Приложение №1 (Образец на оферта)Дата19.02.2017
Размер59.5 Kb.
#15271


Приложение № 1

(Образец на оферта)

.......................................................................................................................

(име на участника)


о ф е р т а
до Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2


Господа,

След като се запознах(ме) с публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели и с „Допълнителната информация и документи, свързани с обществената поръчка“, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ..............………………… заявявам(е) следното:

I. Предложение за изпълнение на поръчка.

1. Предлагам(е) извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели (в т.ч. труд, резервни части и компоненти, транспорт, лицензи за софтуера, обучение при необходимост и др.), която включва следните компоненти:а) софтуерна система

- Сървър на приложението (компютърна система за управление);

- Клиентски модули (за оператора, за управление на пултовете и за екраните);

б) пултове

- Пулт за гласуване с биометричен датчик - 270 броя;

- firmware на пултовете за гласуване; софтуер за управление и наблюдение AT-AlliedView-EMSPlugIN;

- Опорен комутатор AT-x900-24XT - с резервирано захранване, стекиращ модул и стекиращ кабел – 2 броя;

- Комутатор за пултове AT-8000S/24 POE – 17 броя;

в) компютърен хардуер

- Сървър NEC Express 5800 за изграждане на клъстер – 2 броя;

- Резервиран дисков масив NEC D1-10 – 1 брой;

- Специален LCD дисплей – 1 брой;

- KVM превключвател, разпределител, видео сплитери, VGA кабели – 1 брой;

- Операторска станция с видеокарта за до 4 монитора - 1 брой;

- Операторска станция, станция за управление на дисплей NEC PowerMate – 2 броя;

- LCD Дисплей NEC Lx – 3 броя;

- LCD Дисплей 17" - 3 броя;

- екрани за визуализиране на резултатите от гласуването - 2 броя;

- UPS AEG 10kVA, OnLine, 3ph./1ph., battery block 1.100, SNMP – 1 брой;

г) защитна стена Cisco ASA5505-UL-BUN-K9 за връзка към ИИС и WEB site

д) кабелна система - UTP, cat5e /Systimax/

- Розетки 1*RJ45

- Информационни изводи RJ45, Cat.5e

- PVC канал 20/20

- Крепежни елементи, кабелни връзки,

- UTP инсталационен кабел, 4x2x0.5, Cat.5e

- Свързващ кабел UTP, Cat.5e

- 19" Комуникационен шкаф 42U/800mm/1000mm – 2 броя;

- Разпределителен панел 48 портов, Cat. 5e, неекраниран, 4U – 2 броя;

- Разпределителен панел 24 портов, Cat. 5е, неекраниран, 2U – 13 броя;

- Вентилационен блок с 4бр. вентилатори и термостат – 2 броя;

- 19'' Закриващ панел, 1U - 2 бр. и 19'' Аранжиращи панели с пръстени, 1U – 4 броя.

2. Предлагам(е) ежемесечно извършване на профилактика на системата, следене за нейната производителност, пускане на тестове, почистване на натрупали се журнални файлове и други рутинни дейности, гарантиращи безпроблемна работа на системата.

3. Предлагам(е) да извършваме промени в софтуера при промяна на нормативната уредба. Промяната ще се извърши до десет работни дни след влизане в сила на промяната в нормативната уредба. Всички тестове ще се извършват във време, през което няма пленарни заседания или извън работно време.

4. При необходимост ще организирам(е) обучение на нови служители на Народното събрание, които да работят със системата, подпомагане работата на специалистите на Народното събрание при смяна на народен представител или избор на ново Народно събрание.

5. Ще отстранявам(е) всички възникнали недостатъци, принципни неизправности и неправилно функциониране на системата за гласуване и подмяна на всички дефектирали части и компоненти.

6. С оглед своевременната подмяна на дефектиралите части и компоненти на системата за гласуване, ще поддържам(е) необходимото за целта количество резервни части и компоненти на склад. Когато повредата не може да се отстрани на място ще предоставя(им) за времето на ремонта оборотна техника, функционален еквивалент на повредената, със същите или по-добри параметри.

7. Поддръжката на системата за гласуване ще се извършва в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. При възникване на проблеми ще реагирам(е) до 1 час от подаване на заявката писмено и на тел:……………………….

8. Поддръжката ще извършвам(е) с екип от обучени и сертифицирани специалисти.

9. При сключване на договора ще представя(им) на възложителя списък с лицата и паспортните данни, длъжностите и необходимите документи на участващите в изпълнението негови служители, които ще имат достъп до Пленарна зала след получаване на разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейност при условията и по реда на чл. 43 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

10. Предлагам(е) следните характеристики на услугата:

10.1. Предварителен анализ на потребностите на системата за гласуване: …………………………..(Участникът описва потребностите на компонентите на системата за гласуване, в съответствие с техническите и функционалните им характеристики и предлага (по възможност) превантивни мерки за предотвратяване на проблеми във функционирането на системата)

10.2. Начин на изпълнението на поръчката: ……………………….(Участникът описва детайлно дейностите, които ще извършва при изпълнението на услугата (планиране, организация и управление), ресурсните възможности (материални и персонал) за тяхното обезпечаване, системата за контрол и управление на рисковете при изпълнение на услугата, въведени със системата на управление на качеството в дружеството на участника)

11. Приемам(е) срока за изпълнение на обществената поръчка - 12 месеца от сключване на договора за възлагането й.

12. Срокът на валидност на настоящата оферта е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.

13. При изпълнението на обществената поръчка ще използвам(е) следните подизпълнители: ........................................................... (посочват се фирмите/имената на подизпълнителите и видовете работи от предмета на обществената поръчка). Участието на подизпълнителите е в размер ……% от общата стойност (обем) на обществената поръчка (посочва се % за всеки от подизпълнителите).(т. 13 се попълва в случай, че се предвижда ползването на подизпълнител/и при изпълнението на поддръжката)
II. Ценово предложение.

1. Предлагам(е) месечна цена на извънгаранционната поддръжка в размер на …………..(………..) лева без ДДС.

В цената се включват всички разходи за изпълнение на договора - труд, стойност на резервните части и компоненти, транспорт, лицензи за софтуера, обучение (при необходимост) и др. Цената се посочва в лева, без включен ДДС (Общата цена за изпълнение на обществената поръчка не може да надхвърля сумата от 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС).

2. Плащането на месечната цена се извършва в български лева, по банков път, до пето число на месеца, следващ този, за който е дължима, срещу представена фактура по посочена от изпълнителя банкова сметка.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документи за участие, посочени в т. 5 от „Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка“.

2. Други (по преценка на участника).

.............................2016 г. Подпис и печат:  1. ................................

    (длъжност и име)
2. ................................

    (длъжност и име)Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница