Приложение №1 техническо заданиеДата17.03.2017
Размер110.74 Kb.


Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Пълно описание на обекта на поръчката, техническо задание и спецификации.

 1. Услугата включва:

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително изграждане на видеоконферентни връзки през ISDN терминални адаптери, получаване и изпращане на факсимилни съобщения, пренос на данни през модемни връзки за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя.

В изпълнение на целите следва да бъде осигурен пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на участника така и в други мобилни и фиксирани мрежи, за директните телефонни постове и вътрешните телефонни постове на централите, посочени в Таблица № 1, с възможност за увеличаване или намаляване на броя до 20% от първоначалния обем на телефонните постове (услугите) без заплащане на неустойки или санкции.


Кратко описание на действащата в момента фиксирана телефонна мрежа

В Министерство на финансите са инсталирани телефонни постове и телефонни централи, със следните параметри и ползвани географски номера :Таблица № 1

по ред

Географски номер

Адрес

1

02 9859 XXXX от 1000 до 9999

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

2

02 980 68 63

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

3

02 980 68 84

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

4

02 987 01 28

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

5

02 987 05 81

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

6

02 987 06 22

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

7

02 987 18 18

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

8

02 987 47 42

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

9

02 987 68 48

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

10

02 988 31 41

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

11

02 988 32 01

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

12

02 988 58 88

Гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102

13

031462151

Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, с. Куртово Конаре, местност „Ливадите”

14

033964255

Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, с. Куртово Конаре, местност „Ливадите”

15

071252274

Общ. Самоков, с. Говедарци, местност „Гюлечица“

Към момента, всички географски номера (директни телефонни постове и абонатни номера по ISDN PRА), получават фиксирани телефонни услуги и имат възможност за предаване и получаване на факсимилни съобщения (за директните телефонни постове и абонатите по ISDN PRA), изграждане на видеоконферентни връзки през ISDN терминални адаптери (за абонатните номера по ISDN PRA) и пренос на данни през цифрови и аналогови абонатни линии (за директните телефонни постове и абонатите по ISDN PRA). 1. Изисквания за предоставяне на услугата

Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания:

 1. Мрежата на участника следва да притежава необходимия капацитет за безпроблемно провеждане на телефонни разговори с високо качество, включване на нови абонати или преместване на съществуващи такива;

 2. Участникът трябва да осигури възможност за свързване към обществената телефонна мрежа на географските номера на Министерство на финансите, съгласно Таблица 1, с минимални изисквания и параметри, съгласно настоящото Техническо задание.

Свързването на съществуващата ЦУАТЦ - Siemens HiPath 4000, трябва да се осъществи чрез пет броя интерфейса ISDN PRI 30B+D, сигнализация – DSS1 и гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал.

 • Предоставените ISDN PRI трябва да бъдат съвместими за изграждане на комутируеми прозрачни канали за предаване на данни със скорости 64/128 кбит/с (в съответствие с ETS 300 108 (August 1992) ”Integrated Services Digital Network (ISDN); Circuit-mode 64 kbit/s unrestricted 8 kHz structured bearer service category; Service description” или с еквивалентни) към ISDN абонати на фиксирани мрежи в РБ и ЕС.

 • Участникът трябва да гарантира, че тактовата честота на предоставяните от него ISDN-PRI ще осигури синхронизирането на TDM централите на възложителя и другите съоръжения с точност и стабилност, гарантираща веднъж на 3 дни или по-малка честота на събитието „загуба на циклова синхронизация” между съоръженията на Възложителя и TDM устройства на трети страни, синхронизирани от автономни първични източници.

Забележка: При представяне на техническо решение от страна на участниците, да се има предвид следното: Не се допуска каквато и да е софтуерна или хардуерна намеса в конфигурацията на ЦУАТЦ.

 1. Услугата да се осъществи изцяло чрез наземна кабелна свързаност;

 2. При предоставяне на услугите да може пред викания абонат да се презентира единствено географския номер - инициатор на повикването (географския номер ползван понастоящем). Презентирането на друг номер не се допуска;

 3. Участникът трябва да осигури възможност за преференциални цени за разговори в и извън собствената мрежа на оператора, както и безплатни минути за разговори във всички фиксирани мрежи за постовете, описани в Таблица 1, включени в абонаментната такса;

 4. Участникът трябва да осигури съвместимост между наличното оборудване на Министерство на финансите /телефонни терминали, телефонните централи, телефонни апарати/ и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, като разходите за това се включват само и единствено в предложената цена за месечна абонаментна такса;

 5. Участникът трябва да осигури запазването на съществуващите географски номера, ползвани от Възложителя, включително вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните до момента услуги, като географски номера, като се гарантира възможност за преносимост. Пренасянето на номерата към друг оператор следва да е безплатно за Възложителя;

 6. Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания – 112 до края на съществуването му, както и към останалите спешни номера – 150,160 и 166.

 7. Участникът трябва да осигури възможност за безплатни разговори към национални негеографски номера 0800 ххххх, осигуряване на разговори към номера 0700 ххххх на цената на селищен разговор и към услуги с добавена стойност;

 8. Интерфейса предлаган от участника трябва да е съвместим с оборудването на МФ, даващ възможност, предоставяните телефонни услуги да отговарят на посочените спецификации:

 • Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01);

 • Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване качество на гласовата услуга;

 • Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111);

 • Телетекст, (ETS T/NA 1 (90) 03);

 • Телефакс група 3 и 4, (ETS 300120) - възможност за изпращане и получаване на факс съобщения през всеки предоставен аналогов порт (POTS и ISDN PRI), като Изпълнителя да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си;

 • Пренос на данни чрез модемни връзки - през всеки предоставен аналогов или цифров порт (POTS и ISDN PRI), като Изпълнителя да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си, без заплащане на допълнителни еднократни или месечни такси;

 • Да гарантира възможност за предаване и приемане на факсимилни услуги и пренос на данни през аналогови модемни връзки за всички телефонни постове включително за вътрешните номера към ЦУАТЦ със скорост не по-малка от 4800 bit/s и качество към всички национални и международни фиксирани обществени телефонни мрежи в съответствие с ETSI EG 202 057-2;

 • Да гарантира възможност за пренос на данни през ISDN терминални адаптери със скорост не по-малка от 9600 bit/s и протокол X.75 в преносната среда;

 • Видеотелефония през ISDN терминални адаптери, (ETS T/NA 1 (89) 49);


Забележка: За нуждите на видеоконферентната система (използвана най-вече за изграждане на международни видеоконферентни връзки) и за изграждане на връзки през ISDN терминални адаптери, Изпълнителят да гарантира поддръжката на ISDN UDI BC (ISDN Bearer capability "Unrestricted digital information"), за изграждане на връзки както в националната телефонна мрежа на България, така и към международни направления.

 • Сигнализация – ETSI DSS1;

 • Структура на интерфейсите – Euro ISDN, E1-75Ω, G711 с CRC4

Електрическата характеристика на този интерфейс е съобразно наличното оборудване (Siemens HiPath 4000) и трябва да поддържа конфигурация - свързване “точка – точка” - PtoP (Point to Point);

 1. Да се осигури възможност за използване на следните услуги:

 • представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP), като пред викания номер следва да се презентира единствено географския номер от който се инициира повикването;

 • ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR);

 • автоматично входящо избиране (DID) на номера от учрежденска централа;

 • Предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на посочените спецификации и да са съвместими с клиентското оборудване: Siemens HiPath 4000;

 • Пренасочване на повиквания;

 • Ограничаване на изходящи повиквания по направления, както и възможност за ограничаване на изходящи повиквания към номера на услуги с добавена стойност за постове избрани от възложителя;

 • Ограничаване на входящи повиквания;

 • Директно повикване;

 • Промяна на номер;

 • Добавяне и премахване на телефонни постове, ползвани от Възложителя, при запазване на тарифите и таксите на услугите;

 • Безплатно преместване на телефонен пост от един адрес на друг.

 1. Възможност за провеждане на изходящи телефонни разговори в направления с не географски номера;

 2. Период на начално тарифиране на разговора - 60 секунди, като същото се отнася и за включените в абонаментната такса безплатни минути (ако има такива);

 3. Отчетният период за фактуриране е задължително да започва от първият ден на отчетният месец в 00:00 часа и да приключва до последният ден на отчетният месец в 23:59 часа;

 4. Цената за една минута разговор от всички фиксирани постове на Възложителя, към национални мобилни мрежи не може да е по-голяма от 0,21лв./мин (лева за една минута) без ДДС;

 5. За таксуването към национални мобилни мрежи и към международни направления не се прилага такса свързване (първоначална такса);

 6. Да гарантира сигурността на електронните съобщителни мрежи и да уведомява Възложителя при опасност от нарушаване на сигурността;

 7. Осигуряване на справочни телефонни услуги;

 8. Възможност, при поискване от Възложителя, да се предложат условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги при преференциални условия;

 9. Безплатни оригинали на фактури на хартиен носител. Фактурите да съдържат информация за период на фактуриране, месечни абонаментни такси, вид на услугата, стойност на услугата, продължителност и стойност на проведените телефонни разговори според вида им – селищни, междуселищни, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа);

 10. Да се предоставя информация за метод на тарифиране – условия за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса свързване, то за всички предоставени минути включени в абонаментната такса (ако има такива) не следва да се прилага такса свързване;

 11. Фиксираната мрежа на участника за предоставяне на услугата да има/предостави свързаност до оборудването/крайното устройство в сградите на адресите, избрани от Възложителя;

 12. Да се отстраняват възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа от уведомяване от страна на Възложителя;

 13. Да се осигурява денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 24Х7Х365.

 14. Тарифните планове/ценовите условия да влязат в сила до 20 календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за готовността за предоставяне на услугата.

 15. При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят допълнителни изисквания от Изпълнителя към Възложителя, за използване на префикси и кодове, различни от определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС и наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена в съответствие с изискванията на ЗЕС. Не се допуска повикванията да се презентират с номера, различни от географските номера на учрежденската централа, включително вътрешно учрежденската номерация.

 16. По всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове и ISDN PRA, като увеличи или намали броя им с не повече от 20% от общия първоначален обем.

Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора.

Техническата оферта следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, които са посочени в настоящата глава от документацията.

За случаите, които не са описани в настоящото техническо задание, договора и приложенията към него, важат Общите условия на УЧАСТНИКА.III. Изисквания за участие:

1. Участникът да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидна индивидуална лицензия / разрешение за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна фиксирана мрежа, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията. Представените лицензи трябва да бъдат валидни към датата на подаване на офертите.

2. Участникът да е сертифициран по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен стандарт и ISO 27001:2005 или еквивалентен стандарт, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка.

3. Участникът да разполага с техническа възможност и/или квалификация за изпълнение на поръчката.

4. Участникът да разполага с техническо оборудване и възможности за осигуряване качеството на предлаганите услуги.

5. Участникът да разполага с център за денонощна техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината (представя се декларация).6. Участникът да разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Help Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и по e-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя. (представя се декларация)

7. Участникът се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, като увеличи или намали броя им.

8. Всеки участник следва да подаде оферта за пълния обем на поръчката.

9. Срокът за подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на услугата, респективно преноса на ползваните номера, в случай на необходимост от пренасяне в мрежата на Изпълнителя е до 20 календарни дни от изрична писмената заявка от страна на оторизирания по договора представител на Възложителя и се подписва след предоставянето на услугата и успешно проведени тестове на следните услуги:

 • предаване и приемане на факсимилни услуги и пренос на данни през аналогови модемни връзки за всички телефонни постове включително за вътрешните номера към ЦУАТЦ със скорост не по-малка от 4800 bit/s и качество към всички национални и международни фиксирани обществени телефонни мрежи в съответствие с ETSI EG 202 057-2.

 • пренос на данни през ISDN терминални адаптери със скорост не по-малка от 9600 bit/s и протокол X.75 в преносната среда;

 • Видеотелефония през ISDN терминални адаптери към национални и международни направления (ETS T/NA 1 (89) 49)

Тестовете се провеждат в присъствието на представители на възложителя и изпълнителя. Резултатите от проведените тестове се обективират в констативен протокол, който се подписва от горепосочените представители.

10. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница