Приложение №1 подробна техническа спецификация за обособена позиция №1страница1/3
Дата24.06.2017
Размер458.64 Kb.
  1   2   3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОДРОБНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
Доставка, инсталация и конфигурация на централната компонента и средата за развойна дейност” 1. Цел и очаквани резултати

Основната цел е извършване на доставка на хардуер и софтуер, инсталиране, конфигуриране и настройка на доставеното оборудване и софтуер, интегриране в инфраструктурата на МВР и участие в миграция на данните в новата среда, за да се изгради нова централизирана система за регистрация на МПС и собствениците им (ЦАИС РМПСС), която да е достатъчно надеждна и сигурна и да осигурява 24х7 обмена на информация, изисквана по Директива 2011/82/ЕС.

Новата ЦАИС РМПСС ще поддържа две идентични копия на базата данни на централно ниво в Главния компютърен и комуникационен център на МВР /ГККЦ/ и ще бъде изградена като три слойна архитектура от типа: краен клиент – приложно ниво /сървъри за приложения/ - сървъри за бази данни. Приложното ниво трябва да осигурява достътъчна мощност и резервираност на услугата за нормалната работа на около 4000 едновременни заявки от потребители. Заявките към базите данни ще се разпределят между двете бази, но трябва да е възможно и поемането на работата от едната база данни, при необходимост.

Допълнително в Резервния компютърен и комуникационен център на МВР /РККЦ/, върху същесвуващи ресурси, трябва с цел резервираност да се осигури трето копие на базата данни, което да се актуализира непрекъснато в on-line режим. В РККЦ към момента върху сървър HP Integrity bl890 с операционна система HP-UX v.11.31 и СУБД Informix v.11.50 се поддържа частично копие на базата данни на АИС „Регистрация на МПС и собствениците им”, което се актуализира ръчно на определен интервал, поради старата версия на СУБД на сегашната система в ГККЦ.

При подготовка на настоящата техническа спецификация е следван принципът на допълняемост към съществуващи информационни ресурси, чрез използване и разширение на налични такива. В момента МВР разполага със съвременен, високонадежден технически ресурс, в който има свободен капацитет. Такива ресурси са: налично блейд шаси HP BladeSystem c7000 Enclosure, дисков масив EMC DMX-4, CISCO Catalist L3 комутатори 6505E и др. В този проект предвиждаме разширение и допълване на наличния ресурс, с оглед неговото ефективно използване, прилагане на наличния експертен потенциал на специалистите от ДКИС-МВР в експлоатацията на техническите ресурси и намаляване на разходите за нови инвестиции. Това допълнително ще даде възможност и за съкращаване на сроковете за реална реализация на проекта.

Доставеното оборудване и софтуер трябва да се интегрират в съществуващата инфраструктура на ИТ ресурсите в МВР и да са в съответствие със съществуващите правила и изисквания за АИС в МВР.

С цел да се осигури приемственост и успешна миграция на БД на сега работещата децентрализирана система в БД на новата ЦАИС РМПСС, новата система следва да бъде базирана на използваната към момента СУБД IBM Informix DS. Заедно с това СУБД следва да осигури възможност за поемане на нарастващото натоварване, да гарантира резервираност и отказоустойчивост, да позволява бъдещо развитие при необходимост на функционалния обхват на системата.

За приложното ниво на системата следва да се достави и използва приложния сървър Oracle WebLogic Server, тъй като в неговата среда има вече готови разработени модули от приложното програмно осигуряване на системата и на този сървър е базирано решението, изградено за EUCARIS Prum, което на практика ще стане част от новоизгражданата система и е пряко свързано с изпълнение на ангажиментите на Р България по директиви и решения на ЕС.

За съвместимост на средата за експлоатация със средата за развой и с вече разработените модули, Oracle WebLogic Server трябва да е инсталиран върху операционна система MS Windows Server.–среда, актуална версия.

Решението за запазване в ЦАИС РМПСС на използваната към момента СУБД Informix, но по-нова и актуална версия и част от вече разработени модули на приложното програмно осигуряване, изпълняващо бизнес-логиката на системата върху Oracle WebLogic Server, ще осигури възможност за планиране и изпълнение на процес на по-плавно, поетапно мигриране на функционалности от експлоатираната в момента система, което в кратките срокове за реализация е единственото работещо решение.

С цел спазване на сроковете за изпълнение на ангажиментите на Р България по Директива 2011/82/ЕС и необходимостта от внедряване на новата система в много кратки срокове, новодоставеното оборудване и софтуер, трябва да са идентични и напълно съвместими с наличните ИТ технологии, които вече се използват в информационните системи на МВР.


Резултатите, които трябва да постигне избраният изпълнител са:

 • Да се доставят и инсталират изчислителни мощности, съгласно описаните спецификации, които да позволят изграждането върху тях на съвременна централизирана информационна система с трислойна архитектура в експлоатационната среда в ГККЦ на МВР и дефиниране на репликация на данните в РККЦ на МВР;

 • Да се извърши конфигурация и настройка на доставеното оборудване и софтуер, което да осигури надеждност, резервираност и отказоустойчивост на системата, в съответствие с утвърдените за АИС стандарти за информационната сигурност и в съответствие с изискванията на ЕС за непрекъсната работа на системата;

 • Инсталирането и конфигурирането на доставеното оборудване и софтуер в ГККЦ на МВР трябва да се извърши без да се прекъсва или да се застрашава оперативната работа на текущо експлоатираните информационни системи в МВР;

 • Изграждане на необходимата експлоатационна среда в РККЦ на МВР на базата на съществуващи хардуерни ресурси и дефиниране на репликация между базите данни на ЦАИС РМПСС в ГККЦ и РККЦ на МВР;

 • Осигуряване на гаранционна поддръжка на доставеното оборудване и софтуер, в съответствие с условията, посочени в т.2 „Конкретни технически спецификации“;

 • Оказване на експертна и консултантска помощ при изготвяне на план за цялостна поетапна миграция на сега работещата АИС РМПСС, съобразено с изискванията на новата експлоатационна среда на ЦАИС РМПСС.

 • Оказване на експертна и консултантска помощ при прехвърляне/ миграция на БД от сега работещата АИС РМПСС в новата експлоатационна среда на ЦАИС РМПСС;

 • Обучение на администратори от МВР за работа с Оracle WebLogic Server и WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition;

 • Оказване на експертна и консултантска помощ при конфигуриране и настройване на сървърите за БД и репликацията между тях и при конфигуриране и настройване на сървърите за приложения.
 1. Конкретни технически спецификации:

на артикула

Количество

Спецификации

Забележки и коментари, свързани с документациятаОбщи технически изисквания


Осигуряване миграция и централизация на сега работещата АИС РМПСС, върху новодоставено оборудване, осигуряване на резервираност на централната БД от ГККЦ в РККЦ на МВР и осигуряване и настройване на средата за работа на приложението на системата.


Цялото оборудване да е ново и да не е използвано преди това.


Цялото активно оборудване да бъде окомплектовано с токозахранващи и интерфейсни кабели и щепсели, които са в съответствие с действащите в България стандарти


Посоченото по-долу оборудване и софтуер да отговаря на следните минимални технически изисквания:


Конкретни технически спецификации:


1

Доставка на сървър за бази данни – за допълване производителността и използване на капацитета и функционалността на налично Блейд шаси – добавяне на 1 бр.сървър .

Сървърът да представлява многопроцесорна компютърна система с възможност за виртуализация на ресурсите – изчислителни, памет, комуникационни, входно/изходни към системите за съхранение на данни и др. за конфигуриране на виртуални сървъри.

Сървърът да бъде от тип блейд архитектура, да осигурява 10 Gb Ethernet LAN и 8 Gb SAN инфраструктура.
Сървърът за бази данни да отговаря на следните минимални технически изисквания:

Да включва необходимите хардуерни и софтуерни ресурси и лицензи за разделяне, конфигуриране и функциониране на минимум 3 дяла с присвоени набор от хардуерни ресурси (дискове, процесори, памет и входно-изходни устройства)

Операционна система, инсталирана върху отделен дял да може да бъде стартирана, рестартирана и спирана, като не оказва влияние на работата на другите дялове и като цяло на сървъра

Да се предоставят средства за динамично преконфигуриране на хардуерните ресурси на сървъра (процесор, памет или входно/изходен адаптер) при хардуерен проблем на някой от тях.

Да се осигури зареждане на операционна система и от дискове създадени в SAN среда (от външна дискова система - EMC Symmetrix DMX-4).

Да включва мин. 2 бр. 64-битови процесори с общо мин. 16 ядра от тип Intel® Itanium® 8 Core 9560 2.53GHz, 32MB cache или еквивалент. Сървърът да има възможност за разширение до 4 процесора от същия тип.

Да съдържа оперативна памет минимум 256 GB RAM, с възможност за разширение до поне 700 GB чрез добавяне на необходимите модули памет, с максимално ниво на защита на паметта при аварийни ситуации.

Да разполага с мин. 4 бр. по 200 GB SSD hot-plug дискове и необходимия брой RAID контролери или съответните софтуерни средства, за системен и приложен софтуер за конфигуриране на RAID 1 масиви

Да разполага със средства за отдалечено управление

Да съдържа в конфигурацията си входно-изходна компонента, включваща минимум:

Да се достави операционна система от типа на HP-UX 11i version 3 Data Center Operating Environment или еквивалент, осигуряваща лиценз с всички необходими софтуерни компоненти за:

 • администриране и управление на ресурсите

 • виртуализация и динамично управление на виртуалните ресурси

 • наблюдение на натоварването

 • промяна в движение на размера на файловите системи

 • система за висока сигурност, откриване на опити за проникване, сигурно разделяне на ресурсите

 • разпределение на компютърните ресурси в зависимост от производителността на конкретното приложение

 • работа в клъстер

 • средства за прогнозиране и планиране на капацитета на системните ресурси

 • осигуряване на multipathing за връзка към дисков масив EMC Symmetrix DMX-4

Гаранционна поддръжка - минимум 36 месеца хардуерна поддръжка от производителя, минимум 36 месеца софтуерна поддръжка от производителя, покритие 24x7, време за реакция - до 4 часа, време за отстраняване на проблема – до 24 часа, обслужване на място.

Възложителя не връща повредени магнитни, SSD и flash носители на информация, те не се изнасят от МВР.
4

Доставка на сървъри за приложения – за допълване производителността и използване на капацитета и функционалността на налично Блейд шаси – добавяне на 4 броя сървъри .


Минимални изисквания за всеки сървър:

Да включва минимум 1 процесор Intel® Xeon® E5-2690, 64 битов, осем ядрен, с минимум 20МБ кеш памет или еквивалентен.

Да поддръжа 2 процесорна архитектура.

Да съдържа оперативна памет минимум 128 GB RAM DDR3 LRDIMM памет(с ниска консумация на енергия), разширяема до минимум 512GB, с максимално ниво на защита на паметта при аварийни ситуации.

Минимум 2 броя 300GB 6GB/s SAS 15k rpm hot-plug HDDs

Вграден дисков контролер с минимум 512MB кеш с поддръжка на RAID 0 и RAID 1.

Конвергиран мрежови адаптер, осигуряващ минимум 2 порта 10GbpsEthernet със следните характеристики: - Обединение на мрежи за данни и мрежи за съхранение на данни

- Сегментиране на мрежовите адаптери, Ethernet NIC и/или FC HBAFC адаптер, осигуряващ 2 бр. FibreChannel (FC) портове, 8 Gbps скорост в пълен дуплекс режим

Да бъде доставена и инсталирана операционата система MS Windows Server 2012 Standard. Сървърът да може да работи и с операционна система MS Windows 2008 R2 Standard и при необходимост по време на изграждане на средата за системата, да се извърши инсталация /downgrade/ на MS Windows 2008 R2 Standard.

Гаранционна поддръжка - минимум 36 месеца хардуерна поддръжка от производителя, минимум 36 месеца софтуерна поддръжка от производителя, покритие 24x7, време за реакция - до 4 часа, време за отстраняване на проблема – до 24 часа, обслужване на място.

Възложителя не връща повредени магнитни, SSD и flash носители на информация, те не се изнасят от МВР.
1

Увеличаване на дисковото пространство на налична дискова система EMC Symmetrix DMX-4
3.1
За осигуряване на достатъчно дискова памет на новата система е необходимо да се разшири дисковото пространство на съществуващ дисков масив EMC Symmetrix DMX-4 и да се свържат специфицираните в т.1 и т.6 сървъри към изградената SAN среда в ГККЦ на МВР.

За ъпгрейд на наличните ресурси следва да се достави и инсталира оборудване, отговарящо на следните минимални технически изисквания:


3.2
Да се доставят и инсталират 600 GB 15k rpm FC дискове (минимум 24 броя+2 броя горещ резерв) и да бъдат конфигурирани в RAID 5 (схема 7+1). Дисковете да се инсталират в съществуващи дискови кутии в EMC Symmetrix DMX-4
3.3
 Да се доставят и инсталират необходимия брой 1000 GB SATA дискове (минимум 12 броя) и да бъдат конфигурирани в RAID 5 (схема 3+1). Дисковете да се инсталират в съществуващи дискови кутии в EMC Symmetrix DMX-4
3.4
Да се доставят всички необходими софтуерни лицензи за добавения капацитет дисково пространство:

 • TimeFinder / Clone

 • TimeFinder / Snap

 • SAN Manager

 • SYMMETRIX Management (SMC & SYMM MGR)
3.5
Техническите средства да бъдат доставени и инсталирани в ГККЦ на МВР
3.6
Гаранционна поддръжка - минимум 36 месеца хардуерна поддръжка от производителя, минимум 36 месеца софтуерна поддръжка от производителя, покритие 24x7, време за реакция - до 4 часа, време за отстраняване на проблема – до 24 часа, обслужване на място.

Възложителят не връща повредени магнитни, SSD и flash носители на информация , те не се изнасят от МВР.
1

Лентова библиотека за LTO 6 Ultrium

Лентовата библиотека да отговаря на следните изисквания и параметри:

Да е с 3 броя инсталирани лентови устройства LTO/Ultrium 6, с FC интерфейси (минимум 8Gb/s) и минимум 80 слота за касети

Да позволява надграждане до 4 броя лентови устройства от същия тип.

Да бъде доставена и заредена с LTO етикетирани касети за данни във всички вградени слотове, както и 4 броя универсални почистващи касети

Да включва бар код маркировка на касетите и средства за работа с нея

Да разполага с интерфейс за отдалечен достъп за администриране, конфигуриране и наблюдение

Да има резервирани захранвания

Да бъде вградена в 19” шкаф и включена към SAN в ГККЦ

Да се управлява от наличната в МВР система за управление на архивирането на данни HP DataProtector.

Да се доставят лицензи за система за управление на архивирането - HP DataProtector SAN Drive -3 бр. и HP DataProtector Online extension for UNIX -2 бр

Да има включени услуги по инсталация и конфигурация на библиотеката.

Да има осигурена гаранционна поддръжка - минимум 36 месеца хардуерна поддръжка от производителя, минимум 36 месеца софтуерна поддръжка от производителя, покритие 24 х 7, време за реакция - до 4 часа, време за отстраняване на проблема – до 24 часа, обслужване на място.

Възложителят не връща повредени магнитни носители на информация, те не се изнасят от МВР.
1

Доставка на допълнително Блейд шаси.


Да се достави и монтира допълнително Блейд шаси, с цел осигуряване на пълна съвместимост, то да е еквивалентно на съществуващото налично в ГККЦ на МВР (разширеното по т.1 и т.2) и отговарящо на следните технически изисквания:

Да бъде монтирано в шкаф (rackmounted)

Да осигурява 10 Gb мрежова свързаност към локалната мрежа (към наличните Cisco Nexus 5000), посредством минимум два броя мрежови модула от тип Virtual Connect Flex-10 или еквивалентен. Да включва общо мин. 8 бр. 10Gb SR SFP+ модули и необходимите оптични OM3 кабели.

Да осигурява 8 Gb свързаност към SAN мрежата (към наличните SAN суичове Cisco MDS 9500), посредством минимум два броя FC SAN суичове от тип MDS 8/12c Blade System Fabric Switch или еквивалентен.

Да включва в конфигурацията си резервирани захранвания (N+1) и вентилатори (N+1), които да могат да бъдат заменяни без спиране на оборудването.

Да включва в конфигурацията си резервиран модул за осигуряване на управление и наблюдение на системата и софтуер за управление и диагностика на системата.

Да включва в конфигурацията си интегриран KVM суич

Да предоставя възможност за отдалечено администриране на всеки блейд сървър през криптирана SSL мрежова връзка.

Да осигурява достатъчно свободно място, функционалност и капацитет, така че сървърите по т.6 и т.7 да бъдат инсталирани в него.

Да се достави DVD записващо устройство, което да се използва от всички сървъри в шасито

Да бъде оборудвано с вграден LCD панел, чрез който да има възможност да се наблюдават локално състоянието на основни хардуерни параметри и функции и да позволява първоначална настройка при инсталиране на системата.

Да има минимум 16бр. за half height или 8 бр. слота за full height блейд сървъри. Блейд шасито да поддържа както x86, така и RISC/EPIC сървъри във всеки един слот.

Гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца хардуерна поддръжка от производителя, минимум 36 месеца софтуерна поддръжка от производителя, покритие 24 х 7, време за реакция – до 4 часа, време за отстраняване на проблема – до 24 часа, обслужване на място.

Възложителят не връща повредени магнитни, SSD и flash носители на информация.


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница