Приложение 1 инспекции: първоначално издаване на aocстраница1/6
Дата25.07.2016
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНСПЕКЦИИ: ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ НА AOC


1 Въведение
1.1 Ще се опитаме обобщено да посочим най-важните инспекции, които трябва да бъдат извършвани периодично от Компетентния орган, преди да бъде издадено Свидетелство AOC. Съдържанията на настоящото Приложение и на Приложение 5 не трябва да се разглеждат като напълно отделни или спадащи към различни категории. След като едно AOC е издадено, инспекциите, посочени в Приложение 1, трябва периодично да се преразглеждат, тъй като същността или обхвата на работата на оператора непрекъснато се увеличава или променя. Освен това, никой Компетентен орган не трябва да се чувства задължен, чрез съдържанието на тези приложения, да ограничава своите задължения за инспекция в рамките на списъка. Един Компетентен орган може и трябва да разследва всеки въпрос, който би могъл да бъде свързан с конкретно предложение или операция.
2 Организация и инфраструктура
2.1 Молбата за издаване на AOC не може да бъде удовлетворена, ако Компетентният орган не е убеден, че предложената операция се базира на здрава и адекватна организация. Оценката на пригодността на организацията на кандидата се състои в проверка дали посочените по-долу елементи отговарят на изискванията на Kомпетентния орган:
- управленска структура на кандидата и компетентност на всички основни длъжностни лица;

- брой и квалификация на персонала по поддръжката (включително персонала, назначен с допълнителен договор, ако е нужно) и наличие на задоволителни отчетни линии;

- битови условия в офиса – размери, физически комфорт на екипажа, осветление и отопление и пр., офис оборудване и комуникации;


  • адекватно окомплектован с персонал операционен център и отдел за планиране на

полетите;

- наличност на необходимата издателска техника;

- съоръжения за инструктиране на екипажа;

- съоръжения, поддържащи отдалечени и/или задгранични станции.


3 Система за контрол на качеството
3.1 Трябва да се извършва оценка на предложената от оператора Система за контрол на качеството, за да се определи нейната вероятна ефективност. Тази оценка трябва да включва проверка на следните елементи:
- политика по контрол на качеството;

- управление на качеството и компетентност на персонала, извършващ проверките (одитите); и

- Ръководство за контрол на качеството.
4 Ръководство за работа


    1. Ръководството за работа е един от основните инструменти, чрез които операторът осигурява безопасна работа. Компетентният орган не е длъжен да одобрява Ръководството за работа в неговата цялост, макар че има правото да изисква изменения и допълнения към него. Пълна отговорност за издаване на Ръководството за работа носи операторът, но Компетентният орган не може да прави основателни забележки относно компетентността на оператора, преди да е проучил и анализирал внимателно предложеното Ръководство за работа. Важно е да се осигури съдържанието на предложеното Ръководство за работа да е винаги релевантно на съответната операция. Инспекторите не трябва да допускат включване в каквото и да е Ръководство за работа на информация, която е напълно излишна или няма връзка с конкретната операция. Задължително е Ръководството за работа да предписва как операторът да се съобразява изискванията и да ги спазва. Не е подходящо, нито пък ще бъде полезно за операционния персонал, ако в желанието си да спазят стандартите ICAO авторите на Ръководство препишат всички изисквания, включени в JAR-OPS или другаде. Много приложения на JAR-OPS например съдържат информация или ограничения, които са предвидени да обхващат много широк спектър от търговски дейности. Когато подготвя своето Ръководство за работа за приемане (или за одобрение) от Компетентния орган, операторът трябва да помни, че от него се очаква да извлече от JAR-OPS релевантните данни и ограничителни условия, отнасящи се само за маршрута или самолетното оборудване, което ще използва неговия персонал. Така например, оператор, чийто самолет не е оборудван, нито е предвиден да бъде оборудван според Категория I, не трябва да копира в Ръководството си пасажите от Подраздел E на JAR-OPS, които се отнасят до Категория II и III. Включването на прекалено много данни може определено да бъде недостатък, защото това би засенчило и разводнило информацията, от която операционният персонал наистина се нуждае, която трябва да усвои и с която трябва да се съобразява. Друг пример за това е, че AMC на JAR-OPS 1 или 3.255 съдържа данни за политиката по отношение на горивото, които са съвършено нерелевантни за отделните оператори.

4.2 В зависимост от размера на операцията проверката на Ръководството за работа може да бъде извършена само от едно лице или отделните негови части да се разпределят за проверка между експерти по различни дисциплини. Ако бъде предпочетен втория начин, важно е инспекторът, който е определен да обобщава резултатите от проверката, да се погрижи Ръководството като цяло да съдържа всички онези елементи, които са релевантни на конкретната предложена операция. Освен това трябва да бъде постигната съвместимост на различните части една с друга. Освен проверката дали Ръководството удовлетворява условията на JAR-OPS Подраздел P, трябва да се обърне внимание на и следните изисквания, валидни за всеки писмен документ от този род:


- точност и пълнота на информацията в Ръководството;

- четивност и яснота на текста и наличие на средства за лесен достъп до нужните пасажи от информацията, например, подходящо индексиране с ключови думи;

- подготовка и контрол на въведените допълнения.    1. Очаква се операторите да подходят към този процес достатъчно задълбочено и селективно. Включването в Ръководството за работа на прекалено много информация може да бъде толкова неудачно, колкото и пропускането на ценни данни. Най-важно е целият операционен персонал да се насърчи да повярва, че всичко, което е включено в ръководството за работа, съвсем съзнателно е поставено там, защото е съобразено с разпоредбите и изискванията за сигурност и безопасност на операциите на самолета на тяхната собствена компания.


5 Обучение и проверка
5.1 Организирането на обучението на оператора и подготовката, която той прави за провеждане на пълноценно обучение и проверка на целия персонал, са от съществено значение за оценката на способността на организацията за издаване на AOC. Някои оператори могат да поверят, на договорни начала, част или даже цялото обучение на друг оператор или агенция, които са получили съответното необходимо одобрение на Компетентния орган. При всяка ситуация, в която са ангажирани тренировъчно оборудване или персонал, които не са пряко подчинени на оператора, назначеният инспектор трябва да се убеди, че съответните одобрения са налице и това обучение съответства на нуждите на оператора. Освен минималните изисквания, посочени в Част D на Ръководството за работа, (което е посочено в JAR-OPS), за да се прецени дали обучението трябва да се проведе под прекия контрол на оператора, трябва да се вземат предвид следните условия за успешен учебен процес:
- компетентността на обучаващия персонал и подходящия му брой;

- планирането и ресурсите, определени за обучението;

- качеството на учебните помагала и достатъчният им брой;

- основните методи на обучение и инициативи.
6 Поддръжка
6.1 Правилната поддръжка на самолета, независимо дали е обвързан чрез договор към отделна организация или не, е отговорност на оператора. Преди издаването на AOC е важно да се осигури осъществяване на ефективна връзка между отделите, отговарящи за експлоатацията и поддръжката, и да се провери дали задълженията на съответните длъжностни лица са описани адекватно в Ръководството за работа. Предложенията на кандидата за спазване на JAR-OPS Подраздел M трябва да се разгледат много внимателно от съответния отдел. (За държавите-членки на ЕС направете справка в EU Разпоредба на ЕС (EК) No: 2042/2003, Анекс 1, Част M).
7 Записи
7.1 Компетентният орган трябва да осигури чрез инспекцията актуализираните записи на екипажа да се поддържат в лесно достъпна форма и да съществува ефективна система, която да предупреждава отделите, отговарящи за обучението, състава на екипажите и дежурствата, кога изтичат сроковете на лицензиите, проверките и другите ограничения. В този процес трябва да се включва мониторинг на следните процедури:
- лицензиране - валута/изтичане на срока на валидност, система за напомняне;

- записи по обучението – рутинно и специално обучение (например, AWOPS, ETOPS).  • FTL, точност, отговаряща на най-новите изисквания.8 Оборудване
8.1 Преди издаването на AOC, трябва да се провери дали оборудването на самолетa на кандидата отговаря на изискванията на JAR-OPS и дали съответства на нуждите на операцията, която се провежда, включително и на навигационните условия. Компетентният орган трябва да се убеди, че аварийното оборудване подлежи на сервиз, че е одобрено, когато това е било необходимо, и че се съхранява и монтира на борда на самолетa по такъв начин, че да е лесно достъпно за използване.
8.2 Съдържанието на MEL трябва да бъде проверено съобразно условията на MMEL и да бъде одобрено.
9 Предполетна подготовка (на екипажа)

9.1 Трябва да бъде направена проверка дали екипажът е снабден с адекватни съоръжения за подготовка на полета. Наблюдаването на подходящи учебни полети може да предостави единствената възможност за проверка и трябва да включва подготовка както на обслужващия, така и на кабинния екипаж. Компетентният орган трябва да осигури, доколкото това е предвидимо, кандидатът да е направил адекватни приготовления, подходящи за вида на операцията. Адекватните приготовления включват:


- наличие на подходящи битови условия, обслужващ екипаж и кабинен екипаж;

- материали за инструктаж, обслужващ екипаж и кабинен екипаж. Документи, които да са достъпни веднага (включително необходимите извадки от Ръководството за работа);

- наличие на достатъчно време за пълен инструктаж/подготовка за полета;

- помощ при планиране на полета;

- адекватни комуникации, например, с отделите по планиране, линейна поддръжка, диспечерски контрол, ATC и пр.;

- подходящ транспорт, когато е необходим.


10 Освобождаване на полета/ Диспечерски контрол
10.1. При разглеждане на молбата за издаване на AOC, компетентният орган трябва да направи анализ на условията, поставени за освобождаване/диспечерски контрол на полета. Ако има възможност, трябва да се определи инспектор с подходящ опит, който да е свидетел на излитането на опитни учебни полети или полети, изпитващи даден маршрут. Важно е различните задължения, включително предполетните инспекции, направени от екипажа и друг персонал, да са определени адекватно, и екипажът да бил обучен за тяхното осъществяване. Когато се налага членовете на екипажа да правят проверки, които обикновено са били изпълнявани от персонала по поддръжката, то тогава включването и следващото освобождаване на Организацията по поддръжката в процедурите и обучението трябва да се потвърди.

11 Инспекция по време на полет
11.1 Когато не се провеждат демонстрационни полети, инспекторът по полетите трябва да придружи провежданата търговска операция на притежателя на AOC при първа възможност.
11.2 Ако Компетентният орган не е напълно удовлетворен от компетентността на кандидата по отношение на извършването на безопасен търговски полет, трябва да се изисква провеждането на демонстрационен полет с инспектор на борда. В тези случаи трябва да се създаде ситуация, доближаваща се максимално до планираната търговска операция. Тя може да включва, например, превозването на известен брой служители на компанията, които да заместват пътниците, и полетът трябва да бъде осъществен от целия екипаж.
11.3 Във всички случаи компетентният орган трябва да използва всяка възможност по време на последните стадии на обучението на обслужващия и кабинен екипаж, за да се убеди, че проведеното обучение е било напълно полезно и подходящо за търговските въздушни операции.
11.4 По-подробни указания за провеждане на описание на инспекциите по време на полет са дадени в Приложение 5, параграф 12.
12 Навигация
12.1 Навигационното оборудване на самолета на кандидата трябва да бъде проверено съгласно указанията в параграф 8 по-горе. Важно е също Компетентният орган да е убеден, че навигационните процедури, учебната програма и опитът на обслужващия екипаж са адекватни и релевантни на предложената структура на маршрута.
13 Документация на полета
13.1 Част от сертификационния процес е да се осигури цялата документация, използвана както при подготовката, така и при провеждането нa полета да бъде акуратно събрана и изготвена от кандидата и да е налице, когато операциите започват.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2


АДРЕС на въздушния оператор & СПЕЦИФИКАЦИИ на операциите1 Въведение
1.1 По-долу е даден образец на формуляр JAA Form 100, от който се вижда формата и съдържанието на Свидетелството за авиационния оператор (АОС – Air Operation Certificate). Освен самoто Свидетелство, този важен документ включва пълните Спецификации на операциите, които определят различни условия, ограничения и специални оторизации/одобрения, отнасящи се до съответния оператор.
1.2 Освен примера, даден на страница App. 2-3 на Приложение 2, на страница App. 2-4 е дадено указание за подготовката на Спецификациите на операциите, което трябва да се използва съвместно с параграф 1.3 по-долу. Всеки елемент на Спецификациите на операциите има буквен идентификатор/подзаглавие. Освен това, елементите тип на операцията, област на операцията, специални ограничения и специални оторизации/одобрения са подразделени допълнително с буквено-цифрени идентификатори.
1.3 При съставянето на Спецификациите на операциите са взети предвид следните съображения:
a. Елементът тип на операцията трябва да показва релевантни буквено-цифрени и декодиращи идентификатори (например, A1 - пътници);
b. Елементът тип на самолета трябва да включва всички действащи типове самолети и показва типа на операцията, за която се използва всеки самолет. Той се изразява чрез релеванен буквено-цифрен идентификатор (например, B737 (A1,A2));
c. AOC е валиден само в определена географска област или такива области, които са описани по един от трите начина, посочени на страница App. 2-6 на Приложение 2. Допустимата област на операцията трябва да бъде определена след разглеждане на факторите, посочени на страница App. 2-6 в Приложение 2;

d. Елементът специални ограничения трябва да се определя по типа на съответния самолет и се отбелязва чрез релеванен буквено-цифрен идентификатор и декодер (например, PA-18, D1 - VFR дни само);


e. Подзаглавието специални оторизации/одобрения трябва да показва всички онези оторизации/одобрения и всички други нужни за целта данни, които са посочени на страници 2-4 и 2-5 в Приложение 2; и
f. Подразделът регистрационни знаци на самолета трябва да изброява регистрационните знаци на всеки действащ самолет, освен ако не е одобрена някаква негова алтернатива (виж страница 2-5 на Приложение 2).
[ СТРАНА ]
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР
No ____________

От името на [Компетентен орган],

член на Обединените авиационни ведомства,

с настоящото удостоверяваме, че
[ Авиолинии XYZ]

[Адрес]

удовлетворяват изискванията за получаване на Свидетелство за оператор, посочени в

JAR-OPS [въведете подробни данни за съответното национално законодателство] и

Се обявяват за компетентни да извършват

търговски въздушно-транспортни операции,

отговарящи на условията на приложените Спецификации на операциите.


Това Свидетелство не може да се преотстъпва, и ако скоро не бъде анулирано или временно отменено, ще продължава да бъде в сила до [въведете или фразата, ‘прекратено по друг начин‘ или ден/месец (с думи) на година (с цифри)]

Издаден в: ............................ Подпис: ...................................

Дата: .................................. Име: .........................................

Титла: ...........................................

JAA Form 100 - [Компетентен орган] AOC No:

Страница 1

[ СТРАНА - Компетентен орган ]


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР No _____________
СПЕЦИФИКАЦИИ на операциите
[ XYZ Авиолинии ]
A) Тип(ове) операции A1 - Пътници

A2 - Товар


B) Тип(ове) самолети B737 (A1, A2)

DC-9 (A1, A2)

PA-18 (A1)
C) Район(и) на операцията PA-18 (WXYZ FIR)

B737 Район, определен от следните географски координати:


15N 030W, 45N 030W, 45N 015W,

60N 015W, 60N 050W, 65N 050W,

65N 050W, 65N 045E, 015N 045E,

015N 045E, 15N 030W.

DC-9 Райони, определени от следните географски координати:
60N 015W, 60N 030E, 45N 030E,

45N 060E, 15N 060E, 15N 030E,

30N 030E, 30N 015W, 60N 015W.
D) Специални ограничения PA-18 (D1 - VFR само ден)
E) Специални оторизации/одобрения B737 (E1) 300m/120ft

(E5) 250m


F) Регистрационни знаци на самолета [ списък ]

Издаден от:


Подпис: ..................

Име: .......................

Титла: ..........................

дата: [DD/MM/YYYY]

JAA Form 100

[Компетентен орган] AOC No:


Спецификации на операциите, страница 1 на ...

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОПЕРАЦИИТЕ

УКАЗАНИЯ ЗА съставяне
A) Тип(ове) на операцията : Търговски въздушен превоз -

A1 - Пътници

A2 - Товар

A3 - Аварийна медицинска служба


B) Тип(ове) на самолета Списък на тип(овете) оторизирани самолети (включително наети

самолети без екипаж) / тип на операциятаC) Район на операцията Списък на географския район(и) на оторизираната операция

(напр. национални граници, FIR граници,

географски координати)
D) Специални ограничения D1 - VFR само ден

D2 - VFR само ден/нощ

D3 - Други (посочват се от Компетентния орган)
E) Специални оторизации/одобрения
( E1 - CAT II Операции Виж Забележката

(

( E2 - CAT IIIA Операции Виж Забележката(

( E3 - CAT IIIB Операции Виж Забележката

(

Операции при ( E4 - CAT IIIC Операции Виж Забележкаталоша видимост (

( Забележка: Типовете на самолета трябва да се посочат за всеки отделен случай с подходящ RVR/DH минимум

(
( E5 - Операции по излитане под определен минимум (Виж Приложение 1 към JAR-OPS 1.430, таблица 1) (посочване на типа(овете) самолети със съответния RVR минимум за всеки отделен случай)
E6 - MNPS операции (посочване на

ICAO регион и типове самолет)


E7 - ETOPS операции (посочване на самолета/тип двигател, прагова

дистанция и максимално време на отклонение)Специални оторизации/Одобрения, продължаващи/...

E8 - RNAV операции (посочване на типа

самолет и навигационната област)
E9 - RVSM
E10 - RNP (посочване на RNP стойности в зависимост от случая)
E11 - Опасни стоки
E12 - Офшорни операции на хеликоптер
E13 - Морски пилотни преходи


F) Регистрационни знаци на самолета: Списък на регистрационните знаци на самолета (включително за нает самолет без екипаж), освен ако, съгласно Приложение 1 към JAR-OPS 1.175 или 3.175 параграф (e), не е дадено одобрение на Компетентния орган да се пропусне тази информация. В този случай трябва да напише фразата "тази информация е пропусната с одобрението на [Компетентния орган]".

G) Пълна летателна способност За държавите-членки на ЕС цитирайте “Одобрение на Организацията за управление на пълната летателна способност /Номер на Удостоверението за одобрение:

Държава’ /XXX


H) Номинирани длъжностни лица Списък на номинираните длъжностни лица:
Подотчетен ръководител: Mr AM
Мениджър по качеството: Mr QM
Летателни операции: Mr FO
Поддръжка: Mr MM
Обучение на екипажа: Mr CT
Наземни операции: Mr GO

1 Райони на извършване на операцията
1.1 При разглеждане въпроса за АОС Компетентният орган трябва да установи географските граници, в рамките на които да бъде ограничена операцията. В някои случаи ще бъде подходящо да се разрешат търговски операции “по целия свят” или ‘без географски граници’. Във всички други ситуации границите на позволения район на извършване на операцията трябва да бъдат описвани в документа на AOC по следния начин:

- непрекъсната линия между списък на координатите (географска ширина/географска дължина); или,

- националните граници на ‘Държавата’, която е издала AOC, или

- FIR граница или комбинация от съседни FIR граници.

1.2 Tрябва да се имат предвид следните фактори при вземане на решение през кои въздушни транспортни линии ще бъде разрешено да премине района на операцията:

a. адекватността на мерките за операционен контрол и поддръжка в рамките на предложения район за операциите.

b. Общата пригодност на самолетa, който ще се използва, и по-специално:

- летателните качества на самолетa по отношение на терена;

- нуждата от специално оборудване;

- системите от самолети и степента на дублиране на тези системи по отношение на екстремни климатични условия; и

- необходимостта от специална despatch minima по отношение на съдържанието на MEL.

c. Специално обучение, което е необходимо за:

- климатични условия, при каквито има вероятност да се работи;

- спазване на специални правила (MNPS, RVSM, BRNAV, ETOPS и пр.).

d. Необходимост от обслужващ екипаж, за да се удовлетворят следните не-стандартни ATC изисквания:

- използване на не-стандартна фразеология;

- използване на височина на прелитане над препятствия, изразена в метри;

- използване на настройки на висотомера в инчове живачен стълб, скорост на вятъра в метри/сек, видимост в мили и пр.


e. навигационни и комуникационни съоръжения, които са налице по време на предложените маршрути и съответно оборудване на самолетa.

f. пригодност на аеродрумите или вертолетните площадки, съществуващи в предложения район, и, наличие на актуални карти, диаграми и съответни документи или еквивалентни данни.

g. наличие на подходящи качествени съоръжения за издирване и спасителни операции, и

- необходимост да се носи специално оборудване за оцеляване при трудни условия;

- необходимост от обучение по използване на оборудване за оцеляване при трудни условия.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

CJAA: РЕГИСТЪР НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР


1 Въведение
1.1 В CJAA ще се поддържа регистър на свидетелствата за авиационен оператор, който ще съдържа информация за всички AOC, издадени от Компетентния орган. Затова, когато едно AOC е първоначално издадено, или когато е издаден вариант на вече съществуващо AOC, Компетентният орган трябва да изпрати на CJAA подробни данни за него от формуляра JAA Form 101, използвайки формата, показан на страница App. 2-3.

Указанията за попълване на този формуляр са дадени на страница App. 2-4, а образец на попълнена бланка – на страница App. 2-5.


1.2 Информацията от формуляр JAA Form 101 ще бъде въведена в база данни, която ще се предоставя на потребителите в бъдеще, макар че средствата, с които това ще се направи, да са още в процес на разработване.. Раздел 4, Част 4 ще съдържа подробни данни за притежателите на Свидетелства AOC, които ще бъдат представени в азбучен ред по страни.

СТРАНИЦАТА СЕ ОСТАВЯ ПРАЗНА
JAA FORM 101- REGISTER НА AOC’s - INPUT ДАННИКъм:


JAA LO
Fax No: (31) 23 5621714


From:

[Компетентен орган]


Fax No:


Страна:AOC число:Issuing Office:

Telephone:First Issue/Variation

(Delete as appropriate)
Ефективна Date:
Expiry Date:Registered Name на

Оператор:Registered Address на Оператор:Оператора Main Base:
Telephone No:
Fax No:
(incl. страна code)ОПЕРАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: (Виж the Compilation Guide on the reverse)
A) тип на Операцията: B) Самолет тип(s):

(A1, A2, A3)
C) Areas на Операцията:D) Специални Ограничения:

(D1, D2, D3)
E) Специални Оторизации и Одобрения:

(E1 към E13)

ОПЕРАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

GUIDE КЪМ COMPILATION
Към address the случай на those оператори which have frequent changes на самолет към their fleets, и thus the registration marks на самолетa which they operate, it е permissible към list those самолет separately. This would have the benefit на avoiding the need към re-issue the complete Ops Specs документ всеки time it е changed за the purposes на updating самолет registration marks. Оператори wishing към avail themselves на this option, с the одобрение на their NAA, may use the документ contained в Приложение A към this Приложение 3.
A) тип(s) на Операцията : Commercial Air Transportation -

A1 - Пътници

A2 - Cargo

A3 - Emergency medical service
B) тип(s) на Самолет List тип(s) на самолет authorised (включително dry-leased самолет) / тип на операцията

C) Area(s) на Операцията List географски area(s) на операцията authorised

(e.g. Национални boundaries, FIR boundaries,

Regions)
D) Специални Ограничения D1 - VFR day only

D2 - VFR day/night only

D3 - Друга (да бъде specified by компетентният орган)
E) Специални Оторизации/Одобрения
( E1 - CAT II Операции Виж Забележка

(

( E2 - CAT IIIA Операции Виж Забележка

(

( E3 - CAT IIIB Операции Виж Забележка

Low Видимост (

Операции ( E4 - CAT IIIC Операции Виж Забележка

(

( Забележка: Типове на самолет трябва be specified в всеки случай

( с the appropriate RVR/DH минимум.

(

( E5 - Take-off Операции below specified минимум (Виж Приложение 1 към JAR-OPS 1.430, Table 1) (specifying тип(s) на самолет с the associated RVR минимум в всеки случай)
E6 - MNPS Операции (specifying

ICAO region и типове на самолет)
E7 - ETOPS Операции (specifying

самолет/engine тип, threshold

distance и максимално diversion time)
E8 - RNAV Операции (specifying тип

на самолет и Area Навигационни)
E9 - RVSM
E10 - RNP (specifying RNP стойности as appropriate)
E11 - Опасни Стоки
E12 - Хеликоптера offshore операции
E13 - Sea Pilot transfers


SPECIMENJAA FORM 101- REGISTER НА AOC’s - INPUT ДАННИКъм:


JAA LOFax No: (31) 23 5621714


From:

UTOPIAN CAA


Fax No: (12) 345 678 9011Страна: UTOPIAAOC число:

U/1234


Issuing Office:

UTOPIAN CAA

CJAA

Telephone:

(12) 345 678 9012


First Issue/Variation

(Delete as appropriate)

Ефективна Date:

01.02.99

Expiry Date:

01.02.00


Registered Name на

Оператор:

AIR VOLTURE INC
TRADING AS
DODO AIRWAYS


Registered Address на Оператор:

AIR VOLTURE INC

THE GARDEN PRIVY

VALHALLA AIRPORT

UTOPIA


Оператора Main Base:

As registered address

Telephone No:

(12) 123 456 9876

Fax No:

(12) 123 456 6543

(incl. страна code)ОПЕРАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: (Виж the Compilation Guide on the reverse)

A) тип на Операцията: B) Самолет тип(s):

(A1, A2, A3)

A1, A2 B747-400

A2 B707F

A1 DH86

A1, A2 PA34 SENECA

A3 BELL 206


C) Areas на Операцията:

B747-400 World Wide

B707F World Wide

DH86 The FIRs на EABC и EADE

PA 34 SENECA The FIRs на EABC, EADE и the Co-ordinates.........

BELL 206 The UK Mainland и the waters up към 12 nm from the coastline

D) Специални Ограничения:

(D1, D2, D3)

DH 86 D1

PA 34 SENECA D1/D2


E) Специални Оторизации и Одобрения:

(E1 към E14)

(i) B747-400 E3 - 75 MTRS RVR/ 0 FT DH

E6 - MNPS (Worldwide where изисквано)

(ii) B707F E2 - 200 MTRS RVR/ 50 FT DH

E5 - 150 MTRS RVR If изисквания Прил. 1

към JAR-OPS 1.430(a)(4)(i) are met


Каталог: caa bg
caa bg -> Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
caa bg -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
caa bg -> 1. Писти за излитане и кацане (пик) Ориентация на пик
caa bg -> Изисквания section 1 – requirements
caa bg -> И н с т р у к ц и я №512 от 1 декември 2006г
caa bg -> Приложение 2 проект на наредба за аеронавигационно информационно обслужване – обобщение на предложени изменения
caa bg -> Първа Общи изисквания към авиационните оператори
caa bg -> Подраздел а общи (Част I от icao анекс 16, Том II) jar 34. 100 Терминология


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница