Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образецДата21.01.2017
Размер43.34 Kb.
#13171


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
списък на документите съдържащи се в офертата / образец/


по ред

Съдържание

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие и общ брой страници/Документ за съдебна регистрация


Удостоверение за актуално състояние на фирмата


Пълномощно на лицето подписващо офертата

(когато не е подписана от управляващия участника)


Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП


Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП


Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП
Декларация за запознаване с условията на поръчката


Гаранция за участие - 8500 (посочете вида – банкова или депозит и стойност съгласно обявлението)


Копиe на документа за закупуване на Документацията за участие


Писмено съгласие (декларации) за участие като подизпълнители, в комплект с изискуемите документи за подизпълнителя:

- Декларация от ........... (посочете подизпълнителя)(Представят се, когато участникът е заявил участие на подизпълнители. Изброява се от кои подизпълнители са представени декларации. Изискуемите документи от подизпълнителя са посочени в “Указанията за подготовката на оферта” от документацията за участие)


Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, както и технически възможности и/или квалификация на участника:

1. Икономическо и финансово състояние

1.1 Отчет за приходите и разходите на кандидата за предходните 3 години / 2005, 2006, 2007 /

1.2 Баланс за предходните 3 години / 2005, 2006, 2007 /

1.3 Информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП за оборота от услуги предмет на поръчката, за последните три години2. 2.Технически възможности

2.1.Участникът трябва да има валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001 :2000

2.2.Участникът трябва да има минимален, документално доказан общ оборот за предходните три финансови години (2005, 2006 и 2007 г.), в размер на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лв. с ДДС

2.3.Участникът следва да приложи минимум три референции от клиенти за успешно изпълнение на сходни проекти за последните три години със сложност и обем, покриващи или по-високи от тези за Министерство на финансите, посочени в Техническото задание.

2.4.Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 години (2005, 2006 и 2007 г.) договори сходни с предмета на настоящата поръчка на обща стойност не по-малко от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева с ДДС.

2.5. Участникът следва да приложи списък на сходните договори, обхванати от горната точка, с посочени предмет на договора, цена, място и срокове на изпълнение и клиенти. Обстоятелствата, декларирани в списъка се доказват с приложени копия от договорите (заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия Участника).

Забележка 1: Под сходни договори се разбират такива, които обхващат една или повече от следните три области:

(a)Бизнес-моделиране, анализ, дизайн и оптимизация на работни процеси, организация на транформации на работните процеси в големи организации чрез използване на специализирани продукти за моделиране в горните области;

(b)Проекти, реализирани на SAP платформа, обвързване на SAP базирани системи с бизнес-процеси. Проекти в областта на публичните финанси са предимство;

(c)Моделиране и проектиране на складове от данни (Data Warehouse).

Забележка 2: Приемат се договори, при които над 50% от периода на изпълнение попада в указания по-горе период и които са приключили окончателно преди обявяването на настоящата процедура.

Забележка 3: В случай, че поради конфиденциалност или други причини Участникът не може да приложи копие от договора, то той трябва да представи препоръка (референция) от клиента, която да съдържа следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора), предмет на договора, кратко описание на извършените дейности по договора, име на клиента, потвърждение от клиента, дали работата на Изпълнителя е била извършена качествено и в срок. Тези референции се включват в изискваните минимум 3 референции.

2.6.Изисквания към квалификация на екипа - наличие на екип, указан като минимален брой и изисквания към квалификацията и професионалния опит в т.7 на Техническото задание. При констатирана липса на исканите главни експерти за участие в изпълнението на поръчката, Участникът не се допуска до по-нататъшна оценка.
Техническа оферта за изпълнението на поръчката


Предлагана цена за изпълнение на поръчка

(в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена.”, поставен в плика с офертата).


Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата:......
Правно обвързващ подпис:

ДатаИме и фамилияПодпис на упълномощеното лице


ДлъжностНаименование на участника

Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание
tdocs -> Уважаеми дами и господа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница