Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложителстраница7/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Забележка: Декларацията се попълва за всеки участник или член на обединение, което не е юридическо лице. Достатъчно е подписването на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник или член на обединение

Приложение № 8 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният /-ната/ ....................................... /три имена/, в качеството ми на представляващ ……………………………… /управител, член на управителен орган, упълномощено лице с пълномощно № … от дата …. – посочва се/ на ......................................................... / наименование на участника / - участник в обявена обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”,

Представям следното техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № …………..:


Обособена позиция/АртикулМинимални технически изисквания


мерна единицаразфасовка

Предложени от участника технически характеристики

Производител (наименование и данни за контакт)
I.Референтни материали – буферни разтвори
1

Буферен разтвор рН 7.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

12

Буферен разтвор рН 9.21

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

13

Буферен разтвор рН 10.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

14

Буферен разтвор рН 4.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1


ІІ. Референтни материали за мътност
1

Комплект стандарти за мътност, включващ разтвори с концентрации <0.1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 800 NTU

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

бр.

1

ІІІ. Референтни материали - Разтвори за титруване
1

Натриев тиосулфат - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

12

Натриева основа -

готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

13

Солна киселина -

готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

14

Сярна киселина -

готов стандартен разтвор 0.1 M (0.2N)осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

15

Сребърен нитрат -

готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

16

Динатриева сол на етилендиаминотетраоцетна киселина дихидрат (ЕДТА – Na2) –

готов стандартен разтвор 0.1 Мосигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1


ІV. Референтни материали за високоефективна течна хроматография
1

Т2-токсин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

12

НТ-2 токсин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

13

Патулин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

14

Микотоксини - смес

ФУМОНИЗИНИ В1 и В2 - всеки микотксин по 50 μg/ml

Матрица: Ацетонитрил/Вода


осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1


5


Микотоксини - смес

АФЛАТОКСИНИ В1, В2, G1, G2 - всеки микотксин по 0.25 μg/ml, total 1 μg/ml Матрица: Ацетонитрилосигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

66

Афлатоксин М1 0.5 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

17

Охратоксин А 10 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1


V. Референтни материали за газова хроматография
1

2,2',3,3',4,5,5',6- Октахлоробифенил

(PCB 198), 100 μg/ml Матрица: Изооктаносигурена проследимост до сертифициран референтен материал

ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалентml

2


VІ. Сертифицирани референтни материали за мътност
1

Стандарт за мътност 0.5 NTU

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1002

Стандарт за мътност 10 NTU

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100


VІІ. Сертифицирани референтни материали за атомна абсорбция
1

Хром 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2502

Калций 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2503

Бор 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2504

Никел 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2505

Калай 1000 mg/l Матрица: 10 % HCL

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2506

Манган 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2507

Сребро 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2508

Кобалт 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250


VIII. Сертифицирани референтни материали за йонна хроматография
1

Нитрати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1002

Бромати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1003

Сулфати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1004

Фосфати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1005

Амониев стандарт 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1006

Нитрити 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1007

Флуориди 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1008

Цианиди 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1009

Кадмий 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

10010

Мед 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100


IX. Сертифицирани референтни материали за газова хроматография


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница