Приложение №1 техническа спецификацияДата20.10.2017
Размер101.96 Kb.
#32773
Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга по смисъла на Глава осма „А“ с предмет

„Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

Въведение


Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) 2007-2013 г. е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. ОПТ е оперативната програма с най-голям бюджет в България - 2 003 481 163.68 евро. ОПТ се съфинансира от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС.

Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Съгласно изискванията на Регламент 1083/2006, съдържащ основните разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС и Прилагащия Регламент 1828/2006 на ЕК, Глава II, членове от 2 до 10, Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” е отговорен за успешното изпълнение на Комуникационния план на ОПТ за периода 2007-2013 г.

На 13 август 2008 г. ЕК одобри Комуникационния план на ОПТ. В документа са разписани стратегическите цели на Комуникационния план, основните целеви групи на Комуникационния план, както и отделните комуникационни мерки (съгласно Регламент 1828/2006 на ЕК), планирани за популяризиране на оперативната програма сред различните целеви групи.

Интернет сайтът на ОП „Транспорт” www.optransport.bg е създаден с цел да отговори на изискванията за информация и публичност, залегнали в регламентите на Европейската комисия. Съгласно чл. 69 от Регламент на Съвета (EC) № 1083/2006, съдържащ общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Република България трябва да предостави информация и да публикува програмите и операциите за съфинансиране.

Към момента сайтът е разработен и се поддържа от външна фирма изпълнител, която осъществява хостване и системна поддръжка на сайта. Информацията на сайта се публикува от оторизирани служители на министерството, използвайки система за управление на съдържание.


1.Наименование на поръчката:


„Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

2.Цел на поръчката

Основната цел на поръчката е осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет сайта на ОП „Транспорт” с цел осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за програмата на целевата аудитория, заложена в Комуникационния план на ОПТ:

Основните целеви групи са:


 • Бенефициенти по ОПТ;

 • Управляващ орган по ОПТ;

 • Потенциални изпълнители на проекти;

 • Браншови организации;

 • Социално-икономически партньори;

 • Изпълнители по договори.

Други целеви групи:

 • Академични среди;

 • Неправителствени организации;

 • Широка общественост.3.Срок за изпълнение на поръчката:

От датата на сключване на договора с избрания изпълнител до 30.11.2015 г.


4.Стойност


Индикативната стойност на поръчката е 15 380,00 лв. без ДДС или 18 456,00 лв. с ДДС.

5.Изисквания към участниците


1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на услуги с предмет, сходни на предмета на настоящата поръчка, а именно: осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страница и работа със съвременни информационни уеб базирани системи при спазване на необходимите изисквания за информационна сигурност, отговарящи на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

2. Опитът на участникa се доказва чрез посочване (Приложение № 6 – Списък на услугите) на услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на настоящата оферта, сходни с предмета на настоящата поръчка. Към списъка се прилагат и доказателства за извършените услуги.


6.Обхват на дейности за осигуряване на хостинг и поддръжка за изпълнение на поръчката:


6.1 Изпълнителят трябва да осигури сървър с не по-малко от 200 GB свободно пространство за данни, 4 ядрен процесор с честота не по-малко от 2400 MHz, оперативна памет не по-малко от 4 GB RAM, RAID контролер и Интернет връзка, която да осигури минимално време за зареждане на съдържанието (до 5 сек.) в Република България и извън Република България. (Участникът следва да посочи конкретни характеристики на предложения от него сървър, които като минимум отговарят на посочените параметри).

6.2. Заплащане на домейн за периода до декември 2017 г. с име www.optransport.bg.

6.3. Изпълнителят трябва да осигури изпълнението на следните дейности за хостинг и поддръжка на сайта на ОПТ:   1. Инсталиране, конфигуриране и трансфериране на всичките данни от съществуващия до момента сървър на сървър на Изпълнителя;

   2. След трансфера на сървър на Изпълнителя, сайтът трябва да запази цялата си функционалност, съществуваща до момента (т. 8 от Техническата спецификация) и да предостави непрекъснат достъп към сайта в интернет пространство не по-късно от 20 календарни дни от датата на сключване на договора;

   3. Изпълнителят трябва да поддържа достатъчно свободно дисково пространство на сървъра си за нормална работа на сайта;

   4. Изпълнителят трябва да осигури консултации, свързани с поддръжката и използването на системата, консултации за работа със система за управление на съдържанието.

   5. Ежедневно архивиране и осигуряване на резервни копия на цялата информация на сайта;

   6. Антивирусна защита;

   7. Защита от външни пробиви и атаки в системата;

   8. Екип за реакция по схема 24/7;

   9. Непрекъсната интернет връзка;

   10. Непрекъснато електрозахранване;

   11. Непрекъсната връзка със системен администратор;

   12. Възстановяване на сайта от архив при срив или загуба на информация;

   13. Визуализиране на пълната информация за конкретна страница за не повече от 5 секунди;

   14. Визуализиране на сайта без загуба на дизайн, функционалност и информация при използване на различни интернет браузъри: Internet Explorer, на Microsoft, Mozilla, Chrome;

   15. Поддръжка на съвременни средства при публикуване на снимки, графични изображения, видео файлове, банери;

   16. Поддръжка на съвременни средства за създаване, редактиране и визуализация на карти за всички проекти, включени в обхвата на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.;

   17. Достъп до подробна статистическа информация за посещения на сайта;

   18. Осигуряване на информационна сигурност чрез използване на съвременни средства за криптиране (чрез SSL/TSL протокол) на персонален достъп за целия период на договора. SSL сертификатът ще се предостави от Възложителя.

   19. Поддръжка на цялата разработена до момента функционалност, която се използва на сайта;

   20. Поддръжка на съдържание на български и английски езици.

   21. Осигурен достъп към информацията на сайта за хора с намалено зрение, съгласно W3C стандарт.

   22. Осигуряване на квалифицирани лектори, които да проведат две обучения на служителите от ОПТ относно работа с информационна система за управление на сайта на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 г. Логистиката на обученията е за сметка на Възложителя.

Хостинг и дейности, свързани с информационната сигурност трябва да отговарят на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Информацията, която ще се публикува в раздел „Профил на купувача“ трябва да отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за електронното управление.6.4. Изпълнителят трябва да осигури системна поддръжка на софтуера, която включва:

 • Отстраняване - до 4 часа на критичен проблем, който води до пълна загуба на функционалността на сайта;

 • Отстраняване на некритичен проблем, при който има забавяне или частична загуба на функционалността на сайта – до 24 часа;

 • Отстраняване на неизправности в работата на сайта, ако възникнат проблеми поради неизправност/пробив в обслужващия софтуер;

 • Периодично синхронизиране на информацията/данните между сървър на Изпълнителя и сървър на Възложителя (МТИТС), на който е конфигурирано огледално копие на сайта;

 • Изпълнителят трябва да гарантира интегритет, надеждност и сигурност на информационната среда;

 • Изпълнителят трябва да актуализира и променя банерите на индексната страница на сайта, при необходимост;

 • Изпълнителят следва да съдейства за подобряване на дизайна на сайта при поискване от страна на Възложителя;

 • Изпълнителят трябва да може при необходимост да направи корекции в програмния код или в конфигурация на сайта без да нарушава съществуващата функционалност (точка 8 от Техническата спецификация).


7.Очаквани резултати


 • Изпълнителят се задължава да предостави непрекъснат достъп към сайта в интернет пространство с поддръжка на съществуващата функционалност в срок от 20 календарни дни от датата на сключване на договора.

 • Изпълнителят се задължава да извърши хостинг и системна поддръжка на сайта за не по-малко от периода на действие на договора.

 • Заплатен домейн до декември 2017 г. с име www.optransport.bg.

 • Лесен достъп и запазване на съществуващата функционалност на сайта на ОПТ към настоящия момент.

 • Поддръжка и хостинг на информационната среда за управление на съдържание на сайта на Оперативна програма „Транспорт”, позволяваща удобен и бърз начин за управление и обновяване на информацията.

 • Изпълнителят трябва да осигури системно администриране на сървъра и на сайта, което трябва да отговаря на всички изисквания за сигурност и актуалност на данните.

 • Управлението на интернет сайта на Оперативна програма „Транспорт” трябва да позволява динамично създаване и редактиране на информацията.

 • Сайтът ще трябва да се открива от всички известни търсещи машини.

 • Сайтът трябва да е достъпен през всички известни интернет браузьри.


8.Основни функционални характеристики на съществуващия сайт на ОП „Транспорт” www.optransport.bg


Сайтът на ОПТ разполага със следната функционалност, която трябва да бъде запазена:

 • Информацията в сайта се поддържа посредством система за управление на съдържанието.

 • Динамично управление на съдържанието чрез интерактивна работа в информационна среда за управление на съдържание на сайта на Оперативна програма" Транспорт"

 • Динамично управление на документи, категории, настройки, езикови пакети, речник, събития, управление на достъпи и роли на потребители.

 • Възможност за форматиране на документи: смяна на шрифта, промяна на големината и цвета му, добавяне на вътрешни и външни линкове, снимки, файлове, достъп до HTML кода за редакция на документа и др.

 • Временно скриване и публикуване на страници, промяна на подредбата на документи, рубрики и страниците, създаване на нови подстраници към документа, изтриване на страници, преструктуриране на страниците и рубрики на сайта, възможност за pop-up страница.

 • Сайтът поддържа огледална информация в българска и английска езикови версии. Възможност за автоматично скриване на рубриката при липса на информация в нея.

 • Възможност за добавяне на нови рубрики, както и премахване на съществуващи.

 • Осигурена среда за on-line консултации, обмен на отчетни и други документи между бенифициентите и Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”, чрез предоставяне на регламентиран достъп в сайта.

 • Сайтът предоставя възможност за визуализиране на гео-информация – карти, към които са насочени проектите.

 • Сайтът предоставя възможност за публикуване и разглеждане на снимков и видео материали, банери и графични изображения.

 • Сайтът позволява чрез интерактивен диалог публикуване на минимум два банера на удобно и забележимо място.

 • Администриране. Сайтът притежава потребителски нива за достъп и потребителски групи.

 • Интернет сайтът на Оперативна програма „Транспорт” има публично достъпна и административна част, като достъп до създаването и актуализирането на съдържанието, редактирането и администрирането му е регламентиран само за определени, обучени и оторизирани служители на МТИТС.

 • Достъпът до административната част на сайта е регламентиран за основни групи потребители – Администратори, Редактори, Управляващ орган на ОПТ, Бенефициенти, чрез локализиране и идентифициране на техните права и достъп.

 • Възможност за регистрация на потребители в системата и осигуряване на оторизиран достъп до определени ресурси в зависимост от потребителската им група (добавяне, преглед, редактиране на документи и др.), промяна на потребителски профил, лична и контактна информация, парола за достъп.

 • Осигурена статистика на посещения на сайта.

 • Възможност за архивиране на информацията посредством интерактивен електронен календар – по дни / месеци / години. Лесен достъп до архивни материали.

 • Посетителите на сайта имат възможност за контакт чрез електронна форма за контакти.

 • Възможност за качване и download на файлове във формат: JPEG, MPEG, PDF, HTML, DOC, XLS, TXT, PPT, PPS, GIF, WAV, MP3, SWF, AVI и др.

 • Възможност за регистриране на бенефициенти с ограничен достъп – персонализация. След регистрация, оторизиран потребител получава права за достъп до определена информация. Възможност оторизирани потребители да могат да се обединяват в групи.

 • Възможност за търсене по ключова дума или фраза. Търсенето е възможно в съдържанието и в заглавието на документа, а също така и в заглавието на прикачени документи.

 • Възможност за филтриране на резултатите след търсене в основните модули на сайта.

 • Карта на сайта – динамично да се генерира от структурата на рубриките.

 • Обмен на информация с външни информационни системи посредством RSS агрегатор, e-mail абонамент за новини.

 • Интернет сайтът на Оперативна програма „Транспорт” е разработен по стандарт W3C за достъп на хора със зрителни проблеми.


9.Технически характеристики към настоящия момент


9.1 Използвани хардуерни характеристики на сървър, необходим за хостинг на сайта на ОПТ: сървър от среден клас Intel Xeon 3.0 GHz, RAID 3 ware – 2 GB RAM.

9.2 Обслужващият софтуер необходим за работата на сайта на ОПТ, към момента: • Операционна система: без ограничения, предпочитани конфигурации: Debian stable или Ubuntu Server LTS (избран към момента);

 • Уеб сървър: Apache;

 • СУБД сървър: PostgreSQL 9+;

 • Програмен език: PHP 5;

 • Сървър за е-поща: SMTP mail server;

9.3 Порталът на ОПТ е софтуерно решение с отворен код по техническо задание без използване на готови Системи за управление на съдържанието;

9.4 Обем на наличната информация на сайта на ОПТ;9.4.1 Дисково пространство и размер на базата данни, заемани от средата на 2008 г. до момента:

 • Всички външни файлове: PDF документи, карти и други картинки, видео, документи само за регистрирани потребители и т.н. заемат около 13,5 GB;

 • Медийният мониторинг заема около 7 GB;

 • Архивираните данни от последните 7 месеца са с общ обем около 3,5 GB;

 • Общият обем съхранявана информация (база данни, външни файлове и архив) към момента (2009 г. - 2014 г.) е около 24 GB;

 • Базата данни се архивира всекидневно. Обемът на един дневен архив е около 29 MB.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница