Приложение №1 Технически изисквания къмДата05.06.2017
Размер75.85 Kb.


Приложение № 1
Технически изисквания към

Поръчка с предмет „Доставка, монтаж и инсталация на сървъри, сървърно оборудване и система за съхранение на данни за нуждите на „Център за градска мобилност”ЕАД”

1. Срок на изпълнение на поръчката: Срокът за доставката - не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор между страните.

2. Начин на плащане: цената на предмета на договора се заплаща по банков път с платежно нареждане на банкова сметка на Изпълнителя в 30 (тридесет) дневен срок след доставката и инсталирането на сървърите, сървърното оборудване и системата за съхранение на данни (технически средства), подписване на приемо-предавателен протокол и надлежно издадена фактура от страна на Изпълнителя. Фактурата се представя в срок до пет дни след подписване на приемо-предавателния протокол за изпълнение на поръчката и приемане без възражение.

В цената се включват всички разходи на Изпълнителя за извършване на поръчката за целия срок на действие на договора.3. Място на изпълнение: Изпълнителят се задължава да достави и инсталира техническите средства, обект на настоящата поръчка, в сървърна зала в сграда на „Център за Градска Мобилност ЕАД, намираща се на адрес гр. София, бул. "Т. Александров" 42.


Разходите за доставка и инсталиране на техническите средства са за сметка на Изпълнителя.


  1. Минимални технически и функционални характеристики на сървърите, сървърното оборудване и системата за съхранение на данни, обект на доставката:

Таблица 1Тип на оборудването

Спецификация

Описание

1. Сървъри


1.1.

Сървър

Общи изисквания

Процесорни сокетиСървър за монтиране в Rack с включени всички необходими крепежни елементи.

2


2 броя

 

Процесор

1бр. инсталиран процесор с честота минимум 3.0 GHz Clock Speed и мин. 3.6 GHz Turbo Frequency, мин. 10 физически ядра и 20 логически (нишки), 25 MB Cache.


 

 

Оперативна памет

min 48 GB DDR3-1866 ECC Registered. 

 

NIC


4бр. 1Gb/s Ethernet порта; 2бр. 8Gb/s FC контролери


 

 

Твърди дискове
Management Console

Слотове за разширение2 x 300 GB (Raid 1), SAS 6Gbps,10K RPM заменяеми по време на работа.

RAID контролер 6Gb/s SAS с поддръжка на RAID нива 0, 1, 10


Контролер с отделен порт за отдалечено управление и наблюдение RJ45.

Минимум 6бр. PCIe 3.0 от които поне 2бр. да бъдат PCIe x16

 

 

Поддържани операционни системи
Захранване

Windows Server 2012, Windows Server 2008

Резервирани захранващи модули заменяеми по време на работа. Резервирано охлаждане.
2. Дисков масив


2.1.
1 брой

 

  

 

 Дисков масив 

 

  

 

 


Дисков масив·          SAN дисков масив с поддръжка на 3.5“ и/или 2.5” дискови устройства  

·          2бр. инсталирани контролера за управление на масива работещи в активен режим и режим на взаимно резервиране

· Минимум 2бр. 8Gb/s FC порта на контролер

· Минимум 2GB вградена кеш памет на контролер резервирана срещу отпадане на захранването ·         

 RAID 0,1,5,10

·  Поддържани типове дискове SAS, SATA, SSD (всички на 6Gb/s) с възможност за замяна по време на работа

· Резервирани захранвания и охлаждане

· Включени функционалности: създаване и изполване на point-in-time копия (snapshots), динамично мигриране на логически дял между различни RAID групи без прекъсване на работата, задаване на приоритети на натоварванията (Quality of Service), вграден софтуер за управление и конфигуриране с достъп през GUI и CLI интерфейси, поддръжка на минимум 512 свързани хоста и 2048 логически устройства LUN за предложената конфигурация.

- Инсталирани 16 броя дискове

+1 бр. резервен за всяка група както следва:

8 x 15k SAS 6Gb/s >400GB

8 x 10k SAS 6Gb/s >400GB разпределени в 2бр. RAID 10 групи


- Включени драйвери за multipath за двата хоста
- Сертификати: Energy Star; CE Mark


3. Switch


3.1.
2 броя

Switch 

 

  

 

 


Fiber Channel Switch 8Gb/s за монтаж в шкаф с включени всички необходими крепежни елементи и кабели за всички налични портове.
Включен лиценз за миниум 8 порта.

Инсталирани 4бр. 8Gb/s MultiMode Short Wave Length (SWL) SFP4. Софтуер – OS


4.1.
2 броя
 

 

  

Софтуер - Операционна система

 

  

 

  

Windows server 2012 standard x64

Basic license (2 sockets)Забележка: Посочените изисквания в таблицата са минимални.


4. Гаранционно обслужване.

- Гаранционният срок започва да тече от датата на успешното приключване на инсталацията и конфигурацията на оборудването, което се удостоверява с окончателен приемо-предавателен протокол, подписан между Изпълнителя и Възложителя.

- Гаранционната поддръжка се извършва на мястото при Възложителя.


    - Сървърите, сървърното оборудване и системата за съхранение на данни следва да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка, през работни дни. Време за реакция при проблем – в рамките на 2 часа от постъпване на съобщение. Изпълнението на искания за гаранционно обслужване следва да се осъществява в срок не повече от 1 работен ден от постъпване на съобщението.

    - Изпълнителят следва да представи предложение и условия за извънгаранционна поддръжка на предлаганата техника или възможност за увеличаване на гаранционният срок след изтичане на първоначалната гаранция.- Срокът за гаранционното обслужване на доставените технически средства (сървъри, сървърното оборудване и системата за съхранение на данни) трябва да е не по-малко от 2 /две/ години и не-повече от 4 /четири/ години.
5. Изисквания при изпълнение на поръчката:
5.1 Участникът трябва да представи заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден на производителя на изделията, предмет на поръчката.

5.2 Предлаганото оборудване трябва да е сертифицирано и да покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност, както и за енергийна ефективност – СЕ, RoHS, Energy Star или еквивалентни – доказва се със сертификат/и поставен/и в Предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 4 към публичната покана.

5.3 Участникът трябва да представи технически спецификации на производителя на изделията, предмет на поръчката, включващи кратко описание на основните технически характеристики на изделията и да посочи официална интернет страница на производителите. Предлаганите от участника технически средства трябва да са оригинални, нови и неупотребявани. Те трябва да отговарят на техническите изисквания, съгласно публичната покана и приложенията към нея и да фигурират в актуалната производствена листа на производителя. За наличието на изискването посочените от участника интернет страници на производителите трябва да доказват основните технически параметри.
5.4 Участникът да е упълномощен за територията на Република България от производителите или от техен официален представител или дистрибутор за предлаганите от тях изделия.
5.5 Предлаганите от участника технически средства трябва да покриват изискванията на националните стандарти за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост.

5.6 Предлаганите сървъри и сървърно оборудване да присъстват в каталога Windows Server Catalog за работа с операционните системи, съгласно таблица 1 от Техническото задание (http://www.windowsservercatalog.com/) и при доставката да са със съответната маркировка.


6. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката:
Участникът трябва да представи доказателства:
6.1. Опит в областта на доставка на сървъри и сървърно оборудване.

Доказателствата могат да бъдат: референции от съответните контрагенти.
    1. Декларация за наличието на оторизирана сервизна база за техническо обслужване на техническите средства, обект на доставка.
    1. В случай, че се използват официални сервизни партньори на производителя на техниката, то производителят (или негов официален представител за територията на Република България) трябва да потвърди и завери списъка на предлаганите сервизи. (сертификат или оторизационно писмо от производителя в легализиран превод).

7. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни.


Сървърите, сървърното оборудване и системата за съхранение на данни трябва да отговарят на посочените по-горе изисквания и минималните изисквания към техническите параметри, посочени в Таблица 1.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница