Приложение №1 Образец! С п и с ъ к н а п р е д с т а в е н и т е д о к у м е н т истраница1/6
Дата26.04.2017
Размер0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6

О
Б Щ И Н А С О З О П О Л
РАЗДЕЛ ХV. образци на документи

Приложение № 1

Образец!

С П И С Ъ К Н А П Р Е Д С Т А В Е Н И Т Е Д О К У М Е Н Т И
Относно: процедура – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане (съгл. чл.38 от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата”) на улична мрежа на гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад, Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода, общински и местни пътища на територията на община Созопол, както и др. по възлагане от Възложителя, в съответствие с тръжната документация"

Описание на документа

Вид на документа (копие или оригинал) и брой
Информация относно личното състояние и критериите за подборДоговор за създаване на обединение (ако е приложимо)


Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 2

Заб. ЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 3 (ако е приложимо)


Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност


Декларация по чл. 56, ал. 5 ЗОП – Приложение № 4 (ако е приложимо)


Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 ЗОП – Приложение № 11
Доказателства за съответствието с критериите за подбор, което включва:

1. Документи за доказване на техническите и професионалните способности:

а). списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката (като част от ЕЕДОП), което/които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

б). списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително този, който отговаря за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството (като част от ЕЕДОП). В този списък следва да е посочена професионална компетентност на тримата експерти: 1. Ръководител обект, 2. Технически ръководител и лице по качеството, както и 3. Координатор по ЗБУТ, 4. Други .... (по преценка на участника)

в) декларация по чл. 64, ал.1, т.9 за за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката - Приложение № 12

г). Посочен валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството.

2. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП - Приложение № 5.2 (ако е приложимо), заедно с доказателства за поетите от подизпълнителя/ите задължения и за тяхното съответствие с критериите за подбор съобразно вида и дела на тяхното участие.

а). Декларация за участие на подизпълнител/и - Приложение 5.2.1. или договор с подизпълнител

б). Документи за доказване на техническите и професионалните способности

3. Декларация по чл. 65, ал. 3 ЗОП - Приложение № 5.3 (ако е приложимо), заедно с доказателства за поетите от третите лица задължения и за тяхното съответствие с критериите за подбор.

ОфертаТехническо предложение, което включва:

1. Документ за упълномощаване (ако е приложимо);

2. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 5.1;

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Приложение № 8;

4. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 9;

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 10;

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 7 (ако е приложимо).Ценовото предложение, съгласно Приложение № 6 - поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставено в общата опаковка.


Наименование на участника


Име и фамилия на представителя на участника
Длъжност
Подпис

__________________________

Дата: _________________ 2017 г.


Приложение № 2

Образец!

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]


Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя

Отговор:

Име:

Община Созопол

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название на поръчката:

"Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане (съгл. чл.38 от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата”) на улична мрежа на гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад, Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода, общински и местни пътища на територията на община Созопол, както и др. по възлагане от Възложителя, в съответствие с тръжната документация"

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо):

Неприложимо!

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:

Отговор:

Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо[ ]

[ ]


Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт:

Телефон:


Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):[……]

[……]


[……]

[……]


Обща информация:

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?

[] Да [] Не

Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.

[] Да [] Не

[…]

[….]Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:


б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък:


г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

a) [……]


б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:

а): [……]

б): [……]

в): [……]


Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:

[ ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):

[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.


Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

  1. Участие в престъпна организация:

  2. Корупция:

  3. Измама:

  4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

  5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

  6. Детски труд и други форми на трафик на хора

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?

[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Ако „да“, моля посочете:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];


в) доколкото е пряко указано в присъдата:

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

[……]

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница