Приложение №1 данни за лицето, което прави предложениетоДата27.10.2018
Размер260.03 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 1 от ЗОП
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж

Настоящата оферта е подадена от ..........................................................................................................................,


със седалище и с адрес на управление:............................................................................................ ………….....,
регистриано в Търговски регистър към Агенция по вписвания с ЕИК/БУЛСТАТ: .....................,
представлявано и управлявано от........................................................................................................................,
в качеството му на.........................................................................................................................................................

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
За участие в обществена поръчка провеждана по реда на Глава осма „ А“

чл.101а - чл. 101е от ЗОП


1. Адрес…………………………………………………………………………….телефон №:………………………………… факс: №… ………………………………... e-mail………………………………………………………….

Интернет адрес……………………………….....................................................................................


2. Лице за контакти …………………………………………………..…………………………………...................................,

Длъжност:……………......………………………………………………………….…………………………………………........,.


3. Сметка, по която ще бъде превеждано възнаграждението, в случай че бъда избран за Изпълнител:

IBAN ………………………………………………………………………

BIC…………………………………………………………………………

Банка:............................................................................................................


4. Титуляр на сметката…………………………………….............................................................
Подпис …………………………………….

име, длъжност (управляващ) печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

НАЧАЛЕН ДОКУМЕНТ - О Ф Е Р Т А
ДО: ОБЩИНА МИРКОВО
ОТ: .............................................................................................................................................................

/наименование на участника/
с адрес: ..................................................................................................................................................
тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: .........................................
ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................., Регистрация по ЗДДС: ....................................

Разплащателна сметка: IBAN сметка .........................................................................,
BIC код на банката .................................,Банка: .................................................................
Град/клон/офис: .........................................................Адрес на банката: ...........................
.....................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в настоящата поръчка и одобрените документи.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срока, определен в документацията за участие.

Декларираме, че сме запознати с Публичната покана по чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, указанията и условията за участие в обществената поръчка.

Декларираме, че сме запознати с „Критерий за оценка на офертите” от документацията за участие. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че сме запознати с проекта на договора и приемаме всички условия.

Срокът на валидност на офертата, която предлагаме е ……. /………………/ календарни дни, считано от датата на получаването на офертата за участие от Възложителя.
Дата.............................. Участник:...............................……

/име, длъжност, подпис и печат /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 101в, ал. 1 ,т. 2 от ЗОП с предмет:

„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж“ДО: ОБЩИНА МИРКОВО
ОТ: ...............................................................................................................................................

/наименование на участника/
с адрес: ........................................................................................................................................
тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: .....................................
ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................., Регистрация по ЗДДС: ....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Осма ”А” от ЗОП с предмет:Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж

Поемаме ангажимент да изпълняваме обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в техническите спецификациите и в съответствие с всички нормативни изисквания, относими към предмета на поръчката.


Предлагаме Ви:  1. Срок на отсрочено плащане............... /словом и цифром/ месеца, считано от датата на издаване на фактурата до извършване на реалното плащане.
  1. Срок на доставка без предварителна заявка /при спешна необходимост/ …..….. /цифром и словом/ часа, считано от момента на инцидентно заявяване /по телефон, факс, e-mail, и друг начин/ на определен артикул/и до доставянето на мястото, за което е заявено.
  1. Срок за подмяна, в случай на рекламация …………./цифром и словом/, считано от момента на уведомяването за установеното отклонение /по телефон, факс, е-mail или друг подходящ начин/.


Забележка:

Срокът за подмяна се предлага в часове и не може да бъде по-дълъг от 2 часа след уведомяването за установеното отклонение /по телефон, факс, е-mail или друг подходящ начин/.


  1. Предлаганата от нас цена е посочена в Приложение № 4, неразделна част от офертата ни.

При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на възложителя, съгласно документацията за участие.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Дата: ................... УЧАСТНИК:

/име, длъжност, подпис и печат/ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 101в, ал. 1 ,т. 3 от ЗОП с предмет:

Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж“ДО: ОБЩИНА МИРКОВО
ОТ: ...............................................................................................................................................

/наименование на участника/
с адрес: ........................................................................................................................................
тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: .....................................
ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................., Регистрация по ЗДДС: ....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава осма ”А” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж


ВИД ПРОДУКТ


МЯРКА


ЕДИНИЧНА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС


МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

1.

Прясно мляко /краве/-1,5% масленост 1 л. по БДС

л.
2

Прясно мляко /краве/-1,5% масленост 1 л.

л.
3

Прясно мляко /краве/ - 3% масленост 1л. по БДС

л.
4.

Прясно мляко /краве/ - 3% масленост 1л.

л.
5

Българско кисело мляко/краве/ - 1,5% масленост по БДС

бр.
6

Българско кисело мляко/краве/ - 1,5% масленост по БДС

бр.
7

Кисело мляко /краве/ - 3% масленост по БДС

бр.
8

Кисело мляко /краве/ - 3 % масленост

бр.
9

Сирене /краве/ по БДС

кг.
10

Сирене/краве/

кг.
11

Кашкавал /краве мляко/ по БДС

кг.
12.

Кашкавал/краве мляко/

кг.
13

Извара /Краве мляко/ по БДС

кг.
14

Извара/краве мляко/

кг.
15

Масло /краве/ - без добавка на растителни мазнини по БДС

кг.
16

Масло 1 кг.

кг.
17

Топено сирене – кутия 0,250 кг.

бр.
МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ

18

Кайма смес по БДС, утвърдент стандарт

кг.
19

Кайма смес

кг.
20

Цяло пиле без вътрешности, замразено

кг.
21

Пилешки бутчета

кг.
22

Телешко месо без кости

кг.
23

Свинско месо без кости

кг.
24

Салам телешки

кг.
25

Салам камчия

кг.
26

Салам хамбургски

кг.
27

Кренвирши телешки

кг.
28

Кренвирши пилешки

кг.
29

Наденица - варена

кг.
30

Топчета за супа

кг.
31

Кебапче сурово

0,060 кг./бр.
32

Кфтета сурови

0.060 кг./ бр.
33

Риба филе /скумрия/

кг.
34

Риба филе /бяла/

кг.

КОНСЕРВИ

35

Зелен фасул

0,680 кг./Бр.
35

Гювеч

0,820 кг./бр.
36

Грах

0,820 кг./бр.
37

Домати консерва

0,680 кг./бр.
38

Доматено пюре

0,680 кг/бр.
39

Лютеница

1 кг.

/бр.

40

Кисели краставички0,680 кг./бр.
41

Паприкаш

0,680 кг./бр.
41

Компот

0,680 кг./бр.
42

Гъби

0,680 кг./бр.
43

Конфитюр

1,00 кг./ бр.
44

Мармалад

1,00 кг./бр.
45

Печени чушки

0,680 кг./бр.
46

Натурален сок – 100%

1 л. /л.
47

Кисело зеле

3 кг./бр.
ДРУГИ

48

Захар

1 кг.
49

Леща

1 кг.
50

Зрял боб

1 кг.
51

Ориз

1 кг.
52

Слънчогледово олио бутилка

1 л.
53

Оцет виниен 0,700

Бр.
54

Оцет ябълков 0,700

Бр.
55

Макарони/ мак.изделия/ пакет

0,400 кг./бр.
56

Фиде пакет

0,400 кг./бр.
57

Грис 1 кг.

бр.
58

Овесени ядки - 0,500

бр.
59

Грухана пшеница - 0,500

бр.
60

Кус-кус - 0 ,500

бр.
61

Качамак - 0,500

бр.
62

Спагети -

бр.
63

Домашна юфка – 0,250 кг.

бр.
64

Брашна тип 500 по БДС

кг.
65

Брашно тип 500

кг.
66

Царевично брашно

кг.
67

Пчелен мед – 1 кг.

бр.
68

Сол

кг.
69

Пудра захар 0,500

бр.
70

Чай пакетче /за кутия/

бр.
71

Яйца клас „А“ – размер М

бр.
72

Яйца клас „А“ – размер L

бр.
73

Нишесте пакет

0,080 кг./бр.
74

Чаени бисквити

бр.
75

Бисквити за торта

бр.
76

Бисквити „Закуска“ – 0,330 кг.

бр.
77

Суха паста /единично опакована/

бр.
78

Шоколадови вафли /единично опаковани/

бр.
79

Меденки /единично опаковани/

бр.
ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ

80

Хляб „Добруджа“ – 0. 700 кг.

бр.
81

Хляб пълнозърнест– 0. 500кг.

бр.
82

Тесто – 0.700 кг.

бр.
83

Козунак – 0,500

бр.
84

Кори за баница - 0,500

бр.
ПОДПРАВКИ

85

Готварска сол – 1 кг.

бр.
86

Червен пипер –1 кг.

кг.
87

Ронена чубрица – 0,250 кг.

бр.
88

Галета – 0,100 кг.

бр.
89

Вълшебен вкус – 0.075 кг.

бр.
90

Черен пипер – 0.010 кг.

бр.
91

Ванилия

бр.
92

Бакпулвер

бр.
93

Канела

бр.
94

Пикантна подправка

бр.
95

Сушени зеленчуци - микс – 0,250 кг.

бр.
96

Дафинов лист – 0,010 кг.

бр.
97

Джоджен – 0,010 кг.

бр.
98

Пикантина – 0,090 кг.

бр.
99

Сушен магданоз – 0,010 кг.

бр.
ЗЕЛЕНЧУЦИ

100

Моркови

кг.
101

Картофи

кг.
102

Кромид лук

кг.
103

Зеле

кг.
104

Чушки

кг.
105

Домати

кг.
106

Краставици

кг.
107

Тиквички

кг.
108

Спанак

кг.
109

Чеснов лук

кг.
110

Целина

кг.
111

Копър - връзка

бр.
112

Магданоз - връзка

бр.
ПЛОДОВЕ

113

Банани

кг.
114

Портокали

кг.
115

Дини

кг.
116

Пъпеши

кг.
117

Кайсии

кг.
118

Праскови

кг.
119

Грозде

кг.
120

Ябълки

кг.
121

Мандарини

кг.
122

Киви

кг.
123

Череши

кг.
124

Круши

кг.
125

Праскови

кг.
126

Сушени сливи

кг.
ХИГИЕННИ ПРЕПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ

127

Тест гел - 0,400

бр.
128

Обикновена белина

бр.
129

Препарат за тоалетна

бр.
130

Домакински ролки

бр.
131

Прах за пране - 2кг.

бр.
132

Телчета за съдове

бр.
133

Препарат за прозорци

бр.
134

Парцали за миене

бр.
135

Дръжки за парцали

бр.
136

Пликове за смет – 35л.

бр.
137

Чували за смет – 80л.

бр.
138

Кърпи попивателни

бр.
139

Препарат за мокети

бр.
140

Салфетки

бр.
141

Гъби за миене

бр.
142

Бинго О.V.

бр.
143

Течен сапун – 1 л.

бр.
144

Почистващ препарат - универсален

бр.
145

Веро - 0,500 л.

бр.
146

Тоалетен сапун

бр.
147

Доместос - 0,700 л.

бр.
148

Фолио

бр.


ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. Посочените цени са с включен ДДС и с включени всички разходи на изпълнителя, вкл.транспорт и печалба

Дата: ................... УЧАСТНИК:

/име, длъжност, подпис и печат/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница