Приложение №1 проект! Договорстраница1/2
Дата07.10.2017
Размер453.42 Kb.
#31833
  1   2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

ПРОЕКТ!
ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТУРОВЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИИ”

по обособена позиция 1
Днес, .................... 2013 г. в гр.София, се сключи настоящият договор между:
1/ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, ЕИК 130169256, представлявано от Асен Васков Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма и Елена Карапаунова, началник на отдел „Финансов” и главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2/………………………………………………….., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………., ЕИК ………………………………..……., IBAN ……………………………………….., BIC ………………………., при банка: ……………………………………………………………………………………………..….., представлявано от …………………………………………………………………, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, и определен като такъв в резултат на проведена процедура на чл. 14, ал. 3, т. 2, във вр. с чл. 45а, ал. 2 и по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно Решение № РД-……………..........………г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризмаI.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение услуга по „Организиране на тематични журналистически турове за представители от Индия, Япония, Скандинавия и Финландия, Великобритания и Ирландия, Германия, Австрия, Франция и Бенелюкс, Сърбия, Полша, Русия, Украйна, ОНД“, съгласно клаузите на настоящия договор и оферта, приложение към настоящият договор.

(2) Предметът по ал. 1 включва подготовката, организацията и провеждането на 13 (тринадесет) журналистически тура, съобразно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, и съгласно предварително одобрен от Възложителя маршрут с програма.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Място на изпълнение на услугата - на територията на Република България, по предварително одобрен от Възложителя конкретен маршрут за всеки тур, съобразен с националността и интересите на туристите от съответния целеви пазар.

Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до цялостно изпълнение на предмета /подготовка, организация, провеждане и отчитане на туровете/, но не по-късно от 31.12.2013 г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата цена по договора в размер на ………………………... лв. (………………………………..………………………………………… лева), без ДДС или ………………………... лв. (………………………………..………………………………………… лева), с ДДС, съгласно Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката, включително и непредвидени разходи.

Заплащането се извършва за реално присъстващи участници, съгласно дадената в Ценовото предложение пакетна цена за едно лице.

Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на съответната услуга по чл.1 в срок от 10 календарни дни след приемане изпълнението на услугата за всеки един тур, въз основа на представена оригинална данъчна фактура и двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за изпълнение на частта от договора.

(4) Приемането на съответната част /тур/ от изпълнението и подписването на двустранните протоколи от страна на Възложителя, се извършва от определен/и със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма служител/и от дирекция „МРИТ“ на МИЕТ.

IV. ПPABA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими за извършването на услугата.

(2) Да получи предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрена програма за всеки тур, най-късно пет работни дни преди провеждането му.

(3) Да получи уговореното възнаграждение след изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор, по реда на чл. 5 от договора.


Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да извършва качествено и в срок услугите, предмет на настоящия договор, съгласно техническата спецификация на Възложителя и представеното от него Техническо предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2) Да спазва писмените и устни указания по изпълнение на дейностите, дадени от Възложителя или от упълномощен негов представител.

(3) Да представя на Възложителя чрез упълномощените по чл. 5, ал. 4 лица проект на програма за всеки тур, най - късно 10 работни дни за съгласуване преди провеждането му.

(4) Да осигури възможност на Възложителя да осъществява контрол по изпълнение на възложеното по договора.

(5) Да не разкрива по какъвто и да е начин пред трети лица информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на услугата, предмет на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да извършва проверка относно качеството на извършваната услуга - без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да дава писмени и устни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението предмета на договора, чрез упълномощените по чл. 5, ал. 4 от него лица и да изисква тяхното изпълнение.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да оказва необходимото съдействие и предоставя информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за извършването на услугата.

(2) Да одобрява в срок до 5 работни дни преди датата на провеждане на всеки тур програмата, маршрута и обектите на посещение.

(3) Да номинира служител, който ще присъства при провеждането на всеки тур.

(4) Да заплати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и реда на раздел III от настоящия договор.

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.

Чл. 10. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или преустанови изпълнението на даден тур, същият дължи неустойка в размер на 100% (сто процента) от цената за съответния тур. В този случай неустойката представлява стойността на неизпълнената услуга.

(2) При неспазване на някоя от дейностите за провеждане на тур, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, водещи до ограниченост за провеждане на планираното мероприятие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от договорената сума за тура, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.

(4) В случай на некачествено или лошо изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на тура.

(5) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.
VІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 11. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 (пет) работни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Настоящият договор се прекратява с:

  1. изпълнение на предмета на договора.

  2. едностранно, с писмено предизвестие, отправено от Възложителя, когато се констатира частично неизпълнение на два пъти, съгласно чл. 10, ал.2.

  3. едностранно без предизвестие от страна на Възложителя, в случай, че Изпълнителят не изпълни или преустанови изпълнението на даден тур по чл. 10, ал. 1 от договора.


ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на възложителя, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на трети лица, освен пред своите служители, отговорни за изпълнението на поръчката. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.


Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 14. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 15. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 16. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………… ………………………………

АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

................................

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА,

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

И НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ФИНАНСОВ”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

ПРОЕКТ!
ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТУРОВЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИИ”

по обособена позиция 2
Днес, .................... 2013 г. в гр.София, се сключи настоящият договор между:
1/ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, ЕИК 130169256, представлявано от Асен Васков Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма и Елена Карапаунова, началник на отдел „Финансов” и главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2/………………………………………………….., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………., ЕИК ………………………………..……., IBAN ……………………………………….., BIC ………………………., при банка: ……………………………………………………………………………………………..….., представлявано от …………………………………………………………………, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, и определен като такъв в резултат на проведена процедура на чл. 14, ал. 3, т. 2, във вр. с чл. 45а, ал. 2 и по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно Решение № РД-……………..........………г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризмаI.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение услуга по „Организиране на тематични журналистически турове за представители от КНР“, съгласно клаузите на настоящия договор и офертата - приложение към настоящият договор.

(2) Предметът по ал. 1 включва подготовка, организация, логистика и провеждането на 2 (два) журналистически тура, съобразно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, и съгласно предварително одобрен от Възложителя маршрут с програма.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Място на изпълнение на услугата - на територията на Република България, по предварително одобрен от Възложителя конкретен маршрут за всеки тур.

Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до цялостно изпълнение на предмета /подготовка, организация, провеждане и отчитане на туровете/, но не по-късно от 04.06.13г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата цена по договора в размер на ………………………... лв. (………………………………..………………………………………… лева), без ДДС или ………………………... лв. (………………………………..………………………………………… лева), с ДДС, съгласно Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката, включително и непредвидени разходи.

Заплащането се извършва за реално присъстващи участници, съгласно дадената в Ценовото предложение пакетна цена за едно лице.

Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на съответната услуга по чл.1 в срок от 10 календарни дни след приемане изпълнението на услугата за всеки един тур, въз основа на представена оригинална данъчна фактура и двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за изпълнение на частта от договора.

(4) Приемането на съответната част /тур/ от изпълнението и подписването на двустранните протоколи от страна на Възложителя, се извършва от определен/и със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма служител/и от дирекция „МРИТ“ на МИЕТ.

IV. ПPABA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими за извършването на услугата.

(2) Да получи предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрена програма за всеки тур, най-късно пет работни дни преди провеждането му.

(3) Да получи уговореното възнаграждение след изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор, по реда на чл. 5 от договора.


Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да извършва качествено и в срок услугите, предмет на настоящия договор, съгласно техническата спецификация на Възложителя и представеното от него Техническо предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор.

(2) Да спазва писмените и устни указания по изпълнение на дейностите, дадени от Възложителя или от упълномощен негов представител.

(3) Да представя на Възложителя чрез упълномощените по чл. 5, ал. 4 лица проект на програма за всеки тур, най - късно 10 работни дни за съгласуване преди провеждането му.

(4) Да осигури възможност на Възложителя да осъществява контрол по изпълнение на възложеното по договора.

(5) Да не разкрива по какъвто и да е начин пред трети лица информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на услугата, предмет на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да извършва проверка относно качеството на извършваната услуга - без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да дава писмени и устни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението предмета на договора, чрез упълномощените по чл. 5, ал. 4 от него лица и да изисква тяхното изпълнение.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да оказва необходимото съдействие и предоставя информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за извършването на услугата.

(2) Да одобрява в срок до 5 работни дни преди датата на провеждане на всеки тур програмата, маршрута и обектите на посещение.

(3) Да номинира служител, който ще присъства при провеждането на всеки тур.

(4) Да заплати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и реда на раздел III от настоящия договор.

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.

Чл. 10. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или преустанови изпълнението на един от туровете, същият дължи неустойка в размер на 100% (сто процента) от цената за съответния тур. В този случай неустойката представлява стойността на неизпълнената услуга.

(2) При неспазване на някоя от дейностите за провеждане на тур, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, водещи до ограниченост за провеждане на планираното мероприятие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от договорената сума за тура, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.

(4) В случай на некачествено или лошо изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на тура.

(5) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.
VІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 11. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 (пет) работни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Настоящият договор се прекратява с:

1. изпълнение на предмета на договора.

2. едностранно без предизвестие от страна на Възложителя, в случай, че Изпълнителят не изпълни или преустанови изпълнението на даден тур по чл. 10, ал. 1 от договора.
ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на възложителя, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на трети лица, освен пред своите служители, отговорни за изпълнението на поръчката. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 14. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 15. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 16. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………… ………………………………

АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

................................

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА,

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

И НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ФИНАНСОВ”

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на поръчка по реда ЗОП с предмет:

Oрганизиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии” с две обособени позиции

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………......................................................

(наименование на фирмата)

и подписано от

. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(длъжност)

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


  1. Адрес

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)

телефон No: ……………………………………

факс No:…………………………………………

e-mail :……………………………………………


  1. Лице за контакти

  2. Длъжност:

телефон/ факс № ...........................................

Данни от личната карта:

№ .................... издадена на ............................. от ............................................

ЕГН....................................  1. Обслужваща банка

  2. № на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие

  3. Титуляр на сметката

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Oрганизиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии”,

по позиция 1.............................................................................................................

и/или

по позиция 2.............................................................................................................

при условията, обявени в документацията и приети от нас.
Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме подизпълнител, който ще участва за ……… % от стойността на обществената поръчка. Идентификация:…………………………………..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............…….....................................................................................


( При използване на подизпълнител/и се попълва задължително Приложение № 9)
Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от …………………………. дни /мин. 90 календарни дни/, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Дата:……………………… Подпис и печат:…………………..

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТУРОВЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИИ”

от


…………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)
…………………………………………………………………………………………………………………

(адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК)
…………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме нашата техническа оферта за изпълнение на настоящата поръчка.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно техническата ви спецификация (технически изисквания за изпълнение на поръчката),По позиция ......................................................................................както следва:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
(свободен текст)

Дата :................ Подпис и печат: .....................................

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от.........................................................................................................................

със седалище и адрес гр. ....................................................................................., ул. .............................................., № .................................... единен идентификационен номер:...................................................................., тел. ........................................., факс................................, e-mail................................................., представлявано от ......................................................................................................., в качеството му на.........................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с представената от нас оферта за участие в процедура по реда на ЗОП с предмет:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТУРОВЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИИ”По позиция 1 Организиране на тематични журналистически турове за представители от Индия, Япония, Катар, Скандинавия и Финландия, Великобритания и Ирландия, Германия, Австрия и Швейцария, Франция и Бенелюкс, Сърбия, Полша, Русия, Украйна, ОНД“

Представяме обща цена за изпълнение на поръчката, включваща всички журналистически турове в размер на…………………………………………………лв. без ДДС, ………………………………………………………………………………………………………………………лв. без ДДС.(словом)

Цената отговаря на техническата спецификация и е формирана както следва:Журналистически турове

Обща пакетна цена за 1 лице за маршрута, включваща:

Обща пакетна цена за 1 представител на МИЕТ по маршрута,включваща:

Обща цена на тура (лева без ДДС)

Цена за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице ;
- Цена за изхранване за 1 лице;
- Цени за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице;
- Двупосочен самолетен билет за 1лице;
- Трансфер летище - хотел – летище;
- Транспорт за километрите пробег по маршрута;
- Екскурзоводско обслужване;

Цена за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице ;
- Цена за изхранване на 1 лице;
- Цени за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице;
- Транспорт по маршрута;
- Екскурзоводско обслужване

 

(1)

(2)

(3)

(4)

 Маршрут 2.1.1

 

 

 

София – Велико Търново - Варна / Албена – Калиакра – Балчик /- Слънчев Бряг – Несебър – Созопол – Пловдив – София

 Маршрут 2.1.2

 

 

 

София - Пловдив – Казанлък - Габрово – Велико Търново – София

Маршрут 2.1.3

 

 

 

София - Пловдив – Велико Търново– София

 

 

 

 

 

Маршрут 2.1.4

София – Сандански – Велинград – Хисаря – Пловдив - София

Маршрут 2.1.5

 

 

 

София – Рилски манастир - Пловдив - София

Маршрут 2.1.6

 

 

 

София – Рилски манастир – Мелник – Брестовица – Старосел – Пловдив - София

 

Маршрут 2.1.7

 

 

 

София – Велико Търново – Варна – Бургас – Пловдив - София

Маршрут 2.1.8

 

 

 

София – Рилски манстир – Банско - София

 

Маршрут 2.1.9

 

 

 

София – Рилски манастир – Мелник - Банско - Пловдив - София

 

Маршрут 2.1.10

 

 

 

София –Велико Търново /Арбанаси/ – Габрово - Шипка - Казанлък – Пловдив - София

 

Маршрут 2.1.11

 

 

 

София – Чепеларе – Асеновград – Смолян – Широка лъка – Девин – Пловдив - София

 

Маршрут 2.1.12

 

 

 

София – Велико Търново – Варна – Бургас – Пловдив - София

 

Маршрут 2.1.13

 

 

 

София - Пловдив – Копривщица – Пловдив – Старосел - Казанлък – Велико Търново – Арбанаси - София

Забележка: Посочената обща крайна цена служи за класиране на участниците и не представлява сумата, която ще бъде изплащана по договора от Възложителя. Плащането по договора ще се извършва по пакетна цена за 1 лице на реално присъстващи участници във всеки тур.

Ценовото предложение следва да бъде изготвено на база предвиденият максимален брой представители на чуждестранни медии и придружаващите ги лица – представител на МИЕТ, екскурзовод. Същото следва да съдържа:

- В колона № 2 се посочва обща пакетна цена за 1 лице представител на чуждестранна медия за съответния тур, в която задължително се включват: цената за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице; цената за изхранване на 1 лице; цената за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице, двупосочен самолетен билет за 1 лице,трансфер летище-хотел-летище, транспорт по маршрута, екскурзоводско обслужване. Цената се посочва като обща стойност в лева, без ДДС и без отделни разбивки.

- В колона №3 - пакетна цена за 1 лице представител на МИЕТ с включени: цена за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице; цената за изхранване на 1 лице; цената за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице, транспорт по маршрута, екскурзоводско обслужване. Цената се посочва като обща стойност в лева, без ДДС и без отделни разбивки.

колона №4 - се посочва обща цена на тура по съответния маршрут – която следва да се формира по следния начин: цената посочена в колона №2 умножена по максималния брой представители на чуждестранни медии, плюс цената посочена в колона №3 за 1 представител на МИЕТ.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с техническата спецификация по съответната позиция от предмета на поръчката.

Съгласяваме се заплащането на разходите по колона №2 да се извършва за реално присъстващи участници според предложената пакетна цена за 1 лице по съответния тур.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

С подаване на настоящата оферта направеното от нас предложение и поети ангажименти са валидни за срок от 90 дни от датата, която е посочена като краен срок за получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

Дата :................ Подпис и печат: ............................. (представляващ по регистрация илиупълномощено лице)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от.........................................................................................................................

със седалище и адрес гр. ....................................................................................., ул. .............................................., № .................................... единен идентификационен номер:...................................................................., тел. ........................................., факс................................, e-mail................................................., представлявано от ......................................................................................................., в качеството му на.........................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с представената от нас оферта за участие в процедура по реда на ЗОП с предмет:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ТУРОВЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИИ”По позиция 2 Организиране на тематични журналистически турове за представители от КНР“

Представяме обща цена за изпълнение на поръчката, включваща всички журналистически турове в размер на…………………………………………………лв. без ДДС, ………………………………………………………………………………………………………………………лв. без ДДС.(словом)

Цената отговаря на техническата спецификация и е формирана както следва:Журналистически турове

Обща пакетна цена за 1 лице за маршрута, включваща:

Обща пакетна цена за 1 представител на МИЕТ по маршрута,включваща:

Обща цена на тура (лева без ДДС)

 

Цена за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице ;
- Цена за изхранване за 1 лице;
- Цени за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице;
- Двупосочен самолетен билет за 1 лице;
- Трансфер летище - хотел – летище;
- Транспорт за километрите пробег по маршрута;
- Екскурзоводско обслужване;

Цена за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице ;
- Цена за изхранване на 1 лице;
- Цени за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице;
- Транспорт по маршрута;
- Екскурзоводско обслужване

 

(1)

(2)

(3)

(4)

 Маршрут 2.1.1

 

 

 

София - Пловдив – Хисаря – Казанлък – Бургас – Варна – Велико Търново - София

 Маршрут 2.1.2

 

 

 

София - Пловдив – Хисаря – Казанлък – Бургас – Варна – Велико Търново - София

Забележка: Посочената обща крайна цена служи за класиране на участниците и не представлява сумата, която ще бъде изплащана по договора от Възложителя. Плащането по договора ще се извършва по единични цени за реално присъстващи участници във всеки тур.

Ценовото предложение следва да бъде изготвено на база предвиденият максимален брой представители на чуждестранни медии и придружаващите ги лица – представител на МИЕТ, екскурзовод. Същото съдържа:

- В колона № 2 се посочва обща пакетна цена за 1 лице представител на чуждестранна медия за съответния тур, в която задължително се включват: цената за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице; цената за изхранване на 1 лице; цената за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице, двупосочен самолетен билет за 1 лице,трансфер летище-хотел-летище, транспорт по маршрута, екскурзоводско обслужване. Цената се посочва като обща стойност в лева, без ДДС и без отделни разбивки.

- В колона №3 - пакетна цена за 1 лице представител на МИЕТ с включени: цената за хотелско настаняване, с включена закуска на 1 лице; цената за изхранване на 1 лице; цената за входни такси за забележителности по маршрута на 1 лице, транспорт по маршрута, екскурзоводско обслужване. Цената се посочва като обща стойност в лева, без ДДС и без отделни разбивки.

колона №4 - се посочва обща цена на тура по съответния маршрут – която следва да се формира по следния начин: цената посочена в колона №2 умножена по максималния брой представители на чуждестранни медии, плюс цената посочена в колона №3 за 1 представител на МИЕТ.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с техническата спецификация по съответната позиция от предмета на поръчката.

Съгласяваме се заплащането на разходите по колона №2 да се извършва за реално присъстващи участници според предложената пакетна цена за 1 лице по съответния тур.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

С подаване на настоящата оферта направеното от нас предложение и поети ангажименти са валидни за срок от 90 дни от датата, която е посочена като краен срок за получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.
Дата :................ Подпис и печат: ............................. (представляващ по регистрация или

упълномощено лице)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Долуподписаният /ната/ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на_________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии” по две обособени позиции.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:


...........................................................................................................................

.............................. г. Декларатор: ..............................(дата на подписване)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по

чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната:___________________________________________________

(собствено, бащино, фамилно име),

притежаващ/а лична карта № _____________________________________________, издадена на ______________________от МВР – гр.____________________________

(дата на издаване) (място на издаване)

С адрес:_______________________________________________________________,

(постоянен адрес)

в качеството си на ______________________________________________________,

(длъжност)

Представляващ __________________________________________________________

(наименование на юридическото лице,физическо лице - ЕТ)

адрес на управление:_____________________________________________________


тел./факс: , ЕИК ________________________________________________________
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии” по две обособени позиции
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност;
2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по

несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по

смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена.
4. Представляваното от мен юридическо лице (има/няма)задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
5. Представляваното от мен юридическо лице (има/няма)парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
________________________ Декларатор: ______________

(дата на подписване)ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки

(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)

Долуподписаният/ната:__________________________________________________,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта № _____________________________________________, издадена на ______________________от МВР – гр.____________________________

(дата на издаване) (място на издаване)

С адрес:_______________________________________________________________,

(постоянен адрес)

в качеството си на ______________________________________________________,

(длъжност)

Представляващ __________________________________________________________

(наименование на юридическото лице,физическо лице - ЕТ)

адрес на управление:_____________________________________________________
тел./факс: , ЕИК ________________________________________________________
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии” по две обособени позиции.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

г. Декларатор:_____________________

(дата на подписване)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната:


(собствено, бащино, фамилно име), притежаващ/а лична карта № , издадена
на (дата на издаване) от МВР – гр. (място на издаване), с адрес:

(постоянен адрес), в
качеството си на (длъжност), представляващ
(наименование на юридическото лице,
физическо лице - ЕТ), адрес на управление:
тел./факс: , ЕИК , участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии” по две обособени позиции

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я

За съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ната/

Адрес: , лична карта № , изд.
на от , ЕГН , в
качеството ми на (посочете длъжността) на
(посочете фирмата, която представлявате),
във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на тематични журналистически турове за представители на чуждестранни медии” по две обособени позиции

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница