Приложение 1 Изпълнение на задачите по цпестраница1/4
Дата25.10.2018
Размер367.5 Kb.
#97928
  1   2   3   4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изпълнение на задачите по ЦПЕ

Март 2012Задачи NoОписание


Ниво
Водещо ведомствоПодпомагащи ведомстваСтепен на изпълнение*
Очакван краен срок за изпълнение


Индикатори за изпълнение


Област на действие 1. Динамичен цифров единен пазарМярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание


1Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез:

  • подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права, като ЕК предложи до 2010 г. рамкова директива относно колективното управление на правата.

ЕКМК

Проект на такъв документ досега все още не е предложен за обсъжданеОчаква се през първото тримесечие на 2012 г.

2Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез:

  • създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа, като ЕК предложи през 2010 г. директива за „осиротелите“ произведения, провеждане на диалог със заинтересованите страни с оглед набелязване на по-нататъшни мерки относно произведенията с изчерпани тиражи, допълвани от бази от данни за правата върху тези произведения.

ЕКМК
На 24.05.2011 г. ЕК прие проект на директива за осиротелите произведения


20.09.2011 г. MoU подписан от заинтересованите страни

27.10.2011 – приета Препоръка за цифровизация и цифрово съхранение


3Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез:

  • преразглеждане до 2012 г. на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектори по-специално нейния обхват и принципите на заплащане за достъп и използване.

ЕК

МТИТС

МК

В процес на изпълнение.

На 12.12.2011 г. е прието Предложение за преразглеждането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на

информацията в обществения сектор. Очаква се ревизираната Директива да се приеме най-рано в края на 2012 г. В процеса на преразглеждането на Директивата Република България ще участва в с указания и рамкови позиции


В срок до 12 месеца след приемането й на ниво ЕС

Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до публичната информация

4


Докладване до 2012 г., след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки извън колективното управление на права, позволяващи на гражданите на ЕС, на доставчиците на онлайн услуги за съдържание и на носителите на права да се възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар, включително мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране, без на този етап да се изключва или предпочита който и да е от възможните правни варианти.

ЕКМК


Очаква се доклад от ЕК

Очаква се изпълнение през 2012 г. и резултатът ще допълни изпълнението по задача 1

5


ЕК издаде през 2010 г. зелена книга относно шансовете и предизвикателствата на онлайн разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание.

ЕК

МК

.

МК подготвя текст за съгласуване Приета на 13 юли 2011; до 18 ноември 2011 г. – обществено обсъждане; резултати от обсъждането – средата на 2012 г6


ЕК ще докладва до 2012 г., въз основа на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки за подобряване на защитата срещу продължаващи нарушения на права върху интелектуалната собственост в онлайн среда, като мерките са в съответствие с гаранциите, предвидени в Рамковата директива за далекосъобщенията, и основните права за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот.


ЕК

МКМТИТСРазработва се от ЕК


Преразглеждане на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост се очаква през първото полугодие на 2012 г.

Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки


7


ЕК ще осигури завършването на Единната зона за плащания в евро (SEPA), евентуално чрез обвързващи правни мерки, определящи краен срок за миграция преди 2010 г., и улесни появата на оперативно съвместима европейска рамка за електронното фактуриране чрез съобщение относно електронното фактуриране и създаване на многостранен форум със заинтересованите страни.

ЕК

БНБ


МФ

МТИТС


КРС


Приет План за Единна зона за плащания в евро (SEPA), 16 декември 2010.

Съобщение за е-фактуриране е прието на 2 декември 2010 г.


На 28.02.2012 г. беше приет Регламент на Европейския парламент и Съвета, установяващ датата 1 февруари 2014 г. като краен срок за миграция на страните от Еврозоната към SEPA кредитни преводи и директни дебити (по отношение на повечето изисквания) в евро. За България и останалите страни-членки извън Еврозоната датата е 31.10.2016 г. или 1 г. след приемане на еврото (която от двете дати настъпи по-рано).

Той определя и постепенното изваждане от употреба на многостранните обменни такси (MIFs), които в момента могат да се прилагат към директните дебити в някои държави-членки, от 1 февруари 2017 г. за национални плащания. Той също така определя постепенното изваждане от употреба, най-късно до 1 февруари 2016 г., на изискването за предоставяне на бизнес идентификационен код (BIC), като единственият идентификатор на сметка при трансгранични и национални плащания остава IBAN.

Регламентът обхваща всички трансакции от типа кредитен превод и директен дебит в евро в рамките на ЕС, но като цяло не засяга трансакции с платежни карти, налични парични преводи, и електронни платежни трансакции.
По отношение на електронното фактуриране към този момент има създаден Европейски многостранен форум по електронно фактуриране, в който участват и представители от България, като предстои създаването на група към НСПС, работеща като национален форум по електронно фактуриране


31.12.2012 – Завършена задача съгласно отчет по Цифрова програма на Европейската комисия от месец декември 2011 г.

8


ЕК направи оценка до края на 2010 г. на въздействието на Директивата за електронната търговия върху онлайн пазарите и внесе конкретни предложения.

ЕК

МТИТССъобщение и план действие относно електронната търговия са планирани за началото на 2012 г.
9


Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за услугите.БГ

МИЕТ
(отговаря за политиката по Директивата, а МТИТС предоставя достъп до ЕЗК през ЕПДЕАУ)

КЗП

КРС
10


Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за нелоялни търговски практики

БГ

МИЕТ


КЗП

КРС
11Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително ревизираната през 2009 г. Регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните съобщения

БГ

МТИТС


КЗП

КРС
Изпълнено
Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

(Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.)12


ЕК ще предложи през 2011 г. преработка на Директивата за електронния подпис с оглед да се предостави правна рамка за трансгранично признаване и оперативна съвместимост на системи за сигурно електронно установяване на автентичността.

ЕК

МТИТС


КРС
Насрочено е законодателна предложение за втората половина на 2012, заедно с eID следваща Закона за единен пазар
13


ДЧ да транспонират до 2013 г. Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените.


БГ

МФ


МТИТС

КРСВ процес на изпълнение

31.12.2012

транспониране на дир.2010/45ЕС


Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии

14


ЕК преразгледа до края на 2010 г. регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на частните лица и да увеличи техните права.


ЕК

КЗЛД


МТИТС

КЗП


В процес на изпълнение
Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране.


Насрочено е законодателно предложение за началото на 2012 г.Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

(Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.)15


ЕК ще предложи до 2012 г. незадължителен инструмент на договорното право, допълващ Директивата относно правата на потребителите, за преодоляване на разпокъсаността на договорното право по-специално по отношение на онлайн средата

ЕК

МИЕТ

МТИТС

КЗЛДНаправено е предложение на 11 октомври 2011 г.16


ЕК ще проучва до 2011 г. чрез зелена книга инициативи относно алтернативни способи за разрешаване на спорове с потребители в ЕС с оглед да предложи до 2012 г. обхващаща целия ЕС система за онлайн разрешаване на спорове по сделки на електронната търговия

ЕК

МИЕТ


МТИТС

КЗЛДНаправено е предложение на 29 ноември 2011 г.17


ЕК ще проучи предложения в областта на колективната правна защита въз основа на консултация със заинтересованите страни. .

ЕК

МИЕТ


МТИТС

КЗЛД

31.12.2015

По план

18


ЕК ще издаде до 2012 г. Кодекс на онлайн правата в ЕС, в който по ясен и достъпен начин се обобщават съществуващите права на ползвателите на цифрови технологии в ЕС, допълван от ежегодна проверка за пропуски в законодателството за защита на потребителите в онлайн среда и подходящи мерки за изпълнение, координирано с Европейската мрежа на агенциите за защита на потребителите

ЕК

МИЕТ

МИЕТ (АЗП)

МТИТС


КЗЛД


31.12.2012

По план

19


ЕК ще създаде до 2012 г. за заинтересованите страни платформа за онлайн знак за доверие на ЕС по-специално за уебсайтове за търговия на дребно.

ЕК

МИЕТМТИТС

31.12.2012

По план


Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги

20


ЕК ще предложи до 2011 г. мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа.

ЕК


МТИТСКРС


Изпълнено


Установено е от ЕК, че на този етап няма нужда от допълнителни мерки за хармонизиране на номерационните ресурси
21


ЕК ще координира, въз основа на Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, техническите и регулаторните условия относно използването на радиочестотния спектър и, когато е необходимо, хармонизира радиочестотните ленти, за да се реализират икономии от мащаба на пазарите на оборудване и услуги и да се позволи на потребителите да ползват едно и също оборудване и едни и същи услуги навсякъде в ЕС.

ЕК


МТИТСКРС

МО


В процес на изпълнение.

Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България.

Република България е транспонирала следните решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър: 2004/545/ЕО, 2005/50/ЕО, 2005/513/ЕО, 2006/771/ЕО, 2006/804/ЕО, 2007/90/ЕО за изменение на Решение 2005/513/ЕО, 2007/98/ЕО, 2007/131/ЕО, 2007/344/ЕО, 2008/294/ЕО, 2008/411/ЕО, 2008/432/ЕО за изменение на Решение 2006/771/ЕО, 2008/671/ЕО, 2009/343/ЕО за изменение на 2007/131/ЕО (UWB), 2009/381/ЕО за изменение на Решение 2006/771/ЕО, 2009/766/ЕО и 2010/368/ЕС за изменение на Решение 2006/771/ЕО.

Предстои транспониране на разпоредбите на Решение 2011/251/ЕС, изменящо 2009/766/ЕО

Законодателният процес на ниво ЕК е приключил през 2011 г.

(Завършено)
Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти

22


ЕК ще проведе до 2011 г. проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар.

ЕК


МТИТСКРС

Към настоящия момент ЕК провежда процедури по подбор на фирми които да извършат анализи по определени ключови теми, след което на базата на тези анализи ЕК ще изготви Доклад (предвиден за средата на 2012 г.). Очаква се от изводите в доклада да произтекат различни законодателни инициативи от страна на ЕКИзпълнението на тази задача от страна на ЕК закъснява.
През 2012 ще бъде проведена обществена консултация въз основа на резултатите от проучване, последвано от преценка на Комисията за допълнителните мерки на ЕС, които биха били необходимиПредприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения

22 а

Разликата в цената между разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава следва да се доближи до нула не по-късно от 2015 г.

ЕК


МТИТСКРС

В процес на обсъждане на ниво ЕК

За да бъде избегнат правния вакуум, съветът и парламентът трябва да постигнат съгласие относно предложението преди юни 2012 г.

Приет регламент за роуминга на ЕК. Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения въвеждащ разпоредби от новия регламент за роумингаОбласт на действие 2. Оперативна съвместимост и стандартиМярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ

Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите

Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация

23


ЕК предложи през 2010 г., като част от прегледа на европейската политика за стандартизация, правни мерки относно оперативната съвместимост на ИКТ за реформа на правилата за прилагане на стандарти за ИКТ в Европа с оглед да се разреши използването на стандарти, разработени от определени световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ.

ЕК


БИС

МТИТС,

ИА ЕСМИС


МС
МС


Приети на 1 юни 2011 г.

(Завършено)

24


ЕК ще спомогне по-конкретно чрез издаване до 2011 г. на съответни насоки за подходящи правила за съществени права върху интелектуалната собственост и условия за лицензиране при установяването на стандарти, включително за предварително оповестяване.

ЕК


БИС

МТИТС

МС


Приети на 14 януари 2011 г.

(Завършено)Официално завършено с приемането на "Ревизирани
правила за оценка
на споразумения за хоризонтално сътрудничество
съгласно
закона за конкуренцията на ЕС "
25


ДЧ да приложат Европейската рамка за оперативна съвместимост на национално ниво до 2013 г. Коментар на ЕУ

БГ

МТИТС


БИССтартиран процес
Актуализация на Българската рамка за оперативна съвместимост. Заложена е в пътната карта


31.12.2013

(По план)


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница