Приложение №1 пълно описание и технически спецификациистраница1/7
Дата25.06.2017
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Приложение № 1.1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка - услуга с предмет:
Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“
Настоящата обществена поръчка се отнася за застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) реколтата им и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет (АМС), включително и обектите към АМС, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, и е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“, както следва:

 • Административна сграда на Министерски съвет, част от сграда, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 1;

 • Гараж, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Йоаким Кърчовски”№ 1;

 • Част от Административна сграда, находяща се на адрес: гр. София,
  ул. „Сердика” № 6 - 8;

 • Недвижим имот – община Елин Пелин;

 • Част от имот – Софийска област;

 • Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” – Варна със съответните машини, съоръжения, оборудване и инвентар; Почивна база „Приморско”;

 • Комплекс „Бояна”, Стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, със съответните машини, съоръжения, оборудване и инвентар;

 • Жилищата, гаражите и помещение, предвидено за магазин от ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет;

 • Земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина), реколтата им и продукцията на ВИ „Евксиноград“, находящи се в стопанство „Евксиноград”,

за следното застрахователно покритие: пожар - основно покритие; експлозия, имплозия; падащи летящи тела или части от тях; умишлен пожар; бедствия; земетресение; наводнение; мълния, буря, ураган, градушка, проливен дъжд; увреждане от тежест при натрупване на сняг и/или лед, морски вълни; свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води; авария на водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения; изтичане на вода и пара; токов удар, индукция, свръхнапрежение; течове от В и К инсталации; увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство; увреждане на имущества вследствие на авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици; палеж, взривяване; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; злоумишлени действия на трети лица; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие /не по-малко от 5 % от застрахователната сума/; тероризъм; разходи за ограничаване на щетите при настъпване на застрахователно събитие; кражба чрез взлом или грабеж; пълна или частична загуба на лозови масиви и бадемова градина, както и пълна или частична загуба на реколтата им, причинени от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, мълнии, буря, градушка, ураган, дъждове, наводнения.

Обекти към администрацията на Министерския съвет по обособена позиция № 1:
I. Действащи обекти с охрана и контролиран достъп:

1. Административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков” № 1: монолитна конструкция - сутерен 1, сутерен 2, партер, 5 етажа, тавански етаж.

2. Административна сграда, масивна стоманобетонова конструкция, находяща се в гр. София, ул. „Сердика” № 6 – 8, сутерен, партер, първи, втори, трети, четвърти, пети етаж и служебен стол.

3. Ведомствен гараж – гр. София, находящ се на ул. „Йоаким Кърчовски” № 1, двуетажна сграда с масивна конструкция.

4. Комплекс „Бояна” – гр. София, находящ се на ул. „Витошко лале” № 16: Сгради: Дом № 2, 3, 4, 5, 6, и 7; Стопански сгради – 2 бр.; Подземен гараж; Караулно; Техническа сграда; Трафопост 1 и 2; Производствена сграда – пералня; предмети с художествена и историческа стойност, мишини и съоръжения, стопански инвентар.

5. Стопанство „Евксиноград”: Дворец „Евксиноград” – архитектурно-строителна, историческа и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение“; Фердинандова къща, Бунгала на плажа – 15 бр., Вила „Кипарис“, Спортна база-тенис корт, Вила „Чинар“, Хангар за лодки, Бунгало – Слънчев часовник, Вила „Магнолия“, Пералня, Термоцентрала, Вила 4, Хотел „Тунела“, Бунгало до термоцентрала (бунгало № 16), Сграда медицинска, Закрит спортен комплекс, Гараж и работилници, Вила „Кедър“, Склад за отрови, Стопанска сграда (машинен парк), Винарска изба – технологичен корпус, Вин. изба – склад за стареене на дестилати, Винарска изба – лабораторно битова сграда, Винарска изба – бъчварска работилница и гараж, Винарска изба – инженерна инфраструктура, Представителство – винарска изба, Телефонна централа, Щал, Битовки и котелно парк, Пречиствателна станция, Оранжерия малка палмена, Оранжерия голяма палмена, Хотел „Манастира“, Склад – морска база, Сграда специално предназначение – фар, Трафопост № 4, Трафопост № 3, Трафопост № 2, Селскостопанска сграда – работна, КПП – 1-ви пост, Трафопост № 5, Селскостопанска сграда в парк, Параклис „Св. Димитър“, Ресторант „Тунела“, Зала за мероприятия, Складове към винарски изба (до бъчварна), Гаражи, Машинен парк.

5.1. Лозови масиви и бадемова градина:

- Лозе „ Пино Шардоне” – 20 дка

- Лозе „ Траминер розов” – 21 дка

- Лозе „ Немски ризлинг” – 9 дка

- Лозе „ Шардоне” – 11 дка

- Лозе „ Траминер” – 7 дка

- Лозе „ Врачански мискет” – 9 дка

- Лозе „ Врачански мискет” – 15 дка

- Лозе „ Червен мискет” – 9 дка

- Лозе „ Врачански мискет” – 3 дка

- Бадемова градина – 9 дка

5.2. Реколтата на лозовите масиви и бадемовата градина.

5.3. Продукцията на ВИ „Евксиноград“.

5.3. Предмети с художествена и историческа стойност.

5.4. Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар.

5. Обект „Шабла” – гр. Шабла: едноетажна полумасивна сграда – КПП, Вила 1 (двуетажна масивна къща), Вила 2 (двуетажна масивна къща), едноетажна масивна сграда – трафопост, едноетажна масивна сграда -„Добруджански двор”.
II. Обекти, които не функционират:
1. Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” – находяща се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

Масивна сграда на 4 етажа, трите етажа са построени 1959 г., а надстройката (4 етаж) е построена 1968 г.; перално помещение – масивна сграда; трафопост, построен 1986 г.; гаражни клетки – 2 бр., построени 1989 г.; лятно кино, построено 1986 г.; съблекални и хангар.

- охрана от служители на базата.
III. Обекти, отдадени под наем:

1. Почивна база „Приморско” – находяща се в гр. Приморско; масивна сграда - 3 етажа; построена 1966 г.
IV. Обекти със специално предназначение:

1. Обект – с. Габра, община Елин Пелин – не функционира.

2. Обект (склад) – Софийска област.
V. Жилищата от ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет:

78 бр. апартаменти, 8 бр. гаражи, 1 помещение за магазин - находящи се в гр. София.


Забележка: Списък с адреси на апартаментите ще бъде предоставен на определеният изпълнител при сключване на договора.
Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”;

Преносими компютри (лаптопи и таблети) в администрацията на Министерския съвет – съгласно Списък Приложение № 12.2.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“
Общи условия на Възложителя за обособените позиции:
1. Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 11 (единадесет) месеца с начало 00.00 часа на 01.02.2014 г. и край 24.00 часа на 31.12.2014 г. Участникът декларира, че ако е избран за изпълнител и по обективни причини застрахователният договор не бъде сключен до 31.01.2014 г. ще изпълнява задълженията си по договора, считано от 00.00 часа на 01.02.2014 г. до датата на сключване на договора и ще предостави писмо за покритие за този срок.

2. Начин на плащане на застрахователната премия – застрахователната премия се заплаща разсрочено на шест равни вноски, в лева по банкова сметка.

3. Не се допуска прилагане на самоучастие (франшиз).

4. В случай, че възложителят придобие друго движимо или недвижимо имущество през 2014 г. и има необходимост от тяхното застраховане, застрахователят за съответният вид застраховка ги застрахова при условията на сключения застрахователен договор. Застраховката се сключва от датата на придобиване/постъпване на съответното имущество до края на 2014 г.

Застрахователят да предвиди възможности:а) при промяна на активите в посока намаление в хода на изпълнение на поръчката, при което застрахователната премия са намалява съразмерно на отпадналата необходимост, без за това да се дължат финансови компенсации;

б) при промяна на активите в посока увеличение в хода на изпълнение на поръчката, се сключва добавък към застраховката и се заплаща допълнителна премия при същото тарифно число от офертата на застрахователя.

Общият размер на застрахователните премии по настоящата поръчка (за I и II обособени позиции), включително и на допълнително застраховано имущeство при условията на б. "б", не може да превишава сумата от 66 000 лв. с вкл. данък върху застрахователните премии.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, съгласно пълното описание на предмета на поръчката и Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС,
за следното застрахователно покритие: пожар - основно покритие; експлозия, имплозия; падащи летящи тела или части от тях; умишлен пожар; бедствия; земетресение; наводнение; мълния, буря, ураган, градушка, проливен дъжд; увреждане от тежест при натрупване на сняг и/или лед, морски вълни; свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води; авария на водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения; изтичане на вода и пара; токов удар, индукция, свръхнапрежение; течове от В и К инсталации; увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство; увреждане на имущества вследствие на авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици; палеж, взривяване; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; злоумишлени действия на трети лица; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие (не по-малко от 5 % от застрахователната сума); тероризъм; разходи за ограничаване на щетите при настъпване на застрахователно събитие; кражба чрез взлом или грабеж; пълна или частична загуба на лозови масиви и бадемова градина, както и пълна или частична загуба на реколтата им, пълна или частична загуба на продукцията на винарска изба „Евксиноград“, причинени от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, мълнии, буря, градушка, ураган, дъждове, наводнения.
Застрахователна сумапосочена в Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС, е равна на балансовата стойност на застрахованото имущество. Посочената застрахователна сума се приема за действителна стойност на застрахованото имущество.
Застрахователна премия - определя се от тарифна ставка, която е % от застрахователната сума, съгласно Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС.
Възстановителната стойност на застрахованите имущества (сгради със съответните машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколта им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“) е застрахователната сума, определена в Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС.
Застрахователното покритие да не бъде ограничавано в зависимост от вида, спецификата и местонахождението на застрахованото имущество.
Застрахователят да предвиди възможности:

а) при промяна на активите в посока намаление в хода на изпълнение на поръчката, при което застрахователната премия са намалява съразмерно на отпадналата необходимост, без за това да се дължат финансови компенсации;

б) при промяна на активите в посока увеличение в хода на изпълнение на поръчката, се сключва добавък към застраховката и се заплаща допълнителна премия при същото тарифно число от офертата на застрахователя.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”


Броя и техническите данни на преносимите компютри са съгласно Приложението.

Застрахователно покритие покрива се всяка материална загуба, повреда или разноски, възникнали от:

- неочаквано, непредвидено събитие, при което застрахованото имущество не може да изпълнява повече функциите си по предназначение;

- кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица;

- пожар, вода, природни бедствия, експлоатационни грешки, технологични рискове – материални дефекти, производствени несъответствия, токов удар, индукция, свръхнапрежение и др.


Териториална валидност - застрахователна защита на територията на Република България и чужбина.
Застрахователна сумапосочена в Списък на преносими компютри (лаптопи, таблети) и е равна на балансовата стойност на застрахованото имущество. Посочената застрахователна сума се приема за действителна стойност на застрахованото имущество.
Застрахователна премия - определя се от тарифна ставка, която е % от застрахователната сума и се изплаща в лева.

Приложение № 1.2


УЧАСТНИК: …………………………………………………………………………………..

Седалище и адрес на управление: ……………………….тел…………/факс………

решение №……………………………. г. по фирмено дело ...................................,

на ……………………………. съд/ Агенцията по вписванията

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………………………………………………………………..,

Адрес за кореспонденция, банкови сметки ...........………………………………...


О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка

С настоящото представяме нашата оферта за участие по ………………………….. обособена позиция/ обособени позиции от обявенaта от администрацията на Министерски съвет обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава осма „а" от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”.Декларираме, че сме запознати с указанията, условията за участие и изискванията за изпълнение, включително пълното описание на предмета и техническите спецификации на обявената от Вас горепосочена обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП, и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни настоящата оферта да има срок на валидност 90 (деветдесет) дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители:


Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението

(в %)
Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в публичната покана, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и Фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ……………………Приложение № 2.1

До .......................................................

(наименование на възложителя) Адрес: ................................................


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
по Обособена позиция № 1: Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“

От участник:...............................................БУЛСТАТ/ЕИК.............................................


След запознаване с условията за участие и изискванията за изпълнение , включително и техническото задание на обществената поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ с две обособени позиции, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП, предлагаме следната техническа оферта за изпълнение на Обособена позиция № 1: Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, съгласно пълното описание на предмета на поръчката и Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС (Приложение № 12.1),

за следното застрахователно покритие: пожар - основно покритие; експлозия, имплозия; падащи летящи тела или части от тях; умишлен пожар; бедствия; земетресение; наводнение; мълния, буря, ураган, градушка, проливен дъжд; увреждане от тежест при натрупване на сняг и/или лед, морски вълни; свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води; авария на водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения; изтичане на вода и пара; токов удар, индукция, свръхнапрежение; течове от В и К инсталации; увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство; увреждане на имущества вследствие на авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици; палеж, взривяване; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; злоумишлени действия на трети лица; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие (не по-малко от 5 % от застрахователната сума); тероризъм; разходи за ограничаване на щетите при настъпване на застрахователно събитие; кражба чрез взлом или грабеж; пълна или частична загуба на лозови масиви и бадемова градина, както и пълна или частична загуба на реколтата им, пълна или частична загуба на продукцията на винарска изба „Евксиноград“, причинени от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, мълнии, буря, градушка, ураган, дъждове, наводнения.
Застрахователна сумапосочена в Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС, е равна на балансовата стойност на застрахованото имущество. Посочената застрахователна сума се приема за действителна стойност на застрахованото имущество.
Застрахователна премия - определя се от тарифна ставка, която е % от застрахователната сума, съгласно Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС.
Възстановителната стойност на застрахованите имущества (сгради със съответните машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколта им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“) е застрахователната сума, определена в Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС.
Застрахователното покритие да не бъде ограничавано в зависимост от вида, спецификата и местонахождението на застрахованото имущество.
Застрахователят да предвиди възможности:

а) при промяна на активите в посока намаление в хода на изпълнение на поръчката, при което застрахователната премия са намалява съразмерно на отпадналата необходимост, без за това да се дължат финансови компенсации;

б) при промяна на активите в посока увеличение в хода на изпълнение на поръчката, се сключва добавък към застраховката и се заплаща допълнителна премия при същото тарифно число от офертата на застрахователя.
Предлагаме следната техническа оферта за изпълнение на Обособена позиция № 1: Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, съгласно пълното описание на предмета на поръчката и Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС (Приложение № 12.1)
................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ описание на предлаганите условия за изпълнение /

Предлагаме изплащане на обезщетенията в срок от ……. (Срокът за изплащане на обезщетенията се посочва в календарни дни – не повече от 7 (седем) дни, считано от датата на представяне на изискуемите документи).

Изискуеми документи при застрахователно събитие:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Прилагат се Общите условия на застрахователя по застраховките – за сградите, за имуществото – машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар, за земеделските култури, за реколтата им, за продукцията на винарската изба:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Дата ..................... Подпис : ......................................

Име, фамилия, длъжност

Приложение № 2.2
До .......................................................

(наименование на възложителя) Адрес: ................................................

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

по Обособена позиция № 2: „Застраховане на преносими компютри (лаптопи, таблети)”

От участник:

............................................................БУЛСТАТ/ЕИК............................................................

След запознаване с условията за участие и изискванията за изпълнение , включително и техническото задание на обществената поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ с две обособени позиции, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП, предлагаме следната техническа оферта за изпълнение на Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи,таблети)”:


..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ описание на предлаганите условия за изпълнение /
Предлагаме изплащане на обезщетенията в срок от ……. (Срокът за изплащане на обезщетенията се посочва в календарни дни - до 7 (седем) дни, считано от датата на представяне на изискуемите документи).
Изискуеми документи при застрахователно събитие:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Прилагат се Общите условия на застрахователя по застраховката.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Дата ..................... Подпис ......................

Приложение № 3.1
Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница