Приложение №1 Списък на копирните машини на днскДата29.04.2017
Размер232.01 Kb.


Приложение №1

Списък на копирните машини на ДНСК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ В ДНСК ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМестонахождение

Марка/модел

Кол.

1

гр. Благоевград бул. Иван Михайлов №49

Toshiba e-Studio 203

1 бр.

2

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

3

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120

Canon 6216

1 бр.

4

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120

Canon 6317

1 бр.

5

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120

Toshiba e-Studio 166

1 бр.

6

гр. Варна бул. Цар Освободител №76Г

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

7

гр. Варна бул. Цар Освободител №76Г

Toshiba e-Studio bizhub 203

1 бр.

8

гр. Видин пл. Бдинци №1

Toshiba e-Studio bizhub 203

1 бр.

9

гр. Враца ул. Христо Ботев №46

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

10

гр. Враца ул. Христо Ботев №46

Toshiba e-Studio 203

1 бр.

11

Гр. Габрово пл. Възраждане №3

Kyocera FS 1118 MFP

1 бр.

12

гр. Добрич бул. Добруджа №28

Toshiba 1550

1 бр.

13

гр. Кърджали бул. Републиканска 25

Toshiba e-Studio167

1 бр.

14

гр. Кюстендил ул. Цар Освободител №15

Konica Minolta bizhub 215

1 бр.

15

гр. Ловеч бул. България №3

Toshiba e-Studio 203

1 бр.

16

гр. Пазарджик бул. Генерал Гурко №3А

Toshiba e-Studio 203

1 бр.

17

Гр. Перник ул. Търговска №46

Xerox Work Centre 4118

1 бр.

18

гр. Плевен ул. Дойран №160

Konica Minolta bizhub 215

1 бр.

19

гр. Пловдив ул. Цанко Дюстабанов 47

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

20

гр. Пловдив ул. Цанко Дюстабанов 47

Konica Minolta bizhub 215

1 бр.

21

гр. Разград бул. България №15

Toshiba e-Studio 203

1 бр.

22

гр. Русе ул. Отец Паисий №5

Toshiba 1550

1 бр.

23

гр. Русе ул. Отец Паисий №5

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

24

гр. Силистра ул. Илия Блъсков №1

Canon

1 бр.

25

гр. Силистра ул. Илия Блъсков №1

Toshiba e-Studio 203

1 бр.

26

гр. Сливен бул. Хаджи Димитър №41

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

27

гр. Стара Загора ул. Цар Симеон Велики №1

Konica Minolta bizhub 162

1 бр.

28

гр. София ул. Алабин №35

Konica Minolta bizhub 162

1 бр.

29

гр. София ул. Алабин №35

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

30

гр. София ул. Алабин №35

Konica Minolta bizhub 162

1 бр.

31

гр. София ул. Алабин №35

Toshiba e-Studio 203

1 бр.

32

гр. Търговище ул. Преслав №2

Canon PC860

1 бр.

33

гр. София бул. Христо Ботев №47

Konica Minolta bizhub 215

1 бр.

34

гр. София бул. Христо Ботев №47

Canon

1 бр.

35

гр. София бул. Христо Ботев №47

Canon PC860

1 бр.

36

гр. София бул. Христо Ботев №47

Xerox 220

1 бр.

37

гр. София бул. Христо Ботев №47

Toshiba 1340

1 бр.

38

гр. София бул. Христо Ботев №47

Konica Minolta bizhub 162

1 бр.

39

гр. София бул. Христо Ботев №47

Toshiba e-Studio 160

1 бр.

40

гр. София бул. Христо Ботев №47

Konica Minolta bizhub 163

1 бр.

41

гр. София бул. Христо Ботев №47

Kyocera FS 1118 MFP

1 бр.

42

гр. Шумен ул. Съединение №107

Canon MS3220

1 бр.

43

гр. Ямбол пл. Освобождение №7

Canon PC860

1 бр.

44

гр. Смолян бул. България №14

Xerox DC220

1 бр.

Приложение №2

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ДО

Дирекция за национален строителен контрол

Бул. „Христо Ботев” 47

гр. София

Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с изискванията за участие в публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“ ние:

От ……………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

………………………………………………………………………………………………………..

/номер по съдебния регистър/ / ЕИК/

………………………………………………………………………………………………………..

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническото задание и документацията за участие при следните финансови условия:

Месечен абонамент в размер на ………..… (словом:………………..…) лева без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.
Дата ………………………. Подпис …..…………………………….

Изпълнител………………………………………………………………………………………….

Приложение №3

Декларация
Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният……………………………………………………………………..............


притежаващ лична карта № …., издадена на ……………...........................................................

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция


гр. /с / ………………………………………………

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …......

в качеството си на :

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ .............................................................................

Б. Представител на юридическото лице ..……………………….......................................

/ наименование на юридическото лице/

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция
гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ………....................................

…………………………………………………………………………………...................................

/ адрес на юридическото лице или ЕТ/

данъчна служба ……………………………………………………………….………………...........

ЕИК …………………………., тел. ……………………………, факс ………….….………………

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда (Съм осъден, но съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.


Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/*Декларацията се отнася за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.


Приложение №4

Декларация
Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗОП

Долуподписаният……………………………………………………………………..............


притежаващ лична карта № …., издадена на ……………...........................................................

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция


гр. /с / ………………………………………………

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …......

в качеството си на :

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ .............................................................................

Б. Представител на юридическото лице ..……………………….......................................

/ наименование на юридическото лице/

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция
гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ………....................................

…………………………………………………………………………………...................................

/ адрес на юридическото лице или ЕТ/

данъчна служба ……………………………………………………………….………………...........

ЕИК …………………………., тел. ……………………………, факс ………….….………………

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/Приложение №5

Декларация
Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.2, т. 1 и т. 3 от ЗОП

Долуподписаният……………………………………………………………………..............


притежаващ лична карта № …., издадена на ……………...........................................................

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция


гр. /с / ………………………………………………

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …......

в качеството си на :

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ .............................................................................

Б. Представител на юридическото лице ..……………………….......................................

/ наименование на юридическото лице/

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция
гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ………....................................

…………………………………………………………………………………...................................

/ адрес на юридическото лице или ЕТ/

данъчна служба ……………………………………………………………….………………...........

ЕИК …………………………., тел. ……………………………, факс ………….….………………

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“


ДЕКЛАРИРАМ:

  1. Представляваният от мен участник:

  • не е в открито производство по несъстоятелност;

  • не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

  • не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

  • неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

  1. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган⃰ или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

⃰⃰ При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.


Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/Приложение №6

Декларация
Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 4 от ЗОП

Долуподписаният……………………………………………………………………..............
притежаващ лична карта № …., издадена на ……………...........................................................

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция


гр. /с / ………………………………………………

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …......

в качеството си на :

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ .............................................................................

Б. Представител на юридическото лице ..……………………….......................................

/ наименование на юридическото лице/

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция
гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ………....................................

…………………………………………………………………………………...................................

/ адрес на юридическото лице или ЕТ/

данъчна служба ……………………………………………………………….………………...........

данъчен № ……………………..…………., БУЛСТАТ …………………………............................

тел. ……………………………, факс ………….….………………

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.
Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/*Декларацията се отнася за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Приложение №7

Декларация
Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният ……………………………………………………...............................................

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на ……………...................................

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция


гр. /с / …………………………………………………….............

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. ….....................................

в качеството си на : ….……………………………………………………………….......................

на фирма...............................................................................................................................................

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“
ДЕКЛАРИРАМ:
Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата администрация.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.


Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/*Декларацията се отнася за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП
Приложение №8
Декларация
Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал. 5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният ……………………………………………………...............................................

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на ……………...................................

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция
гр. /с / …………………………………………………….............

ул. ……………………………………….....….… № ….... бл. ..….. вх. ..….. етаж …..… ап. ….....

в качеството си на :...………………………………………………………………….......................

на фирма................................................................................................................................................

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.
Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/Приложение №9

Декларация
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният……………………………………………………………………..............


притежаващ лична карта № …., издадена на ……………...........................................................

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция


гр. /с / ………………………………………………

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …......

в качеството си на :

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ .............................................................................

Б. Представител на юридическото лице ..……………………….......................................

/ наименование на юридическото лице/

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция
гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ………....................................

…………………………………………………………………………………...................................

/ адрес на юридическото лице или ЕТ/
ДЕКЛАРИРАМ, че

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“

няма да използвам/ще използвам подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- при изпълнение на поръчката подизпълнителите ще извършват следните видове работи …….......................................................................................................................................;

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на сто от предмета на поръчката;


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/Приложение №10

Декларация

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“


Долуподписаният …………………………………………………………………………….
с лична карта №……………………., издадена на …………….. от ………………………..…….,
в качеството ми на ………………………………....……………………(посочете длъжността)
на ……………………………………………………….(посочете фирмата на подизпълнителя),
ЕИК
………………….. регистриран по фирмено дело № ……………….… по описа
за ……………. г. на …………...…………… окръжен съд, със седалище и адрес на управление
…………………………………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен съм представляваното от мен дружество: ……………………………………...

да участва като подизпълнител на участника ……………………………………………………... (посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълнява дружеството като подизпълнител и размера на участието в % са, както следва:

…………………………………………………………………………………………………………(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъде подизпълнител, дружеството няма право да участва в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….
/подпис и печат/Приложение №11

Декларация

по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният …………………………………………………………………………….

с лична карта №……………………., издадена на …………….. от ………………………..…….,

в качеството ми на ………………………………....………………………………………………...

( посочете длъжността, която заемате съгласно чл.47, ал 4 ЗОП )

на ………………………………………………………………...…………………………………...,( посочете дружеството на участника )

регистриран по фирмено дело № ………………..….. по описа за……………….. г.


на……………………………………… окръжен съд, със седалище и адрес на управление

……........................................................................................................................................................

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………( посочете наименованието на поръчката )

ДЕКЛАРИРАМ:

при изпълнението на обществена поръчка с предмет „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“

в настоящата оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП.

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/

Приложение №12

Декларация

за запознаване с условията на поръчката
Долуподписаният …………………………………………………………………………….

с лична карта №……………………., издадена на …………….. от ………………………..…….,

в качеството ми на ………………………………....………………………………………………...

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ………………………………………………………………...…………………………………...,( посочете дружеството на участника )

регистриран по фирмено дело № ………………..….. по описа за……………….. г.


на……………………………………… окръжен съд, със седалище и адрес на управление

……........................................................................................................................................................

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“

ДЕКЛАРИРАМ:


  1. Запознат съм и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка и договор.

  2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

  3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.
Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР ………………………….

/подпис и печат/Приложение №13
СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1.Дружество /наименование/ на участника:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


2.Адрес за кореспонденция:

гр. …………………………… ул. …………………………………….. п.код. ………

телефон: ……………………………….. факс: …………………..……………

e-mail: ………………………………………………..


3.Лице за контакти:

…………………………………………………………………………………………………………

длъжност………………………………………………………………………………………………

телефон/ факс. ………………………………………………..


4.Банкови реквизити на сметката

БАНКА: ………………………………………………..

BIC: ……………………………………………………

IBAN: ………………………………………………….

5.Титуляр на сметката: ………………………………………………….…………………………...

Дата……………..2014 г. ………………………….

/подпис и печат/Приложение №14
ДОГОВОР
№ ....................................

Днес,...................2014 год., между:ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ (ДНСК), гр. София, бул."Христо Ботев" № 47, представлявана от арх. Николай Христов - Началник на ДНСК и Звезделина Иванова - Началник на отдел ФОУС, БУЛСТАТ 130008993, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга странасе сключи настоящият договор за следното:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Чл.l (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва абонаментно поддържане на копирните машини, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и описани в Приложение № 1, съгласно Техническо задание, Приложение №3, неразделни части от договора.

(2) Приложение 1 се актуализира при необходимост с подписване на допълнително споразумение

Чл.2 При осъществяване на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение /абонамент/ в размер на ………….. лева без включен данък добавена стойност /ДДС/, съгласно Ценово предложение за изпълнение предмета на поръчката, приложение № 2, неразделна част от договора платими до 30 календарни дни след представяне на фактурата за извършена работа през предходния месец.

Чл.З Месечния абонамент по договора се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4 (1) Месечният абонамент включва вложения труд, профилактиката и диагностиката на копирната техника, разходите за куриерски услуги, транспортни и командировъчни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които биха възникнали при изпълнението на сервизното обслужване.

(2) Абонаментната такса не включва вложените резервни части, ако такива са необходими. Същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по приложената към договора ценова листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5 Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване.II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6.1 Да поддържа в техническа изправност копирните машини, собственост на ДНСК.

Чл.6.2Да притежава оборотни копирни машини за подмяна на дефектиралите такива от описаните в Приложение № 1, с цел осигуряване на непрекъсната и безаварийна работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6.3Да извършва редовно тримесечни профилактични технически прегледи на копирните машини, в обем съгласно техническите условия на фирмата производител.

Чл.6.4Времето за реакция – до 2 часа за София и градовете, в които има сервизни бази, и 8 часа за останалите градове в страната за ремонт на дефектиралите копирни машини, след получаване на заявка по електронен път за възникнала повреда.

Чл. 6.5 Да води и поддържа картотека за следене на техническото състояние на поддържаната техниката, в която да се отразяват всички дейности, извършени по тях.


Чл. 6.6 Да замени дефектиралите копирни машини с годна, оборотна такава от същия клас в срок не по-късно от 24 часа след започване работа по отстраняване на повредата, ако се установи, че ремонтът ще отнеме повече от 24 часа.

Чл.6.7 Да извършва необходимите работи по техническото поддържане на място с изключение на по-сложни ремонти, за които това е невъзможно. В последния случай да се осигури собствен транспорт за превоз на дефектните, оборотните или вече отремонтирани машини до или от сервизната работилница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл.6.8 Да извършва всички ремонти задължително съпроводени с профилактика и проверка на техническо - експлоатационните характеристики на копирните машини.

Чл.6.9 Да извършва всички ремонти бързо, качествено и в срок, спазвайки изискванията и предписанията на фирмата производител и използвайки само нови и оригинални резервни части. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за не по-малко от 6 месеца качеството на вложените при ремонт резервни части.

Чл.6.10 След отстраняване на повредите, да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефектиралите и подменени резервни части.

Чл.6.11 Да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възможностите за разширяване и доокомплектоване на копирните машини, предмет на настоящия договор.

Чл.6.12 Да инструктира персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно условията на експлоатация съгласно предписанията на фирмата производител.

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯT има право да получава определеното възнаграждение в размера, по начина и в сроковете, уговорени в настоящия договор.

Чл.8 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата си и по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение само за изработената част, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството на изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представляващи стойността на допълнително вложените резервни части и консумативи по приложената към договора ценова листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща абонамента и вложените резервни части и консумативи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, по начина и в сроковете, уговорени в настоящия договор, след подписването на месечен двустранен протокол.IV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.12 Всички съобщения и уведомления свързани с прекратяване на договора, се извършват в писмена форма и се изпращат чрез препоръчана поща.V. ОТГОВОРНОСТ

Чл.13 При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0.3 % от месечния абонамент за всеки ден просрочие.VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14 Настоящият договор се прекратява :

1. с изтичане на срока на договора;

2. при виновно неизпълнение на клаузите по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната страна;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. едностранно от всяка от страните, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна.VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.15 Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове относно изпълнението на договора чрез преговори, а когато това е невъзможно по съдебен ред.

Чл.16 Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма и представляващо неразделна част от договора.

Чл.17 За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.18 Неразделна част от настоящия договор са техническото задание, ценовото предложение за изпълнение предмета на обособена позиция 2, ценовата листа на резервните части и консумативи на моделите и марките копирна техника от /Приложение № 1/ и списъка на сервизните бази на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………..

За ДНСК: ………………………….

1.…………………………….

……………………………

2…………………………….……………………………


Каталог: docspdf
docspdf -> Обособена позиция № Марка и модел
docspdf -> Наименование на участника
docspdf -> Техническа спецификация а. Наименование на поръчката
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и § 3 от Наредба № рд-02-20-25
docspdf -> На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница