Приложение №1 проект! Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност раздел I. Общи положенияДата13.09.2016
Размер111.8 Kb.
#9236


Приложение № 1 ПРОЕКТ!

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. Таксите за радио- и телевизионна дейност се определят в съответствие със следните принципи:

1. равнопоставеност на радио- и телевизионните оператори;

2. пропорционалност по отношение на административните разходи;

3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги;

4. задоволяване потребностите на обществото от качествени радио- и телевизионни услуги.

Чл. 2. Размерът на първоначалната лицензионна, съответно регистрационна такса се определя съобразно необходимите административни разходи по подготовката и издаването на индивидуалната лицензия, съответно по регистрацията.
Чл. 3. Размерът на годишната такса се определя съобразно необходимите административни разходи на Съвета за електронни медии за надзора по спазването на условията за предоставянето на услуги въз основа на следните критерии:
1. според броя на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от лицензираната, регистрираната услуга или услугата по чл.125ж от Закона за радиото и телевизията:

а) до 6 000 жители;

б) от 6 001 до 30 000 жители;

в) от 30 001 до 100 000 жители;

г) от 100 001 до 500 000 жители;

д) над 500 000 жители;

е) национално покритие
2. според териториалния обхват на услугата:

а) местен;

б) регионален;

в) национален;
3. според вида на услугата:

а) аудио-визуални медийни услуги:

б) радиоуслуги;

Раздел II.

Такси за лицензирани услуги

Чл. 4. За издаване на индивидуална лицензия се събира първоначална такса, както следва:

1. за осъществяване на радиоуслуги:

а) за проверка на редовността на документите – 150 лв.;

б) за издаване на индивидуална лицензия – 5 000лв.

2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:

а) за проверка на редовността на документите – 150 лв.;

б) за издаване на индивидуална лицензия – 5 000лв.

Чл. 5. (1) За извършване на промени в условията на издадената индивидуална лицензия, включително за прехвърлянето й, се събира такса, както следва:

1. за разглеждане на искането – 150 лв.;

2. за извършване на промените– 2 250 лв.

(2) За извършване на промени в издадената индивидуална лицензия, свързани с регистрираните обстоятелства в съдебния или търговския регистър, както и в наименованието на програмата, се събира такса в размер 100 лв.

Чл. 6. За удължаване на срока на издадена индивидуална лицензия се събира такса в размер, както следва:

1. за разглеждане на искането -150 лв.2. за удължаване на срока – 4000 лв.

Чл. 7. За издаване на дубликат на индивидуална лицензия се събира такса в размер 150 лв.
Чл. 8. За надзора по спазването на закона и на условията на издадената лицензия се събира годишна такса, както следва:

1. за осъществяване на радиоуслуги:


Брой

на регистрираните

жители

До 6 000

От 6 001

до 30 000

От 30 001

до 100 000

От 100 001

до 500 000

Над 500 000

Национално покритие

Местен обхват

1 000 лв.

1 500 лв.

2 000 лв.

2 500 лв.

3 000 лв.

-

Регионален обхват

1 500 лв.

2 000 лв.

2 500 лв.

3 000 лв.

3 500 лв.

-

Национален обхват

-

-

-

-

-

4 000 лв.2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:


Брой

на регистрираните

жители

До 6 000

От 6 001

до 30 000

От 30 001

до 100 000

От 100 001

до 500 000

Над 500 000

Национално покритие

Местен обхват

2 000 лв.

2 500 лв.

3 000 лв.

3 500 лв.

4 000 лв.

-

Регионален обхват

2 500 лв.

3 000 лв.

3 500 лв.

4 000 лв.

4 500 лв.

-

Национален обхват

-

-

-

-

-

5 000 лв.Чл.9 (1) Годишните такси по чл.8 се събират както следва:

1. доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се предоставят за разпространение изцяло и в непроменен вид в повече от две населено място, при условие, че в тях не са включени обеми програми с регионална и/или местна насоченост за съответното населено място, заплащат такстата по чл. 8 за първите лицензии в размера по чл. 8, а за всяка следваща лицензия в размер на 50 % от таксата, определена по чл.8 за съответната дейност от;

2. в размера, определен по чл. 8 за съответната дейност от доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се предоставят за разпространение едновременно, изцяло и в непроменен вид чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване и чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.

(2) В случаите, когато индивидуалната лицензия е издадена след началото на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл.8, пропорционална на календарните дни от датата на влизане в сила на решението на Съвета за електронни медии за издаване на лицензията до края на годината, за която се дължи.

(3) В случаите, когато индивидуалната лицензия е отнета или прекратена преди края на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл.8, пропорционална на календарните дни от началото на годината до датата на влизане в сила на решението на Съвета за електронни медии за отнемане или прекратяване на лицензията.

(4) В случаите, когато доставчикът на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги не осъществява дейност по издадена индивидуална лицензия, същият ежегодно, не по-късно от края на месец януари на текущата година, писмено уведомява за това Съвета за електронни медии.

(5) Доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, които не осъществяват радио- и телевизионна дейност по издадена индивидуална лицензия и са уведомили СЕМ по реда на ал.4, дължат годишна лицензионна такса в размер на 50 % от таксата за съответната лицензия.


Раздел III.

Такси за регистрирани услуги

Чл. 10. За регистрация се събира първоначална такса, както следва:

1. за осъществяване на радиоуслуги:

а) за проверка на редовността на документите - 150 лв.;

б) за извършване на регистрацията, включително за издаване на удостоверение – 2 500 лв.

2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:

а) за проверка на редовността на документите - 150 лв.;

б) за извършване на регистрацията, включително за издаване на удостоверение – 2 500 лв.

Чл. 11. За извършване на промени в регистрираните обстоятелства за радио- или телевизионна дейност, включително за издаване на удостоверение, се събира такса в размер, както следва:

  1. за промени, свързани с регистрираните обстоятелства в съдебния или търговския регистър- 100 лв.

  2. за промени в регистрираните обстоятелства по чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ – 150 лв.

  3. за издаване на удостоверение – 50 лв.


Чл. 12. За издаване дубликат на удостоверението за регистрация за радио- и телевизионна дейност се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 13. За надзора по спазване на заявените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема се събира годишна такса, както следва:

1. за осъществяване на радиоуслуги:

Брой

на регистрираните

жители

До 6 000

От 6 001

до 30 000

От 30 001

до 100 000

От 100 001

до 500 000

Над 500 000

Национално покритие

Местен обхват

1 000 лв.

1 500 лв.

2 000 лв.

2 500 лв.

3 000 лв.

-

Регионален обхват

1 500 лв.

2 000 лв.

2 500 лв.

3 000 лв.

3 500 лв.

-

Национален обхват

-

-

-

-

-

4 000 лв.


2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:


Брой

на регистрираните

жители

До 6 000

От 6 001

до 30 000

От 30 001

до 100 000

От 100 001

до 500 000

Над 500 000

Национално покритие

Местен обхват

2 000 лв.

2 500 лв.

3 000 лв.

3 500 лв.

4 000 лв.

-

Регионален обхват

2 500 лв.

3 000 лв.

3 500 лв.

4 000 лв.

4 500 лв.

-

Национален обхват

-

-

-

-

-

5 000 лв.

Чл.14 (1) Годишните такси по чл.13 се събират както следва:

1. В случаите, когато програмата се разпространява по кабелен път, съответната такса по чл.13 се събира така:

а) за програма до 6 часа – с намаление от 75 на сто;

б) за програма над 6 до 12 часа – с намеление от 50 на сто.
(2) В случаите, когато регистрацията е извършена след началото на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл.13, пропорционална на календарните дни от датата на извършване на регистрацията от Съвета за електронни медии до края на годината, за която се дължи.

(3) В случаите, когато регистрацията е прекратена преди края на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл.13, пропорционална на календарните дни от началото на годината до датата на прекратяване на регистрацията от Съвета за електронни медии.
Раздел IV.

Такси за медийни услуги по заявка

Чл. 15. (1) За вписване на доставчици на медийни услуги по заявка в публичния регистър или за извършване на промени във вписаните в регистъра обстоятелства, се събира такса в размер на 150 лв.

(2) За издаване на удостоверение за вписването по ал.1 в публичния регистър, се събира такса в размер на 50 лв.
Раздел V.

Ред за заплащане на таксите

Чл. 16. Първоначалната лицензионна и регистрационна такса се заплаща в 7- дневен срок от влизането в сила на решението на Съвета за електронни медии за издаване на индивидуалната лицензия и на решението за регистрация, с изключение на таксата за проверка на редовността на документите, която се заплаща при подаване на заявлението

Чл. 17. (1) Годишната такса се заплаща на 4 равни вноски със следните срокове: 31 март, 30 юни, 30 септември и 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) Годишната такса може да бъде внесена авансово до 31 януари на текущата година с 5 на сто намаление.

Чл. 18. Таксите по чл. 4, 5, 6, 10 и 11 се събират по реда на чл. 17, с изключение на таксата за проверка на редовността на документите, която се заплаща при подаване на заявлението.

Чл. 19. (1) Дължимите такси се превеждат по банков път по сметката на Съвета за електронни медии или се внасят в брой в касата му.
(2) Банковите плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.

Чл. 20. Недължимо платени такси се връщат по искане на заинтересуваната страна.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се издава и одобрява от Министерския съвет на основание чл. 102, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница