Приложение №1 техническа спецификация I. Описание на обекта на поръчката I предмет на поръчкатаДата08.09.2017
Размер39.58 Kb.
#29760
Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


I. Описание на обекта на поръчката

I.1. Предмет на поръчката:

„Строителна поддръжка - извършване на аварийни и необходими ремонти на сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.I.2. Място на изпълнение на поръчката: Административните сгради на МТИТС, с адреси, както следва:

- триетажна сграда със сутерен и тавански етаж и триетажна пристройка към нея, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9;

- осемнадесететажна сграда със сутерен находяща се на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11;

- седеметажна сграда със сутерен, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Генерал Гурко” № 5;

- IV-ти етаж на сградата, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Генерал Гурко” № 6;

- ведомствен гараж, находящ се в сутерена на сградата на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 79.

I.3. Обем:

I.3.1. Дейности по част Архитектурно-строителна:

- поддръжка - аварийни и необходими ремонти на санитарни възли - частична облицовка с фаянс по стени и теракота по под, направа на мазилка и/или изкърпване по стени и тавани, бояджийски работи, подмяна на санитарен фаянс и арматура и др.;

- поддръжка - аварийни и необходими ремонти на зали, кабинети, работни помещения, коридори, фоайета и общи помещения - частична подмяна на подовата настилка с теракота, гранитогрес и ламиниран паркет, боядисване с латекс по стени и тавани, блажна боя по дървена дограма (врати) и метални повърхности (радиатори и тръби), подмяна на фаянс, столарски, дърводелски и стъкларски работи, и др.;

- поддръжка - аварийни и необходими ремонти на покриви - частична подмяна на хидроизолация и тенекеджийски работи;

- други.


I.3.2. Дейности по част ВиК, Електро и ОВ инсталации:

- поддръжка - аварийни и необходими ремонти, отнасящи се до подмяна на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби;

- поддръжка - аварийни и необходими ремонти на етажни ел. табла, ремонт на осветителни и силови електроинсталации;

- поддръжка - аварийни и необходими ремонти на ОВ инсталации - подмяна на тръби, радиатори и арматура;

- други.
Не са предмет на поръчката дейностите по поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, климатичните инсталации и системи, пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации.

ІІ. Общи условия

Влаганите строителни продукти да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания към продуктите, издадени от производителя или от негов упълномощен представител.

Всички консумативи и материали, които са необходими за изпълнение на обществената поръчка, се закупуват и доставят от изпълнителя.

Изпълнителят да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по смисъла на Наредба № 2 на МРРБ и МТСП за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на съответните дейности.

При извършване на възложените работи е необходимо да се спазват всички изисквания, посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Приемането на извършените работи става с предавателно-приемателен протокол, с минимални гаранционни срокове една година.

Изпълнителят осигурява необходимата техника и инструменти за извършване на възможните работи по строителната поддръжка - аварийни и необходими ремонти.
ІІІ. Ограничения специфични за обекта

Основното ограничение, касаещо организацията на работа на обекта е свързано с местоположението на обектите в централната градска част на гр. София, в сгради, в които е настанена централната администрация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В тази връзка при съставяне на организацията на изпълнение на ремонтните работи, Изпълнителят следва да отчете ограниченията по отношение на:


  • излъчвания шум и други замърсители (Закон за защита от шума, Наредба №4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството, както и всички релевантни наредби на Столична община за опазване на околната среда);


  • паркиране и престой на МПС и изискванията за достъп на товарни МПС в центъра на гр. София (Наредба за организацията на движението на територията на Столична община);

  • освобождаването на работните помещения в ред, съобразен с функциите на служителите работещи в тях;

  • контрола на достъп в сградите след работно време (извън часовете 9.00-17.30). Достъпът до сградите в извън работно време в работни и в почивни дни на служители на Изпълнителя се осъществява след представяне и одобряване от Възложителя, на списък на лицата и техниката, пряко заети с изпълнението на РСМР.


IV. Изисквания по отношение сроковете за реакция
IV.1. Максималният срок за реакция при заявка за необходими ремонти е 72 часа.

IV.2. Максималният срокът за реакция при авария е 3 часа, след получаване на уведомление от страна на Възложителя.
V. Определения
Необходим ремонт е подобряване и поддържане в изправност на сградите и инсталациите в тях, както и на вътрешните пространства.
Авариен ремонт е внезапно възникналата нужда от ремонтни дейности в резултат на опасно произшествие от техногенен характер, което може да доведе до щети на сградите или в околната среда, както и да застраши живота на хора.

Изготвил:

Инж. Калин Михайлов

Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „СДУС“


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница