Приложение 1 към Публичната покана изисквания за изпълнение на обществената поръчка дейностите по изпълнение на поръчката саДата13.12.2017
Размер141.1 Kb.


Приложение 1

към Публичната покана

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА СА:


 1. Да се предоставят за ползване правните информационни системи WEB АПИС Право, WEB АПИС Процедури, WEB АПИС Практика и WEB АПИС Финанси - интернет достъп от различни точки на територията на страната или извън нея.

Предназначение и тип на инсталация:

1.1 WEB системи АПИС - интернет достъп:

а) WEB системи АПИС - Internet версия за ползване от произволен компютър - с

обновени данни ежедневно и след всеки брой на Държавен вестник;

б) WEB АПИС ПРАВО - Internet версия с право на ползване от 24 едновременни потребители;

в) WEB АПИС ПРОЦЕДУРИ - Internet версия с право на ползване от 10 едновременни потребители;

г) WEB АПИС ПРАКТИКА - Internet версия с право на ползване от 10 едновременни потребители;

д) WEB АПИС ФИНАНСИ - Internet версия с право на ползване от 10 потребители.

е) Mobile АПИС ПРАВО - Internet версия за мобилен телефон или произволен компютър с право на ползване от 24 едновременни потребители;


 1. Да се предоставят в запечатан плик идентификатори и пароли за достъп до предоставените продукти най-късно в петдневен срок от датата на влизане в сила на договора;

б) да променя идентификатори и пароли за достъп до предоставените продукти на основание писмено искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да му ги предостави в запечатан плик най-късно в петдневен срок от получаването на искането по факс или електронна поща;

в) да поддържа на INTERNET - сървъра на фирма АПИС данните в WEB - системите АПИС актуални до последния брой на Държавен вестник.Приложение 1А

към Публичната покана
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Главен секретар - 1 акаунт

Г-жа Нина Ставрева


 1. Отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите" - 2 акаунта

Г-н Младен Петрунов

Г-жа Вяра Панайотова
 1. Дирекция „Административно и правно обслужване и

управление на собствеността" - 6 акаунта

Г-жа Радостина Захариева

Г-жа Адриана Василева

Г-жа Леончия Сеизова

Г-н Димитър Иванов

Г-жа Валентина Георгиева

Г-жа Десислава Гайдарова


 1. Дирекция „Бюджет и финанси" - 2 акаунта

Г-жа Лилия Иванова

Г-жа Илияна Шопова
 1. Дирекция „Правна“ - 5 акаунта

Г-жа Галина Маринска

Г-жа Бойка Янчева

Г-жа Мария Казанджиева

Г-жа Димитрина Манчева

Г-жа Мирела Анастасова


 1. Дирекция „Икономическа и социална политика" - 7 акаунта

Г-н Явор Стоянов

Г-н Владимир Русев

Г-н Георги Йончев

Г-жа Даниела Божилова

Г-жа Мариана Славкова

Г-жа Мариета Немска

Г-жа Ивет Баева


 1. Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество - 1 акаунт

Г-жа Емилия Кръстева
Общо 24 акаунта

Приложение 2

към Публичната покана

Образец


До

Администрацията на Министерския съвет

п.к. 1594, гр. София бул.”Дондуков” № 1

[наименование на участника],

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК/БУЛСТАТ […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […],електронна поща […], факс […],

банкова сметка: […]


О Ф Е Р Т А

Представяме Ви нашата оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга, с предмет: "Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система АПИС за нуждите на Администрацията на Министерския съвет".

Декларираме, че сме получили публичната покана от Регистъра на обществените поръчки, а поканата, заедно с приложенията към нея, от интернет страницата на Министерския съвет – www.government.bg, раздел „Обществени поръчки”, представляващ профила на купувача и сме запознати с указанията и условията на поканата. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители:1

Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер/дял на участието на подизпълнителя в

в %Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Съгласни сме да се придържаме към предложението (офертата) за срок до 90 (деветдесет) дни от крайния срок за подаване на офертата.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея „Предложение за изпълнение на изискванията по чл. 101б, ал.1, т. 3 от ЗОП” и „Ценово предложение” в срок 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител на поръчката, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер на 1 % от предложената от нас стойност на поръчката без ДДС, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорените условия.

Неразделна част от настоящата оферта са предложение за изпълнение на изискванията по чл. 101б, ал.1, т. 3 от ЗОП, ценовото предложение, попълнения образец на договор за изпълнение на обществената поръчка и всички останали документи, описани в приложения към офертата списък.


[дата] ПЕЧАТ'>ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

Приложение 3

към Публичната покана

Образец


До

Администрацията на Министерския съвет

п.к. 1594, гр. София бул.”Дондуков” № 1
[наименование на участника

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК/БУЛСТАТ […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […],електронна поща […], факс […],

банкова сметка: […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

ПО ЧЛ. 101б, ал.1, т. 3 от ЗОП

Уважаеми Госпожи и Господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за изпълнение на обществена поръчка, възложена чрез публична покана, с предмет: "Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система АПИС за нуждите на Администрацията на Министерския съвет".

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка в срок 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 1 (едно) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното предложение за изпълнение:

.......................................................................................................................................................

(Участникът следва да разпише предложение за изпълнение на поръчката).

Срокът на валидност на настоящето предложение е 90 (деветдесет) дни от крайния срок за подаване на оферти.

[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Приложение 4

към Публичната покана

ОбразецДо

Администрацията на Министерския съвет

п.к. 1594, гр. София бул.”Дондуков” № 1
[наименование на участника],

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК/БУЛСТАТ […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […],електронна поща […], факс […],

банкова сметка: […]
ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: "Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система АПИС за нуждите на Администрацията на Министерския съвет", както следва:
Видове услуги

Бр.

Стойност

WEB системи АПИС- Internet версия за ползване от произволен компютър - с обновени данни след всеки брой на Държавен вестникWEB АПИС Право - Internet версия

ползване от 24 едновременни WEB accounts1
WEB АПИС Процедури - Internet версия

ползване от 10 едновременни WEB accounts1
WEB АПИС Практика - Internet версия

ползване от 10 едновременни WEB accounts1
WEB АПИС Финанси — Internet версия

ползване от 10 едновременни WEB accounts1
Mobile АПИС Право Internet версия - мобилен телефон или произволен компютър - 24 accounts

1
Обща цена без вкл. ДДС
ДДС 20%
Обща цена с вкл. ДДССрокът на валидност на настоящето ценово предложение е 90 (деветдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на участника]

Образец


Приложение 5

към Публичната покана

Списък на приложените към офертата документи
Долуподписаният/та .....................................................................................................

лична карта, № .........................изд. на............................г. от................................................., живущ/а в държава................................................., гр. ...................................., ул./бул. ...................................., ж.к. ..........................,бл. №. ............., вх. ......, ап. ....... – представляващ участника в обществена поръчка с предмет: "Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система АПИС за нуждите на Администрацията на Министерския съвет".


Прилагам към офертата:


 1. Оферта (по образец).

 2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лицe или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

 3. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т. 3 от ЗОП.

 4. Ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик.

 5. Удостоверение за притежаване на всички права за разпространението на информационната система с марка "АПИС".

 6. Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка

[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Приложение 6

към Публичната покана

ПРОЕКТ !

ДОГОВОР
№ ............................/................... г.


Днес, ...................... г. в гр. София, между:
1. “АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”, гр. София, бул. ”Дондуков” № 1 ЕИК 000695025, представлявана от г-н Пламен Орешарски – министър-председател чрез г- н Веселин Чинов – и.д. директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността” - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки със Заповед № Н - 1313 от 02.09.2013 г., изменена със Заповед № Н-162 от 05.03.2014 г. на министър-председателя и Ясен Стефанов – главен счетоводител, наричана по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2.………………………….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1. Потребителят възлага, а изпълнителят се задължава срещу уговореното в настоящия договор възнаграждение да предостави на потребителя за ползване правните информационни системи WEB АПИС Право, WEB АПИС Процедури, WEB АПИС Практика и WEB АПИС Финанси - интернет достъп от различни точки на територията на страната или извън нея.

Предназначение и тип на инсталация:

1.1 WEB системи АПИС - интернет достъп:

а) WEB системи АПИС - Internet версия за ползване от произволен компютър - с

обновени данни ежедневно и след всеки брой на Държавен вестник;

б) WEB АПИС ПРАВО - Internet версия с право на ползване от 24 едновременни потребители;

в) WEB АПИС ПРОЦЕДУРИ - Internet версия с право на ползване от 10 едновременни потребители;

г) WEB АПИС ПРАКТИКА - Internet версия с право на ползване от 10 едновременни потребители;

д) WEB АПИС ФИНАНСИ - Internet версия с право на ползване от 10 потребители.

е) Mobile АПИС ПРАВО - Internet версия за мобилен телефон или произволен компютър с право на ползване от 24 едновременни потребители;
II. СРОК


 1. Договорът има действие 12 (дванадесет) календарни месеца за продуктите по т. 1. 1 считано от 01.03.2014 г.


Ш. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

 1. Общата стойност на абонаментите за ползване в Web е ([цифром])([словом]) без включен ДДС или ([цифром])([словом]) с включен ДДС, Сумата се формира от абонаментните цени, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

3.1. Заплащането се извършва на дванадесет равни месечни вноски на суми в размер ([цифром])([словом]) без ДДС или ([цифром])([словом]) с вкл. ДДС, по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN .......................................

BIC - ........................................

банка .......................................

клон ........................................, в срок до 5 /пет/ работни дни след представяне на двустранен констативен протокол за предоставената услуга за изтеклия месец и издадена от Изпълнителя фактура.

3.2. За ПОТРЕБИТЕЛЯ протоколите и фактурите се подписват от ........................................................
  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят е длъжен:

а) да извърши плащането на стойността по договора в срока и при условията, предвидени в раздел III;

б) да не продава или преотстъпва правото на ползване на продуктите;

в) да спазва и да изисква спазване на инструкцията за работа със системата, а в случай на неизправност, да уведомява писмено Изпълнителя (по факс или е - mail) най- късно в 3 /три/ дневен срок от установяване на неизправността.


  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ в запечатан плик идентификатори и пароли за достъп до предоставените продукти най-късно в петдневен срок от датата на влизане в сила на договора;

б) да променя идентификатори и пароли за достъп до предоставените продукти на основание писмено искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да му ги предостави в запечатан плик най-късно в петдневен срок от получаването на искането по факс или електронна поща;

в) да поддържа на INTERNET - сървъра на фирма АПИС данните в WEB - системите АПИС актуални до последния брой на Държавен вестник.
VI. ГАРАНЦИЯ


 1. При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение за срок, надвишаващ срока по т. 2 с не по- малко от 1 месец, която се освобождава в срок до 10 (десет) дни след окончателното приемане на услугата.

 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (едно на сто) от цената на договора по т. 3, а именно: ([цифром])([словом]) лв. под формата на банкова гаранция в полза на Министерския съвет или парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет в

Банка: БНБ

BIC КОД: BNBGBGSD;

(IBAN): BG38 BNBG 9661 3300 1579 01.


 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, отнесен за решаване до компетентния съд.

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дьлжи лихви, в срок от 10 /десет/ работни дни след окончателното изпълнение на този договор без забележки.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

  1. Договорът може да се допълва или изменя само след двустранно писмено споразумение между страните.

  2. Договорът се прекратява:

а) с изтичане срока на договора

б) по искане на една от страните с едномесечно писмено предизвестие;

в) по взаимно писмено съгласие на страните.
10 При виновно неизпълнение на договорни задължения, неизправната страна дължи на правната неустойка в размер 10 % от стойността на договора.

11. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него включително н до неговото тълкуване, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите и постигането на взаимно съгласие между страните, а при невъзможност - по съдебен ред.

12. За всички неуредени в договора въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Закона за задълженията и договорите и гражданското законодателство.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, като неразделна част са следните приложения:

Приложение № 1 - Предложение за изпълнение;

Приложение № 1А – Разпределение на потребителите

Приложение № 2 – Оферта;

Приложение № 3 – Техническо предложение;

Приложение № 4 – Ценово предложение;


Лица за контакт:
За Администрацията на Министерския съвет:

За Изпълнителя:ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Веселин Чинов)


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Ясен Стефанов)


1 Включва се в офертата в случаите, когато е приложимо


Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница