокол, в който се записват и показателите по измерването на качеството по раздел ІІІ от Приложение № 4 към настоящия договор.


4. Upon the establishment of each new lines for the Interconnection, the Parties draw up a bilateral protocol, in which the parameters for measuring the service quality according to the Section III of Appendix 4 are registered.

ІІ. ПРОГНОЗИРАНЕ
1. Шестмесечните прогнози по раздел VІІІ. т. 1 от Договора съдържат следната информация:
1.1. очакван брой едновременни разговори;
1.2. нови точки на свързване на двете мрежи;
1.3. очакван период на въвеждане в експлоатация.


II. FORECASTING
1. The six-month forecasts under section VIII. 1 of the Contract contain the following information:
1.1. expected number of simultaneous calls;
1.2 new points of interconnection between the two networks;

1.3. expected period for putting into operation.ІІІ. ПРОМЯНА НА КАПАЦИТЕТА
1. Страната, която желае промяна на капацитета за Взаимно Свързване, включително изграждане или наемане на нови линии, изграждане на нови централи или свързване към други централи извън посочените в това Приложение изпраща до другата писмена заявка за предоставяне на допълнителен капацитет.


III. CHANGING THE CAPACITY
1. The Party wishing to change the capacity of Interconnection shall send the other Party a written application for the provision of additional capacity, including building or renting new interconnection lines, building of new switches or connecting to switches not described in this Appendix.

2. При необходимост всяка от двете страни може да поиска от другата допълнителна информация за осъществяване на свързаността в точките на свързване.


2. If necessary, each one of the two Parties can request from the other additional information for realizing the interconnection at the points of connection.

3. Получилата заявката страна извършва техническо проучване за възможността за осигуряване на искания капацитет и информира писмено другата страна за възможностите си да го предостави в срок до 10 работни дни от датата на получаване на заявката.


3. The Party which has received the application shall carry out a technical feasibility study on the opportunity of providing the asked-for capacity and is to inform the other Party in writing about its capabilities to provide that capacity within 10 working days as of the date of receiving the application.


4. Получилата заявката страна е длъжна да положи добросъвестни усилия и да проучи всички технически възможности и решения за осъществяване на поисканата промяна на капацитета за Взаимно Свързване.


4. The Party which has received the application shall conscientiously undertake the necessary efforts for studying all technical options and solutions for the realization of the asked-for Interconnection capacity change.

5. В случай, че за трафик генериран от мрежата на Интеруут към мрежата на …………….., Интеруут използва по-малко от 70% от капацитета на линиите за свързване, всяка от Страните има право да поиска намаляването на капацитета на линиите за свързване до необходимата конфигурация за обслужване на трафика обект на настоящия договор .
6. Получилата заявката Страна не може да отклони искане за промяна на капацитета в съществуващи точки на свързване, включително за установяване на нови точки на свързване, ако искането е обосновано и изпълнението му е технически възможно, или е искане за закриване на линия (и) по т. 5 по-горе.


5. In case that for the traffic generated from the network of Interoute to the network of …………….., Interoute uses less than 70% of the interconnection lines capacity, each of the Parties has the right to request reduction of the lines capacity to the configuration necessary to maintain the traffic , subject to the present Contract. , .
6. The Party who has received the application cannot decline a request for capacity change at already existing points of connection, including for the establishment of new interconnection points, if the request is well-founded and if its execution is technically feasible or a request under item 5 above.

7. Страните, при отчитане на законовите задължения на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за изграждане и/или наемане на свързващи линии, съвместно организират конфигурирането и тестването им в срок до 10 (десет) работни дни.


7. The Parties, taking into consideration the legal obligations of the undertakings providing electronic communications networks and/or services for the construction and/or leasing of connection lines, shall jointly organize their configuration and testing within a period of 10 (ten) work days.


ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛИ
Прекратяването на свързаност между централи в точки на Взаимно Свързване се извършва в хипотезата на изрично писмено съгласие на Страните по време на действието на Договора. При прекратяване или разваляне на Договора всяка от Страните е длъжна след предварително съгласуване и в присъствие на нейни представители да осигури достъп до помещения за извършване на прекратяването на свързаността между централите.
V. ЗАЯВЯВАНЕ ЗА НАЕМ НА ЛИНИИ И РАЗПЛАЩАНЕ ЗА НАЕТИ ЛИНИИ
При наемане на линии за Директно Свързване от другo предприятие, предоставящ обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги в Република България се прилагат следните клаузи:

1. Заявяване на линии.

1.1. Интеруут се съгласява да:

1.1.1. Заявява, наема и закрива логически/физически линии за Взаимно Свързване на Мрежата на ……………. към Мрежата на Интеруут.

1.1.2. Урежда всички административни аспекти на посочения в т.1.1.1. капацитет наети линии и да координира инсталирането на линиите, както и отстраняването на установени технически проблеми.

1.1.3. Заплаща инсталационната и месечните такси по ценоразписа на предприятието, предоставящо линията за Директно Свързване.


2. ……………. се съгласява да:

2.1. Възстановява на Интеруут 50% от разходите за първоначално наемане на линиите по т. 1.1.1., както и да възстановява на Интеруут 50% от последващите разходи за тези линии при представяне на фактура, заедно с копие от фактура издадена от съответното предприятие, предоставящо линията за директно свързване.

2.2. Заплаща фактурите на Интеруут в срок до 15 дни от получаването им.


IV. CLOSING OF PORTS

The closing of ports at Interconnection Points is carried out upon the express written consent of the Parties within the duration of the contract. Upon the termination of the contract, each of the parties shall ensure access to its premises for disconnecting the technical devices and termination of the connection between the switches.
V. APPLYING FOR LINES LEASING AND SETTLEMENT FOR THE LINES LEASED
When leasing Direct Connection lines from another undertaking providing public electronic networks/services in the Republic of Bulgaria the following procedures should apply:

1. Lines application

1.1. Interoute agrees to:

1.1.1. Apply for, lease and close logical/phisical lines for Interconnection of the ……………. Network to the Interoute Network.

1.1.2. Settles all administrative aspects of the capacity of leased lines indicated in item 1.1.1. and coordinate the installation of lines as well as the removal of the established technical problems.

1.1.3. Pay the installation and monthly fees according to the price list of the respective undertaking providing the line for Direct Connection.

2. ……………. agrees to :

2.1. Refund to Interoute 50% of the expenses for the initial leasing of the lines under item 1.1.1. as well as to reimburse to Interoute 50% of the subsequent expenses for those lines upon submitting an invoice, together with the copy of an invoice issued by the respective undertaking providing the line for Direct Connection.

2.2. Pay the invoices of Interoute within 15 days of their receipt.


VI. ПОДЯЛБА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНИ ЛИНИИ
1. Когато за целите на осъществяване на Взаимно Свързване по този Договор е необходимо изграждане и поддържане на нови линии, Страната, която е изградила линията има право на възстановяване на 50% от разноските по изграждането и поддържането на тази линия. Изграждането на нови линии се извършва съгласно процедурата описана в Приложение № 1, раздел ІІІ “Промяна на капацитета”.
2. Възстановяването на разходите се извършва в срок до 15 дни от получаване на фактура за направените разноски от Страната, която е изградила линията.
3. Размерът на разноските се изчислява въз основа на разходите за изграждането и поддържането на новите линии или съобразно средната цена за наем на същия вид линия.

VI. SHARING OF EXPENSES FOR CONSTRUCTING OF OWN LINES
1. When for the purposes of realizing the Interconnection under this Contract, new lines need to be constructed and maintained, the Party, which has constructed the line, has the right of getting a 50% refund upon the expenses for the construction and maintenance of this line. The construction of new lines is carried out in accordance with the procedure described in Annex No 1, Section III “Capacity Changing”.
2. The refunding of expenses is being executed within 15 days of receiving an invoice for the expenses incurred by the Party, which has constructed the line.
3. The amount of the expenses incurred is calculated on the basis of the actual costs for building the new lines, or on the basis of the average rental price for the same kind of line.


ЗА ИНТЕРУУТ: ЗА ……………………:

On behalf of INTEROUTE: On behalf of ……………………:

........................................... ...........................................Име/Name: Име/Name:

/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница