Приложение №1 Съвременен полски език (теоретичен курс) Първа частДата09.12.2017
Размер52.87 Kb.
П Р И Л О Ж Е Н И Я
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Съвременен полски език (теоретичен курс) Първа част

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 1. Преглед на дескриптивните и прескриптивните граматики на съвременния полски език. Модели за описанието на езика.

 2. Равнища на езиковата система и езикови единици. Особености на формалните езикови единици.

 3. Фонетично описание на езика. Артикулационна, акустична и аудитивна фонетика. Звуков апарат и образуване на звука.

 4. Схема на езиковата комуникацция. Акустична характеристика на звуковете.

 5. Артикулационна характеристика и класификация на гласните.

 6. Глайдове и сонанти.

 7. Класификация на съгласните по място и по начин на артикулация.

 8. Африкати и меки съгласни.

 9. Фонологично описание: фонемен инвентар, алофония и позиции на неутрализация.

 10. Различителните признаци централизация, носовост и палаталност.

 11. Прозодични признаци. Ударение. Основни интонационни контури на изречението.

 12. Междусловна фонетика.

 13. Морфонологично описание. Вокални и консонантни редувания.

 14. Фонетични транскрипции.

МОРФОЛОГИЯ 1. Основни понятия на морфологичното описание: дума, лексема, морфема, морфологична опозиция, морфологична категория. Класификация на полските лексеми на функционални класове.

 2. Морфологичен анализ. Структурна и функционална класификация на морфемите. Флективни и словообразувателни морфеми.

 3. Система на морфологичните категории на полския език. Вербални и именни категории.

 4. Предикативи: глаголни и неглаголни предикативи. Тематични суфикси и тематични групи на полските глаголи.

 5. Деление на глаголните основи на спрежения. Форми на сегашното време.

 6. Синтетични и аналитични форми на глагола: минало и бъдеще време, повелително и условно наклонение.

 7. Нелични форми на глагола: причастия и инфинитив.

 8. Методи за описание на склонението на съществителните имена. Склонение на същ. от ж.р.:флективни типове, подтипове и класове.

 9. Второ склонение: Класове на личните, одушевените и неодушевените съществителни от мъжки род. Парадигми на съществителните от ср.р.

 10. Прилагателни имена. Флективни типове. Кратки форми на прилагателните. Форми на сравнителната и превъзходната степен.

 11. Критерии за класификация на местоименията. Субстантивни местоимения. Парадигми на родовите и безродовите местоимения.

 12. Флективни парадигми на бройните числителни. Събирателни числителни имена.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2

Съвременен полски език (теоретичен курс) – Втора част

СЛОВООБРАЗУВАНЕ. ЛЕКСИКОЛОГИЯ
 1. Основни понятия на словообразуването. Словобразувателни категории. Тавтологични, транспозиционни, модификационни и мутационни типове деривати.

 2. Словообразуване на съществителните имена. Отглаголни съществителни. Съществителни, образувани от други съществителни. Деадективни съществителни.

 3. Модификационни и мутационни типове на субстантивните деривати. Сложни съществителни.

 4. Словообразуване на прилагателните имена. Отглаголни деривати. Прилагателни, образувани от основи на съществителни и прилагателни. Сложни прилагателни.

 5. Глаголно словообразуване. Отименни глаголи. Парадигматични деривати. Постфиксални и дезинтегрални деривати.

 6. Образуване на глаголи с префикси. Префиксация и вид.

 7. Образуване на наречия. Сравнителна и превъзходна степен на наречията.

 8. Неизменяеми части на речта:предлози, съюзи, частици и междуметия. Функционалните класове на конекторите и модификаторите.

 9. Производни и непроизводни думи. Признаци на думата.

 10. Теории за значението на думата: семантични полета, компонентен анализ, референциална семантика, логическа семантика, когнитивна семантика, ЕСМ на А. Вежбицка.

 11. Семантични връзки и отношения между думите.

 12. Динамичен характер на лексикалната система. Интернационализация на лексиката.

 13. Семантика на оценяването. Експресивна лексика.

 14. Полската езикова картина на света. Езикови стереотипи.

СИНТАКСИС
 1. Предмет и йерархия на синтаксиса. Семантичен, структурен и линеен синтаксис.

 2. Семантично-генеративен модел за описание на съвременния полски език.

 3. Семантична структура на изречението. Основни и деривирани предикатно- аргументни структури.

 4. Предикатно-аргументни структури с предикати от висшия ред. Форми на събитийния аргумент.

 5. Експликативни модели на типовете полски изречения.

 6. Комуникативна, модална и темпорална актуализация на семантичната структура на изречениено. Таксисен ред в изречението.

 7. Формален синтаксис. Единици на синтактичния анализ: изречение, изказване, еквивалент на изречението, синтактичен член, фраза.

 8. Синтактични връзки. Ендоцентрични и егзоцентрични конструкции.

 9. Синтактични оператори. Морфологична и синтактична акомодация.

 10. Именни групи. Конституиращ и зависим член на именната група.

 11. Вербална фраза и нейните зависими членове.

 12. Части на изречението. Подлог и сказуемо.

 13. Второстепенни части на изречението: определения, допълнения и обстоятелства.

 14. Сложни съчинени изречения.

 15. Сложни съставни изречения.

 16. Словоред. Правила на линейния синтаксис. Функционална перспектива на изречението.

П Р И Л О Ж Е Н И Е №3


Историческа лингвистика (историческа граматика на полския език)


 1. Преглед на историческите граматики и на историята на полския книжовен език. Динамични модели за описанието на езика.

 2. Теории за развитието на езика. Механизъм на езиковите промени. Езиково родство. Методи за изследването на езиковия развой.

 3. Праславянската езикова общност и мястото на полския език сред останалите славянски езици. Отделянето на лехитската група и началото на полския език.

 4. Формиране на общонародния полски език. Литературен език и диалекти.

 5. Периодизация на историята на полския език. Писмени паметници.

 6. Предписмен период в историята на полския език. Праславянско наследство и най-ранни промени във вокализма и консонантизма.

 7. Ликвидна метатеза.

 8. Развитие на праславянските сонанти.

 9. Прегласи на предните гласни.

 10. Развитие на еровете. Процеси на аналогия и отклонения от правилата за вокализация на силните ерове.

 11. Старополски и среднополски период в историята на полския език.

 12. Развой на носовките.

 13. Квантитетът – основен различителен признак на старополския вокализъм.

 14. Поява и изчезване на наклонените гласни.

 15. История на ударението.

 16. Праславянското наследство в консонантизма. Праславянски и полски палатализации. Полските палатализации на предноезичните съгласни и на задноезичните к, г.

 17. Развитие на опозицията на твърдите и меките сонанти.

 18. Процеси на депалатализация

 19. Новополски период. Речници и граматики на полския език. Нормиране на литературния език.
 1. Общи тенденции в развоя на полската флексия. Праславянските основи и полските склонения.

 2. Склонение на същ. от м.р. Формиране на категорията одушевеност и на мъжколичния род.

 3. Парадигми на съществителните от среден род.

 4. Склонение на съществителните от женски род. Смесено склонение.

 5. Местоимения. Развитие на парадигмите на личните, въпросителните, показателните и притежателните местоимения.

 6. Прилагателни имена – просто и сложно склонение.

 7. Глагол: праславянско наследство и образуване на новото полско спрежение. Развитие на формите за сегашно време.

 8. Изпадане на формите на простите минали времена и образуване на сложното минало време.

 9. Промени във формите на повелителното и условното наклонение.

 10. Развитие на неличните форми: инфинитив, причастия и безлично минало време.

 11. Основни тенденции в синтактичния развой. Строеж на простото изречение. Причастни конструкции. Сложно изречение.

Съставил: проф. д ф н Иванка Гугуланова


Пловдив

9. 02. 2011г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница