Приложение 1 техническа спецификация към обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, Ал. 3 От зопДата15.10.2018
Размер59.5 Kb.
#87550
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ:
Доставка на специализиран софтуер за статистически изчисления и оптимизации на топлопреносната мрежа и провеждане на специализирано обучение”

2016 г.

І. Описание на софтуера:

Софтуер за статистически изчисления на системи от предварително изолирани тръби и всякакви видове надземни триизмерни топлофикационни тръби– sisKMR (последна актуализирана версия) или еквивалент.ІІ. Изисквания към софтуера:

 1. Общи изисквания

  1. Да предоставя възможност за статически изчисления на подземни и надземни топлопроводни трасета

  2. Заложеният изчислителен алгоритъм да е в съответствие с изискванията на следните международни стандарти или еквивалентни на тях, или други, въвеждащи тези стандарти, а именно:

   1. EN 13941:2009+A1:2010

   2. EN 13480

   3. AGFW FW 401

   4. ASME and AD-S2

   5. ASME and AD2000-S2

  3. Възможност за избор на клас на проекта, опредeлящ вида на изчисленията

  4. Windows 7x86, Windows 7x64, Windows 8x86, Windows 8x64, Windows 10x86 и Windows 10x64 съвместимост.

 2. Входни данни

  1. Избора на система

 • стандартни предварително изолирани системи

 • предварително оразмеряване на предварително изолирани тръби

 • двуизмерна система с оптимизация на дължината на възглавниците

 • общи системи

  1. Изчислителен модел

 • Изчислителен стандарт

 • Цикли на натоварване

 • Категория на топлопровода

  1. Данни за тръбата

 • номинален диаметър

 • външен диаметър

 • вид и дебелина на изолационния слой

 • дебелина на стената на тръбата

 • вид на материала - марка стомана, модул на еластичност, коефициент на термично разширение, граница на провлачване, якост на опън

 • маса на тръбата

  1. Експлоатационни данни

 • максимална и минимална работна температура

 • максимално работно налягане

  1. Геотехнически данни

 • вид на почвата

 • дълбочина на полагане на тръбопровода

 • сила на триене между тръбата и почвата

 • ниво на подпочвените води

 • видът на запълващия материал и начинът и степента на уплътняване на почвата,

  1. Данни за конфигурацията на трасето

 • прави тръби

 • колена

 • тройници / разклонения

 • редукции

 • дъна

  1. Данни за околната среда

 • натоварвания, предизвикани от движение на транспортни средства, ветрово и сеизмично натоварване
 1. Изходни данни

  1. Резултати от изчисления на усилията, моментите и изместванията, дължащи се на комбинациите от действия

  2. Резултати от изчисленията на напреженията (и удълженията). Анализ на напречното сечение

  3. Проверка на изчислените усилия, напрежения и деформации при граничните стойности

  4. Оценка

  5. Възможност за печат на направените изчисления

  6. Възможност за печат на отделните участъци ли цялото трасе


ІІІ. Доставка и инсталация на софтуера. Право на ползване (лицензи). Поддръжка и актуализация.

 1. Софтуерът може да бъде на български или на английски език и следва да може да се инсталира на три работни места (станции) с три USB донгъл устройства (хардуерно заключване);

 2. Изпълнителят следва да достави инсталационен пакет за инсталация на софтуера на три работни места (станции) на CD/DVD носител на български или на английски език, както и три USB донгъл устройства (хардуерно заключване) за ползване на софтуера на три работни места (станции) в срок от 7 дни, считано от датата на получаване на авансовото плащане по договора за обществената поръчка.

 3. Инсталацията ще се извършва от технически лица на „Топлофикация София” ЕАД в съответствие с предоставено от изпълнителя Ръководството за инсталация.

 4. Изпълнителят следва да предостави на Възложителя право на ползване (лицензии) за 3 работни места (станции) с три USB донгъл устройства (хардуерно заключване), както и online поддръжка и актуализация на софтуера на български или на английски език за срок от 12 месеца, считано от датата на инсталацията.

IV. Допълнителни услуги – обучителен курс.

Описание:

Провеждане на специализирано обучение на три технически лица от „Топлофикация София” ЕАД за работа с доставените софтуерни продукти.Изисквания към обучението:

 1. Цел на обучението: запознаване със софтуерното приложение и техническите възможности на доставеният софтуер и придобиване на практически опит;

 2. Обхват на обучението. Обучението ще включва:

 • Придобиване на основни познания за работа със софтуера;

 • Придобиване на основни познания за статични изчисления на предварително изолирани тръбни системи

 • Прилагане на свързаните с тях стандарти

 • Входни данни и изчисления на стандартни предварително изолирани тръбни системи

 • Входни данни и изчисления в локални 3d координатни системи.

 • Разяснения към изчислителния доклад, графики и диаграми.

 1. Място, срок и продължителност на обучението.

Обучението ще бъде проведено в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД в 14-дневен срок считано от датата на инсталацията на софтуера. Продължителността на обучителния курс ще бъде два работни дни, определени допълнително от страните по договора за обществена поръчка, всеки ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 1. Обучението ще бъде проведено на български или на английски език.

 2. След приключване на обучението, следва да бъдат издадени 3 сертификата за проведеното обучение от изпълнителя на български или на английски език.


V. Доказателства за съответствие с поставените изисквания за софтуера.
За доказване на съответствието с изискванията по настоящата техническа спецификация, участниците са длъжни да представят на български или на английски език, като приложения към техническото си предложение:
1. Проспект, съдържащ описание на софтуера;

2. Демо-версия на софтуера, представящ неговите възможности и съответствие с поставените от Възложителя изисквания.
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница